Uluslararası Alan Çalışması Sorunları ve Görevleri

Günümüzde, “Komünizmin öldüğü”, “Marksizm-Leninizmin eskidiği” vb. yönde alabildiğine yoğunlaştırılan burjuva reformist propaganda ve sosyalizmin modern revizyonizmin ihanetiyle birlikte uğradığı prestij erozyonu dikkate alınırsa, marksizm-leninizmin saflığını korumak, temel ilke ve öğretileri temelinde marksizm-leninizmin yaratıcı uygulama çabalarını artırmak büyük bir öneme sahip olduğu gibi, Uluslararası Komünist Hareketin (UKH) sıkı birliğine bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Bu açıdan yeni bir tarz ve güçlü bir irade şarttır.

I

Bilindiği gibi yoldaş Stalin’in ölümünden sonra, SBKP modern revizyonistlerce ele geçirildi. ASHC hariç, SSCB ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde kapitalizm restore edildi. Sosyalist kamp dağıldı. Uluslararası komünist hareket, büyük bir oranda tasfiye edildi. Artık bu ülkelerde yeni burjuvazi iktidarı ele geçirerek, kendi sınıf egemenliğini kurdu. Alınan bu büyük ve ağır yenilgiyle birlikte, burjuvazinin, gericiliğin ve modern revizyonistlerin saldırıları gerektiği gibi yanıtlanmadı. Dünya komünist hareketi uzunca bir süre kendisini yenileyemedi ve 3. Enternasyonal dönemindeki, Lenin ve Stalin zamanındaki gibi çekici olmadı, olamadı. Modern revizyonist yozlaşmanın marksizm-leninizm, devrim ve sosyalizm aleyhinde yarattığı boşluk uzun süre doldurulamadı ve hala da doldurulabilmiş değil. Bu dönem, aynı zamanda kapitalizmin de görece hakimiyetini pekiştirdiği dönem olduğu. Bütün bunlar nedeniyle ve ek olarak bir dizi hata ve eksiklerin de etkisiyle uluslararası komünist hareket, kendini üretemedi, kitlesel gelişimi ve organik bileşimi zayıf kaldı, yeterince sıkı ve mücadeleci bir birlik oluşturup geliştiremedi.

‘50’li yılların ikinci yarısında başlayan süreç, modern revizyonistlerin tümüyle klasik kapitalist biçimlere yönelmesiyle ‘80’li yılların sonlarına doğru kapandı. Modern revizyonist ülkeler ve partiler, taşıyageldikleri marksizm-leninizm, sosyalizm vb. gibi söylemleri de atarak, tümüyle klasik kapitalizme yöneldiler, biçim değiştirdiler, kapitalist ve antikomünist özlerini açıkça sergilediler. Revizyonistler, geçmişleriyle ilgili geriye kalmış tüm isim, simge ve biçimleri artık korkmaksızın fırlatıp attılar. Böylece yeni bir tasfiyeci, karşıdevrimci dalga estirildi. ASHC ve AEP’in emperyalizmin bu dayatmasına teslim olmasıyla, dünya komünist hareketi ağır bir yenilgi daha aldı. Zaten dağınık ve örgütsüz olan, ancak Enver Hoca ve onun başında bulunduğu AEP’in marksist-leninist çizgisi ve otoritesi etrafında kümelenen komünist hareket tümüyle dağıldı ve atomize oldu. ASHC’nin düşüşü, sosyal emperyalist kampın çözülüşü ve çöküşüyle birlikte, emperyalizm, gericilik ve yedeğindeki her türden revizyonist akım, bu olguyu, sosyalizmin marksizm-leninizmin, devrimin ve proletarya diktatörlüğünün kesin ve nihai yenilgisi olarak lanse etti. Bu tarihsel kesitte, proletarya ve halklar tarihte eşi ve benzeri görülmemiş ölçekte devsel boyutlu bir burjuva-gerici ideolojik ve politik saldırı dalgası altında kaldı. Dün olduğu gibi bugün de bütün bu saldırıların amacı, proletarya ve halkları, devrimden ve sosyalizmden vazgeçirmek ve onları ebedi köleliğe mahkum etmektir.

Sosyalizmin prestijinin en düşük noktada olduğu, uluslararası komünist hareketin kan kaybının dibe vurduğu, burjuva liberal dalganın yükselen değeri temsil ettiği, insanlık ailesinin tarihsel olarak yarattığı ilerici olan her şeyin dizginsiz burjuva gerici ideolojik, siyasi saldırının hedefi olmaya devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Ne var ki, bütün olgular, emperyalizmin tüm çelişkilerinin giderek daha fazla keskinleşmesi, kapitalist metropollerde giderek canlanan proletarya hareketi; Asya, Afrika, Latin Amerika ve Doğu Avrupa halklarının gelişme rotasına giren kavgaları; emperyalist sistemin ve bu sistemin sömürge ve yarı sömürge halklarında yarattığı yıkımın daha açık hale gelmesi vb. olgular, geçici yenilgi ve burjuva gericilik dönemi olarak tanımladığımız tarihsel kesitten çıkılmaya başlandığını; XXI. yy’in yeni Ekimlerin şafağı, devrimlerin zafer tacı giyeceği bir asır olacağını gösteriyor. Açıktır ki; gelecek, enternasyonal proletarya ve halkların olacaktır. Emperyalizmin, kapitalizmin, gericiliğin ve yedeğindeki revizyonist, reformist ve oportünist akımların yıkılışı ve tasfiyesi tarihin kaçınılmaz hükmüdür.

Bu koşullarda, komünistlerin uluslararası alan çalışmasını planlı, verimli ve etkili bir şekilde düzenlemeleri, yeni bir tarzı yakalamaları büyük bir ihtiyaçtır. Proletarya enternasyonalizmi bayrağını bugün her zamankinden daha çok yükseklere çekmek gerekiyor. Dünya komünist hareketi kominternin dağılmasından sonraki süreçte, dönemeç anı olarak da modern revizyonist ihanetten bu yana, güçlü ve örgütlü bir çekim merkezi olabilecek şekilde ilişkilerini düzenlemeyi başaramadı. Mao Zedung revizyonizmine karşı E. Hoca yoldaşın önderliğindeki ideoloik atılım da ‘70’li yıllarda komünist harekete daha ileri bir örgütlülük kazandırmakla birleştirilemedi. Marksist leninist parti ve örgütler arasında sıkı ve çok yönlü bir dayanışma geliştirilemedi. Bu yönde atılan kimi adımlar da yeni bir komintern oluşturma hedefine bağlanmamıştı. Komünist parti ve örgütler arası ilişki tarzı içe kapanıktı ve yeterince enternasyonalist ve eleştirel değildi. Bu tarzın geliştirici olmadığı ve uluslararası komünist hareketi daha ileri taşımadığı artık yeterince anlaşılmış bulunuyor.

Partimizin kuruluş, teori, politika ve örgütlenme alanlarında olduğu gibi, uluslararası ilişkiler alanında da yeni bir tarzı ifade ediyordu. Parti bu alanda da bilineni tekrarlamadı. İlkeli davranarak, somut durumun özgünlüklerini yakalamaya çalıştı. Uluslararası sermayenin birliğine karşı enternasyonal proletaryanın uluslararası birliğinin çıkarılmasını ve bu birliğin aracı olacak yeni bir komünist enternasyonalin kurulmasını somut bir hedef olarak belirledi. Yeni tarzın, parti tarzının açık ve somut bir ifadesidir bu.

Uzun sözün özü; dar, içe kapanık ve yeterince eleştirel olmayan; komünist parti ve örgütler arasındaki ilişkileri dünya çapında etkili bir çekim merkezi oluşturmaya göre düzenlemeyen; ülke devrimini geliştirmeyi temel eksen olarak almayan; dünya devrimi perspektifine gereken vurguyu yapmayan bir tarz, uluslararası ilişkiler alanında parti tarzı olamaz. Parti bu yoldan, uluslararası komünist hareketin yeniden örgütlenmesinde; ideolojik netleşmeye hizmet edecek ve dünya komünistlerinin bağlarını güçlendirecek, bunu da ortak eylem yoluyla güvenceye alarak platformların oluşturulmasında aktif bir rol oynamaz, oynayamaz.

II

Uluslararası alan çalışmasını başarılı bir şekilde sürdürebilmek için, uluslararası komünist hareketin ve dünya devrimci hareketinin durumunun ana çizgileriyle değerlendirilmesi, bizim bu alana müdahalemizin tarzı, doğrultusu, düzeyi ve hedefleri ve partimizin olanakları ve önceliklerinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Birlik Kongresi, bu alanda yapılması gerekenleri ve yapılabilecekleri genel bir çerçevede saptadı. Bunları daha fazla geliştirmek görevi, önümüzde bütün boyutlarıyla duruyor.

Bizim için yeni sayılabilecek bu alandaki gerçek durumun ne olduğu öncelikle kapsamlı olarak ortaya konmalı ve temelde bir hareket planı geliştirilmelidir. Dahası, bilgi ve deneyimimizin sınırlı olduğu gerçeği her adımda göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca olanaklarımızın bazı bakımlardan sınırlı olduğu da hesaba katılmalı ve bu bakımdan önceliklerimiz doğru saptanmalıdır. Partimizin dünyaya, öncelikle uluslararası komünist hareket ve dünya devrimci hareketine çevrilmiş olan yüzü bir yerde vitrini olan bu çalışmanın istikrarlı bir biçimde yürütülmesi önemlidir, vazgeçilmezdir. Uluslararası alana müdahalemizin tarzı, doğrultusu, düzeyi ve hedeflerinin doğru ve açık olarak belirlenmesi sağlam kararlar almamızın da güvencesidir.

a) Partimizin uluslararası alana müdahalesinin çıkış noktası ve içeriği ne olmalıdır? Bu, çok kısa ve özlü bir tarzda anlatmak gerekirse, Türkiye ve Kürdistan devriminin ilerletilmesi ve uluslararası burjuvaziye karşı uluslararası proletaryanın enternasyonal mücadele ve birliğinin geliştirilmesi ve bu yolla dünya devriminin güçlendirilmesi olarak tanımlanabilir, tanımlanmalıdır. Lenin, bir defasında enternasyonalizmin her devrimcinin kendi ülkesinde devrimin ilerlemesi için elinden gelenin en fazlasını yapmak olduğunu söylemişti. Kuşkusuz proletarya enternasyonalizmi, en başta her komünist parti ve örgütün kendi ülkesindeki devrimi geliştirme, emperyalist cephe zincirine bulunduğu ülkeden saldırma görevini başarıyla gerçekleştirmesinden geçer. Uluslararası alan çalışması bu temel üzerinde yükselse de, ya da buradan kaynağını alsa da, o ayrı ve özgün bir çalışmadır. Zira komünist hareket özünde uluslararası bir harekettir. Tek tek ülkelerde devrimi ve komünist öncüyü geliştirmek ve uluslararası çapta birleşik proleter enternasyonal siyasal çizgisinin doğrudan bir bileşeni haline getirmek için, uluslararası komünist hareketin bilgi, deney ve düşünce alışverişini sıklaştıracak, ideolojik ve siyasal birliğinin güçlenmesine hizmet edecek enternasyonal örgütsel ilişki, eşgüdüm ve birlik çabalarının geliştirilmesi bu bakımdan her zaman gerekli ve zorunludur. Bu temel yaklaşım uluslararası alana müdahalemizin çıkış noktası ve içeriğini olduğu gibi, kapsamını da ortaya koymaktadır. Demek ki, partimizin uluslararası alanda etkili olmasının yolu, öncelikle ülke devriminin geliştirilmesinden, ülke devriminin teorik ve pratiksel sorunlarının çözümünden ve ilerletilmesinden geçtiği gerçeği bir an için bile unutulmamalıdır. Buna bağlı olarak, dağınık, zayıf, etkisiz marksizm-leninizme yabancı çeşitli eğilimlere açık olan bu güçleri birleştirmek güçlü ve etkili kılmada güncel gelişmeleri marksist leninist yorumlama yeteneğini geliştirmek için işçi öncülerinin uluslararası öncülerini yaratma yolunda bir an bile durmaksızın kararlı ve emin adımlar atılması, girişimlerde bulunulması, yeni bir enternasyonal birliğin kurulması için pratik, teorik ön adımların geciktirilmeksizin atılması komünist yapımızın ertelenemez görevleri arasındadır.

b) Hali hazırdaki durumu pek içaçıcı olmayan uluslararası komünist hareketin ve dünya devrimci hareketinin yaşamaya devam ettiği parçalanma, kafa karışıklığı ve tasfiye sürecinin yakın gelecekte sona ereceğini gösteren herhangi bir veri yok. Bilebildiğimiz kadarıyla tutarlı marksist-leninist çizgiye sahip parti ve grupların sayısı çok az. Dahası, bu örgüt ve gruplar arasında güçlü bağlar ve uluslararası alana müdahalenin stratejisi konusunda (hatta böyle bir stratejinin gerekliliği konusunda) verimli bir düşünce alışverişi bile yok. AEP’nin, kapitalist emperyalist sistemin baskısı karşısında beyaz bayrak çekmesinden sonra ki yıllarda Etiyopya Devrimci Emek Partisi, Brezilya Komünist Partisi, İspanya KP(ML), Benin KP, Yeni Zelanda KP gibi yakından tanınmamakla birlikte, AEP’ye yakınlığını esas alarak marksist-leninist olarak değerlendirdiğimiz örgüt ve gruplar revizyonizm yolunu tuttular. Öte yandan, bugün eski Sovyetler Birliği’nde, Arnavutluk’ta, diğer bazı Doğu Avrupa ülkelerinde, Hindistan’da, İspanya’da, Yeni Zelanda’da, İtalya’da ve başka yerlerde komünizme kazanılabilecek ya da yaklaşan gruplar var. Çoğunu yakından tanımadığımız bu gruplar arasında Tüm Birlik Boşevik Komünist Partisi, Rusya Komünist İşçi Partisi’ni, Tüm Birlik Komünist İşçi Muhafızı’nı (Bolşevik) Ekim Kolektifi’ni (İspanya), Arnavutluk Komünist Partisi, İtalya Proletaryası Komünist Parti Örgütü’nü, Yeni Zelanda Komünist Parti Yeniden İnşa Kolektifini, vb. sayabiliriz. Bunların dışında emperyalizme, gericiliğe ve burjuvaziye karşı belli bir savaşım ve muhalefet yürütmekte direnen eski revizyonist, ortayolcu, Maoist, yarı Troçkist örgüt ve gruplar bulunuyor. Komünist hareketin tek tek ülkelerde ve dünya ölçeğinde güçlenmesi işçi sınıfının ve diğer emekçilerin anti emperyalist ve anti kapitalist savaşımının gelişmesi ölçüsünde, bu örgüt ve gruplar içinden komünizme kazanılabilecek bireyler, hatta bazı durumlarda gruplar çıkabilir.

c) Uluslararası marksist-leninist komünist hareketin ve dünya devrimci hareketinin bugünkü durumu bazı olanaklar sunmakla birlikte, bazı önemli tehlikeleri de içerdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Çok sayıda oportünist, revizyonist ve orta yolcu akımın temsilcilerinin ileri sürdüğünün tersine revizyonist blokun çöküşü, Moskova, Pekin, Tiran gibi farklı “odak” ların ortadan kalkması, revizyonizmin ve revizyonizmin tehlikesinin ortadan kalktığı anlamına gelmediği gibi, “Uluslararası Komünist Hareket”in birliğini sağlamanın çok daha kolay hale geldiği anlamına da gelmiyor. Emperyalizmin, burjuvazinin ve küçük burjuvazinin varolmaya devam ettiği, dahası devrim ve sosyalizm güçlerinin yaşanan gerileme sürecini henüz tersine çevirmemiş oldukları koşullarda, revizyonizmin ve reformizmin tehlikesinin ortadan kalktığı ya da azaldığı savı, saçmanın da ötesindedir. Olan, AEP’in ayakta ve diri olduğu, revizyonist, kapitalist blokun henüz çökmemiş bulunduğu vb. dönemin “eski” saflaşmaların görünüşte ortadan kalkmış ya da önemini büyük ölçüde yitirmiş olması, daha doğrusu öyle gözükmesidir. Ama bundan sözüm ona uluslararası komünist hareketin (ki, onlara göre bu UKM, marksist-leninist, oportünist, revizyonist vb. güçlerden oluşuyor ya da oluşmalıdır) ve onun bileşenlerini birbirinden ayıran duvarların yıkılmış olduğu ve dolayısıyla revizyonizme karşı uluslararası düzeyde ortak bir tavır geliştirmenin ve bu temelde uluslararası komünist hareketin birliğini yeniden sağlamanın olanaklı hale geldiği sonucu çıkarmak son derece yanlış olacaktır. Revizyonizmin özü marksizm-leninizm ilkelerinin çarpıtılması, sınıfsal uzlaşma ve sınıfsal işbirliği çizgisinin devrimci sınıf savaşımı çizgisinin yerine geçirilmesi ve proleter devrimin ve proletarya diktatörlüğünün yadsınmasıdır. Geçmişte marksist-leninist konumun esas olarak AEP’nin konumuyla, revizyonist konumun da şu ya da bu revizyonist odağın konumuyla çakışmasından yola çıkarak, 1960’lı, 1970’li ve 1980’li yıllarda marksizm-leninizmle revizyonizmle varyantları arasında sürmüş olan savaşımı bir Tiran-Moskova çatışması, bir Tiran-Pekin çatışması vb. olarak görmek ya da göstermek burjuvazinin sosyal demokrasisinin ve revizyonizmin işidir; bizim değil.

Öte yandan, başta Sovyet Modern Revizyonizmi gelmek üzere, yakın zamana değin varolmaya devam eden revizyonist odakların dünya ölçeğinde çok ağır darbeler yemeleri, komünist güçler için bazı olanaklar da yaratmış bulunuyor. Revizyonist partilerin bir bölümleri tümden dağılmış, ortadan kalkmış ya da çok büyük bir kan yitimine uğramıştır. Ancak, ayakta kalmaya devam eden ve emperyalizme, gericiliğe ve burjuvaziye karşı belli bir savaşım ve muhalefet yürütmekte direnen revizyonist (ve orta yolcu, maoist ve yarı troçkist) parti ve gruplar da var. Gerek ileri kapitalist ülkelerde ve gerekse özellikle geri ve bağımlı ülkelerde sınıfsal ve diğer çelişmelerin, 1989-90 dönüşümünden sonra ortadan kalkmak ya da azalmak ne söz, giderek daha yoğunlaşmaya yüz tutması bu ikinci kategorideki grupların ayakta kalmasını ya da ideolojik olarak netleşmemiş yeni devrimci örgütlerin ortaya çıkmasını özendiriyor da. Bu koşullarda revizyonizmin ortadan kalkmasından değil, kılık değiştirmesinden söz edilebilir ancak. Ama, bu kılık değiştirme işlemi, her tür ve renkten revizyonist akımların yaşadığı bunalım, gerileme ve parçalanma ortamında, bu örgüt ve grupların kadro ve sempatizanlarının kendi çizgilerini de sorguladıkları, ideolojik etkilenmeye daha açık hale geldikleri bir ortamda yaşanıyor. Bununla bağlantılı olarak, ayakta kalmayı başarmış olan (ve yeni oluşan) devrimci örgütlerin, günün modasına uyarak “dogmatizme” karşı çıkmaya ve konumlarının “bağımsızlığı”nın altını çizmeye özen gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bu durum aynı zamanda komünist güçlerin revizyonist örgütlerin saflarındaki içtenlikli devrimcileri komünizm davasına kazanma ya da yakınlaştırma olanağını artırmaktadır. Eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra kapitalizmin görece gelişmiş olduğu bir dizi geri ve bağımlı ülkede varolan kitlesel revizyonist parti ve örgütlerde komünizme yakınlaşan franksiyonların oluşması ve bunların bir dizi iç savaşımdan geçerek marksist-leninist partilerin çekirdeklerine dönüşmesi olasılığı asla küçümsenemez ve küçümsenmemelidir. Eski SBKP’den, komünizme yönelmiş yeni örgütlerin-Tüm Birlik Bolşevik KP, Rusya Komünist İşçi Partisi, Tüm Birlik Komünist İşçi Muhafızı (Bolşevik) gibi- çıkmış olması, bunun en iyi bilinen örneğidir. Ülkemizde de, marksizm-leninizm’den şu ya da bu düzeyde etkilenmiş ve halihazırda devrimci bir konumda bulunan bir dizi küçük burjuva devrimci örgüt-bunun bilincinde olsunlar, ya da olmasınlar bir ideolojik ve siyasal çıkmaz içindedirler. Bu, komünist hareketin, söz konusu örgütlerin saflarındaki içtenlikli devrimcileri tutarlı ve militan bir pratiksel ve teorik müdahalenin yardımıyla kendi saflarına çekme şansına sahip olduğu anlamına gelir. Komünizmin potansiyel güçlerinin, yalnızca komünist örgütlerle ve onların saflarındaki devrimci öğelerle sınırlı olduğunu düşünmek, bağışlanmaz bir dar görüşlülük olacaktır.

d) Bu durum ne tür bir hareket planı dayatıyor? Yukarıda, bu bağlamdaki görevlerimizin nasıl bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğine değinmiş ve partimizin dünya devriminin bir parçası emperyalizmin en zayıf halkalarından biri olarak, Türkiye devriminin teorik ve pratiksel sorunlarını çözmeye ve Türkiye devrimini ilerletmeye çalışmasının kavranacak halka olduğunu belirtmiştik. Ancak konunun biraz daha açıklanması gereken yanları bulunuyor.

Herşeyden önce, ideolojik belirsizliğin, kafa karışıklığının, açık ya da üstü örtülü bir tasfiyeci eğilimin baskın olduğu bugünkü dünya ve Türkiye ortamında, revizyonizme ve onun yeni biçimlerine karşı ideolojik savaşımın gevşetilmemesi, tersine yoğunlaştırılması gerektiği belirtilmelidir. “Uluslararası komünist hareketin farklı bileşenleri” arasındaki duvarların yıkılmakta olduğu ve dolayısıyla farklı çizgilere sahip devrimci örgütlerin birbirlerine yaklaşmakta olduğu yolundaki oportünist yaklaşım yıkıcı bir eleştiriye tabi tutulmalıdır. Çökmekte ve dağılmakta olan revizyonizme ve onun varyantılarına destek vermek ve kılık değiştirerek, kenidisini “yeni dünya düzeni” nin ve Gorbaçov-Yeltsin karşıdevriminin karşısında göstermekte olan revizyonizme ilişkin yanılsamalar yaratmak ya da yaratılmasına yardımcı olmak bizim işimiz olamaz. Tersine biz, her tür ve renkten revizyonist akımların yaşadıkları bunalımdan emperyalizme, kapitalizme ve onun sonuçlarına karşı savaşımın, ancak komünizmin kızıl bayrağı altında sürdürülebileceğini göstermek için yararlanmalıyız. Oportünist ve revizyonist akımların saflarındaki dürüst ve militan devrimci öğeleri marksist-leninist saflara çekmenin yolu revizyonizmle uzlaşmaktan değil, ona karşı savaşımı yoğunlaştırmaktan geçiyor. (Bunun, koşullarının olduğu her yerde -Siyasal bakımdan ilerici, yurtsever, devrimci özellikler taşıyan- revizyonist örgüt ve gruplarla emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı ortak tutumlar almayı reddetme ve siyasal alanda sekterliği örgütleme olarak anlaşılamayacağı her halde açık olmalıdır.)

Bu bağlamda ideolojik ya da teorik alanda yürütülmesi gereken savaşımın artan önemine değinmekte yarar var. Lenin, “Ne Yapmalı” adlı yapıtının “Teorik Savaşımın Önemini Konusunda Engels” başlıklı bölümünde, Rusya’da ve dünyada komünist hareketin karşı karşıya bulunduğu durumu ve görevleri inceledikten sonra, teorik savaşımın Rus komünistleri açısından önemi üzerinde durur. O’nun, “Devrimci teori olmadan, devrimci hareket olamaz” sözleri işte bu bölümde yer alır. O’na göre, Rusya’da partinin “yalnızca oluşum sürecinde olması...”, komünist hareketin, “ancak öteki ülkelerin deneyimlerinden yararlanacak olursa başarılı” olacak olması ve Rusya komünist hareketinin son derece ağır ve zor görevler üstlenmiş (Rus devrimi dünya devriminin öncü gücü olarak öne çıkmıştı) olması yüzünden teorik savaşım daha da önem kazanmaktadır. Gözlerimizi, 1990’ların Türkiye’si ve dünyasına çevirdiğimizde, yukarıdaki gerçeklerin üç aşağı-beş yukarı bizim için de geçerli olduğunu, ama bunların yanı sıra teorik savaşımın önemini artıran ek nedenlerin olduğunu görürüz. Bunlar arasında, uluslararası komünist hareket ve dünya devrimci hareketi saflarında yaşanan ideolojik belirsizlik ve kafa karışıklığına karşı savaşımı, Türkiye devriminin bir dizi temel sorununun marksist-leninist bir analize tabi tutulmasının gereğini, eski sosyalist ülkelerin ve uluslararası komünist hareketin deneyimlerinin incelenmesini, kapitalizmin ve emperyalizmin bugünkü gelişme özelliklerinin analizini vb. sayabiliriz. Bütün bu sorunların, esas olarak ve ancak Türkiye ve dünyada devrim ve sosyalizm için ayağa kalkan ve kalkacak olan işçi ve emekçi yığınlarının kitlesel savaşımı içinde ve onunla çok sıkı bir ilişki içinde çözülebileceği doğrudur. Ama bu, sistemli çaba harcamamızın ve bu alana istikrarlı ve sağlam bir yönelim içinde olmamızın gerekmediği anlamına asla gelmez. Devrim kaçaklarının ve tasfiyecilerin “teorik çalışmaya öncelik verme” ve “marksizmin temel sorunlarını çözme” bahanesinin ardına sığınarak devrimci teori ve pratikten kopmalarını gerek bizde ve gerekse diğer bir dizi komünist ve devrimci örgütün teorik düzeyin yükseltilmesi yönündeki çabalarını frenleyen en önemli faktörler arasında yer almış olduğu bir gerçektir. Marksizm-Leninizmin yüzeysel bir tarzda kavranışının, geçmişte yaşadığımız yalpalamalara olan katkısını ve bugün siyasal ve örgütsel çalışmamızın, düzey ve niteliğini yükseltme yolundaki çabalarımızın önüne diktiği engelleri biliyoruz. Yalnızca işbirlikçi-tekelci burjuvaziye ve onun devlet aygıtına değil, emperyalizme, dinsel gericiliğe, burjuvazinin diğer katmanlarına ve bölge ülkelerinin burjuvazisine ve gericiliğine karşı da çetin ve karmaşık bir savaşım içinde gelişecek olan Türkiye devriminin bize yüklediği dev boyutlu görevlerin, teorik donanımımızı çok daha yüksek bir düzeye çıkarmaksızın gerçekleştirilebileceği söylenemez. Biz geçmişte yaşamış olduğumuz olumsuz deneyimlere duyduğumuz tepkiden de yola çıkarak önümüze diktiğimiz korkulukları bir kenara atacak, Türkiye devriminin ve Türkiye komünist hareketinin bölgemizde ve dünyada oynamaya aday olduğu role yakışır bir teorik atılım yapacak olgunluğa sahip bir güç olduğumuzu kanıtlamalıyız. Bütün bunların uluslararası alan çalışması bakımından anlamı, yakın dönemin devrimlerinden ve genel olarak da diğer ülkelerdeki sınıf mücadelesi deneyimlerinden daha geniş çaplı yararlanmak ve bu yolla teorimizi daha fazla geliştirip zenginleştirmektir.

Her örgütsel plan, gereksinimlerimizi ve görevlerimizi olduğu kadar, onları karşılama ve yerine getirme kapasitemizi de hesaba katmak zorundadır. Türkiye devrimine ilişkin görevlerimizle sıkı bir bağlantı içinde olması gereken uluslararası alandaki görevlerimizin yerine getirilmesi bizim (ve başka ülkelerdeki kardeş örgütlerin) güç, yetenek ve önceliklerinin yanı sıra söz konusu alanın halihazırdaki nesnel durumunun da göz önüne alınmasını gerektiriyor. Gerek nesnel ve gerekse öznel koşullar, bu alanda girişeceğimiz çalışmanın hızlı bir tempoyla gelişeceği yolunda hayallere kapılmamayı gerektiriyor. Emin ve sağlam adımlarla yürümek durumundayız.

III

Partimiz önüne uluslararası komünist hareket ile ilişkiler konusunda önemli görevler koymuş bulunuyor. Birlik Kongresi’nin kardeş komünist parti ve örgütlere mesajında şöyle deniliyordu; “MLKP-K, bugün dünya burjuvazisinin karşısına komünist proletaryanın örgütlü gücüyle, komünist enternasyonalle çıkılmasının başta gelen ve ertelenmez bir görev olduğuna inanmaktadır.

“Birlik Kongremizin vurguladığı gibi revizyonist kampın çöküş sürecinde uluslararası burjuvazinin giriştiği çok yönlü ideolojik saldırılar ve Arnavutluk Emek Partisi’nde yaşanılan teslimiyet ve ihanet sonrasında ideolojik birliği iyice sarsılan dünya komünist hareketinin tek tek parçaları için enternasyonal ilişkiler geliştirmek hayati önem taşıyor. Enternasyonal kurma amacına bağlanmış olarak, bir dönem birbirini tanıma, görüş alışverişinde bulunma ve deneyim aktarma çerçevesinde dahi kalsa somut adımlar atmak, komünist parti ve örgütler için öncelikli görevdir.” Kongremiz, bir yeni komünist enternasyonalin kurulmasını tümüyle gerekli ve acil bir görev olarak kabul etti. Ancak, böyle bir örgütün kurulması, basit ve kolay bir iş değildir. Bu marksist-leninist ve marksizm-leninizme yakınlaşmakta olan parti ve örgütler arasında yürütülecek ciddi bir savaşımı, işbirliğini ve güçlü bir irade sergilemeyi zorunlu kılmaktadır. Yeni bir komünist enternasyonalin kurulması tümüyle iradi bir çabayı, bilinçli, planlı, organize bir davranış tavrını gerektirmektedir. Dünya çapında ideolojik karmaşanın egemen olduğu; uluslararası komünist hareketin dağıldığı, gericilik yıllarının yıkıcı tahribatının henüz giderilemediği artık (ideolojik ayrım çizgilerinin önemsizleştiği) şeklindeki burjuva liberal tezin günün moda akımı olduğu bir dönemde, ideolojik-siyasi netleşmenin ve enternasyonalist dayanışmanın ve işbirliğinin geliştirilerek yeni bir komünist enternasyonale doğru gidilmesi yaşamsal önemdedir. Ne varki; bu görevin kısa erimde çözülmesinin olanaklı olmadığı da bir gerçektir. Demek ki; bu iş ne kendiliğindenliğe terkedilebilinir ve ne de aceleye getirilebilir. Bugün yeni bir komünist enternasyonalin oluşturulması özellikle maddi ve ideolojik ön koşullarının olgunlaştırılması göreviyle karşı karşıyayız. Bu da, aynıların aynı yerde, ayrıların ayrı yerde toplanmasına hizmet edecektir. Bir ideolojik mücadele, inşa ve saflaşma mücadelesinin bununla iç içe ikili, bölgesel ve uluslarası ölçekte ilişkiler ağının yaratılıp geliştirilmesini; tanışma, deney ve bilgi alışverişi, etkileşim, ortak eylem yoluyla ortak platform ve koordinasyonların geliştirilmesini gerektirmektedir. Böylesine bir süreci yaşamadan, böylesine bir mücadele süreci içerisinde teori ve pratikte proletarya diktatörlüğüne uygun siyaset yapan güçlerin kolektif iradesi oluşturulmadan kurulacak bir enternasyonal, niyetlerden tümüyle bağımsız ve nesnel olarak dünya proleter devrimine, marksizme-leninizme ve yeni bir marksist leninist komünist enternasyonalin kurulmasına karşı oportünist bir barikat olacaktır. Marksist-leninist öğretinin ve tarihsel deneylerin kanıtladığı odur ki; proletarya diktatörlüğünün yalnızca teoride kabulü, ilke ve programda kağıt üzerinde ortak bir buluşma, tek başına yeni bir enternasyonal kurmak için yeterli değildir. Lenin, haklı olarak herhangi bir siyasal gücü değerlendirirken yalnızca sözlerine değil, eyleminin içeriğine de bakmak gerektiğini vurguluyordu. Demek oluyor ki; asıl sorun, proletarya diktatörlüğünün sözde kabulü değil, teoride ve pratikte eylemli olarak kendini ortaya koyuş tarzında, proletarya diktatörlüğünün ruhuna uygun bir çalışma ve içerikte buluşabilmektir.

Farklı nitelikteki akımları (Marksist, oportünist, revizyonist, vb.) bağrında toplayan bir perspektife oluşturulacak herhangi bir enternasyonal, marksizm-leninizme, yeni tipte Bolşevik parti öğretisine ve leninist-stalinist III. Enternasyonal’in ilke ve ruhuna aykırıdır ve kabul edilemez. Aksine yeni bir marksist-leninist komünist enternasyonalin kuruluşu, emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadelenin yükseltilmesine, oportünizme ve onun değişik renk ve tondaki türevlerine karşı mücadelenin ilkeli ve enerjik bir tarzda örgütlenmesine ve başarısına bağlıdır.

Biliniyor ki; geride kalan süreçte, yeni bir komünist enternasyonal oluşturmak ereğiyle bir dizi girişim oldu. Ancak bugüne dek bu erekle örgütlenen girişimlerin pek çoğu sayısız oportünist akımın biraraya gelmesiyle, gerçekte yeni ve gelecek vaadeden, gerçekten marksist-leninist nitelikte bir enternasyonal oluşturma hedefini saptıran girişimler oldu. Nesnel olarak bu tür girişimlerin, emperyalizmin dünya proletaryasını esir alma ve basit birer eklentisi yapmanın ötesinde bir işlevi olmamıştır. Özetle ve sonuç olarak, yeni bir marksist-leninist komünist enternasyonal ancak Marks-Engels, Lenin ve Stalin’in ışıklı yolunda, E. Hoca ve G. Dimitrov’un da devrimci marksist mirasını içerecek bir çizgide inşa edilebilir.

Diğer yandan, komünistlerin birliğine dayanacak olan bir komünist enternasyonalle, antiemperyalist güçlerin birliğine dayanacak platformlar arasındaki ayrım çizgisi her zaman net bir şekilde ortaya konmalıdır. Partimiz, tutarlı bir antiemperyalist çizgide, antiemperyalist güçlerin en geniş birlik ve mücadelesinden yanadır. Ancak olsa olsa bu tür işler görecek bir devrimci-demokratik platforma, yeni bir komünist enternasyonalin kuruluşunu yüklemek herhangi bir biçimde onaylanamaz.

Devam edelim. Gelinen noktada, uluslararası komünist hareketin yeniden inşası konusunda değişik görüş, eğilim ve platformlar var. Her biri birden fazla kendi ayrı sözde enternasyonal örgütlenmeleri olan maoistler, troçkistler ve Pyongyang Toplantısı gibi, süreklilik taşımayan platformları bir yana bırakarak değerlendiriyoruz. Birincisi 1992’den bu yana, yaklaşık yılda ortalama bir kez toplanan ve içinde TDKP’nin de yer aldığı eski AEP yanlısı bir platform var. Bunlar, aşağı-yukarı benzer çizgiye sahip partiler tarafından kurulacak bir komünist enternasyonalden yana gözüküyorlar. Bu parti ve gruplar, şimdiye değin her toplantısında bir deklarasyon yayımladılar. Ve bir süredir, “Birlik ve Mücadele” adlı ortak dergiyi bir kaç dilde yayımlıyorlar. Ancak bu derginin, ortak yayının biçimsel olduğunu, belli konuların ortaklaşa tartışılmasını içermediğini, her parti ve örgütün kendi ülkesiyle vb. ilgili yazılardan oluşan bir derleme niteliği taşıdığını ve genelde bu platformun, onun içinde yer alanlar bakımından bile, karşılıklı etkileşim ve dönüştürme yanının zayıf kaldığını belirtmeliyiz. İkincisi, 1993’den bu yana Belçika Emek Partisi tarafından düzenlenen ve çok daha geniş bir yelpazede yer alan parti, örgüt, grup ve kişileri kucaklayan Brüksel toplantıları var. Bu platformun sözcülüğünü yapan Belçika Emek Partisi’nin uluslararası komünist hareketin birliğine ilişkin yaklaşımı, özetle, onların pozisyonunun TDKP’nin de içinde yer aldığı platformun sekter niteliğinin tam karşıtı bir nitelik taşıdığını ve söylem düzeyinde oportünizmi ve revizyonizmi kınayan herkese açık olma ve herkesi birleştirme anlayışı üzerine kuruludur. Demek ki; uluslararası komünist hareketin yeniden inşası doğrultusunda atılacak adımlar, her şeyden önce bugünkü, gerçek durumun somut bir analizi üzerine oturtulmak zorundadır.

Peki, gerçek durum nedir? Pek çok parti, grup, çevre ve kişi tarafından savunulmakta/ima edilmekte/varsayılmakta olduğu gibi, Sovyet modern revizyonizminin çöküşü, sosyalist Arnavutluk’un kapitalizme teslim olması ve genel olarak devrim ve sosyalizm güçlerinin zayıf düşmüş olması, marksizm-leninizmle her tür ve renkten oportünizm ve revizyonizmin arasındaki farklılıkları azaltmakta ve özellikle Sovyet modern revizyonizminin çizgisinde bulunan partiler içinde daha “devrimci” kanatların marksizm-leninizme yönelmesi biçiminde genel ve güçlü bir eğilime mi yol açmaktadır? Hayır. Zaten bu iddia ya da varsayımın sahipleri, bu tezlerini doğrulayacak ciddi veriler sunmamakta ya da sunamamaktadırlar. Peki olan nedir? Bütün bu gelişmeler, Sovyet modern revizyonizmi çizgisindeki partiler başta gelmek üzere, farklı eğilimlerdeki oportünist ve revizyonist partilerde derin bir bunalıma neden olmuş, bu partilerin en önemli bir bölümü ya dağılmış, ya da geleneksel burjuva partilerden pek de farklı olmayan “sosyalist” ya da sosyal-demokrat partilere dönüşmüşlerdir. (Eski SBKP’nin ana gövdesinin, şimdi Bulgaristan KP’nin, şimdi Demokratik Sol Bağlaşma adını almış olan eski Polanya Birleşik İşçi Partisi’nin, şimdi Demokratik Sol Parti adını almış olan Eski İtalya KP’nin, Macaristan’da Macaristan Sosyalist İşçi Partisi’nin, vb. durumları buna örnek gösterilebilir.) Ama aynı zamanda, bu partiler içine, eski, geleneksel revizyonist çizgiyi ve “Komünist” söylemi ve kamuflajı sürdürme yanlısı gruplar da çıkmışlardır. (İtalya’da Komünist Reformasyon Partisi, eski Çekoslovakya’da, Bohemya ve Morevya KP- Rusya Federasyonu KP, Portekiz KP, Türkiye KP, vb) aralarında ciddi ve öze ilişkin bir farklılık bulunmayan bu iki tür parti arasında geçiş konumunda olan ya da her iki eğilimi de bünyesinde barındıran partilerden de sözedilebilir (Vietnam KP, Kore Emek Partisi, Fransa KP, Güney Afrika KP gibi). Kuşkusuz, bizi asıl ilgilendiren bunlar değil, revizyonizmin yaşadığı bu bunalım ortamında ortaya çıkan ya da çıkabilecek daha devrimci, ama gerçekten devrimci kanat ve eğilimlerdir. Eski revizyonist partilerin en azından bir bölümünde eski görece güçlü konumlarını yitirmelerinin, bugünkü nesnel siyasal konumlarının, ülkelerindeki sınıf çelişmelerinin düzeyinin ve bizzat kendi sınıfsal ve toplumsal yapıları ve bileşimlerinin belirleyici rol oynadığı bu değişiklik sürecinde, bu tür kanat ve eğilimlerin doğmakta olduğu yadsınamaz. Arnavutluk KP, Rusya’daki Tüm Birlik Bolşevik KP, Rusya Komünist İşçi Partisi, Bulgaristan KP ve daha bir dizi küçük parti ve grup bu parti ve gruplara örnek gösterilebilirler. Ancak, geçmişin revizyonist yüklerini ve günahlarını taşıyan bu partilerin bu geçmişle ne denli köklü bir biçimde hesaplaştıkları, bugün ne denli devrimci bir programa ve siyasal çizgiye sahip oldukları ve ülkelerinde gerçekten komünist nitelikte bir siyasal pratik içinde olup olmadıkları her bir partinin gerçek durumunun bilimsel ve somut bir tarzda incelenmesi sonucunda anlaşılabilecektir. (Burada, başka bir ülkede şu ya da bu devrimci partinin gerçek siyasal çizgisini ve konumunu kavramanın hiç de kolay olmadığı anımsanmalıdır.

Bunun için bu partilerin belgelerini ve literatürünü incelemek de yetmez. Sözkonusu partinin, nasıl bir siyasal pratik yürüttüğünü, teorik saptamaları ve siyasal pratiği arasında gerçekten de bir uyumun olup olmadığını da anlamak gerekiyor. Bizden kıyaslanmayacak denli geniş olanaklara sahip olan Komintern’in bile kendi içinde revizyonist öğelerin saptırma ve sabotajlarının da etkisiyle 1920’li, 1930’lu ve 1940’lı yıllarda bazı partileri doğru bir biçimde değerlendirmekte zorlandığını ve yer yer önemli hatalar yaptığını unutmayalım. Benzer bir sürecin devrimci konumunda bulunan maoist ve diğer oportünist ve revizyonist partiler bakımından da daha az yeğin olmakla birlikte yaşanmakta olduğunu söyleyebiliriz.) Ama geçmişte AEP’ye yakın duran Brezilya KP, Etiyopya Devrimci Emek Partisi, İspanya kP(mL), Benin KP, TDKP gibi parti ve örgütlerin içine sürüklendikleri tasfiyeciliğin de gösterdiği gibi, bütün bu altüst oluşların genel bilançosunun pozitif olduğunu düşünmemize olanak verecek güçlü verilere sahip değiliz. Dünya siyasal ortamı bir bütün olarak, komünist ve devrimci partilerin ortaya çıkması ve gelişmesi açısından, birkaç yıl öncesine göre daha elverişli gözüküyor. (ABD emperyalizminin başını çektiği emperyalist kampın saldırgan ve savaş kışkırtıcısı politikalarının daha fazla açığa çıkması, eski revizyonist ülkerde yaşanan ve toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan bunalımın kitleleri giderek radikalleştirmesi, geri ve bağımlı ülkelerde işçilerin ve diğer emekçilerin yaşam koşullarının düzelmesi bir yana, artan sömürü, özelleştirme, sendikasızlaştırma, sosyal haklarda geriye gidişin ve her türden karşı devrimci terörün olanca hızıyla sürüyor olması, gelişmiş kapitalist ülkelerde, artan emperyalistlerarası yarışmanın da etkisiyle işçilerin ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik saldırının hızlanması, dünyanın çeşitli köşelerinde ulusal, dinsel ve devletler arası çatışmaların sürüyor olması vb.) Buna karşın genel eğilim, ne yazık ki hala, komünist partiler de içinde olmak üzere tüm devrimci ve sol partilerin giderek daha fazla sağa, revizyonizme ve tasfiyeciliğe kaymaları yönündedir.

Öte yandan, dünya komünist ve devrimci hareketinin durumunu anlamak ve bu harekete devrimci bir tarzda müdahale etmek isteyenlerin iyice anlamaları gereken asıl üzerinde atlayamayacakları bir gerçek de şudur; 1990’lardan bu yana yaşanan görece hızlı ve yoğun gerileme ve tasfiyecilik sürecinin 1950’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar geçen sürede, uluslararası komünist hareket, az buz değil, 40 yıla yakın süren (geçici güçlenme dönemleri hariç) önemli bir gerileme, dağılma, parçalanma ve tasfiye süreci yaşadı. Stalin’in ölümünden sonra, Sovyetler Birliği’nin ve Arnavutluk dışındaki sosyalist kamp ülkelerinin revizyonizme kaydığı, Enver Hoca yoldaşın önderlik ettiği AEP’nin çabalarının bu süreci frenlemekle birlikte durduramadığı bütün bu dönem boyunca Sovyet modern revizyonizminin, maoizmin, troçkizmin vb. egemenliğinin, dünya komünist ve devrimci hareketini ideolojik olarak daha da geri bir konuma sürüklediği ve bunu hareket içindeki kaosun ve kafa karışıklığının daha da artmasına yol açtığı vb. görmezden gelinemez. Dolayısıyla uluslararası komünist hareketi birleştirmek için yola çıkan komünist parti ve örgütler; nesnel olarak, her şeyden önce, bu oportünizm ve revizyonizm birikintisini silip süpürmek ve komünizme yaklaşmakta ve içtenlikli devrimci güçleri doğru konumlara çekmek, ama aynı zamanda kendi teorik ve ideoloik yetersizliklerini aşmak için, proleter devrimin bir dizi temel sorununu karşılıklı olarak tartışma gereksinimi duymaktadırlar. Lenin’in dediği gibi;

“Birleşmeden önce ve birleşmemiz için, ilk başta, aramızdaki ayrılığın sınırlarını kesin olarak çizmek gerekir.” Demek ki; komünist enternasyonalin yeniden inşası için yola koyulan parti ve örgütler, her şeyden önce, burada kısa bir özetini sunduğumuz bir durum değerlendirmesi yapmak zorundadırlar. Bu yapılamaz, I. Dünya Savaşı ve Ekim Devrimi sonrasının durumuyla bugünkü durum arasında somut koşulların somut analizine dayanmayan zorlama paralellikler kurulursa, hiçbir işlevselliği, siyasal değeri olmayan, masabaşı enternasyonalleri kurulabilir. Bu da, zaten yeterince yapılmakta olduğu gibi, uluslararası komünist örgütlenme düşüncesinin ve pratiğinin bayağılaştırılmasına ve ayağa düşürülmesine götürür. Demek oluyor ki; teorik, siyasal ve örgütsel planda genel olarak uluslararası ilişkiler ve özel olarak uluslararası komünist hareketin yeniden inşası bağlamında yapılabilecek olanlar ve yapılması gerekenler, ciddiyetle ele alınmalıdır. Gereksinim duyulan, devrimci kararlılık ve iradenin yanı sıra, gerçek durumun net ve berrak bir tarzda kavranmasına yardımcı olacak bilimsel bir analiz ve tartışma ortamı, sınıf bilinçli işçilere ve tüm gerçek ve içtenlikli devrimci parti, örgüt, çevre ve bireylere güven verecek doğru bir stratejik plan ve komünist açıklık ve dürüstlükle yoğrulmuş ilkeli bir hareket tarzıdır. Komünist enternasyonalin hemen ya da kısa bir süre içinde kurulabileceği yolunda boş hayaller yaymayan, sekter ve dıştalayıcı bir nitelik taşımayan ama aynı zamanda komünist enternasyonalin kurulmasını da bilinmez bir geleceğe ertelemeyen, komünist ve komünizme yakın tüm devrimci güçler arasındaki ilişkiler ve karşılıklı yoldaşça etkileşimi ve dönüşümü ilerletebilecek, ama kapılarını liberal bir tarzda herkese açık tutmayan ve yalnızca teorik görüş ayrılıklarının ilkeli bir tartışmayla azaltılmasına ve giderilmesine değil, aynı zamanda dünya komünist ve devrimci hareketinin farklı bileşenlerinin siyasal ve örgütsel deneyim değişimi yapılabilmelerine de olanak sağlayacak bir ortak uluslararası dergi projesinin, ikili ve uluslararası görüşme ve oluşumların yeni bir komünist enternasyonale götürebilecek ilk adımların gerekçeleri ve temelleri böyle özetlenebilir. Uluslararası komünist ve devrimci hareketin, ideolojik, siyasal ve örgütsel gelişim düzeyleri birbirlerinden farklı, hatta yer yer son derece farklı pek çok parti, örgüt , çevre ve kişiyi barındırdığı gözönüne alındığında, ortak bir marksist-leninist ideolojik çizgide birleşmenin ve bu birliği ortak bir uluslararası komünist örgütlenmeyle taçlandırmanın, son derece karmaşık, sancılı ve çatışmalar, bölünmeler ve yeniden saflaşmalarla karakterize edilen zorlu bir süreç olacağı kestirilebilir.

Adına layık bir uluslararası komünist örgütlenmenin yaratılmasının yolunun tek tek ülkelerde adına layık komünist öncülerin yaratılmasından geçtiği unutulmamalıdır. Bu bakımdan, dünya komünist hareketinin mevcut bileşenlerinin neredeyse ezici bir çoğunluğunun zayıf ya da çok zayıf örgütler, hatta çevreler durumunda olması, belki de en önemli handikapı oluşturuyor. Tek tek ülkelerde, komünist hareketin ciddi atılımlar yapmaması, yapamaması halinde komünist enternasyonal bağlamındaki uluslararası çabanın fazla ilerletici olmayacağı görülmelidir. Bu gerçekliğin berrak bir biçimde kavranması gerekiyor.

Kendi ülkemizdeki devrimi büyüttüğümüz, güçlendirdiğimiz ve daha da büyük zaferler kazandığımız ve marksizm-leninizmi Türkiye devriminin pratiğine daha da yaratıcı bir biçimde uyguladığımız ve en azından bu anlamda geliştirdiğimiz ölçüde uluslararası komünist harekete katkımız daha da artacaktır.

Kuşkusuz ki, aynı yaratıcılık, inisiyatif, irade ve atılım uluslararası temel ve güncel teori, ideoloji, politika sorunları alanında da gösterildiğinde söz konusu etki büyüyecek, enternasyonalist yükümlülüklerimiz yerine getirilmiş olacaktır. Kendini sadece ülke devriminin sorunlarıyla sınırlayan bir parti değil, ülke ve dünya devriminin diyalektik birliğini doğru kavrayan; iç ve uluslararası sorunları zamanında gören ve çözen bir parti. İşte partimiz böyle bir parti olmalıdır. Ülke devrimini geliştirmek, ülke devrimini uluslararası proleter-sosyalist devrimin bir parçası olarak görmek, uluslararası burjuvazinin enternasyonal birliğine karşı uluslararası proletaryanın enternasyonal kavgasını, birliğini, iradesini dikmek, yaratıp büyütmek her partinin asli görevidir.

Partimizin güç ve olanakları ve Türkiye ve dünya devrimine karşı yükümlülükleri ve dünya komünist hareketinin güç ve durumu göz önünde tutulduğunda, bugün için uluslararası alan çalışmasında yapılabilecekleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Başka ülkelerin devrim deneyimlerinin incelenmesi; Türkiye devriminin ve partimizin ideolojik, siyasal ve örgütsel eksiklerini tamamlama ve bu alanlardaki gereksinimlerini karşılama ve eleştirme perspektifiyle incelenmesi.

2- İlişki içinde olduğumuz kardeş komünist grup ve çevrelerle, uluslararası alana müdahalemizin deyim yerindeyse strateji ve taktikleri konusunda bir tartışma toplantısının düzenlenmesi ve görüş alışverişinde bulunulması ve ortak bir müdahale planının geliştirilmesinin hedeflenmesi.

3- Ortak yükümüzün azaltılması için az-çok düzenli bir ilişki içinde olduğumuz kardeş örgütlerle daha sıkı bir dayanışma içinde olunması, aynı işin ayrı ayrı ülkelerde yeniden ve yeniden yapılmasını önleyecek düzenlemelerin olanaklı olup-olmayacağının araştırılması, birbirimizin çalışmalarının ürünlerinden ve siyasal deneyimlerinden karşılıklı olarak yararlanılması. İdeolojik netleşmeye hizmet edecek, dünya komünistlerinin bağlarını güçlendirecek ve bunu da ortak eylem yoluyla güvenceye alacak platformların oluşturulması.

4- Uluslararası ilişkilerde, yazılı belgelerin ve yayımların, sözlü görüşmelerde söylenebilecek olanlardan çok daha geçerli ve etkili olduğundan hareketle, Red Down’ın sürekli kılınması ve önemli belgelerimizin İngilizce başta gelmek üzere başka dillere çevrilmesi için gereken önlemlerin alınması.

5- Önemli ve/ya da gerçekten devrimci dönüşüme açık parti ve gruplarla yapılacak ikili ya da daha geniş katılımlı görüşmelerin yanı sıra, her yıl yapılan Brüksel toplantısı gibi çok sayıda parti, örgüt ve çevrenin katıldığı platformları kullanarak partimizin teori ve eyleminin uluslararası komünist devrimci harekete taşınması ve duyurulması.

6- Marksist-leninist grupların yanı sıra, komünizme kazanılabilecek ve Stalin’i savunan devrimci güçlerin katılacağı bir uluslararası ortak dergi çıkarılması projesi kapsamında, İtalya girişimi çerçevesinde yaşama geçecek olan süre içinde, bu girişimin aktif bir biçimde desteklenmesi hatta bu anlamda bir çeşit lokomotif rolü üstlenilmesi ve varsa bunun benzer girişimlerle birleştirilerek daha da güçlendirilmesi.

7- TDKP’nin ilişki içinde olduğu çeşitli örgüt ve gruplara ulaşılması ve uluslararası çalışmamızın ancak revizyonizm ve tasfiyecilik bataklığından kurtulma potansiyeli taşıyanların yeniden marksist-leninist platforma çekilmesi amacıyla daha geniş bir platformda sürdürülmesi. Aynı zamanda, söz konusu güçlerin de ortak dergi projesine çağrılması.

8- Yalnızca komünistlerin değil, maoistlerin, troçkistlerin vb. vb.’de uluslararası alana kendi amaçları doğrultusunda müdahaleyi planladıkları hatta müdahale ettikleri hesaba katılarak, kardeş örgütlerle birlikte ya da tek başımıza bu türden antimarksist akımlara karşı ideolojik savaşımın yoğunlaştırılması, görüş ve yaklaşımlarımızın kitap, broşür vb. biçimlerde dile getirilmesi.

9- Antifaşist, antiemperyalist çeşitli eylem ve etkinlikler, işçi sınıfı ve diğer emekçi kesimlerin, gençliğin mücadeleleri, insan hakları, çevre sorunu, özelleştirme, sendikasızlaştırma, sosyal hakların gaspı, esnek çalışma, ulusal kurtuluş hareketleri vb. bir dizi konuda komünist partilerin ve bu yöne evrilme potansiyeli taşıyanların ortak pratik etkinliklerde bulunmalarını örgütlemek, bu yönlü uluslararası dayanışmayı örmek gibi somut bir dizi çalışma yapmak.

10- Uluslararası ilişkiler alanının bir anlamda partimizin vitrini olduğu ve bu alanda amatörce çalışmanın partimizin saygınlığına önemli ve onarılması güç zararlar vereceği göz önüne alınarak kurumlaşmaya önem verilmesi ve uzmanlaşmanın sağlanmasına yardımcı olacak bir uluslararası enformasyon bürosunun kurulması.

11- Bütün bu görevlerin yeni bir komünist enternasyonalin kurulması hedefine bağlanması ve buna götürebilecek adımların kararlılıkla önerilmesi, savunulması ve desteklenmesi.

Aralık 1996 MLKP Merkez Komitesi

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi