Enternasyonal Cepheleşme Ve Mücadele

Rojava Devrimini Sahiplenme Görevi

Bugün enternasyonalizmin kızıl bayrağı Rojava'da dalgalanıyor. Kürdistan'ın küçük kenti Kobanê uluslararasılaştı. Enternasyonal dayanışma ve direnişin merkezine yerleşti. Dünya devrimcileri ve komünistlerinin dikkatleri Rojava devrimi ve Kobanê direnişine çevrildi. Kobanê, enternasyonal devrimciliğin tarihsel geleneklerinin eylemle güncellenmesidir.

Dünya halkları ve proletaryasının enternasyonalist mücadele, dayanışma ve örgütlenme görevleri, Ortadoğu'daki bölgesel savaş, Rojava devrimi ve Kobanê direnişiyle yeniden gündemleşti. 1 Kasım 2014 günü, Kobanê'yle uluslararası dayanışma günü olarak tarihe geçti. Bu dayanışma ve sahiplenme, Kobanê'nin emperyalist sömürgeci sistem ve faşist Daiş çetelerine karşı zaferini güçlendirdi. Kobanê zaferi ise, Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu ve dünya devrimi bakımından siyasi ve ideolojik güç, esin ve moral kaynağı oldu.

Rojava devrimi ve Kobanê direnişi, bölgesel ve uluslararası düzeyde devrimci ve komünist parti, örgüt ve platformlara eylemli destek, dayanışma ve sahiplenme çağrılarını sürdürüyor. Rojava'da devrim de, direniş de devam ediyor. Rojava ve Kobanê'de enternasyonalizm ilkesi pratikleşiyor. Enternasyonal ruh, duygu, düşünce somutlaşıyor, eylemle yeniden yükseliyor.

Paris'te 1871 yılında burjuvaziye karşı Komünarların savaşımı, Madrid'te Franko faşizmi ve sermayeye karşı enternasyonal tugayların direnişi, Hitler faşizmine karşı komünistlerin Stalingrad savunması, ABD işgali ve sömürgeciliğine karşı Vietnam direnişi, emperyalizm ve siyonizme karşı Filistin halkının direnişi ve daha başkaları, örnek tarihsel enternasyonalist eylemlerdir.

Rojava devrimi ve Kobanê direnişi, bir yanıyla da enternasyonal tarihsel kopukluğa, politik ve örgütsel edilgenliğe son verecek enternasyonal eylemin yeniden oluşması veya ayağa kalkışına çağrıdır. Marksist leninist komünistlerin enternasyonal tabur çağrısı devrimci ve komünist parti, grup ve bireylerde pratik karşılık buluyor.

Rojava Devrimi'ni savunma direnişinde devrimci tarihin birikimi, geleneği, mirası ve ağırlığını üzerinde taşıyarak 20 yaşında ölümsüzleşen İvana Hoffmann yoldaş, tarihsel enternasyonalist devrimciliğin günümüzdeki kızıl bayrak koşucusu olmuştur. O, devrim ve sosyalizm savaşımının enternasyonalist bir neferi olarak ölümsüzleşti. Enternasyonalist devrimci Che Guavera'nın yolunda yürüdü. Rojava’da Avaşin Tekoşin Güneş adını alan İvana yoldaş ölümsüzlüğe yürürken, “Partimizin enternasyonal yönünü temsil edecek ve örgütümüzün silahlı mücadelesinin bir parçası olacağım” diyordu. Afrikalı ve Alman’dı. Aynı zamanda kendisini Mardinli sayması, devrimine koştuğu Türkiye ve Kürdistan'ın dilini öğrenmesi, savaş alanında olduğu gibi Almanya'daki uğurlama töreninde de dünyanın her coğrafyasında devrimcileri buluşturması, onun enternasyonal devrimci kişiliğini karakterize ediyordu. “Devrimcinin görevi devrim yapmaktır. Devrime dokunmak ve yaşamak gerekir” diyen MLKP savaşçısı Sibel Bulut (Sarya Özgür), devrimciliği üretme ve büyütmenin pratiğine çağrı yaptı. Ve daha pek çok komünist ve devrimci militan bu düşünce ve ruh haliyle Rojava Devrimi uğruna toprağa düştü ve gidilecek yolu gösterdi. Bu yol aynı zamanda devrimci ve komünist öncünün, devrimci siyasal öznenin de gideceği yoldur.

Halklar Emperyalist Kapitalizme Direniyor

Emperyalist küreselleşme saldırılarına, kapitalizmin hastalıkları ve kötülükleri kronik işsizlik ve yoksulluğa, toplumsal yabancılaşma ve sömürüye, eşitsizlik ve adaletsizliğe, emperyalist savaş saldırganlığına, doğanın yağmalanması ve kadın cinsinin ezilmesine karşı işçi sınıfı, halklar, kadınlar, gençler ve ezilenlerin itirazı ve hareketlenmesi, uyanışı ve isyanı büyüyor. Dünyanın her kıtasında, her düzeyde, çeşitli toplumsal bileşim ve her türden eylemlerle “başka dünya” arayışı, isteği ve yönelimi daha çok belirginleşiyor; genişliğine ve derinliğine yayılıyor, mayalanıyor. Halklar yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde eyleme geçerek değişim istiyor. Bu doğrultuda kendi iradeleri, özyönetimleri ve özsavunmaları ortaya çıkıyor. Verdikleri mesaj ise, dünya devrimci ve komünist hareketinin her düzeyde tarihsel, siyasal, örgütsel ve eylemsel önderlik görevlerinin yerine getirilmesidir.

Üretim ve ticaretin uluslararasılaşması, sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi toplumsal farklılaşma, kronik işsizlik, yoksulluk, toplumsal sefalet ve çürüme üretiyor; çelişki ve çatışmaları derinleştiriyor; aşağıdan sınıfların toplumsal patlama öğeleri ve öfkesini biriktiriyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında sert sınıf savaşları yaşanıyor. Direnen halklar karşıdevrimci zor, işgal ve vahşete karşı kendi devrimci zorunun hazırlanması ve örgütlenmesi anlamına gelen özsavunma araçları ve yöntemleri geliştiriyor. Hatta bazı örneklerde, bu mücadele, çeşitli siyasal ve toplumsal örgütlenme biçimleri de ortaya çıkarmaktadır. Ortadoğu'da, Meksika'da, Ukrayna'da ve diğer coğrafyalarda bunun çeşitli örneklerine rastlamaktayız. Ne var ki, kendiliğinden hareketin ürünü bu girişim ve yönelimler, devrimci siyasal hazırlık ve önderlikten yoksun oldukları için halkların devrimci demokratik iktidarlarıyla taçlanamıyor.

Sosyalist siyaset ve ideolojik hegemonya boşluğu koşullarında, kitlelerin uyanışı ve ayaklanması devrimci yönelim ve hedeflerden, devrimci-demokratik önderlikten yoksunsa, kimi kez emperyalist ve bölgesel güçler tarafından rekabet ve savaş politikalarının yedeği haline getiriliyor, kimi kez de ulusal ve dinsel gerici-faşist güçler tarafından yönlendirilmekte, onlara toplumsal dayanak yapılıyor. Her iki durumda da işçiler, emekçiler ve halkların kendi talep ve özlemleri için eyleme geçtiklerinde, kendilerini, başkaları için, burjuvazi için savaşır bulabiliyor. Ve bu durum, son birkaç on yıllık süreç içinde defalarca kez ortaya çıkmıştır.

Ne yazık ki, devrim ve sosyalizm mücadelesini program edinen komünist ve devrimci uluslararası örgütler, yapılar, kümeler ya da platformlar genel olarak bu dünyasal, bölgesel ya da yerel toplumsal hareketlere seyirci kaldılar ya da sürüklenme pozisyonlarını değiştiremediler. Oysa uluslararası örgüt ve platformlar, ancak işçi sınıfı ve halkların uluslararası mücadelesi, dayanışması ve eylemi içinde kendilerini üretir ya da oluştururlar. Aksi takdirde kendi varlıklarını bile sürdüremezler. Nitekim çeşitli uluslararası ideolojik akım diyebileceğimiz kümelenmeler ya tasfiye oldular ya da savruldular. Çünkü hayat siyasette, ideolojide boşluk tanımıyor. Kitlelerin devrimci eylemine etkin müdahale anlamına gelen siyasal strateji ve taktikleri bulunmayan tek tek partiler ya da uluslararası platformlar, eninde sonunda ya tasfiye olur ya da ''etkisiz eleman'' durumuna düşerler.

Yakın zamanda da görüldü ki, emperyalist burjuvazi dünyanın her köşesindeki devrimci ayaklanma ve savaşımlara karşı BM, NATO vb örgütler üzerinden ittifak ve koalisyonlarla saldırı konseptleri devreye sokuyor, bölgesel gelişmelere müdahale ediyor, ulusal ve mezhepsel çelişkilere taraf oluyor, vekalet savaşları yürütüyor. ABD ve AB emperyalistleri, Ortadoğu'da bölgesel ve stratejik çıkarları doğrultusunda Daiş çetelerine yol veriyor, besliyor ve savaştırıyor. Bu türden işbirlikçi örgütler kontrolden çıkınca da onları tasfiye etmek ya da etkisiz kılmak için bu kez onlarla savaşıyor.

Sömürgeci bölgesel güçler de aynı yolu tutuyor. Suudi Arabistan Yemen'de Husilere karşı Pakistan ordusunu savaştırmak istiyor, Körfez ülkelerini savaş koalisyonuna katıyor. İran Yemen'de Husiler, Suriye'de Lübnan Hizbullah'ı üzerinden bölgesel savaşa katılıyor. Türkiye Daiş, El Nusra, ÖSO'yu destekleyerek PKK ve Kürt halkına karşı savaşıyor. Kısacası hegemonyacı ve yağmacı burjuva devletler, çeşitli örgütleri, mezhepleri, inanç grupları ve toplulukları kendi amaçları doğrultusunda destekliyor, yönlendirmeye çalışıyor ve savaştırıyor.

Burjuvazi kapitalizme karşı, emperyalist hegemonya ve işgale karşı mücadele yürüten devrimci ve komünist örgütleri ise terörist ilan ediyor. Halkların devrimlerini boğmak, devrimci örgütleri tasfiye etmek üzere uluslararası saldırı konseptleri planlıyor, o da kendi uluslararası eylemini çeşitli yöntemlerle geliştirmeye yöneliyor.

Dünyada gerici-faşist islami örgütler, dini ideolojik temeller üzerinden müslüman gençlere çağrılar yaparak savaştırıyor. Faşist DAİŞ çetesi içinde dünyanın 80 ülkesinden katılımcılar olduğu belirtiliyor. Kapitalist barbarlık ve yabancılaşma, emperyalist savaş tahribatı koşullarında kronik işsizlik, yozlaşma ve çürüme içindeki genç nüfus, geleceğini karanlık görünce cihat çağrılarına yanıt vererek radikal dini gericiliğin saflarına akıyor, kurtuluşu orada görüyor. İnsanlık düşmanı gerici dini örgütler, iletişim ve ulaşımdaki gelişmeyi de başarılı ve etkin biçimde kullanarak, hayali cennet ve işgal ettikleri alanlara nüfus yerleştirme vaatleriyle uluslararası birleşik karşıdevrimci bir cephe oluşturmaya yöneliyor. Bir tür uluslararası islami hareket şekilleniyor ve uluslararası birleşik bir savaş yürütülüyor. Daiş, El Kaide gibi islami örgütlerin “biat et” çağrıları ve sonuç almaları bunu gösteriyor.

Ortadoğu'da bölgesel bir savaş yürütülüyor. Ve bu savaşın ne zaman, nasıl duracağı belli değil. Emperyalist güçler, bölgesel sömürgeci devletler ve kimi gerici dinsel hareketlerin katliamları bölgeyi kan gölüne çevirdi. Ortadoğu'da farklı inançtan insanlar katlediliyor, tarihi eserler yok ediliyor. Petrol kokusunun baş döndürdüğü bu belalı bölge, hep savaş bölgesi olmaya devam ediyor. Filistin ve Kürt ulusal mücadelelerini dışta tutarsak, bölgenin kaderini, geleceğini, sınırlarını, yönetimlerini orada yaşayan halklar değil, dış dinamikler, başka güçler belirliyor. 2011 tarihinde Arap halklarının başlattığı ayaklanma Tunus, Mısır, Yemen ve başkaca ülkelerde diktatörleri defetse de, kurulan yeni iktidarlar, yine egemen burjuva sınıf kliklerinin gerici iktidarları oldular. Devrimci süreci yaratan halklar, kendi yönetimlerini, kendi iktidarlarını kuramadılar.

Gelişmelere görece hazırlıklı bazı gerici yerel güçler (Mısır'da Müslüman Kardeşler gibi), emperyalist güçlerin de desteğiyle “halkların devrimini çalarak” iktidara konabildiler. Direnen halklar, burjuva egemen sınıf klikleri karşısında, devrimci ve demokratik iktidarlaşmayı sağlayamadılar. Çünkü bu iktidarlaşma, ancak devrimci ve komünist partilerin önderliğinde gerçekleşebilir. Bu durumda, devrimci patlamalar bölgesel devrimler halini alabilir, halkların bölgesel demokratik ya da sosyalist federasyonlarına dönüşebilir.

Ne yazık ki, bugün, bütün Ortadoğu'ya örnek model olacak Rojava devrimi ve yönetimi ile Filistin demokratik hareketi arasında bile bölgesel, birleşik veya dayanışmacı bir hareket geliştirilemiyor. Ulusal önyargılar, tarihsel düşmanlıklar, sosyal şovenizm ve dini gericiliğin zehirleyici sonuçları, devrimci ve ilerici partilerin siyasal mücadeledeki sınırlılığı ve en önemlisi bölgesel devrim zeminindeki gelişmeleri görememek, buna engel olabiliyor. Oysa Ortadoğu'da halkların kaderi ortaklaşmış, bölgesel devrimin zemini güçlenmiştir. Kürt özgürlük hareketi ve Filistin direniş hareketinin ortak, birleşik ve bölgesel düzeyde özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesi, halkların buluşması Ortadoğu halkları ve emekçilerinin ortak isteği, talebi ve ihtiyacıdır. Ne var ki, Arap ülkelerinin devrimci partilerinde Arap ulusal birliği programı etrafında gelişen Arap milliyetçiliği, bölgesel düzeyde halkların ortak mücadelesine mesafelilik oldukça yaygın. Bölge devrimci güçlerinde ulusal dargörüşlülük, sosyal şovenizm, devrimci siyaset sınırlılığı, enternasyonalizm ilkesine uzaklık, farklı siyasi ve ideolojik sorunlar, bölgesel devrimci dinamiklerin, olanakların, tarihsel ve siyasal fırsatların değerlendirilmesini engelliyor. Ortadoğu'da bölgesel mücadele ihtiyacı, bölgesel örgütlenme, bölgesel eylem ve dayanışma günün acil siyasal görevidir. Bu görev hem ilkeseldir, hem tarihseldir, hem de güncel devrimci görevdir.

Peki, yıllardır emperyalist savaş yıkımlarına, tahribatlara, katliamlara sahne olan Ortadoğu'nun komünist, devrimci ve ilerici partileri, işçi sınıfı ve halklar adına, özgürlük ve barış adına bölgeye ilişkin hangi programatik, stratejik ve taktik yaklaşımlar geliştirebildiler?

2011 yılında başlayan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ayaklanmaları, bölgesel düzeyde siyasal mücadele ve örgütsel varoluşu dayatmışken, 21. yüzyılın başında marksist leninist komünistlerin antiemperyalist mücadele koordinasyonu girişimlerine nasıl yanıt oldular? Gelişen ayaklanmalara yerel ya da bölgesel düzeyde hangi devrimci siyasal güç ya da parti yanıt olabildi, karşılık verdi ve çözümlere yönelebildi?

Balkanlar'da AB, ABD, Rusya emperyalistlerinin rekabeti ve bunun ezilen halklar arasındaki bölücü ve düşmanlaştırıcı sonuçlarının yansıması hala sürmektedir. Tarihsel, siyasal, mezhepsel ve ulusal çelişki ve çatışmalar, düşmanlıklar devam ediyor. Balkanlar devrimci parti ve grupları, Balkanlar Antiemperyalist Mücadele Koordinasyonu'nu neden işlevli kılamadılar? Ve bugün ulusal, dinsel ve siyasal eksendeki anlayış ve düşmanlıklar nasıl alt edilecek?

Asya ülkelerinin komünist ve devrimci partileri başta olmak üzere, dünya çapında devrimci örgütler Nepal’deki gelişmelere, devrimin kuşatılmasına, devrimci partinin bu kuşatma altında ideolojik ve siyasi çizgisini koruyamayarak savrulmasına, Sri Lanka'da Tamil halkına yönelik büyük katliama seyirci kalışlarını nasıl izah ediyor, hangi dersleri çıkarıyor ve olası yeni örnekler karşısında nasıl bir mücadele öngörüyorlar?

Devrimci ve komünist parti ve örgütlerin tarihsel ve siyasal sorumlulukları, güncel devrimci görevleri karşısındaki duruşlarına daha onlarca soru sormak mümkündür.

Ancak kesin olan şudur ki, proletarya ve insanlığın kurtuluşunu kendisine program edinen devrimci ve komünist partiler, gruplar, sınıf mücadelesinin ihtiyacı olan enternasyonal örgütlenme ve siyasal eylemi ortaya koymaktan uzaktırlar.

Yakın Tarihte Kısa Bir Gezinti

21. yüzyılın başında ABD'nin Irak'ı işgali, NATO'nun Balkanlar ve Afganistan'a müdahalesi ve dünyada emperyalist saldırganlığın tırmanışı karşısında uluslararası çapta bir mücadele ve dayanışma gelişti. Bu savaş karşıtı hareket içinde devrimci ve komünist partiler, onların uluslararası kümelenme ve platformları ya hiç yer almadı ya da çok silik kaldı. Gelişen uluslararası tepkilerde belirgin olan, devrimci ve komünist yapıların dışındaki savaş karşıtı hareketlerdi. Bugün, Ortadoğu'daki bölgesel savaşa yönelik de devrimci ve komünist yapıların örgütlü ve eylemli bir politik duruşu, siyasal bir kampanyası görülemedi (Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu – ICOR, kısmen bunun dışında tutulabilir). Oysa 20. yüzyılın başlarında marksist leninist parti ve grupların 2. Enternasyonal oportünistleriyle temel ayrılık konusu, emperyalist savaşa karşı ilkesel politik tavırdı.

20. yüzyılın sonlarına doğru bütün dünyada emperyalist küreselleşme saldırılarına karşı “başka bir dünya mümkündür” talebi ve arayışıyla toplumsal bir hareket gelişti. Ve bu hareket kapitalizme karşı biriktirdiği öfke ve tepkiyi dünya, kıtalar ve bölgeler düzeyinde “Sosyal Forumlar” biçiminde sokağa taşıdı. Özellikle kadın, işsiz ve gençlik kitlelerinin yoğun ilgi gösterdiği bu hareketlere devrimci parti ve uluslararası platformların katılımı ve müdahalesi çok sınırlı kaldı.

İspanya'da “Öfkeliler Hareketi”, Avrupa'da, özellikle Akdeniz’e sınır ülkelerde işçi, işsiz, emekçiler, gençlik ve kadınların meydanları zapt ederek kapitalizmin barbarlığı ve vahşetine karşı eyleme geçtikleri mücadeleler dizisinin doruk noktasıydı. Bu hareket de devrimci bir irade, müdahale ve pratikle buluşup ileri çekilemedi. Uluslararası ve bölgesel düzeyde yayılması ve büyümesi gerçekleşemedi.

Kapitalist sistemin merkezi ABD'de de, “İşgal Et” hareketi gelişti. Ne ABD'de, ne de dünyada uluslararası devrimci kümelenme ya da platformlar devrimci bir müdahale, eylem planı ve taktikler geliştiremedi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika, devrim ve ayaklanmaları döneminde de aynı politik müdahalesizlik, sürüklenmecilik ve kaydediciliğin sergilendiğine değinmiştik.

Meksika, Ukrayna ve diğer irili ufaklı ayaklanmalarda da sokak eksenli, eylemli bir uluslararası dayanışma ve etkinlik görülmedi.

Böyle olunca, Avrupa'da, Latin Amerika'da, Asya'da ve Ortadoğu'da direnen halkların hükümetler deviren eylemlerinin devrimci bir önderlik ve yönetimle buluşamaması, egemen sınıf kliklerinden birinin diğerinin yerini almasıyla sonuçlanıyor. Hareketler karşıdevrimci zor yoluyla ezilerek geri püskürtülüyor ya da kimi tavizler vermek zorunda kalan burjuva düzen partilerince sınırlı ya da göstermelik değişim programlarıyla sistem içine emiliyor. Zaman zaman da düpedüz faşist ya da dini gerici hareketlere toplumsal dayanak olabiliyor.

Bu durum, ancak politika dışılık, edilgenlik ve seyirciliği gerekçelendirme tutumunun ötesine geçilirse açıklanabilir. Dünya devrimci ve komünist hareketinin süregiden örgütsel ve ideolojik krizi temelinde tartışılabilir. Bu krizden çıkış, yerel, bölgesel ve uluslararası alanda yürütülecek devrimci mücadele, yönelim, girişkenlik ve eylemi gerektirir. Siyasal ve örgütsel sorunlar, salt teorik çözümleme, üretim, tartışmalarla ve “ilkeli duruş” refleksleriyle aşılamaz. Hareketli, eylemli ve direnişçi kitlelerin dışında ya da arkasında kalarak devrim ve sosyalizm sorunları çözülemez.

Birleşik Devrimci Eylem İçinde Aynılaşma Ve Ayrışma

Peki, bu duruma müdahalenin yöntemi nasıl olacak?

Uluslararası ve bölgesel düzeyde devrimci cepheleşme ve birleşik eylem, birincisi temel siyasi ve ideolojik konularda açıklık ve yakınlık, ikincisi müdahale ve eylemin yöntemlerinde netlik ve yakınlık öngörür. Bu açıklık, yakınlık ve netliğin sınanacağı, belirginleşeceği ve taşlarının döşeneceği alan ise kitle hareketi içinde militan devrimci pratiktir.

Şüphesiz ki, enternasyonal eylem, örgütlülük ve siyaset alanındaki sorunların hemen çözüme kavuşması mümkün değildir. Her devrimci parti ve örgütün kendi ülkesinde kendi program, strateji ve taktikleri çerçevesinde siyasal eylemini yükseltmesi, örgütsel bakımdan gelişmesi, bunun bir eksenidir. Ancak bu gerçek, mekanik kavranırsa, enternasyonal eylem ve örgütlenme bakımından iddiasızlık ve kendiliğindencilik gelişir. Bugünkü koşullarda bu daha da önemlidir. Yaşadığımız dünya, yüz yıl öncesinin dünyası değildir. Diğerleri bir yana, devrimle karşı devrimin sert savaşımı sadece yerel ve bölgesel değil, dünyasaldır. Karşıdevrimin dünya çapında cepheleştiği, devrim ve sosyalizme karşı ittifak kurduğu ve savaştığını birçok örnek fazlasıyla göstermektedir. Nepal devriminin raydan çıkmaya zorlanması, Tamil gerilla güçlerinin imha edilmesi, Doğu Ukrayna'daki Donetsk ve Lugansk'ta kurulan demokratik yönetimlerin saldırıya uğraması, Meksika'da Qaxaca komün yönetiminin kuşatılması... Ve en son olarak Ortadoğu'da halkların kendi iradeleri ve yönetimlerine örnek olacak Rojava devriminin emperyalist güçler, bölgesel gerici-faşist devletler ve dini gerici DAİŞ gibi çete örgütler tarafından tasfiye edilmek istenmesi, hiç değilse KDP-Barzani çizgisine çekilmesi politikaları hiç bir tartışmaya meydan vermeyecek kadar açıktır: Emperyalist burjuvazi, dünyasal çapta, kendisine karşı doğrudan ya da dolaylı savaşım içinde olan her komünist, devrimci ve muhalif hamleyi tasfiye etmek veya etkisiz kılmak istiyor. Bu doğrultuda gerçekleşen her eylemli ileri çıkış ve başarının kuşatıldığı, bloke edildiği ya da boğulmak istendiğini görüyoruz.

Bu sorunların devrimci çözümü ne sadece yerel veya ulusal, ne de sadece genel ve dünyasaldır. Devrimci ve komünist hareketin yerel, bölgesel ve dünyasal düzeylerde cepheleşmesi, birleşik bir mücadele ve örgütlenme yoluna girmesi, çözüm yolunu da açacaktır. Dünyada olup bitenlere, toplumsal dinamikler ve hareketlere, siyasal süreç ve koşullara, siyasal fırsat ve olanaklara devrimci müdahaleler geliştirmek, devrimci öznenin her alanda kendisine dokunmasıyla, kendi statüko ve sınırlarını aşmasıyla, kendi durumunu değiştirmesiyle işe başlamayı gerekli kılar. Süreçler ve koşulların ortaya çıkardığı toplumsal dinamikleri ve olanakları, tarihsel ve siyasal fırsatları devrim ve sosyalizm mücadelesinin gücü, enerjisi ve yeteneği doğrultusunda değerlendirmek için bir yerden başlamak gerekir. Bu bir yer de her şeyden “kendi durumuna müdahale”dir; yani komünist ve devrimci partilerin, grupların ve uluslararası kümelenme ve platformların kendi durumlarına müdahale etmeleridir. Rahatsız oldukları, değişmesini istedikleri kendi durumlarına müdahale etme isteği, iradesi ve kararı, devrimci eyleme geçmenin de beyan edilmesidir.

“Kendi durumuna müdahaleye başlamanın” tılsımı da devrimci pratik, sokak ve eylemdir. Yani hayatın yeşilidir. Kitlelere, onların eylemine dokunmaktır. Devrimci eylem, sokak, kitlelerle eylem, partiler ve örgütlerin ortak devrimci pratiğini yakınlaştırır, karşılıklı önyargıları aşındırır, eritir. Bir araya gelmenin, yoldaş olmanın zeminini döşer. Bize gerekli olan da eylem içinde devrimci değişim ve dönüşüm yaratmaktır. Yani devrimcilik durumu izah etmek, yorumlamak değil de, durumu ve dünyayı değiştirmek eylemi ise, o zaman devrim yolunda yürümemizi de sağlayacak odur. Eylemli dokunma ve mevzilenme, cepheleşme ve mücadele ortaklığı gerçek enternasyonal devrimci yoldaşlığı getirecektir. Birleşik, cephesel devrimci mücadele, sınıf mücadelesinde aynılaşmayı, iradeleşmeyi, yakınlaşmayı da, saflaşma, cepheleşme ve ayrışmanın gerçek konu ve sorunlarını da ortaya çıkaracak, belirginleştirecektir. Uzun yıllar boyunca ilkelerin politikaya ikame edilmesiyle ayrılık konusu yapılan, oluştuğu dönemde ve yerde dondurulan farklılıklar, “an”da, günlük sınıf mücadelesinin içinde hiç de ayrıştırıcı etkide bulunmayacaktır. Ya da aşılacaktır. Devrimci ve komünist hareket, kendisini bloke eden, eylemsizleştiren, yalıtan, apolitize eden bu durumunu ancak birleşik devrimci mücadele içinde aşacaktır.

Bunu dünyanın çeşitli hapishane direnişlerinde, gerilla savaşı mücadelelerinde, halkların serhildanları, intifadaları ve ayaklanmalarında, dünya işçilerinin direniş, grev ve işgallerinde, enternasyonal 1 Mayıs günlerinde oluşan barikatlarda, sermaye ve faşizme karşı gençliğin işgal, boykot ve barikatlarında, kapitalist sistem ve erkek şiddetine karşı direnen kadınların isyanında ve daha sayısız örnekte görmekteyiz. Siperlerdeki bu yoldaşlık ruhu ve eylemdeki bu dokunma duygusu, yoldaşça düşünsel tartışma ve etkileşim zemini, iklimi ve ortamının da yaratıcısı olacaktır. İşte dünya işçi sınıfı ve halklarının, dolayısıyla dünya komünistleri ve devrimcilerinin buna ihtiyacı vardır. Zaten devrimci teori ve örgüt, devrimci eylem ve değişim için vardır, devrim ve sosyalizm için vardır.

Yeni Enternasyonal İlişki Tarzı

Yaşadığımız dünya koşullarında, yani toplumsal üretim, sermaye, ulaşım, teknik-iletişim ve ticaretin uluslararasılaşması koşullarında, enternasyonal ilişkilerin mantığı, tarihi, gelenek ve deneyimleriyle kurulacak eleştirel devrimci ilişki, yeni enternasyonal birlik ve devrimci ve komünist güçler arası ilişki tarzı konusunu çok daha farklı, canlı, dinamik ve gerçek ilişkiler üzerinden ele alınması ihtiyacı ve gerekliliğini ortaya çıkarır. 21. yüzyılın başında, “uluslararası komünist hareket”teki eski kümelenme ve bölünmeler aşılmıştır. Her kümelenme, her sosyalizm iddialı uluslararası platformun siyasi, teorik, programatik ve stratejik pozisyonu sınıflar mücadelesinde test edilmiştir. Devrim iddiası ve pratiğinden kopuk biçimde marksist leninist öğretinin teorik ilke, kavram, kategori ve formülasyonlarının tekrarlanması lafazanlıktır. Nitekim devrimci eylem pratiğinde yoksulluk, bir çok parti ve uluslararası platformu kötürümleştirdi. Marksist leninist teorinin kurucuları da, proletarya diktatörlüğü ilkesine bağlı kalmayı lafta dillendirmeyi değil, pratikte de uygulamayı gerekli görmüşlerdi. Uzun yıllar devrimci siyaset sahnesinde varlık gösterememek, ayaklanma ve isyan süreçlerinde gelişmelere etkin müdahale edememek, olanaklı siyasal ve toplumsal koşullarda kendini üretememek çok doğal ki, işçi sınıfı ve emekçilerin kendi deneyleriyle de test ediliyor, görülüyor. Devrimci ve komünist hareketin yaşadığımız koşullardaki etkisizliği ve güven verememesi bununla ilgilidir.

Enternasyonal ilişkilerde ulusalcı ve benmerkezci, fraksiyoner ve dogmatik anlayış ve pratikler, devrimini gerçekleştirmiş partilerin ana parti ya da önder parti konumunda eşit ilişkiler zeminini zedeleyen, otorite, üstünlük ve statü üretici ilişki tarzları sergilemeleri, enternasyonalist ilke, anlayış, deneyim ve gelenekleri sakatlamıştır. Eşit, özgür ve güvene, kolektif akla, irade ve eyleme dayalı, eğitici, üretici ve tamamlayıcı, ülke, bölge ve dünya devrimi hedefline sıkıca bağlı yoldaşlık ilişkileri geliştirilmelidir.

Bugün uluslararası komünist hareketin, devrim ve sosyalizm mücadelesinin tarihsel birikim, gelenek ve deneyimlerden yoksunluk yaşaması, komünist hareketin pek çok ulusal bölüğü ya da bileşeninin, siyasal ve örgütsel çalışmalara sıfırdan başlar durumda ve sayısız ihtiyaçla karşı karşıya olması, bir yanıyla tarihsel birikim, miras ve deneyimlerin incelenmesindeki sınırlılık ve eksiklikten, diğer yanıyla da bu deneyimlerin merkezileşmesi, ortaklaştırılması, biriktirilmesi, arşivlenmesi ve sentezlenmesindeki çalışma yoksunluğu ya da zayıflığından kaynaklanmaktadır..

Uluslararası burjuvazi ve karşıdevrimin dünya, bölge ve ulusal düzeyde eşitsiz ve dengesiz koşullarda gerçekleştirdiği siyasi ve ideolojik manipülasyon, tasfiye ve kuşaklar arasında kesinti yaratma faaliyetleri tam bir işbirliği ve ortak saldırı konseptiyle devam etmektedir. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde insanlığı kurtuluşa götürecek yolu aydınlatan marksist leninist teori, devrimci değerler, gelenekler, deneyim ve birikimler, tarihsel zaferler, çarpıtmalarla ve kara propagandayla değersizleştirilmekte ya da devrimci içeriğinden boşaltılmaktadır.

Soyut, Teorik Değil Somut, Güncel Ve Pratik İlişkiler Zemini

Proleter enternasyonalizmi sınıfların, sömürünün, devletin, sınırların ve toplumsal cinsiyet ayrımının ortadan kalktığı bir dünyanın kurulmasını hedefler. Komünistlerin vatanı yoktur denirken kastedilen budur. 1. Enternasyonal’in tüzüğünde, “İşçilerin kurtuluşu ne yerel ne de ulusal, ama uluslararası bir sorundur.” diye yazıyordu. Proletarya ve insanlığın kurtuluşu olan “özgürlükler dünyasına” ulaşmak ancak devrim ve sosyalizm mücadelesinin yükseltilmesi, sınıf mücadelesine bu görüş açısına bağlı biçimde önderlik edilmesi, işçi sınıfı ve emekçilerin siyasal örgütlenmesi ve savaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Dünya devriminin zaferine götürecek bu savaşım ise, her ülkedeki komünist parti ve örgütlerin mücadelenin en önünde yer almasıyla kazanılacaktır.

Devrimci savaş örgütleri olan marksist leninist partilerin programları ve devrim stratejileri, enternasyonal mücadele ve dünya devrimine yürüme perspektifini ve bunun gereklerini de kapsar. Çünkü ulusal, bölgesel ve dünyasal planda burjuvazi ve gericiliğin dünya karşıdevrim cephesi karşısında, proleter enternasyonal devrim cephesinin yaratılması, bölgesel ve dünyasal mücadelelerin yükseltilmesi temel bir görevdir. Yerel alandaki devrimci savaşımın enternasyonal destek ve mücadeleye ihtiyacı olduğu gibi, enternasyonal düzeyde mücadeleyle buluşmak ve onunla birleşmek sosyalizmin nihai zaferinin de güvencesidir. Ve aynı zamanda devrim ve sosyalizm mücadelesinde her ülkenin başarı ve zaferinin, deney ve birikimlerinin enternasyonal hareket bileşeni partilere taşınması, proleter dünya devrimine karşı sorumluluktur. Meksika'da 40 öğrenci gencin katledilmesinin dünya çapında protesto edilmesi, Kobanê direnişinin enternasyonal alanda desteklenmesi hem yerel hem de bölge ve dünya devrimi mücadelesi için büyük bir güç, özgüven ve moral kaynağı olmuştur.

Marksist leninist komünistler, enternasyonal ilişkileri partiler arası gerçek ilişkiler üzerine kurarlar. Enternasyonal yoldaşlık, enternasyonal mücadelede, savaşımda, pratikte yoldaşlıktır. Nerede bir devrim varsa, nerede ihtiyaç varsa, nerede ezilenlerin, devrimci ve komünistlerin kapitalizme ve gericiliğe karşı mücadelesi varsa orada, o savaşımda yer almayı öngörürler. Dolayısıyla enternasyonal ilişkilerin karşılığı, sınıf mücadelesinde durulan yer ve gerçek ilişkilerdir. Bu da pratikte, siyasal ve örgütsel ilişkilerde somut olarak karşılığını enternasyonal eylemde bulur.

Marksist leninist komünistlerin, “komünistlerin birliği” mücadelesinin ürünü olan Birlik Devrimi, tek tek ülkelerde parçalı komünist yapı ve grupların birliği mücadelesine olduğu gibi, bölgesel ve uluslararası alanda komünist partilerin enternasyonal birliği mücadelesine de yöntem ve içerik bakımından ışık tutan, öğretici bir deneyimdir. Komünistlerin birlik mücadelesinin enternasyonal ilişkiler zeminine de katkı sunabilecek bazı ana çizgileri şunlardı: komünistlerin birliğinin, ilkesel bir sorun olmanın yanı sıra, siyasal mücadeleyi büyütmek, sınıf mücadelesi ihtiyacına yanıt olmak için gerekli birlik olarak kavranması, güncel siyasal bir görev görülmesi; aynılık ve yakınlıkları öne çıkaran, bu zeminde ortak siyasal mücadele pratiğini geliştirmeye yönelen, ayrılıkları ve farklılıkları bu zeminde tartışan bir hattan ilerlenmesi; örgütlerin resmi görüşleri düzleminde ve temsilciler düzeyinde tartışmalarla sınırlı kalınmaması, örgütlerden örgütlenmiş komünistlerin birliğini örgütleme, sosyalist demokrasiyi yöntem edinen tartışmalara katması ve etkileşime sokma yöntemi.

Enternasyonalizm sınıf mücadelesinin teorik, siyasi, ideolojik ve örgütsel alanlarındaki mücadele ortaklığı, üreticiliğidir. Marksist leninist komünistlerin enternasyonal alan çalışmaları kapsamında ortak bölgesel ve uluslararası kampanyalar örgütlemek, bölgesel antiemperyalist mücadele koordinasyonları kurmak vardır. İkili görüşmeler yoluyla muhatap partilerle mücadele araç ve biçimlerinin, deneylerinin karşılıklı aktarılması vardır. Bu amaçla devrimci basın yayın, sendikalar, gençlik, kadın örgütleri, politik askeri çalışmalar gibi somut mücadele cephelerinde karşılıklı ilişki ve etkileşim, deneyim aktarımı, ortak çalışmayı geliştirme görüş açısıyla hareket eder.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi