Koronavirüs, Doğa Ve Kapitalizm

Sosyalizmin inşası ve varlığı koşullarında, “sosyal devlet”, “demokrasi ve insan hakları” diyen ve Keynesci ekonomik politikalar gütmek durumunda kalan emperyalist burjuvazi ve ideologları, sosyalizmin taktik yenilgisi üzerine, kapitalizmi yeniden “refah ve özgürlük” toplumu biçiminde “ezeli ve ebedi” olarak ilan ettiler. Özel mülkiyeti ve pazar için değişim değeri üretimini dışlamayı hedefleyen sosyalizme saldırdılar. Sosyalizmde merkezi planlı ekonomiye dayalı, insanların artacak maddi ve kültürel ihtiyaçlarını esas alan kullanım değeri üretimini, “insanın doğasına” aykırı buldular.

Ama gel gör ki, çok geçmeden kapitalist üretim tarzı, “insan doğası”na uyumluluk bir yana, onu, yok edecek duruma geldi. İnsan yaşamını yıkıcı, öldürücü ve korkutucu etkisine alan salgınlar ve koronavirüs salgını! Ve bunun karşısında burjuva devletler ve kapitalizmin iflası, çaresizliği ve çürümüşlüğü!

Kapitalizmin kar yasası, tekelci dönemde azami kar yasası ve üretim anarşisi yasası doğaya ve insana saldırı temelinde işledi. Doğada ve insanda büyük tahribatlar ve yıkımlara yol açtı. Emperyalist kapitalizmde rekabetin boyutları, biçimleri ve derinliği büyüdü. Ticaret savaşları, ekonomik ambargolar ve yaptırımlar, siyasi ve askeri güç gösterileri, nükleer, konvansiyonel, kimyasal ve biyolojik silahlamanın tırmandırılması ve savaş kışkırtıcılığı aldı başını yürüdü.

Öyle ki, bölgesel savaşların ön habercisi olduğu yeni bir emperyalist paylaşım savaşı, dehşet dengesindeki silahlanma nedeniyle, öncekilerden de birkaç misli felaketli ve yok edici olacak. Bu süreç aynı zamanda kapitalizmin yol açtığı “yaşam krizi”yle kol kola yürüyecek.

Burjuvazinin bugünkü dünyasında işgücünü satamayanlar, engelliler ve yaşlıların yeri yoktur, “fazlalık”tırlar.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri iktisadi, toplumsal ve siyasal-yönetimsel alanda kullanan, kapitalist sistemin geleceği üzerine stratejik ve yönetimsel planlar yapan, uzayda yeni gezegenler keşfine çıkan, uluslararası büyük tekellerin çıkarlarını gözeten burjuva devletler ve onların ideologları, dünyanın yaşanabilir olmaktan çıkmaya başladığını da çok iyi biliyorlar. Kapitalist üretim tarzı ve sisteminin yol açtığı doğa tahribatı ve yıkımının, hava, su ve doğa kirliliğinin, buzulların erimesinin ve iklim değişikliğinin hangi felaketlere yol açacağını gayet iyi biliyorlar. Ancak, gerçekleri açıklamayı ve tedbir almayı gerekli görmüyorlar. Çünkü bunu, “kapitalizmin doğasına” aykırı buluyorlar.

Zira kapitalizmin nesnel yasalarının işleyişinin doğada ve insanda yıkıcı, öldürücü, plansız, anarşik ve eğreti sonuçlar ortaya çıkardığını; nüfusu mega kentlere yığdığını, işsizliği ve yoksulluğu ürettiğini, ormanları talan ettiğini; tarımda ve hayvancılıkta doğal üretimi bitirdiğini biliyor, görüyorlar.

Dolayısıyla bugünkü durumu, kapitalist üretim ilişkileri ve üretim tarzının tarihsel süreç içerisinde geldiği düzeyden ayrı ele alamayız. G- 20 ve Davos toplantıları, BM, DSÖ ve diğer uluslararası örgütler, ya bu durumu hiç görüşmediler ya da bağlayıcı kararlar almaktan uzak durdular.

Göstermelik Kyoto Protokolü’nü bile imzalamaktan imtina eden ABD, 2016 Paris Anlaşması’ndan da 1 yıl sonra 2017’de Trump yönetiminde imzasını geri çekti. Böylece emperyalist devletler eğer güçlüyseler kendi dünya tekellerinin çıkarı için doğayı yıkıma uğratma ve iklim krizine yol açmaktan çekinmeyeceklerini ABD şahsında açıkça gösteriyorlar.

İnsan-Doğa İlişkisi ve Yabancılaşma

Dünya, bugün, bu duruma nasıl ve neden geldi?

Canlılar, insan ve toplum, doğanın bir parçasıdır. Doğadan gelir ve doğaya giderler. İnsan, doğa ile vardır. Doğayı değiştirme faaliyeti içinde kendisini de yeniden üretir. Hava, su, toprak, bitkiler ve hayvanlar insanın varoluş koşullarıdır. Doğa canlı ve cansız varlığı ile dengesini sağlar ve kendisini “üretir” haldedir. Kısmi tahribat ve yıkımları kendi kendisine yeniden dengeleyerek giderebilir. Ancak doğanın bu dengesi, dünyayı yaşanılır kılabilir.

Karantina günlerinde Çemişgezek'e dağ keçilerinin inmesi, yunus balıklarının denizlerde oynaması, Hindistan'da ovadan Himalaya Dağları’nın görünmesi, İtalya'da hava kirliliğinin azalmasıyla çevrenin yeniden doğallığına bürünmesi görüntüleri, bunu bir kez daha gösteriyor.

Doğanın tarihsel gelişimi ve hareketinde canlı hayvanlar içinde, sadece insanlar toplum olarak örgütlendi. Ve üretim araçları üreterek doğayı ihtiyaçları yönünde değiştirmeye sonra da ona hükmetmeye başladı.

İnsan, diğer hayvanlardan farklı olarak fiziki yeteneği ve zihinsel gücüyle doğadan yararlanmayı, doğayı tahrip etmekle birlikte yürütmüştür. Doğuşundan itibaren doğa ile mücadele ve karşıtlık içindedir. Ama aynı zamanda doğa ile iç içe ve birliktedir. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim araçlarını geliştirmek için doğa ile ilişkisi canlı ve dinamiktir.

Engels, Doğanın Diyalektiği kitabında, insanın doğa üzerindeki “zaferi”ne ve sonuçlarına dikkat çeker: “Doğa üzerinde kazandığımız zaferden dolayı kendimizi pek fazla övmeyelim. Böyle her zafer için doğa bizden öcünü alır. Her zaferin beklediğimiz sonuçları ilk planda sağladığı doğrudur, ama ikinci ve üçüncü planda da büyük çoğunlukla ilk sonuçları ortadan kaldıran, bambaşka, önceden görülmeyen etkileri vardır.”(1) Dâhiyane bir öngörü! Doğadan yakın yararlanma güdüsü, gelecek yararlanma olanağını yok ediyor!

Marx, Kapital'de aynı yaklaşımı, kapitalizm dönemi için şöyle ifade eder:

Belli bir zaman için toprağın verimliliğinin artmasındaki her ilerleme, aynı zamanda, bu sonsuz verimlilik kaynağının mahvedilmesine doğru bir ilerlemedir. (...) Kapitalist üretim, bu nedenle, teknolojiyi geliştirir ve ancak bütün zenginliğin asıl kaynağını, yani toprağı ve emekçiyi kurutarak çeşitli süreçleri toplumsal bir bütün içinde bileştirir.”(2)

Marx, sermaye birikimini azami düzeye çıkarmak hedefiyle kapitalizmin insan ve doğa arasındaki metabolik ilişkiyi yok ettiğine, insan-doğa uyumu ve birliğini bozduğuna işaret eder.

İnsanın doğayı mülk edinmesi, bu mülkiyet ilişkisinin kapitalizmde varmış olduğu düzey, insanın doğaya yabancılaşmasını getirmiştir. Böylece insan doğaya, üretim araçlarına, emeğine de, değer katarak ürettiği ürüne de yabancılaşır.

Kapitalizm doğa ve insana meta gözüyle baktı. Değişim değeri yaratmanın kaynağı olarak emek gücünü, zenginliğin diğer kaynağı olarak da doğayı gördü. Doğaya sürekli savaş açtı. O nedenle tarihsel olarak doğaya ve insana müdahalesi yağma, yıkım ve barbarcadır.

Doğa, kapitalist barbarlığın bu sonuçlarının bir bölümüne “intikam” biçiminde yanıt verdi. Bir bölüm yanıt ise, bunun acısını yakın bir gelecekte yaşayacağını hisseden yeni kuşak çocuklar ve gençlerin “iklim eylemleri” feryatlarıyla geldi. Ve bu feryatlar, daha da büyüyecek!

Doğa, günümüzde bu “intikamı”nı, tsunamiler, sel felaketleri, açlık, yağışlardaki dengesizlik ve kuraklık, buzulların çözülmesi gibi biçimlerde almaktadır. Buzulların çözülmesi, ormanların yok edilmesi, iklim değişikliğinde rol oynamakla kalmaz; Kuzeydoğu Afrika, Arap yarımadası, Pakistan ve Çin'de olduğu gibi çekirge istilası da yaşatır. Susuzluk ve kuraklık yaratır. Fakat aynı zamanda bir yerde kendi içinde tuttuğu, bloke ettiği virüs ve patojenleri serbest bırakır. Böylece doğadaki virüsler, doğanın tahrip edilmesiyle etrafa yayılır, kendilerine yaşayacak yeni ortam ya da canlı konak aramaya başlarlar.

Şüphesiz ki, doğa talanı ve yıkımı, kapitalizm öncesi toplumlarda da vardı. Ama kapitalizm öncesi toplumlarda üretim araçlarının geri düzeyi, doğa talanı ve tahribatını sınırlı kılıyordu. Doğa, bu sınırlı tahribatı ve yıkımı yeniden onarabiliyordu. Ve insanın doğa ile iç içe geçmişliği ve birlikteliği sürüyordu. Dünya yaşanılır haldeydi!

Kapitalizmde özel mülkiyet, rekabet yasası ve kar amaçlı üretim yasası gün geçtikçe hem üretim araçlarını geliştirdi. Hem de kar amaçlı doğadan hammadde kaynaklarını işlemeyi devasa boyutlara ulaştırdı. Böylece doğa katliamı ve tahribatı, çok belirgin ve yeniden onarılamaz biçimde gerçekleşmeye başladı. Dolayısıyla kapitalizmde geri dönüşü zor tahribatlar ve yıkımlar limite erişti.

Kapitalizm Ve Ekoloji Krizi

Kapitalist üretim tarzında nasıl ki devrevi ekonomik krizler içkin ve kaçınılmaz ise, ekolojik kriz de içkin ve kaçınılmazdır. Kapitalizm koşullarında da normalde emek ve doğa, zenginliğin iki kaynağıdır. Hava, su, bitkiler ve gölgeler, hayvanlar ve insan için kullanım değeridirler ve karşılıklı metabolik ilişki içindedirler.

Ama kapitalizm ve burjuvazi için işgücü ve doğa, hammaddedir. Sermaye yeniden değerlenmek ve büyümek için gelişkin meta üretimini, genişleyen yeniden üretimi zorunlu görür. Bunun için işgücünü satın alır ve artı değerle kendini büyütür ve doğayı hammadde kaynağı görerek saldırır, tahrip eder, “doğa ve insana zarar” vermeye devam eder.

Üretici güçlerdeki gelişmişlik düzeyi farkına varılan, keşfedilen doğa yasalarına müdahaleyi birlikte getirir. Makineli üretimde, sanayi üretiminde bu yasalar kullanılmaya başlanır.

Şüphesiz ki, doğanın “kör güçleri” olarak ifade edilen doğal yasaların bilinmesi, işleyişlerinin bilince çıkarılması, bu yasaların yıkıcı, öldürücü ve yok edici etkilerinin ortadan kaldırılması ya da sınırlandırılması, insanın bilinçli bir eylemi ve yaşamını iyileştirici müdahalesidir.

Doğa bilimi, yıldırımı keşfetmekle sadece onun öldürücü, yakıcı etkilerini paratonerler ve başka müdahalelerle ortadan kaldırmadı, buradan hareketle elektrik keşfedildi ve geceler aydınlatıldı.

Ancak doğa yasaları, aynı zamanda doğa dengesinin de düzenleyicileridir. Onlara, doğa sevgisi, kültürü ve bilinci, sonraki kuşaklara yaşanılır bir doğa bırakma sorumluluğuyla yaklaşılmazsa başka ağır sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmaz olur.

Kapitalizmin tarihi, toplumsal üretimde değişim değeri ve kar hedefiyle doğayı ve insanı metalaştırma tarihidir. Bu gelişimi, Engels söyle ifade eder:

İlkin buhar makinesi İngiltere'nin kömür madenlerini önemli hale getirdi; ilk kez başlayan makine üretimi de bu alana hammadde sağlayan demir madenlerine ilgiyi artırdı. Artan yün tüketimi, İngiliz koyun besiciliğini teşvik etti; yün, keten ve ipek ithalatındaki artış da İngiliz deniz taşımacılığının genişletilmesini gerektirdi. Gelişmenin en büyüğü de demir üretiminde oldu.“ (3)

Görüleceği gibi, kapitalizmde yeni ham maddelere duyulan ihtiyaç, gerekli hammaddenin temini için başka yan sektörlerin oluşmasına da ihtiyaç duyar. Ve ticareti uluslararası boyutlara sıçratır. Sanayi kapitalizmi, dünya pazarına yol açarken, emperyalist küreselleşme üretimin de uluslararasılaşmasını birlikte getirdi. Sadece anda değil, geleceğin olası hammaddeleri üzerinde de yoğun bir rekabet ve savaşın sürmesini derinleştirdi.

Makineli büyük üretim, ilk yıllarda demir, kömür ve yüne ihtiyaç duydu. Ve doğrudan doğaya bir müdahaleydi bu. Daha sonra buna petrol, kimya, elektro teknik, gıda genetiği eklendi. Ve bugün, yerüstü ve yeraltı hammaddelerine yönelik sınırsız bir talan ve yağma içine girildi. Tekelci kapitalizmin azami kar hırsı dizginlenemez bir düzeye ulaştı ve ekolojik yıkıma yol açtı.

Kapitalist üretim biçiminin gelişmesi, hammadde çeşitliliğine ihtiyacı artırdı. Yolları, demiryollarını, kanalları, köprüleri, barajları, fabrikaları ve plazaları kaçınılmaz kıldı. İş gücü büyük kentlerde, fabrikalarda yoğunlaştı. Büyük kentlerde yoğun nüfus akışı ile büyük yığılmalar yaşandı. Bu dengesiz ve plansız yerleşim, geçmişte İngiltere, ABD, Fransa, günümüzde Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika, Endonezya, Türkiye, Mısır gibi ülkelerde büyük kentlerde, virüs salgınlarına ve öldürücü sonuçlarına yayılma zemini olabiliyor. Doğa ve insan dengesi buradan da bozuldu.

Fosil yakıtlarla işleyen gemiler, trenler, otomobiller ve uçaklar çalışmaya başladı.

Kapitalist üretim biçimi tarıma girdi. Tarım üretiminin “doğallığı” büyük değişime ve yıkıma uğradı. Öyle ki, doğadaki akan sular, karbon emisyon hakkı bile değişim aracı, meta halini aldı. Denizler, akarsular atıklarla kirletildi.

Bu, doğa ile insan arasındaki birlikteliğin, metabolizmanın ve uyumun bozulmasıdır. Doğa ile insan arasındaki çelişkinin uzlaşmaz hale gelmesidir. Ve sonuçta yarattığı ekolojik kriz ve iklim krizidir.

Tekelci kapitalizm döneminde doğanın talanı ve tahribatı geçici, kısmi ve bölgesel olmaktan çıktı. Süreklilik gösteren ve dünya çapında gelişen bir felaketin örgütlenmesi haline geldi. Emperyalist küreselleşme döneminde ise, neoliberal politikalar, özelleştirmeler, rekabet, dünya pazarına meta ihracı için mono kültürel bitkisel ve hayvansal tarımın devasa endüstrileştirilmesi, kerestecilik ve maden çıkarımının yoğunlaşıp dünyada girilmedik hiç bir yer bırakmaması, doğayı yıkıma götürmekle kalmadı. Vahşi alanların da tahribine yol açarak, hapsedildikleri yerlerden çıkan yeni virüslerin insana bulaşmasını sonucunu doğurdu.

Bu süreç devam ediyor. Afrika’da madenciliğin her yere girmesi, Latin Amerika'da yerli halkların yaşam alanlarının, madencilik, mono kültürel devasa tarımla talanı, bu gerçeğin ifadesidir. Akdeniz’den Kuzey Kutbu’na deniz ve okyanus altı fosil yakıt rezervlerinin keşfi ve çıkarılması hazırlığı, rekabet ve hegemonya çatışmasının ürünü olarak “Kanal İstanbul”, Nikaragua kanalı planları, doğanın yağması ve yıkımının emperyalist küreselleşme döneminde hızlanarak süreceğini gösteren örnekler.

Tekelci kapitalizmin tarihi, aynı zamanda üretilmiş madde ve doğal zenginliklerin yok ediliş tarihidir. Bu tarihi tahribat 1929 dünya ekonomik krizinde yaşandı. Sonraki, kriz dönemlerinde aşırı üretim krizlerinden kaynaklı zenginliklerin bir bölümünün kırımıyla devam ediyor. Bir yandan açlık ve yoksulluk, diğer yandan üretilmiş metaların ve zenginliklerin yok edilişi!

Kapitalizm, doğanın dengesini aynı zamanda bazı bölgeleri ya da ülkeleri mono kültürel devasa sanayi tarımıyla deforme ederek dengesizlik yarattı. Şeker kamışı, afyon, kahve, soya, sentetik petrol için bitki, pamuk vb. endüstriyel tarımda görüldüğü gibi.

Emperyalist dünya ve bölgesel savaşlarıyla insanların ve doğanın büyük yıkımlar yaşadığı başka bir gerçektir. Japonya'ya atılan atom bombasının insan ve doğa üzerindeki etkileri hala sürüyor. Vietnam savaşındaki napalm bombalarının insanlarda ve doğada bıraktığı izler ortada. ABD’den Saddam’a, kapitalist devletlerin kimyasal silah kullanmaları insana ve yaşam alanı doğaya verdiği zarar biliniyor.

İnsan ile doğa arasındaki birlikteliğin yıkılmasının da bir iktisadi, toplumsal ve tarihsel zemini vardı. Buna maddi temel teşkil eden faktörler oluştu. Ve ekolojik kriz, çelişkinin uzlaşmazlığı da bu sürecin ürünü olarak ortaya çıktı.

Ekolojik Krizi Hazırlayan Faktörler

2. emperyalist savaş sonrasında kapitalist dünya ekonomisi bir yükseliş trendine girdi. Doğal olarak bu, sanayi sektöründe büyük gelişme anlamına geliyordu. Bu Keynesci dönemde yeni sanayi sektörleri oluştu, gelişti. Hammadde ihtiyacı büyüdüğü için, yeni hammadde kaynakları arayışı ve rekabeti de büyüdü. Kapitalizmin renkli vitrini giderek tüketim toplumu ve kültürünü de yarattı. Enerji kullanımı ve tüketimi en yüksek limite vardı. Enerji kaynakları üzerindeki rekabet ve hegemonya savaşları aldı başını yürüdü. Doğal ki, bu, petrol, gaz ve kömür gibi fosil yanıcı maddelerin kullanımı ve karbondioksit salımı anlamına geliyordu. Karbondioksit emisyonunun yıllık ortalama miktarı '80’li yıllarda 230-250 milyon ton civarındayken, 2000'li yıllarda bu miktar 20,5 milyar tona ulaştı. Yine büyük orman yangınlarıyla da karbondioksit gazı salındı. Karbondioksit ve diğer gazlar, yeryüzünde sera etkisi yapıyor. Onun için ozon tabakasının delinmesinden söz ediliyor. Böylece doğanın ısı dengesi bozuluyor, buzullar çözülüyor, kuraklık baş gösteriyor, dünya iklimi değişmeye başlıyor.

Bilimsel ve teknik gelişmelerin kar amacıyla kullanılması başka önemli bir faktördür. Bu alandaki gelişmelerle kimya, atom enerjisi, elektro teknik, yağ ve petrol sektörlerinde doğanın talan edilmesi ve aynı zamanda zehirlenmesi geriye dönüşü olmayan bir düzeye çıkmıştır.

Yapay sentetik maddelerin kütlesel üretimi doğayı kirletmeye devam ediyor. Bütün bu durumlar kalıcı organik ve inorganik atıklar, nükleer-termik-hidroelektrik santralleri, endüstri hayvancılığının gelişmesi, büyük kentlerin kent rantı için sermayenin yeniden değerlenmesine açılması sonucu betonlaşma, küresel ekolojik krize ve iklim krizine yol açtı.

Yapay zeka ve robot üretimi düzeyine varan bilimsel ve teknik gelişmeler sağlık, eğitim ve insan yaşamını iyileştirme yönünde değil; emperyalist tekellerin rekabeti ve silah üretimi ve burjuva devletlerin emekçiler üzerinde faşist yönetimler kurmaları ve sürdürmelerinin hizmetine sunuluyor. Gelecekte daha yoğun olarak insanlar üzerinde dijital kontrol, denetleme, gözetleme, takip, yüz ve ses tanıma teknikleri, salgın gerekçesine dayalı olarak gerçekleşmeyi bekliyor. Öyle ki, bu durum, “sağlık mı özgürlük mü”, “güvenlik mi özgürlük mü” ikilemine büründürülmeye başlandı. Ve bireyin, yanındakinin virüs taşıyıp taşımamasını bilmesi, “insan hakkı” olarak propaganda ediliyor.

Tarımda kapitalizmin gelişme düzeyi, üretimi “doğallık”tan kopardı. Doğada hayvan ve bitki üretimi, yerine yapay üretime bıraktı. Genleriyle oynanan gıda sektörü, dünyanın birçok ülkesinde doğada üretimi geriletti. Tarımda zirveye varan yapay gübre ve zararlı böcekler ile ayrık otlarının yok edilmesinde kullanılan kimyasal zehirlerin kullanımı verimli toprakların daha çok çoraklaşmasına ve hayvan türlerinin yok olmasına yol açtı. Bütün bu gelişmeler doğanın dengesini bozdu.

Emperyalist ve gerici savaşlar, militarizm bir diğer doğal denge bozucu faktördür. 2. emperyalist savaşta Japonya'ya atılan atom bombası, Hitler faşizminin kullandığı zehirli gazlar, yoğun bombalamaların tahribatı, doğayı ve insanları yok edici rol oynadı. Bugün depolarda bekletilen nükleer silahlar, konvansiyonel, kimyasal ve biyolojik silahlar, dünyayı defalarca yok edecek düzeye varmıştır. Hastane görüntülerinde görüldüğü gibi maske ve solunum cihazı bulamayan en büyük ekonomi ABD, yıllık silahlanma bütçesini 700 milyar doların üzerine çıkarmıştır. Birkaç trilyon doları ise savaşlarda harcayabilmektedir.

ABD emperyalizminin Vietnam’a karşı kullandığı bitki öldürücü kimyasal madde, ormanların %44, ekilebilir toprakların ise %43’ünü yok etmiştir. Fosfor gazı nedeniyle patates, mısır ve pirinç ekimi yüzde %50 ile %70 arasında gerilemiştir.

Nükleer sızıntılar ve kazalarda on binlerce insan ölmüş, milyonlarca insan yerlerinden edilmiştir. Ve bu durum günümüzde daha fazla ve kitlesel boyutlarda devam ediyor.

Emperyalistler ve tekeller arası rekabet bir diğer faktördür. Kapitalizmin rekabet yasası, birim üründe maliyeti olabilecek en alt düzeye indirmeyi zorlar. Bu da işgücü, hammadde ve üretim koşullarının bir parçası olan çevre koruma maliyetini olabilecek en aza indirmeyi getirir. O nedenle doğa ya da çevre koruması adına sistem içi bazı tedbirlerden bile imtina edilir. Örneğin atıkların zararsız hale getirilmesinden, karbon salınımının en aza indirilmesinden, hava kirliliğini önleyici tedbirlerin alınmasından kaçınılır.

Emperyalist mali ve ekonomik sömürgecilik ilişkileri, doğayı bir diğer talan ve yağma faktörüdür. Hammaddelerin talanı, tarımın yıkıma uğratılması, mali-ekonomik sömürge ülkelerde eski teknolojilerin kullanılması nedeniyle büyük boyutlara varan zehirli gaz üretilmesi ya da zehirli atıkların yığılması doğanın yıkımına yol açmaktadır. Çin, Hindistan, Brezilya, G. Kore, Endonezya ve Türkiye'de olduğu gibi.

Çözüm İnsan-Doğa İlişkisinde Yeniden Birliktelik ve Uyum

Emperyalist kapitalizm, sadece doğaya yabancılaşmaya, doğa ve insan birlikteliğini ekolojik kriz düzeyinde bozmaya yol açmıyor; aynı zamanda doğa ile insan arasındaki birlikteliği, uyumu ve metabolizmayı yeniden kuracak maddi toplumsal koşulları ve dinamikleri de birlikte üretiyor. Tıpkı toplumsal yabancılaşmayı yok edecek maddi toplumsal koşulları yarattığı gibi. Bu, inkârın inkârı yasasıdır!

Bu yeniden birliktelik ve uyumlaşma durumu, bilinçli eylemin ürünü olacaktır. Bu, insanın doğa ile daha üst düzeyde bilinçli bir birlikteliği ve metabolizmasıdır. O zaman insan doğada, yeniden bu çok yönlü ve karşılıklı etkileşim içinde olan bütünsellik içindeki hareket edecektir. Marx, bu durumu şöyle formüle ediyordu:

Toplumun daha yüksek bir ekonomik formundan bakıldığında, dünyanın, bireylerin özel mülkiyetinde olması, bir insanın diğer bir insanın özel mülkiyetinde olması kadar saçmadır. Hatta bütün bir toplum, bir ulus veya aynı anda var olan tüm toplumlar, gezegenin sahibi değildir. Gezegenin sadece maliki, intifa hakkı sahibidirler ve meskenin dost canlısı sakinleri gibi gezegeni gelecek nesillere iyi durumda devretmeleri gerekir.(4)

Evet, doğa, içinde geçilen tarihsel momentte bütün canlılara kendisinden yararlanma hakkı veriyor. Ama ona, kendisini sahiplenme hakkını vermiyor.

İklim krizindeki karanlık geleceği gören, 14-15 yaşındaki gençler ayaklandı. Bize yaşanacak bir dünya bırakın diye! Kapitalist sistem ve neoliberal politikalar ise benden öte tufan diyor!

Marx ve Engels, yeni kuşaklara kalacak bir dünyanın kurulacağını öngörür. Komünistler de böyle bir dünya için savaştılar ve savaşmaya devam ediyorlar. Dünyayı ve insanlığı sosyalizmin kurtaracağını haykırıyorlar. Bugün komünistlerin bu öngörüleri doğrulanıyor ve emekçi insanlık birey ve topluluklar olarak yaşanan bu gerçekliği sorguluyor, anlamaya çalışıyor ve kurtuluş yolu arıyor.

Marx, komünizm için, “İnsanın toplumsal (yani insani) bir varlık olarak kendisine eksiksiz geri dönüşü” demişti. Bu sınıfsız, sömürüsüz, devletsiz ve sınırsız ve cins ayırımsız bir dünyadır. Yani doğayı yıkıma uğratmayan bir üretim, ancak emeği sömürmeyen bir üretimle gerçekleşecektir.

O tarihsel gelecekte insanın kendisine, topluma ve doğaya olan yabancılaşması da son bulacaktır. Bunun ilk adımı ise, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve sermaye egemenliğine son verilmesidir. Üretici güçlerin özgürleşmesi, azami kar ve değişim değeri için üretimin, doğanın talanı ve tahribatı koşullarının son bulmasıdır.

Doğadan bilinçli ve eylemli yararlanma, onu koruma ve gelecek nesillere yüksek bir sorumluluk ile bırakmadır. Bu doğa bilinci, kültürü ve sevgisinin de gelişmesi ve yükseltilmesi anlamına gelir.

Marks'ın işaret ettiği, “ bu kendine geri dönüş”, bilinçli, örgütlü ve eylemli bir sürecin ürünüdür. Yani çözümü, sınıfsaldır. Siyasi ve toplumsal sosyalist devrim sorunudur.

Özel mülkiyetin (insanal kendinin yabancılaşmasının ta kendisi) olumlu kaldırılışı ve bunun sonucu insanal özün insan tarafından ve insan için gerçek temellükü; öyleyse kendisi için insanın, toplumsal, yani insanal insan olarak bütünsel dönüşü, bilinçli ve daha önceki gelişmenin tüm zenginliğini koruyarak yapılmış bulunan dönüş olarak komünizm. Bu komünizm, eksiksiz doğalcılık  olarak=insancılık, eksiksiz insancılık olarak=doğalcılık[tır ç.]; insan ile doğa, insan ile insan arasındaki karşıtlığın gerçek çözümüdür.” (5)

Proletarya ve insanlığın örgütlü ve bilinçli eylemiyle “hümanizme ve doğallığa” yeniden erişmesidir bu. Sosyalizmde temel hedef, “Doğrudan üreticiler ile üretimin maddi koşullarının” yeniden birliğini gerçekleştirmeye yönelmektir. Başka bir deyişle ilkel komünal toplumdaki kendiliğinden birliğin, “yeni bir tarihsel bilinç içinde” ve üst düzeyde yeniden kurulmasını sağlamaktır.

İlerici aydınların ve liberal sol kalemlerin Koronavirüs’lü günlerde “komünizm” söylemleri ya da burjuva devletlerin devletleşmeden söz etmeleri aslında bu öngörülerin karikatürlerinden esinlenmelerdir. Dün de “sosyal devlet”leri böyle var olmuştu.

Evet, “Kapitalizm öldürür, sosyalizm yaşatır.” Sosyalizmde insanı yaşatmak, onun gelişen maddi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak en temel hedeftir, sosyalist ekonomiye itilim sağlayan temel yasadır. Toplumsal mülkiyete dayanan üretim, sürekli büyüyen toplumsal gereksinimleri karşılamak üzerine kurulur. Toplumsal üretim kullanım değerini, doğa ile insan ilişkisi birlikteliğini ve metabolizmasını esas alır.

Şüphesiz ki, toplumsal mülkiyet gerçekleştiğinde de insanlar kendi geçim araçlarının üretimini artırırken doğanın sunduğu maddeleri, kendi ürettiği araçlar ve zihni üretimi ile kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına uygun biçime getirir. Böylece dış dünya üzerinde etkide bulunur ve onu değiştirir. Ama bu değişim, karşılıklıdır. Ve birlikteliğe ve yeniden üretime dayanır. Emek süreci, evrensel biçimde ve insanın varoluşunun doğaca dayatılmış koşuludur bu. Bu ilişki, aynı zamanda organik bir ilişkidir. Dahası doğanın “geleneksel akışına” yapılacak müdahalelerin yakın ve uzak etkilerinin farkındalığının bilinmesi zorunluluğudur. Bu da, sonuçta yönetimlerde ve toplumlarda doğa sevgisi, kültürü ve bilincinin var olması demektir.

Kapitalist barbarlık sisteminde bunu göremeyiz. Çünkü kapitalist üretim tarzı genelleşmiş meta üretimidir. O nedenle doğada gördüğü ya da dokunduğu her şeye, toprağa, suya, havaya, bitkilere metalaştırma gözüyle bakar. Sermayenin değerleneceği alanlar olarak görür.

Marx'ın dediği gibi, insanlar ve toplumlar bu dünyanın ya da doğanın sahibi değildirler. Ancak onun kullanılması hakkını sahiptirler. Özgür insanlığın doğa ile yeniden buluşması, birlikteliği de budur.

Bu anlamda, bugün yaşadıklarımızın anlaşılması ve duruma müdahale edilmesi, doğa insan ilişkisinin programatik, siyasal ve eylemsel konusudur. Koronavirüs salgınının bir kez daha karşımıza çıkardığı bir gerçektir bu.

Kaynaklar

1-Friedrich Engels, Doğanın Diyalektiği, s.228, sol y.

2-Kapital, c.1.sf.517-8, sol y.

3-İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, sf.57,sol y.

4-Karl Marx, Capital, Volume Three, s. 776, Progress Publishers, 1978.

5-1844 El Yazmaları, sf.190, sol y.

 

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi