Yüksel Akkaya’ya Yanıt: Gecekonduları Niye Savunmalıyız?

“Bir devrimci sosyalist için gecekonduları savunmak, büyük bir çelişki olmanın ötesinde büyük bir yanlıştır. Bu nedenle devrimci sosyalist hareketin gecekondu politikası tartışılmalı, eleştirilmeli, daha doğru bir politikanın benimsenmesi için sorun açıkça ortaya konmalıdır.”

Bu satırlar, Yüksel Akkaya’nın “Gecekonduları Niçin Yıkmalıyız?” başlıklı yazısından alınmıştır. Paragraftan ve başlıktan da anlaşılacağı üzere yazı gecekonduların yıkılmasının gerekliliğiyle, devrimci ve sosyalistlerin sorunla ilişkilenmelerinin, ideolojik ve politik eleştirisi üzerine kurulmuştur. İlk olarak Sendika.org’da yayımlanan bu yazı, Kızıl Bayrak dergisinde de basılmıştır. Akkaya, ayrıca, yazısına yönelen kimi eleştirileri yanıtladığı ikinci bir yazıyı da Sendika.org’da yayımladı.

Özellikle son yıllarda, devletin gecekondu bölgelerine dönük yıkım saldırısının artmasıyla birlikte gecekondu direnişleri ve barınma/konut meselesi tartışılmaya başlandı. Burjuvazinin, emekçilerin barınma hakkına yönelen gecekonduları yıkma politikasının güncel olduğu bir dönemde bu yazı, yıkım karşıtı mücadeleyi bulanıklaştırmayı hedefleyen bir içerik taşımaktadır. Emekçi kitlelerle burjuvaziyi karşı karşıya getiren barınma sorunu temelindeki bu çatışma sosyalistlere de emekçilerle yan yana olma ve onlara öncülük etme görevini dayatmaktadır.

Akkaya gecekondu olgusunu yanlış tanımlıyor: “Konut sorununa burjuvazinin bulduğu çözüm, gecekondu olmuştur. Sağlıklı bir yaşam sağlayacak olanaklardan yoksun olan bu gecekondu konutlar zamanla işçi sınıfının mücadelesinin önündeki engellerden birine dönüşürken, ücretler üzerinde olumsuz bir etkide de bulunmuştur.”

Gecekondu ülkemizde, burjuvazinin bulduğu bir çözüm değil, aksine emekçilerin barınma sorunlarını çözmek için kendilerinin yarattıkları bir çözümdür.

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte emekçi köylülük, kırlarda yaşayamaz hale gelip köylerini terk ederek milyonlarca işsizin olduğu büyük kentlere göç etmek zorunda kalınca kentle kır arasındaki çelişki derinleşmeye başladı ve konut sorunu kendini dayattı.

Göç eden yüz binlerce emekçi, kendi barınma sorunlarını kendileri çözmüşlerdir. Çünkü konut darlığı burjuva toplumun zorunlu ürünüdür. Kapitalizm, emekçilerin barınma sorunlarını çözemez. Kapitalizmde emekçi yığınlar bakımından olası en ileri çözüm gecekondudur. Çünkü söz konusu olan; bin, beş bin, on bin emekçi değil, yığınlar halinde kente gelen milyonlarca emekçidir.

Kapitalistler bu emekçi yığınlarına sağlıklı, insanca yaşanabilir konutlar sağlayamaz. Konut yapımı ve satışı sermaye için önemli bir kâr alanıdır. Düşük ücretli konut onun iştahını gidermeyecektir. Sermaye için tercih edilebilir konut tipi çok insanın ihtiyacını karşılayan ucuz konutlar değil, az sayıda insanı kapsayan yüksek fiyatlı lüks konutlar yapmaktır. O yüzden de emekçiler bu konutların kapsama alanının dışında kalırlar. Kapitalistler, lüks konutların yapımına yöneldikleri için ve dahası kapitalist düzenin koşullan işçilerin normal yollardan ev sahibi olmasını çok güçleştirdiği için, emekçi yığınları kendi sorunlarını fiilen çözmeye yönelirler. Devletten fiili olarak aldıkları arsalara kurdukları gecekondularla birer barınak yaratmışlardır.

Aynı zamanda ücretleri düşürücü bir rol oynadığı için burjuvazinin uzlaşmak durumunda kaldığı bu durum, bugün tekelci burjuvazinin kent rantı için duyduğu açlığın önünde bir engele dönüşmüştür. Kentin yeniden yapılandırılması, sermayenin büyümesi için temel alanlardan birisi haline gelmiştir. Ve böylece, tekelci burjuvazi, emekçilerin fiilen aldığı barınakları onlardan geri almak için sert bir sınıf savaşımına girişmiştir. Bundan dolayıdır ki gecekondu yıkımlarına karşı mücadele bir sınıf mücadelesidir.

Giderek büyüyen şehirlerde açığa çıkan gecekondularda sınıf mücadelesi gelişiyor. Bu direnişler, esas olarak işçi sınıfının merkezinde durduğu politik bir hareket açığa çıkartıyor. Ancak Akkaya, “gecekondunun sınıf mücadelesini engellediği” yapay tezinden hareketle, bize bu canlı ve gerçek sınıf mücadelesine ilgisizliği öğütlüyor.

Gecekondu ve ücret

“Gecekonduları yıkmalıyız. Çünkü, gecekondu mülkiyeti sermayeye ücretleri düşük tutma olanağı sunmakta, emekçileri sınıf mücadelesinin dışına düşüren etkenlerden biri olmaktadır.”

Bu tez, Akkaya’nın yazısının can damarıdır. O, bize geniş yığınların düşük asgari ücrete gecekondu sahibi oldukları için razı olduklarını, gecekondular olmasa, ücret için mücadelenin büyüyeceğini anlatıyor.

“Gecekonduda oturmayıp, bu yüksek kira bedelini ödeyen bir emekçi için bugünkü asgari ücret asla kabul edilebilir ücret olamayacak, böylece ücret temelinde başlayan bir çıkar çatışması, sınıf mücadelesinin de önemli kaldıraçlarından biri olabilecektir.”

Peki, ücret nedir? İşgücünün fiyatıdır. Ücret, işçinin işgücünü yeniden üretmesinin maliyetiyle belirlenir. işçinin beslenme, üreme, yeniden kendisini üretime hazırlamak için gereken asgari temel gereksinmesiyle ölçülür. Dolayısıyla işçi kitleleri gecekondu sahipliğinden kiracı konumuna düşerlerse, ücretlerde de buna denk gelen bir artış er ya da geç olur. Bu doğrultuda bir mücadelenin zemininin doğacağı da doğrudur. Ancak bu artışın işçi sınıfına faydası nedir? işçiler gecekondulardan çıkıp kiralara geçerlerse, bu ücret artışından faydalanan işçiler değil ev sahipleri olur. Kiraya çıkan işçi, ücretindeki artışı ‘elini sürmeden’ götürüp ev sahibine verecektir. Patronun kestiği konut bedeli bu defa ev sahibine ödenir. Büyük ve orta burjuvazinin cebinden çıkan para, ev sahibi küçük burjuvaların cebine girer. Başka bir yan ise, kirada oturan işçide işten atılma korkusu daha fazla ağır basacağından sokakta kalmamak için ağır iş koşullarına daha fazla boyun eğecektir.

Akkaya’nın gecekondular yıkılırsa, yüksek kira meblağı karşısında emekçilerin ücret temelli başlatacakları mücadelenin sınıf mücadelesinin kaldıracı olacağı fikri, ekonomist bir bakış açısını yansıtır. Akkaya böylece politik bir soruna ve politik bir kitle hareketine ekonomik bir görüş açısının penceresinden bakmaktadır.

Diğer yandan, Akkaya’nın ‘sınıf mücadelesi’ kavramı da dardır ve sendikal alanla sınırlanmıştır. Sınıf mücadelesini ekonomik mücadeleye indirgiyor. Ülkemizde gecekondu mahallelerinin kuruluşu ve yıkım karşıtı direnişler, sınıf mücadelesinin bilfiil önemli bir alanını oluşturmuştur. Bu yaşamsal bir sorun etrafında direnişler yaşanmış, çeşitli mahallelerin halkı çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek barınma haklarını savunmak için aynı barikatta yan yana gelmiştir. Mücadelelerle kurulan bu gecekondular, ayno zamanda devletle devrimci hareket arasında otorite mücadelelerinin sürdüğü alanlar olmuştur. Emekçilerin yaşam alanları olan bu bölgeler onların örgütlü tarzda sistem karşıtı tepkiyi de büyüttükleri ve mücadeleye dönüştürdükleri mahallelere dönüşmüştür. Özellikle, ‘80 öncesinde örgütlü ve komünal bir yaşamın ve emekçi kültürünün hakim olduğu mahalleler doğmuştur bu mücadelelerden.

Akkaya, Kentsel Dönüşüm saldırısının aynı zamanda ilerici-emekçi geleneklerin biriktiği semtleri —sınıf mücadelesinin bu mevzilerini— dağıtmayı amaçladığını da görmüyor. Burjuvazinin saldırısının bu özgün yanını da analiz edemiyor.

İnsanca yaşanacak konut için sosyalist kent Akkaya, gecekonduyu sağlık açısından da tartışmak gerekir, diyor. “Gecekonduları yıkmalıyız. Çünkü, gecekondular sağlıksız barınma yerleridir ve emekçiler burada yaşamayı hak etmemektedir.”

Evet gecekondu sağlıksızdır. Bugün gecekondu direnişlerinde halkla birlikte direnen komünistler de bunun farkındalar ve emekçilere böyle bir yaşamı reva görmüyorlar, göremezler de. Fakat kapitalizm koşullarında gecekonduların yıkılması demek kirada zor şartlarda yaşamak demektir. Her ay sonunda kirayı ödeme kabusunu yaşamak demektir. Dahası, yakın zamanda, Güzeltepe’deki kirada oturdukları evleri yıkılan ve duraklarda yaşamak zorunda kalan emekçilerin hikayesinde de görüldüğü üzere gecekondular, emekçiler için ucuz kiralık ev anlamını da taşımaktadır. Gecekonduda kirada oturan Güzeltepeli emekçiler, evleri yıkıldığında başka bir yerde kirada oturamadıkları için uzun süre sokakta kurdukları barınakta yaşamak zorunda kaldılar. Aynı zamanda gecekondu, bu koşullarda işçi için bir sosyal güvencedir de.

Tabii ki sosyalist iktidar koşullarında kapitalizmin kenti de, bu kentin emekçilere reva gördüğü insanca olmayan sağlıksız yaşam koşullan da kökünden değişecektir. Sosyalizm, emekçi yığınların konut sorununa insanca yaşanacak bir çözüm bulabilecek yegane alternatiftir.

Sosyalizm, kapitalist kenti ve tabii onun bir unsuru olan gecekonduyu da yıkacak ve yeni bir kent kuracaktır. Ancak biz Akkaya’nın yazısında sosyalizmi de, sosyalist kenti de bulamıyoruz! Onun tüm tartışması kapitalist düzenin sınırları içinde cereyan ediyor.

Akkaya’nın anlamadığı nokta, gecekondu karşıtı direnişlerde emekçilerin bir mevzisinin burjuvazinin saldırılarına karşı savunulduğudur. Tıpkı devlet sektörü işçilerine KIT’lerde çalışarak maruz kaldıkları sömürüyü ‘reva’ görmediğimiz gibi, varoşların yoksul gecekondu mahallelerinde yaşayarak maruz kaldıkları yaşam koşullarını da ‘reva’ görmüyoruz. Ama, tıpkı özelleştirmelere karşı hakları ve işleri için direnen emekçilerin direnişlerine burun kıvırmadığımız, omuz başlarında yer aldığımız gibi, gecekondu direnişlerinde de yer alıyoruz. Ancak proletarya iktidarı ele geçirdiği, yeni bir kent kurmaya giriştiği, dolayısıyla emekçi kitlelerine gecekonduları aşan bir konut olanağı sunmaya yöneldiği koşullarda, ancak bu koşullarda, emekçilerin gecekondularda ısrar etmesi ‘gerici’ bir tutum olur. Akkaya’nın “Gecekondular, devrimci, sosyalist barınma hakkının düşmanıdır” tespiti ancak o koşullarda bir anlam ifade edebilir.

Akkaya’nın çözüm önerisi nedir?

“Yapılması gereken, gecekondularda yaşayanlara insanca yaşayacak, mülkiyetini edindiği değil düşük kira ile oturacağı sağlıklı konutların yerel yönetimlerce yapılmasının mücadelesinin verilmesidir.”

“Bugün yapılanın tersine emekçilere sağlıklı bir konutta barınma hakkı sağlamak için merkezi yönetim ile yerel yönetimler üzerinde bir baskı uygulayarak düşük kiralık konutlar üretmeleri savunulmalıdır. Böylece, merkezi ısıtma sistemi ile ısınma sorunu ve sıcak su sorunu çözülecek olan bu konutlarda, yeşil alan ve dinlenme yerlerinin de oluşturulması ile daha yaşanabilir bir ortam sağlanmış olacaktır.”

“Gecekonduları savunmak için platformlar kurmak yerine, gecekonduları ortadan kaldıracak politikalar temelinde yürütülecek bir mücadele için, sınıf mücadelesinin maddi temellerini oluşturmak ve ileriye taşımak için platformlar kurmak gerekiyor.”

Yani anlayacağınız, Akkaya’nın çözüm umudu sosyalizmde değil, burjuva düzenin belediyelerinde. Eğer yerel yönetimleri kapitalist sistemin bir parçası görmüyorsa, o da Akkaya’nın büyük yanılgısıdır. Yerel yönetimler burjuva kent politikasının uygulama merkezleri ve kent rantının dağıtım merkezleridir. Dahası bu yerel yönetimler, bizzat yıkım saldırısının uygulayıcılarıdır. Eğer Akkaya yaptığı öneri üzerinde cidden düşündüyse, sadece İstanbul’da 5 milyon civarında emekçiye -ve daha da kırdan göç edeceklere belediyelerin “sağlıklı” ve “düşük kiralı” konutlar sağlamasını önerdiğini fark etmiştir. Bu önerinin kapitalist düzen koşullarında uygulanabileceğini iddia etmek kapitalizm hakkında hayaller yaymaktan başka bir anlama gelmez. Akkaya’ya sadece İzmit ve Adapazarı’ndaki depremzedelerin kalıcı konutlar için kaç yıl beklediğini anımsamasını öneririz.

Akkaya’nın bu önerisinin bugünkü koşullar altında varabileceği yegane yer, AKP’nin ‘Mortgage’ planına yedeklenmektir. AKP de emekçilere diyor ki, gelin KİPTAŞ-belediye konutlarına, ‘mortgage’ ile kira öder gibi ev sahibi olun. Böylece emekçileri ev sahibi iken borçlu durumuna düşürüyor. Asgari 10 yıllık borcun altına sokuyor.

Akkaya’nın çözümleri kapitalizmin sınırını aşmadığı için sunduğu öneriler de o sınırın içinde dönüp duruyor. Kapitalizmin en çok geliştiği ülkelerden Fransa’da göçmen emekçilerin televizyonlara da yansıyan barınma koşullan, konut sorununun kapitalizmde çözümünün mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Hele de, neoliberal ekonomi politikalarıyla emekçilere dönük tüm sosyal hakların kısıtlandığı böyle bir dönemde.

Hele Akkaya’nın bu önerisini “sosyalist toplumun kuracağı barınma hakkının nüvelerini içeren proje” olarak sunması, daha da büyük bir teorik yanılgıya işaret ediyor. Kapitalist düzen altında herhangi bir alanda “sosyalizmin nüveleri” oluşturulamaz. Kapitalizm, toplu belediye konutlarını da kendi üretim tarzının içeriğine uydurur. Kapitalizm altında sosyalist nitelik taşıyan herhangi bir iktisadi öğe olamaz.

Akkaya’nın “üç katlı apartmanlardan oluşan, merkezi ısıtmalı, yüzme havuzlu” vb. konutları, emekçi kitleleri için ancak sosyalist kentte mümkün olabilir. Konut sorununa “burjuva çözüm”ün eleştirisi ve bir “proleter çözüm” tartışması da ancak iktidar sorunuyla ilişkili olarak bir anlam kazanabilir.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi