Sayı 58 / Eylül-Ekim 2023

Oportünistler Marksizm, sosyalizm ve devrimcilik adına inatçı bir coşkuyla günümüzün devrimci program ve stratejisi ile yüz yıl önce ilan edilen burjuva cumhuriyetin kuruluşu arasında tarihsel süreklilik bağı kurmaya çalışıyorlar. Burjuvazi ile ilişkilenme ve ondan miras devşirme tutkusunun İkinci Enternasyonal’in üretici güçler teorisine kadar uzanan derin tarihsel ve teorik kökleri var. Menşevikler Rus burjuvazisinin karşı devrimci niteliğini kavrayamamışlardı ve demokratik devrimin önderliğini burjuvaziye bırakmak gerektiği, ondan da öte devrimci proletaryanın burjuvaziyi ürkütmemesi gerektiği görüşündeydiler.

Antik Grek kent devletlerinde Roma imparatorluğunda ve ortaçağın kimi kent yönetimlerinde rastlanan cumhuriyet rejimi bir devlet yönetim formudur. Burjuva çağı açan burjuva devrimleriyle “Cumhuriyet” yeniden tarihe giriş yapar. Toplumsal tarih sahnesine burjuvazi tarafından yeniden davet edilen cumhuriyet rejimi yükselen burjuva sınıfın siyasal programı olarak parlar. Fransız burjuva devrimiyle cumhuriyet döneminin başladığını söyleyebiliriz.

Türk ulusal mücadelesi (TUM) siyasi bağımsızlığı kazanarak emperyalizme yarı-sömürge bağımlılık statüsünden kopuşmuş, kimi kamu işletmelerini millileştirmiş ise de emperyalistlerle iktisadi ilişkilerini süreklileştirmiş, zamanla daha da geliştirmiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı giderek İngiltere ve Fransa’nın yarı-sömürgesi oldu. Yüzyılın sonlarında Alman emperyalizmi de bunlara katıldı. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda Alman emperyalizminin güdümüne girerek, savaşta onunla birlikte hareket etti.

1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda yenilen Osmanlı’nın ilhakı altındaki topraklar galip emperyalist devletler tarafından bölüşüldü, Anadolu ve Trakya’da da bazı alanlar işgal edildi. Emperyalist devletler işgalleri kendi askeri birlikleriyle gerçekleştirirlerken bir bölümünün işgalini de Yunanistan Krallığı’na yaptırdı. İstanbul’u işgal atında tutan İngiltere Yunanistan ordusuna işgal iznini verme ve yönetmede baskın rol oynadı. İtalyan emperyalistlerinin Ege’ye işgalini genişletme isteğini geri çevirmek için Yunanistan ordusunun Ege bölgesine çıkarma yapmasına, Edirne’ye girmesine ve işgaline izin verdi.

Burjuva cumhuriyet sermaye ve büyük toprak sahipleri sınıfının temsilcisi olacağını henüz ulusal kurtuluş sürecindeyken öncülüğü elinde tutanların şahsında kanıtlamıştı. M. Kemal ve çevresindeki kadrolar önce işçilerin sınıfsal varlığını yadsıyarak, burjuvaziyle kaynaşmış bir kitle olarak ilan etti. Sonra sınıf olarak varlığını yadsıyamadığı koşullarda örgütlenmesi ve eğitimini yasaklayarak, saldırılarını işçi sınıfı ve öncüsü üzerinde yoğunlaştırarak büyük bir hapishane yarattı. Sınıf, gerek öncüleriyle gerekse de kendiliğindenliğin bilinciyle hemen her fırsatta yaratılan hapishanenin duvarlarında gedikler açmaya çalıştı.

Eğer emperyalist işgale karşı tutum alan sınıfları kişilerde cisimleştirirsek bunların Türk ticaret burjuvazisi ve toprak ağalarını temsilen M. Kemal, Kürdistan toprak beylerini ve Kürt ulusunu temsilen Yusuf Ziya, Türk yoksul köylülerini temsilen Çerkes Ethem ve işçi sınıfını temsilen M. Suphi olduğunu söyleyebiliriz. M. Kemal, önce hem işgale karşı silahlı direnişin başlatıcılarından hem de padişah ve işgal yanlısı egemen sınıfların önderlik ettiği gerici ayaklanmaları bastırarak direnişe kurtuluş savaşı hüviyeti veren Çerkes Ethem’in liderliğindeki gerilla ordusunu dağıttı. Çerkes Ethem ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yine aynı sıralarda Ekim Devrimi’nin etkisiyle İstanbul ve Anadolu’da esen sosyalizm rüzgarının sayıca çok cılız ama örgütlendiğinde yoksulluktan kırılan Anadolu insanına umut verecek olan işçi sınıfının liderlerini Karadeniz’de boğdurttu. Bu aynı zamanda işçi sınıfı ve yoksul köylülüğün ittifakına vurulmuş bir darbeydi.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi