Militan Devrimci Kişilik

Militan Devrimci Kişiliğin Oluşturulması

Savaşın, politikanın başkaca unsurlarla devamı olduğunu ya da politikanın en yoğunlaşmış hali, biçimi olduğunu hepimiz biliriz. Keza aynı zamanda, ekonominin de en yoğunlaşmış biçimini politika (siyasal mücadele) oluşturmaktadır. Sınıf savaşımı bakımından bu ne anlama gelmektedir? Birincisi; bu savaşın unsurları ve tarafları karşılıklı olarak, kendilerini, kendi sınıf çıkarları doğrultusunda örgütledikleri, örgütleyecekleri anlamına gelir. Burjuvazi bakımından bu yönüyle hayli avantajlı bir durum vardır. O, tarihsel olarak sömürü ve zulüm düzenlerinin maddi ve manevi bir parçası, devamcısı ve temsilcisi olduğu için kendisini kısmen daha hazır bir yapılanmanın (devlet) içerisinde bulur.

Burjuvazinin iktidarlaşmasının ilk dönemleri feodalizme ve onun uzantısı feodal soyluluğa, aristokrasiye, otokrasiye ve monarşiye ve benzerlerine karşı uzun bir savaşım dönemini kapsayacak şekilde hem devleti ele geçirme, hem de onu kendisinin bir parçası haline getirme süreci şeklinde geçmiştir. Kısmen hazır olan bu devlet, burjuvazinin bu devleti proletaryaya karşı kendisine tarihsel bir avantaj ve üstünlük vermiştir. Bundan dolaydır ki burjuvazi proletarya karşısında örgütlülük bakımından her yönüyle ve her şeyiyle avantajlıdır, birikimlidir, tecrübelidir. Bu da onu yine proletarya karşısında örgütlülük bakımından da etkin ve yetkin bir konumda bulundurmuş olur. Proletarya ve onun komünist partisi tarihsel olarak dezavantajlı bir biçimde burjuvazinin ve onun devletinin karşısına çıkar. Proletarya ve burjuvazi arsındaki savaşım işte bu örgüt ve örgütlülük bilinci ve halinde (somut durum) ortaya çıkan dengesizlikle başlar. Taraflar tarihsel ve nesnel olarak oluşan ve olan bütün bu güç dengesizliği ile karşı karşıya gelirler. Komünist parti bütün bu tarihsel-güncel ve nesnel-öznel dezavantajlı durumun içerisinde ve tam ortasında proletaryayı ve bütün ezilenleri burjuvaziye ve onun egemen devlet aygıtına karşı savaştırır.

İkincisi ise; burjuvazi yine tarihten gelen ve ondan devraldığı bütün bu avantajlı durumu içerisinde kendi sınıfını ve devletini koruyan ve sürdüren kadrosunu yine kısmen hazır bulur ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda onu oluşturur ve hazırlar.

Sınıf savaşımı kısaca bu iki kuvvetin tarihten devraldıklarıyla da birlikte, bugün, kendilerinde oluşturdukları ve oluşturacakları bütün birikimleriyle, bütün özelikleriyle, bütün potansiyelleriyle, bütün hazırlıklarıyla, bütün iradeleriyle, bütün nitelikleriyle, bütün kararlılıklarıyla, örgütleri, sistemleri, kadroları, bilinçleri, bilgileri, yetenekleri, teknikleri-taktikleri ve kısaca bütün her şeyleriyle bir savaşıma girerler. Ve yine bütün bu olgularda özel olarak da karşı karşıya gelirler. Yani; devlet aygıtının karşına komünist parti, devlet bürokrasisinin karşısına komünist kadro, burjuva ideolojisinin karşısına marksizm-leninizm, kapitalist kültürün karşısına sosyalist kültür, burjuva yaşamın karşısına devrimci yaşam, bireyciliğin karşısına kolektivizm, bencilliğin karşısına paylaşımcılık, kuşkuculuğun karşına güven, yabancılaşmanın karşısına yoldaşlık, kabalığın-hoyratlığın karşısına nezaket-incelik-saygı, benin karşısına biz, bireyin hiçleştirilmesinin karşısına özneleşme, hiççiliğin-bilinmezciliğin karşısına bilimsellik-nesnellik, idealizmin karşısına diyalektik ve tarihi materyalizm, yağmanın-talanın karşısına gerektiği kadar, tüketiciliğin-tüketimin karşısına ihtiyaç kadar, kapitalizmin karşısına bilimsel sosyalizm, burjuva diktatörlüğünün karşısına proletarya diktatörlüğü çıkar. Burada önemli olan ve işin merkezinde duran: bu olguların hangi oranda ve nitelikte açığa çıkartılacağı ve çıkartılması gerektiğidir ve bunun ne kadar gerçekçi, nesnel ve bilimsel olduğudur. Bu nesnelliğin ve gerçekçiliğin sağlanmasını da, komünistler, marksist-leninist ideolojiyi, diyalektik ve tarihi materyalist bilimsel yöntemi kullanarak, kendilerini, neyle, nasıl, kimle, ne şekilde ve zamanda donatacaklarına karar verir ve uygularlar. Kapitalizmi ve onun burjuvazisini ve onun “kültürünü” tüm unsurlarıyla birlikte ortadan kaldırmak ancak ve ancak böyle mümkün olabilir.

Uzlaşmaz karşıtlık içerisinde olan burjuvazi ve proletarya ve onun özneleri mücadelenin onlara yüklediği bütün unsurlarıyla birlikte özel anlamda da karşı karşıya kaçınılmaz olarak gelirler. Bu kaçınılmazlık ve özel olan da ortaya konulacak duruş ve pratik ve düşünüş ve yaşam komünistleri diğer bütün ideolojilerden ve onların siyasal faaliyetlerinden ayırır. Komünistler dünden kendilerine miras kalan ve omuzlarına yüklenen bütün alışkanlıklardan ve değerlerden kurtuldukları oranda komünistleşirler ve yine bu oranda kendi değerlerini yaratır ve başarılı olabilirler. Kendilerinden başlattıkları ve başlatmak zorunda oldukları bu değişimin ve niteliğin gücü oranında proletaryayı ve tüm ezilenleri ve nihayetinde bütün toplumu değiştirebilirler.

Proletaryanın sınıf savaşımının temsilcisi olan komünistler bu sınıf mücadelesinin en bilinçli, en adanmış, en inançlı, en kararlı, en iradeli, en cesaretli, en bilgili ve en bilinçli bölümünü oluştururlar. Bu kesim, bundan dolayı, sınıf savaşımına önderlik etme kapasitesine ve potansiyeline sahip olur ve olması da gerekir. Bu nitelikleri kendinde birleştiren bir komünist parti burjuvaziyi, onun iktidarını ve onun kapitalist sistemini yıkabilir.

Proletaryanın iktidarı alma ve iktidarlaşmasının tek yolunun: üretim araçlarına ve özel mülkiyete el koyma biçiminde olacağı ve bunun da ekonomik ilişki biçimine müdahaleden geçtiğidir. Ekonominin yoğunlaşmış alanına yoğunlaşmış bir siyasal faaliyetle müdahale etmeyi komünistlere zorunlu kılar. Komünist partinin bu yoğunlaşan faaliyeti karşı tarafı ve onun örgütünü de yine aynı şekilde merkezileştirir ve yoğunlaştırır. Bu yoğunlaşma iki tarafı da hem kurumsal anlamda hem de özel anlamda karşı karşıya getirir. Bütün bu süreç boyunca komünistler kurumsal ve özel olanda kapitalizmin ortaya çıkarttığı toplumsal işleyişten ve ilişkiden milyon kez daha nitelikli ve insani olanı ortaya çıkartmak zorundadır. İşte bu zorundalık sosyalizmin ilk nüvesi olan komünist partide ve onun ilk insanı olan komünistte şekillenmelidir.

Demek ki komünistler bu diyalektik bütünlük ve zorunluk/zorunluluk içerisinde hareket etmek zorundadır. Bu da ona (partiye) bu zorunluğun üstesinden gelecek olan kadroların oluşturulması zorunluluğunu öncelikli görev olarak önüne koyar. Militan devrimci kişiliğin oluşturulması işte bu bilimsel gerçekliğin ortaya çıkarttığı bir durumdur.

Devrim ve sosyalizmin başarılması, komünist partinin militan devrimci kişiliği yaratmasına bağlıdır ancak. Militan devrimci kişilik her yönüyle yoğunlaşmış bir kişiliği temsil eder ve yoğunlaşmış bir kişilik olmalıdır. Yaşamı, görevleri ve sorumluluklarına karşı bilincin en üst düzeyiyle ilişki kurmalıdır. Bu anlamıyla yoğunlaşmanın yansıması özel alanda kendini gösterir. Yoğunlaşmış bilinç yoğunlaşmış pratik demektir, yoğunlaşmış yaşam demektir, yoğunlaşmış militanlık demektir, yoğunlaşmış emek demektir, yoğunlaşmış sevgi demektir...

Yoğunlaşmış bilinç, bilinçlidir, örgütçüdür, yaratıcıdır, engel tanımaz, fethedilmez bir ruha sahiptir, koparıp alandır, sonuca götürendir, başarandır, yaratandır; devrimcilik yakınma yeri değil yoktan var etmenin adıdır, çözmenin adıdır; yoğunlaşmış bilinç irade sahibidir, kararlılık sahibidir, cesaret sahibidir, savaşma ve başarma tutkusunun sahibidir; sınırsız enerji ve emekle kendini adama demektir, başladığı işi bitiren, koparıp alan, illaki sonuca götüren ve başta kendisi olmak üzere her şeyi örgütleyen örgütçüdür. Yoğunlaşmış militan devrimci kişilik: idealleri ve hedefleri doğrultusunda, doğru yaşam, doğru karar, doğru duruş, doğru siyasal pratik, doğru taktik, doğru yoldaşlık ilişkisi, doğru halk sevgisi, doğru irade, doğru amaç, doğru hedef, doğru vuruş, doğru düşman ilişkisi demektir. Militan devrimci kişiliği anlamlandıran temel olgulardır bunlar. Bunlardan birçoğu eksik ya da yetersizse militan kişilikten, bilinçten, iradeden, ideolojiden, yaşamdan, kavgadan sevgiden bahsedemeyiz.

Doğal olarak herkes, kendisine ve çevresindekilere yaşamlarına ve örgütsel-politik pratiklerine, duruşlarına bakarak bu kriterlerle değerlendirmelidir. Hiçbir şey tesadüfi değildir; iddiası ve inancı güçlü olanlar kendi ve çevresiyle buna denk gelen bir ilişkileniş içine girerler. Bu ilişkilenişten doğal olarak saygın ve değerli bir örgütçü yaşam, siyasal faaliyet ve onun militan devrimci kişiliği çıkar. Tersi tüketendir, bitirendir, sevgisizliktir, memnuniyetsizliktir, yakınmacılıktır, ortam bozuculuktur, apolitikleşmektir, bireyselliktir, bencilliktir, benmerkezciliktir, yabancılaşmaktır, yalnızlaşmaktır.

Militan devrimci kişilik ekonominin, politikanın ve savaşın en yoğunlaşmış biçimine bundan dolayı karşılık vermek zorundadır. Sizin yoğunlaşma düzeyiniz (parti ve kadronun niteliği) karşı sınıfın yoğunlaşma düzeyini, her yönüyle aşma iradesine, istemine, arzusuna, tutkusuna, kararlılığına, inancına sahip olmalıdır. Bunların olabilmesi için militan devrimci kişiliğin yaratılması zorunluluğu tarihsel-güncel, örgütsel-siyasal ve ideolojik olarak zorunludur.

Bir devrimci yaşamındaki en önemli adımını devrimciliği seçerek atmış olur. Bu ideolojik olarak, bilincin düzeyinden bağımsız olarak, ama illaki farkında olarak kapitalizmi, onun sistemini, onun insanını ve ilişki biçimini ve onun toplumunu reddedişle başlar. Reddetme de; küçük burjuva dünya görüşüne ve yaşam alışkanlığına ait dünden kalan ne varsa ondan kopuşmayla ve yerine yenisini kurmayla başlar. Bu ne kadar acemice olursa olsun, bu ne kadar ideolojik bilinçten ve derinlikten yoksun olursa olsun, bu ne kadar örgütsüz olursa olsun, bu ne kadar yavaş olursa olsun bu ilk adımın değerini ve önemini asla azaltmaz. Ama örgütlü halden sonra buralarda ortaya çıkan gerek partiden kaynaklı olsun, gerek kendimizden kaynaklı olsun asla uzlaşılmaması ve bıkılıp usanılmadan her yerde ve her zaman mücadele edilmesi gereken bir durumdur. Bundan dolayı bir devrimcide yeniyi oluşturmanın en önemli yanını, geleneksel yaşam tarzından, düşünce tarzından, alışkanlıklardan, öğretilmişliklerden, sınıf bilinci ve kültürüne ait olmayan ne varsa ondan kurtulma oluşturur.

Militan devrimci kişiliğin oluşturulmasında en önemli ilk adımlardan birisi bu kopma eylemidir. “Dünden” kopma, devrimcinin düzenden aldığı bağlardan kopmaktır. Düzenden kopma aynı zamanda örgütlülüğe ve partililiğe atılan ilk adımdır. Bundan dolayıdır ki partili olmaya, partililiğe ve partilileşmeye atılan bu ilk adım yeni yaşam, yeni amaç, yeni hedefler anlamına gelir.

Militan devrimci kişiliğin oluşturulmasında işte bu ilk dönem hem kişi hem de parti bakımından ama özellikle de parti bakımından temel önemdedir. Nasıl bir kadro yetiştirileceğinin ve kadro politikasının ne olacağına yönelik en temel örgütsel ve kadrosal şekillenme bu evrede başlar diyebiliriz.

Kişinin partilileşmesi ve bunun niteliğinin ve düzeyinin ne olacağı tamamen örgüt çalışması sorunudur. Doğal olarak kişilere bırakılamaz ve bireyler sorumlu tutulamaz. Güncel ve tarihsel olarak karşımızda duran, “Partinin bu görev ve sorumluluğunu ne oranda yerine getirdiği” sorusuna vereceğimiz cevaptır ve de pratiğimizdir. Kendisini her şeyiyle partiye teslim etmiş bir devrimciyi ne oranda partilileştiriyoruz? Partilileşmekten ne anlıyoruz, nasıl anlatıyoruz?

Partilileştiremediğimiz için bir bakıyorsun on yıllık bir kadroda bile insanı hayretler içerisinde bırakan kişilik özellikleri bulunabiliyor. İnsan soramadan edemiyor tabii ki, devrimcilerin sofrasına iki kere oturan birisi bile onların güzelliklerinden, erdemlerinden, paylaşımcılıklarından etkilenir. Ama partide yıllardır mücadele eden yoldaşlarımızda bile üstelik bireyciliğin ve bencilliğin en berbat, en güdüsel hali olarak sofralarımıza kadar sirayet edebiliyorsa, sormadan edilemiyor: Birey olarak da, organ olarak da yoldaşlarının eksiklikleriyle, gerilikleriyle hiç mi mücadele edilmez? Eleştiri-özeleştiri mekanizması hiç mi çalışmaz? Devrimci kültür, devrimci yaşam hiç mi dert olmaz? İş mi yapıyoruz devrimcilik mi? Bu nasıl partilileşmek, partilileştirmek!?

Bundan dolayı devrimciliğin ilk adımları ve peşi sıra örgütlenen süreç çok önemlidir. Devrimciliğimizin en önemli değişimlerini bu süreçlerde alırız. Devrimciliğe nasıl başladıysak devrimciliğimizin şekillenmesi de biraz öyle olur.

Devrimciliğe atılan ilk adım örgütlülüğe atılan ilk adımdır, partililiğe atılan ilk adımdır. Partililiğe atılan ilk adımdan itibaren de başta parti kişiyi partilileştirmek için her şeyi yapmalıdır ve bu da kesinlikle ertelenemez görevlerden olmalıdır. Partililiğe adım atmış birisine: Parti tarihinden tutalım, parti şehitlerine kadar, parti kültüründen tutalım yoldaşlık ilişkilerine kadar, emekten emekçiliğe, parti programından tutalım parti tüzüğüne kadar, parti stratejisinden tutalım taktiğine kadar, partilileşmenin ne olduğu, ne olması gerektiği her yönüyle işlenir. İşlenmekle de kalmaz, buna uyulmasının zorunluluğu ve gerekliliği yoldaşlık ve örgütsel işleyişin bir parçası haline getirilir. Öyle yıllara filan yayarak da değil, en kısa zamanda.

Devrimci olmak isteyen, partili olmak isteyen birisine, üstelik buna karar da vermiş, netleşmiş olduğu halde neden hala çocuk muamelesi yaparız? Neden kendi kafalarımızda yarattığımız gerilikleri onlara da dayatırız? Böyle olunca da uzun yıllara yayılır devrimcinin partilileşmesi. Bu uzun yıllar sonrası ise sınırlarını asla aşamamış, kopuşamamış, dünden devraldığı küçük burjuva yaşam ve kültür alışkanlıklarını üstelik en çiğ biçimde sürdüren yoldaşlar çıkar karşımıza.

En büyük, en değerli gelişme işte bu niteliksel değişimi ve dönüşümü yapmaktır. Bu niteliksel değişim, oluşturulmadığında, devrimci kişiliğimiz, devrimciliğimizi üretme biçimimiz neden düzen içi kalır anlayamayız. Düzen içi devrimcilik, aslında devrimciliğimizdeki bu alt üst oluşu zamanında ve yerinde yapamadığımızdan kaynaklanır. Bazen farkında bile olmadan sistemin bizler üzerinde inşa ettiği, kalıba soktuğu kişiliklerimizle devrimcilik yapmaya kalkarız, devrimciliğimizi sürdürmeye çalışırız. Yaşamda ve mücadelede bu ikisinin birlikte yürüme/yürütme şansı yoktur. Belki bir dönem idare edilebilir ama savaş ve mücadele keskinleştikçe, safları netleştirdikçe taraflar bütün iradelerini karşı taraf üzerinde uygulamaya sokar; savaşan taraflar bu süreç boyunca sınıfsal bilinç, istek ve iradelerine denk gelen oranda kendilerini ortaya koyar. Sınıf bilinci zayıf olan ve bunu üstelik yaşamında da yeteri kadar içselleştirmemiş birisinin bu çarpışma anında ve sürecinde sınıfsal tavır göstermesini bekleyebilir misiniz? Bekleyemeyiz! Bundan dolayıdır ki yeni süreçler devrimcilerin önüne yeni görev ve sorumluluklar koyar; bu yeniye denk gelmeyen bilinç ve yaşam varsa zaten bütünleşmemiş/bütünleşememiş olan, parçalı olan, bilinç ve irade ikiye çatlar. Bu çatlama geriye düşüşü, devrimci görevlerden kaçışı sorumluluk almamayı beraberinde getirir.

Militan Devrimci Kişiliğin Geliştirilmesi

Devrimci kişilik siyasal bir kişiliktir. Bu durum, onun yaşamından tutalım devrimci görevlerle kurduğu ilişkiler toplamına kadar her şeye yansır, buralarda kendisini gösterir, buralarda yaşam bulur, buralarda somut maddi gerçekliğe dönüşür, buralarda, sınanır, buralarda iradeleşir, buralarda, ustalaşır, buralarda gelişir, buralarda savaşın, devrimin, mücadelenin öznesi olur ve bir siyasi duruşun ortaya çıkmasına, yaşanmasına neden olur. Bu siyasi duruşun, bizlerde toplanmış cisimleşmiş halin toplamı politik faaliyetimizin bütününü oluşturur. Yani bu siyasal faaliyetleri yürütecek olan kişilik, siyasal mücadelenin ihtiyaçları doğrultusunda; sürece, gelişmelere, mücadelenin ihtiyaçlarına, kısacası, başarıyı koşullayacak bütün unsurlara denk gelen bir duruş, pratik ortaya koymalı ve yanıt olmalıdır. Partinin hedeflerine ulaşabilmesi için; günlük taktik başarılardan tutalım da bunların strateji ve programatik hedeflerine uyumlu ve gelişimini sağlayacak tarzda yönetmek, yaşamıyla da bunun temsilcisi olmak militan devrimci kişiliğin geliştirilmesiyle ilişkindir. Yaşamla ve politikayla bu düzeyde tutarlı ve gereklerini yerine getiren güçlü bir duruşu ancak militan devrimci kişiliği gerektirir. Militan devrimci kişiliğin siyasal ve kişiliksel bütünlüğü sağlandığı zaman amacına ve anlamına uygun politik faaliyet yürütülebilir. Bunların gereklerini yerine getirmeyenlerin anlamlı bir siyasal faaliyet ve anlamlı bir devrimci yaşam yürütemeyecekleri ortadadır.

Militan devrimci kişilik hangi olguların içerisinde şekillenebilir? Bu soruya çok net bir cevap vermeliyiz: tabii ki örgütsel işleyişin egemen olduğu, işlediği, parti tarzının belirgin olduğu, örgütsel normların ve kuralların işlediği ortam oluşursa bu ortamda gelişebilir. Komünistlerin en önemli silahları örgütleridir, örgütlülükleridir. Burjuvaziye karşı en önemli silah örgütümüzdür. Demek ki örgüt ve örgütsel işleyiş esastır. En kötüsü, en zayıfı, en yetersizi de olsa örgüt ve örgütsel işleyiş geleceği kazanmamızda bizim dayanacağımız en önemli manivelamızdır.

Örgütlülük olmadan partililikten, partili tarzdan bahsedemeyiz. Örgüt olmazsa onun yetişeceği, gelişeceği, işleneceği, şekilleneceği, olgunlaşacağı, ustalaşacağı, devrimin militan kadrolarının yaratılamayacağı bellidir. Örgütlülüğün ve onunla birlikte, ona içkin olan parti tarzının ve parti kadrolarının yaratılması da ancak ve ancak örgütsel işleyişle sağlanabilir. Bu olmazsa ne olur? Tabii ki bireysellik gelişir, bireysellik olur. Bireysel tarz ve düşünce egemen olur. Bireysel yaşam belirleyici olur. Bireysel duruş varlığını yansıtır. Parti ilkeleri, kriterleri, normları değil bireysel kurallar geçerli olmaya başlar. Kim kimi neyin etrafında birleştirebilir böylesi ortamlarda! Bireyselliğin olduğu yerde partililik olmaz, bireyselliğin olduğu yerde kolektivizm olmaz, bireyselliğin olduğu yerde ortakçılık olmaz. Bireyselliğin olduğu yerde militan devrimci kişiliğin geliştirilmesinin maddi zemini oluşmaz. Militan devrimci kişiliğin oluşturulmasının en öncelikli, en temel, en olamazsa olmazı örgütlü yaşamdır, örgütsel işleyiştir.

Bu söylenenler, üzerinde düşünmeye gerek duymadan kabul edeceğimiz şeylerdir hepimiz için ve aşağı yukarı her birimiz benzer biçimde tarif de edebilir. Peki, öyleyse, bu bildiğimizi sandığımız devrimciliğin anaokulu düzeyine denk gelen olgularla neden sağlıklı, doğru, işlevsel, dinamik, disiplinli, daha bilinçli vb. bir ilişki kuramayız. Yeterince sorgulanmayan buralarıdır. Yeterince sorgulanmadığı içindir ki devrimciliğin en temel gereği olan örgüt, örgütlülük sorununa başta kendimiz olmak üzere, yanımızdaki yoldaşımızın kendisini nasıl örgütlediğinden tutalım da birimimizin, organımızın, alanımızın, partimizin kendisini ve siyasal faaliyetini nasıl örgütlediğini yeterince sorgulamayız, dert edinmeyiz.

Dert edinmek bir sorunu çözme ediminin ortaya çıkabilmesini sağlayan en önemli itici faktörlerin başında gelir. Bu dert edinme başkaca unsurlarla da birleştirildiğinde önemli ilerlemeler işte o zaman başlar. Partililiğimizi biraz da buradan tartışmak gerekir.

Partilileşmek Ne Anlama Gelir Ve Gelmelidir

İnsanlar birçok nedenle birbirlerine bağlanırlar. Birbirleriyle çeşitli bağlar kurarlar, bu bağlar üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin gelişmişlik düzeyiyle orantılıdır. Komünistler de bu toplumsal ilişkileniş içerisinde sınıf mücadelesi temelinde parti etrafında-içinde burjuvaziye karşı savaşmak ve onun bütün egemenlik ve erk biçimlerini yıkmak için bir araya gelir. Kendilerini bir araya getiren nedenler doğrultusunda partide birbirlerine bağlanırlar. Onları birbirlerine bağlayan ideolojik çizgileri, amaçlarıdır. Aynı dünya görüşünde birleşirler ve savaşıma girerler. Bu savaşımın başarıya ulaşabilmesinin tek yolu: ideolojik sağlamlıktan geçer. İdeolojik sağlamlık bir yönüyle bütün örgütsel, politik ve militan bir savaş-mücadele pratiğinde ortaklaşmayı zorunlu kılar ve bu “zorunluluk” onları partide birleştirir ve birbirine bu amaçlar doğrultusunda sıkıca bağlar.

Bu bağlanma tabii ki bir süreç ve çeşitli sınanmaların neticesinde kopmazcasına güçlenir. Bu pratiğin içerisinde de militan devrimci kişilik şekillenir, gelişir ve partinin öncü, önder ve komutan savaşçı kadrosunu oluşturur. Örgütsel, politik, ideolojik ve kadrosal düzeyde oluşan bu devrimci birliktelik savaşımı-mücadeleyi başarıya götüren temel koşulları bir araya getirmiş olur. Devrimin en temel öznel sorunlarından olan bu durumun anlaşılması, militan devrimci kişiliğin oluşturulması sorununu bu öneme denk gelecek düzeyde koşullayacaktır aynı zamanda da.

Birbirlerine hangi bağlarla bağlı olduğunu yeterince bilince çıkartmayanlar, çıkartamayanlar militan devrimci kişiliği de oluşturamaz. Devrimcilik yapıp ta hala birbirine hangi bağlarla bağlı olduğunu neredeyse idrak edememiş ya da tam olarak anlayamamış, içselleştirememiş, kavrayamamış kadrolarla düşmana karşı zafer elde etmek mümkün mü? Bu anlamıyla, birbirine sıkı sıkıya bağlılığı oluşturmadan militan devrimci kişiliğin yaratılamayacağı gibi onun partisi de yaratılamaz.

Peki, bu bağın ne anlama geldiğini anlayamayanların, göremeyenlerin, bilince çıkartamayanların mücadeleyle kurdukları, partiyle kurdukları, yoldaşlarıyla kurdukları, görevleriyle kurdukları, sınıfıyla kurdukları bağ ne olur bu durumda? İnce olur, zayıf olur, yüzeysel olur, kaba olur, kendiliğindenci olur, bürokratik olur, sevgisiz olur, saygısız olur, küstah olur, bireyci olur, bencil olur, düşüncesiz olur, emeksiz olur, ilgisiz olur, duygusuz olur, tüketici olur... Toplamında yabancılaşma, sınırsızca kendini sunmama ve birbirilerinden kaçma-kaçınma olur/yaşanır kaçınılmaz olarak. Yoldaş kelimesi kuru bir hitaba dönüşür. Bu neyi doğurur beraberinde: birbirini idare etmeyi. Birbirini idare edenlerin oluşturduğu bağlanmadan kime ne hayır gelir!

Bizleri birbirimize hangi bağların bağladığını ve birlikteliğimizin hangi nedenlere dayandığını, günlük yaşamda, yoldaşlık ilişkilerinde, sınıfla olan ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. Birbirimize bağlayan olgularla kurduğumuz düzey, bizlerin yaşamla, mücadeleyle, partiyle, yoldaşlarla, sınıfla kurduğumuz düzeyi, yani, devrimciliğimizin niteliksel içkinlik düzeyini gösterir. Partiyle, sınıfla, yoldaşla kurulan her bağda, her temasta bu davranışların yansıması ortaya çıkar.

Her partili bu davranışların anlamını sorgulamalı ve parti kültürüne ve değerlerine aykırı ne varsa, kimden gelirse gelsin kesinlikle mücadele ve mahkûm etmelidir. Ve bıkıp usanılmadan, partimize ait olmayan bu yabancılaşma, çözülme, çürüme hallerini aynı zamanda da örgütlü mücadele konusu haline getirmelidir.

Birbirini idare eden, devrimci eleştiri yerine dedikodu ve yakınmacılığı esas alan, bulunduğu organlarında değil de ikili ilişkilerde “eleştiren” (resmi ortamlarda yapılması gereken ama yapılmayan her türlü eleştiri dedikoduculuğun, bireyselliğin, partilileşememenin başka bir biçimidir, yansımasıdır, görüngüsüdür; cesaretsiz, cüretsiz, özgüvensiz kişiliklerin başvurduğu bir yöntemdir ağırlıklı olarak), örgüt ve mücadele sorununu kişiselleştiren, bireyselleştiren, bütün bunları tarz ve alışkanlığa çeviren; saygı ve sevgisizce yaklaşan (kimi zaman sözle, kimi zaman hitapla, kimi zaman mimiklerle, kimi zaman bakışlarla vb.) ortamı ve yoldaşlık ilişkilerini lümpenleştiren, adeta kahve kültürüne çeviren; paylaşımcılıktan, yoldaşını önemsemekten, değer vermekten, düşünmekten uzak duran; sürekli ben ve benmerkezci ilişkilenen, bu anlamıyla kendisini yaşamın merkezine koyan; yabancılaşan, bu yabancılaşmanın neticesinde sürekli sevgisizlik ve güvensizlik üreten; ıvır-zıvır konuları gündemleştirerek ortamı apolitikleştiren; devrimin, mücadelenin, partinin, alanının sorunlarına yönelik tek bir soru bile sormayan, bunları asla sohbet konusu etmeyen, ama yoldaşının yemek yeme tarzından rahatsızlık duyan, buna surat asan, mekan değiştiren, tavır alan, gündemleştiren; küçük bir eleştiri karşısında bile bireycilik üreten, küsen, alınan, yoldaşlarına karşı hemen duvarlar ören, kendisini ortamdan da tecrit eden, öfkelenen ve öfke duyan; en küçük bir eksiklik, yetmezlik, zayıflık karşısında acımasız ve “affetmez” ve “radikal” olan; önemli- önemsiz bütün konularda ve durumlarda kendi istediği gibi olmayınca tepkiselleşen, tahammülsüzlüğü alışkanlık haline getiren birisinin, bizleri, birbirimize hangi bağların bağladığını ve niye bu bağlarla bağlandığımızı içselleştirdiğinden bahsedebilir miyiz? Bu kişilik tarzının militan devrimci savaşçı kişiliği yaratabileceğinden bahsedebilir miyiz? Her partili kendinde ve yoldaşında bu olgulardan payına ne düştüğünü mutlak açığa çıkartmalı ve hesaplaşmalıdır. Militan devrimci kişiliği oluşturmanın yolunun buradan geçeceği/geçtiği ve her bir partili, bunu, görmek, anlamak, kavramak ve uymak zorunda olduğunu bilmelidir.

Devrimci yaşamın ve politik faaliyetin ölçüsü, verili koşullarda, bu koşulların ortaya çıkarttığı olanaklar oranında yapılması gereken her şeyin ne oranda yapılıp yapılmadığıyla ölçülür. Başarı ya da başarısızlık tamamen bunlara bağlıdır. Bunu (başarıyı) gerçekleştiremeyenlerin devrimci sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmedikleri, getiremedikleri çok açıktır. Bizlerin niyetinin de sınanacağı yer, eğer o da sınanacaksa,

görevlerle kurduğumuz ilişkidir ve burada elde ettiğimiz başarıdır. Başarı ya da başarısızlık tesadüfi olan şeyler değildir. Başarı varsa nedenleri vardır, başarısızlık varsa nedenleri de vardır. Özellikle başarısızlıkları kendi dışımızda arama eğilimleri kendimizi küçük dünyalara, küçük mutluluklara, küçük “başarılara” hapsetmenin tezahürüdür. Böylesi bir “devrimci düşünüş”ün ve “pratiğin” gerçek anlamda başarı kazanması ne oranda mümkün olabilir?

Örgüt ve mücadele sorunlarını bu kıstasların dışında tartışmak, bu kıstaslar yokmuş gibi tartışmak başarısızlığı teorize etmekle eşanlamlıdır. Aynı zamanda da felsefi olarak da idealizmdir. Başarının da başarısızlığın da bizden kaynaklı nedenleri vardır. Örgütsel, politik mücadeleyi dijital stüdyolarda hazırlanan Avatar filmiyle karıştırmamak gerekir. Her yanlışlık, her eksiklik, her yetmezlik, her ilkesizlik, her başarısızlık binlerin emeğinin de heba olmasına, milyonarın umutlarının kırılmasına ve yeşermemesine neden olmaktadır. Örgütsel ve politik faaliyet bu anlamıyla somut ölçülebilir denetlenebilir verilerle değerlendirilmelidir. Kişinin, birimin, organın ve son tahlilde partinin başarı ya da başarısızlığı; toplam devrimci faaliyetle ne oranda tutarlı, doğru ve ilkeli bir ilişki kurulduğuna bağlıdır.

Militan kişiliğin geliştirilmesi dönem ve süreç bakımından bundan dolayı çok çok önemlidir. Kuşkusuz bunda bir hayli mesafe katedildi. Fakat sürecin bir bütün olarak aşılmasında, militan devrimci kadro profilinin daha da geliştirilmesinin en belirleyici hususlardan biri olduğu ortadadır. O zaman, böylesine tarihi bir süreç ve tarihi bir görevle karşı karşıya olmanın bilinciyle, militan devrimci kişiliğin geliştirilmesinin sorunlarını gündemleştirmeli ve çözmeliyiz. Ve buradan da; tam da bugünkü mücadelenin problemlerine yanıt olacak “Nasıl bir kadro, nasıl bir komutan, nasıl bir savaşçı, nasıl bir yönetici ve toplamında da nasıl bir komünist kişiliğe devrimin ve partinin ihtiyacı var?” sorusuna çok net cevaplar vermeliyiz.

Bugünü ve geleceği kazanacak militan-savaşçı kişiliği geliştirmenin öncelikli ve tutarlı olanı: yapılacak ne varsa, atılacak hangi adımsa, kaldırılacak hangi yükse, koşulacak hangi siperse, gidilecek hangi diyarsa, en “zor” ve en “zahmetli” iş hangisiyse, ona aday olmaktır. Hüseyin Demirci- oğlu yoldaşın dediği ve yaptığı gibi yapmaktır: “ilk ben olmalıyım” demektir.

Partinin ve mücadelenin ihtiyaçlarını omuzlayacak, önderlik edecek kadronun geliştirilmesine verilecek doğru yanıtlar ve bunu verenler, militan devrimci kişiliğin geliştirilmesinin ve de partinin-devrimin en temel sorunlarından birisini çözmüş olacaktır. Tabi ki bunu da; görev ve günlük yaşam bağıntısı içerisinde ele almalıyız. Marksistleri diğer bütün ideolojilerden ayıran dünyayı yorumlamak değil sadece, değiştirme eylemine girmeleridir, bunu da söz ve eylem tutarlılığı içerisinde yapmalarıdır. Bundan dolayıdır ki; dillendirilen, tespit edilen, yapılması gerektiğine inanılan her olgunun ve bizim bunlarla kurduğumuz her ilişkinin tutarlılığı; siyasal faaliyetimizin pratiği ve sonuçlarında, yoldaşlık ilişkilerinde yarattığımız düzeyde, işçi sınıfı ve tüm ezilenlerle kurduğumuz ilişkide, düşmanla kurduğumuz ilişkide aranmalıdır.

Süslü sözler sıralamanın, tahliller yapmanın; denetlenebilir, ölçülebilir somut verilerin hesaba katılmadığı bir yöntem ve tarzın devrimcilikte bir iddiası kalmayanların ya da başta kendisi olmak üzere partisini, yoldaşlarını, halkını oyalamaktan öte bir anlam taşımadığını bilmelidir.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi