Engels'te Kadın Devrimi

Engels’in “Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” adlı eseri ilk baskısının üzerinden beş çeyrek asır geçmesine karşın, öneminden hiçbir şey kaybetmedi. O günden bugüne Engels’in Morgan ve Bachofen’in araştırmalarını temel alarak incelediği konulara dair çok daha zengin bir bilimsel külliyat oluşmadı değil. Ancak bu araştırmalar Engels’in eserinin önemini azaltmak bir yana, orada ortaya konan başlıca tezlerin altının daha kalın çizilmesine hizmet etti.

“Kadın Devrimi”ne dair Teoride Doğrultu dergisinde başlatılan ve Sosyalist Kadın dergisinde sürdürülmekte olan tartışma konularının Engels’in eserinde yeri var mı? Varsa hangi bakış açısıyla ele alınmış? Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla küçük bir kazı çalışmasının hiç de yabana atılmayacak yararları olabilir.

Tarihte Belirleyici Etken

“Materyalist anlayışa göre” der Engels, “tarihte son tahlilde belirleyici etken, dolaysız yaşamın üretimi ve yeniden üretimidir. ” Engels bu cümlenin hemen devamında “son tahlilde belirleyici etken” olan “üretim”in ikili karakteri üzerinde durur. “Bu ise yine ikili bir karaktere sahiptir. Bir yandan, yaşam araçlarının gıda, giyim, barınak ve bunlar için gerekli aletlerin üretimi; diğer yandan bizzat insanların üretimi, türün üremesi. Belirli bir tarihsel dönemin ve belirli bir ülkenin insanlarının içinde yaşadıkları toplumsal kurumlar, üretimin bu iki türü tarafından; bir yandan emeğin, diğer yandan ailenin gelişme aşaması tarafından belirlenir.”

O halde bunlardan hangisinin, emeğin mi ailenin gelişiminin mi diğerine göre belirleyici etken olduğunu tespit etmekte ölçümüz ne olacak? Engels bu soruya şöyle yanıt verir: “emek henüz ne kadar az gelişmiş, ürünlerin miktarı, dolayısıyla toplumun zenginliği ne kadar kısıtlayıcıysa, toplum düzeni de o kadar çok soy bağının egemenliği altında görünür.” Emek üretkenliğinin henüz çok düşük olduğu, yani bir insanın kendi yaşamını asgari düzeyde sürdürebileceği geçim araçlarını ancak elde edebildiği, ortalama üretkenliğin henüz bir “fazla” oluşturmaya el vermediği tarihin çok uzun bir döneminde, insanların içinde yaşadığı toplumsal kurumlar türün üretimi tarafından belirlenmiştir. Ne zamana kadar? Emeğin üretkenliği öyle bir noktaya ulaşır ki, o günkü ortalama yaşam seviyesine göre toplum asgari geçimin üzerinde bir farklılık yaratır ve “onunla birlikte özel mülkiyet ve değişim, zenginlik farkları, yabancı işgücünden yararlanma imkanı” sınıf karşıtlıklarının temelini oluşturur. Soya dayalı eski toplum düzeni ile bu yeni temel arasındaki çelişkiler sonucunda “soy birlikleri üzerine kurulu eski toplum, yeni gelişmiş toplumsal sınıfların çatışması içinde parçalanır: yerini alt birlikleri artık soy birlikleri değil, yerel birlikler olan devlet içinde birleşmiş yeni bir topluma, aile sisteminin tamamen mülkiyet sistemi tarafından belirlendiği ve bugüne kadar tüm yazılı tarihi içeriğini oluşturan sınıf karşıtlıklarının ve sınıf mücadelelerinin bundan böyle içinde özgürce geliştiği yeni bir topluma bırakır.”

Engels’in kitabın birinci baskısına yazdığı önsöz, yukarıda aktarılan bölümden de anlaşılıyor ki, hem materyalist tarih anlayışı, hem de konumuz özgülünde kadın devrimi bakımından büyük öneme sahiptir. Kadın köleliğinin de, erkek egemenliğinin de ezelden gelmediğini ve ebede gitmeyeceğini, kadının özgürlüğünün de, köleliğinin de dolaysız yaşamın üretimi ve yeniden üretimi tarafından belirlendiğini, Engels en özlü biçimde bu pasajda anlatır.

Tarihin ilk döneminde, soyun üretimi belirleyici etkendi ve bu nedenle kadın erkeğe göre toplum içinde daha özgür ve saygın konuma sahipti. Daha sonra geçim araçları üretimi önem kazandı. Belirleyici üretim araçları süreç içinde erkeğin elinde kaldığı için, kadın ikinci plana itildi ve erkek üretim araçları üzerindeki sahipliğini, soyun üretimi üzerindeki egemenliğinin nedeni haline getirdi. Üretim araçları gibi, kadın da türün üretim aracı olarak erkeğin mülkiyetine yazıldı.

Önce soyun üretimi daha sonra geçim araçları üretimi “belirli bir tarihsel dönemi ve belirli bir ülkenin içinde yaşadıkları toplumsal kurumları” belirledi. Peki, tarihin yeni aşamasına neyin üretimi damga vuracak? Soy üretimi insanın doğaya tabi olduğu dönemin ürünü. Geçim araçlarının üretiminin belirleyici olduğu dönemde fazla emek zamanının onu yaratanların aleyhine toplumun bir bölümünce mülk haline getirilmesinin, emek zamanının servetin kaynağı olmasının ifadesiydi. Ya sonra? Geçim araçları üretimi ilelebet belirleyici olmayacağına göre, hangi tür üretim onun yerini alacaktır? Üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti, kadınların özgürleşmesi için yeterli midir yoksa bu özgürleşme, geçim araçları üretiminin, içinde yaşanılan toplumsal kurumlar üzerinde belirleyici bir etken olmaktan çıkarılmasıyla mı sağlanabilir?

Sorulara yanıtları yazının sonuna bırakıp devam edelim.

Soyun Üretimi Neden Belirleyiciydi?

İnsanlar daha en ilkel zamanlarda “bireyin yetersiz savunma yeteneğinin yerine sürünün birleşik gücü ve ortak çabası” ile varlıklarını sürdürebilir, türlerini devam ettirebilirlerdi. Bu dönemde kadınla erkek arasında herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayan grup içi çok eşli cinsel birleşme vardı. Daha sonra grup içi cinsel ilişkiye kimi sınırlamalar getirildi. Anne ile erkek çocukları ve aynı anneden doğma kardeşler arasında cinsel birleşme yasaklandı. Yine de çok eşlilik devam etti.

“Grup ailenin tüm biçimlerinde, bir çocuğun babasının kim olduğu kesin değildir, ama annenin kim olduğu kesindir. O, toplumun tüm çocuklarına çocuklarım dese ve onlara karşı analık görevleri olsa da yine de diğerleri arasında kendi öz çocuklarını bilir. Böylece grup evliliği var oldukça soyun izinin ancak anne üzerinden sürdürülebileceği ve böylece yalnız kadın soy zincirinin tanındığı açıktır.”

Soy zincirini bilmek neden bu kadar önemliydi? Önemliydi çünkü grup içinde en yakın akrabalık ilişkilerinden başlayarak, giderek genişleyen cinsel ilişki yasakları getirilmişti. Kardeşler ya da kuzenler arasında cinsel ilişkiyi yasaklayabilmek için soy zincirini bilmek zorunluydu. Çoklu cinsel ilişkilerin devam ettiği koşullarda babanın bilinmesi mümkün değildi, soy zinciri anne üzerinden oluşmak zorundaydı.

Peki, insanlar akrabalar arasında cinsel ilişkiyi yasaklamaya neden gitmişlerdi? Bu soruya kesin bir yanıt vermek çok da mümkün değil, ancak varsayımlarda bulunulabilir. Akrabalık dışı cinsel ilişkilerden doğan çocukların diğerlerinden daha sağlıklı olmasının anlaşılmasıyla yasaklama çemberinin genişlediğine dair sav, en akla yatkın olanı. Hangi nedenle olursa olsun “Ailenin tarihteki ilk gelişmesi, iki cins arasında başlangıçta tüm aşireti kaplayan evlilik ortaklığının hüküm sürdüğü çemberin durmadan daralmasından ibarettir. Önce daha yakın, sonra gittikçe daha uzak, en sonunda salt evlilik içi edinilmiş akrabalıkların da ardı ardına dışlanmasıyla, nihayet her türden grup evliliği pratikte olanaksız hale gelir.”

“Kadın Egemenliği” Mi?

“Kadınların” der Engels, “çoğunun ya da hepsinin bir ve aynı gense mensup olduğu (çünkü soy zinciri kadın üzerinden izleniyordu) erkeklerin ise çeşitli genslere bölündüğü (çünkü gens içi cinsel ilişki yasak çemberi kısıtlandıkça gens dışı evlilik kural haline geliyordu) komünist ev idaresi ilk çağlarda genel yaygınlığa sahip kadın egemenliğinin maddi temelidir.”

“Kadın egemenliği” sorunlu bir kavramdır, zira o çağlarda herhangi bir “egemenlik”ten söz etmek mümkün değildi. Engels, Morgan’ın kullandığı “ana hukuku” kavramına benzer nedenle itiraz eder. “Ana hukuku” uygun bir terim değildir der, “çünkü toplumun bu aşamasında hukuk anlamında bir hukuk henüz söz konusu değildir. ” Buna karşın “kısalığı yüzünden” bu terimi kullandığını yazar. Hukuk gibi onu yaratan “egemenlik” anlamında da bir egemenlik biçimi o günkü toplumda yoktu. Engels’in de egemenliği, hükümranlık anlamında değil kadının belirleyici konumu anlamında kullanmış olduğu açıktır.

Tek Eşlilik Kimin Eseri?

Engels çok evliliklerden tek eşliliğe geçişinin kadınların eseri olduğunu belirtir. “İktisadi yaşam koşullarının gelişmesiyle yani eski komünizmin altının oyulması ve nüfus yoğunluğunun artmasıyla eski geleneksel cinsel ilişkiler saf niteliklerini yitirdikçe” der Engels, eski biçim cinsel ilişkiler gittikçe “o kadar alçaltıcı ve ezici” hale gelmiş olmalıydı. Bundan dolayıdır ki “sadece bir erkekle geçici ya da sürekli evlilik” kadınlarca “o kadar ateşli bir kurtuluş olarak” arzulanmış olsa gerekti. Eski grup içi çoklu cinsel ilişkilerin çeşitli gelenek ve dinsel ibadet (heterizm gibi) altında, erkek için keyif, kadın için eziyet halini alması, kadınları eziyetten kurtulmanın yollarını aramaya itmiş olmalı. Elbette bu yalnızca bir varsayım. Bachofen ve Morgan’ın bu varsayımına Engels de katılır. Kesin olan bir şey varsa o da altı oyulsa da, komünist ev idaresinin henüz sürdüğü ve “ana hukuku”nun belirleyici olmaya devam ettiği koşullarda grup içi çoklu evliliklerin tek eşliliğe kadar daralmış olmasıdır. “Eşleşme evliliği” olarak adlandırılan bu evlilikte aile büyüklerinin belirlediği erkek, kadınla evlendirilir. Kişiler evliliği sürdüremezlerse, boşanabilirler ve boşandıktan sonra başkalarıyla tekrar evlenebilirler. Soy yine kadından geçmekte, aile içinde kadının belirleyici konumu sürmekteydi. Bu tek eşliliğe geçiş, “kaynağını erkeklerden alamazdı, çünkü erkeklerin aklına hiçbir zaman bugüne kadar bile fiili grup evliliğin zevklerinden vazgeçmek gelmemiştir.”

Erkek Egemenliği Nasıl Doğdu?

Hayvancılığın, metal işlemeciliğinin, dokumacılığın ve tarım ekiminin başlaması, insan işgücüne duyulan ihtiyacı artırdı. Örneğin sürülerin evcilleştirilerek aile (gens ya da aşiret anlamında) mülkiyetine alınmasıyla birlikte, bunların bakımı için giderek daha çok insana gereksinim duyuluyordu. Çünkü “aile hayvan sürüsü kadar hızlı çoğalmıyordu, sürüye göz kulak olmak için daha çok insan gerekiyordu, savaş esiri düşman bu iş için kullanılabilirdi, üstelik tıpkı hayvan sürüsü gibi çoğaltılabilirdi.” Böylece esir almayla ilgili önceki adetler değişti. Eskiden erkekler ya öldürülüyor ya da kabul edilirse galip gelen aşiretlere eşit statüyle alınıyorlardı. Kadınlarla evlendiriliyor ya da hayatta kalan çocuklarıyla birlikte yenen aşirete dahil ediliyorlardı. “İnsan işgücü bu aşamada henüz kendi bakım masraflarını kayda değer şekilde aşan bir fazlalık” sağlamıyordu. Hayvancılık, tarım vb. işlerin gelişmesiyle birlikte insan işgücü “kayda değer bir fazlalık” sağlamaya başlamıştı. Bu nedenle esir erkekleri öldürmek ya da onları kadınlar ve çocuklarla birlikte aşiretin eşit bireyleri olarak kabul etmek yerine köleleştirme adedi doğdu.

Peki, oluşan bu “kayda değer fazlalık”, artan servet kime aitti? Başlangıçta hiç kuşkusuz ortak mülkiyet olarak gense. Fakat öyle kalmayacaktı.

“Eşleşme evliliği, aile içine yeni bir unsur sokmuştu; öz annenin yanına, ispatlı delilli öz babayı.” Gens halen kadına göre belirleniyordu. Onunla evli erkek başka bir gense bağlıydı. Çocuklar annenin gensinden sayılıyordu. Baba öldüğünde, ya da koca ayrıldığında mirası çocuklarına değil bağlı olduğu gensteki erkek kardeşlerine ya da akrabalarına kalıyordu. Başlangıçta bu miras, geçim üzerinde herhangi bir etki yaratma düzeyinden uzak olduğu için toplumsal hayattaki rolü önemsizdi. Ne ki, hayvancılık ve tarımla birlikte insan işgücüne duyulan ihtiyaç artmış, bu da erkeğin toplum içindeki önemini arttırmıştı. O zamanki işbölümüne göre yiyecek ve bunun için gerekli iş araçlarını sağlamak esasen erkeğe düşüyordu. Tıpkı ok ve yay, av hayvanının kürkünden yapılmış giysiler gibi. Şimdi bu yeni geçim ve iş araçları da erkek öldüğünde ya da boşandığında onun mirasçılarına kalıyordu. Bu artık gens için hayati önem taşıyor bu geçim ve iş araçlarından kadının ve çocukların yoksun kalması demekti. Çünkü eski âdete göre kadına ev eşyaları kalıyordu. Eskiden bunlar önemliydi. Böylece gitgide “o zamanki toplum töresine göre erkek, yeni beslenme kaynağının, hayvan sürüsünün, daha sonra yeni iş aracının, kölelerin sahibi” haline geliyordu.

“Zenginlikler arttıkça, bunlar bir yandan aile içinde erkeğe kadından daha önemli bir konum veriyor, diğer yandan da bu güçlenmiş konumu kullanarak geleneksel miras düzenini çocukların yararına devirme dürtüsü ortaya çıkarıyordu.” Çocuklar anne gensine dâhil, baba ise başka gense ait olduğu için öldüğünde ya da boşandığında babanın bütün varlığı, kadının bağlı olduğu gensteki erkek kardeşlerine kalıyordu. Bunu gidermenin tek yolu çocukların baba soyuna bağlanması, kadına dayalı gensin ortadan kalkması, evlilikle birlikte farklı genslere bağlığın ortadan kaldırılarak “aile birliği”nin kurulmasıydı.

Binlerce yıllık “analık hukuku”nun yıkılışı böyle oldu. Ve bu “kadın cinsinin dünya tarihindeki yenilgisi oldu. Erkek evde de dümeni ele geçirdi, kadın aşağılandı, köleleştirildi, erkeğin keyfinin kölesi ve salt çocuk yapma aleti haline geldi. Kadının sadakatini, yani çocukların babalığını garanti altına almak için kadın erkeğin mutlak iktidarına terk (olundu) Erkek onu öldürse sadece hakkını kullanmış olur(du).”

Kadının Nesneleşmesi

“Monogam aile” olarak adlandırılan ve halihazırdaki “aile” kavramına kaynaklık eden aile tipi eşleşme evliliğinin içinden gelişmiş ve sonuçta ona galebe çalmıştı. Bu aile biçimi de tek eşliydi. Görünüşte böyleydi. Gerçekte tek eşlilik yalnızca kadını tanımlıyordu. Özellikle zengin ailelerde erkek bir dizi yolla çok eşliliği sürdürüyordu. Monogam aile eşleşme evliliğinin her bakımdan ters yüz edilmiş haliydi. Bu aile “erkeğin egemenliği üzerine kuruludur; kati amacı babalığı şüphesiz çocuklar üretmektir ve bu babalık gereklidir, çünkü bu çocuklar onun öz mirasçıları olarak buna göre babalarının servetine sahip olacaktır. ” Eşleşme evliliğinde kadının boşanma hakkı vardı, monogam ailede ise bu hak ortadan kaldırılmıştı. Birinde komünal mülkiyet vardı, diğeri erkeğin özel mülkiyeti üzerine yükseliyordu.

Ailece edinilmiş servetin erkeğin özel mülkü kabul edildiği ve mülkten yoksunlaştırılmış kadının erkeğin kölesi sayıldığı monogomi “doğal koşullar üzerine değil iktisadi koşullar üzerine kurulu ilk aile biçimiydi”, ilkel doğal ortak mülkiyetin yerini özel mülkiyete bırakmasının ürünüydü. Bu, bir “egemenlik”in, ailede özel mülke sahip olanın egemenliğinin ve onun kaçınılmaz ifadesi olarak “hukuk”un doğuşu anlamına geliyordu. Egemenlik erkeğindi, hukuk da bu egemenliğin zırhıydı. Kadın dış dünyadan giderek uzaklaştırıldı ve yatak odası- mutfak-çocuk üçgenine hapsedildi; erkeğin ev zindanında bir çocuk doğurma aleti ve ev hizmetçisi haline getirildi. O artık bir cinsel köle, erkeğin bir kullanım nesnesiydi.

Engels, “kadın aşağılandı, köleleştirildi, erkeğin keyfinin kölesi ve salt çocuk yapma aleti haline geldi” derken bu nesneleşmeyi çarpıcı biçimde ifade eder. Atina’da kadınların maruz kaldığı uygulamaları aktararak bu nesneleşmeye somut örnekler verir: “Kızlar sadece eğirme, dokuma, dikiş, olsa olsa biraz da okuma yazma öğrenmekteydi. Neredeyse kilit altındalar ve ancak diğer kadınlarla düşüp kalkabilirlerdi. Haremlik, evin ayrı bir kısmıydı, üst katta ya da arka binadaydı, erkekler, özellikle yabancılar oraya kolayca giremezdi ve erkek konuk gelince kadınlar oraya çekilirdi. Yanlarında kadın köle olmadan sokağa çıkamazlardı; evde resmen gözetim altındaydılar.” İki bin yıldan fazla bir zaman sonra bile bugün Anadolu’nun kimi bölgelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde kadınların halen benzer koşullarda yaşamaya mahkûm edildiği biliniyor.

Erkeğin İnsanlığını Yitirmesi

“Fuhuş” der Engels, “kadınlar arasında sadece kendini buna kaptıran bahtsızları alçaltır ve bunları sanıldığından çok daha az alçaltır. Buna karşılık o, tüm erkek dünyasının karakterini alçaltır.” Kadının ezilmesini, her kadın farklı şiddette ve birey olarak hisseder. Erkeğin ezmesi ise “tüm erkek dünyasının karakterinin” Engels’in deyimiyle alçaltılmasını ifade eder. Kadın şu ya da bu erkeğin tecavüzüne uğrar, şu ya bu erkeğin şiddetine maruz kalır, bunu yapan erkek ise “tüm erkek dünyasının karakterini” yansıtır. İnsanlığını yitirme, yalnızca kadını her somut durumda ezen erkeğe özgü değildir, her erkek özel mülkiyete sahiplikle yoksunlaştığı insanlığın izdüşümüdür. Hiçbir erkek bundan azade değildir. ‘Kadın dünyası’ gibi ‘erkek dünyası’ da belirli bir dönemdeki toplumsal koşulların ürünüdür ve kadınlarla erkekler bu dünyanın somut görünümleridir. Egemenlik “erkek dünyasını” ve onun karşısında ezilmişlik “kadın dünyasını” temsil eder.

O erkek ya da kadın dünyası, devralınan geleneklerin ve içinde yaşanılan toplumsal koşullara bağlı olarak her bir erkek ve kadın bireyinin o dünyaları kendi eylemlerinde yeniden üretmelerinin ifadesidir. Kuşkusuz her erkek bireyin bireysel olarak kadın üzerindeki alçaltıcı egemenlikten kendini kurtarma çabası önemlidir. Ama erkek, egemenliğini üreten toplumsal koşullara saldırmadan kendini kurtaramaz. Çünkü nerede kadına yönelik bir alçaltıcı davranış varsa orada “tüm erkek dünyasının karakteri” alçalmaya devam eder. O halde erkeğin insanlaşması ancak tam olarak tüm kadın dünyasının özgürleşmesiyle, erkek egemenliğinin kökünün kazınmasıyla mümkündür.

Cinsler Arasındaki Çelişki Uzlaşmaz Mıdır?

Monogami ile birlikte kadın cinsi, erkek cinsin boyunduruğu altına alınmıştı ve bu “o zamana kadar tüm tarihin hiç bilmediği cinsler arası bir çatışmanın ilanıydı”. Görüleceği gibi burada Engels doğrudan doğruya “cinsler arası bir çatışma”dan söz eder.

Engels bu çatışmayı “tarihte ortaya çıkmış ilk sınıf karşıtlığı” olarak tanımlar. Servetin artışı ile ortaya çıkan özel mülkiyet erkeğin elinde kalmıştı, kadın ise erkeğin kölesi, bir “hiç”ti artık. Sınıf karşıtlığı bu nedenle, ilk formunu mülk sahibi erkek ile mülkten yoksun kadın olarak göstermişti. Engels, ortaya çıkan çelişkiyi “kadın-erkek antagonizması” yani iki cins arasındaki uzlaşmaz çelişki olarak tarif eder.

Monogam aile, “ilk sınıf karşıtlığını” iki cins arası çatışma, “cinsler arası bir çatışma” olarak yansıttığı içindir ki bugün de “onun tarihsel kökenini sadakatle yansıtan ve erkeğin salt egemenliğinden kaynaklanan, erkekle kadın arasındaki keskin çatışmayı açıkça ortaya çıkaran durumlar”la sık sık karşılaşırız. Böyle her durumda “uygarlığın başlangıcından beri sınıflara bölünmüş toplumun çözüp aşamadan içinde hareket ettiği karşıtlık ve çelişkilerin minyatür haldeki resmine sahibiz.” Görülüyor ki Engels “cinsler arası” çelişkiden, bu çelişkinin antagonist niteliğinden bahseder ve çelişkinin çözümünü, onu yaratan toplumsal temellerin yıkımında görür.

Kadın Ezilmişliği Emekçi Kadına Mı Özgüdür?

Engels’in söz konusu eserinde kadın şu ya bu sınıftan olarak değil, her şeyden önce bir cins olarak vardır. Kadın ezilmişliği söz konusu olduğunda bütün kadınları ayrım yapmaksızın kadın cinsi ezilmişliğinin içinde sayar. Ama ezilmişlikte bir sınıf farkından söz ettiğinde de mülk sahibi ailelerin kadınlarını kadın ezilmişliğinin, cinsel köleliğin merkezine oturtur. Çünkü bu ailelerde servet vardır ve o da erkeğin elindedir. Çünkü erkek bu servetine dayanarak fuhuş ya da başka biçimlerde çoklu cinsel ilişki olanağı bulurken, kadını servetini bırakacağı erkek çocuk doğurma aleti olarak kullanır.

Şu ya da bu sınıftan aile içindeki kadın değil, bütün kadınlar geçim kaynakları ve üretim araçları üzerindeki mülkiyetten dıştalanmışlardı. Şu ya da bu kadının değil bütün kadınların mülkiyetle ilişkisi erkeğe mülk olma, erkeğin mirasını aktaracağı çocuklar üretmekten ibaretti. Daha zengin ailelerin bireyi olmak, daha zengin kocaya gitmek, kadının ezilmişlik statüsünde niteliksel bir değişim yaratmıyordu. Yukarıda kölelik çağı Atina’sında varlıklı ailelerde kadının yerinin ne olduğunu aktarmıştık, Ortaçağlarda da kadın kölelik statüsünde bir değişiklikten söz edilemez.

Ya Kapitalizmde?

“Birçok evli çifti ve çocukları kapsayan eski komünist ev idaresinde, kadınlara bırakılan ev idaresi, tıpkı erkekler tarafından yiyecek sağlanması gibi kamusal toplumsal olarak gerekli bir sanayiydi. Ataerkil aileyle ve ondan daha çok monogam bireysel aileyle birlikte bu değişti. Ev idaresi komünal karakterini yitirdi. O artık toplumu ilgilendirmiyordu. Bir özel hizmet haline geldi; toplumsal üretime katılmaktan uzaklaştırılan kadın bir hizmetçi oldu. Ancak zamanımızın büyük sanayi ona -ve yalnızca proleter kadına- toplumsal üretim yolunu yeniden açtı.”

Dikkat edilirse burada Engels kapitalist büyük sanayinin mülk sahibi, burjuva ailelerin kadınlarına değil, yalnızca proleter kadına toplumsal üretime katılma yolunu açtığını belirtir. Dolayısıyla diğer kadınların aile içindeki konumlarının dün ne idiyse bugün de öyle kaldığını belirtir ve şöyle devam eder; “modern bireysel aile, kadının gizli ya da açık köleliği üzerine kurulmuştur. ” Şu ya da bu sınıftan kadının değil kadın cinsinin köleliğidir, sözünü ettiği. “Günümüzde” der Engels, “erkek durumların büyük çoğunluğunda en azından varlıklı sınıflarda, ailenin para kazananı, ekmek kazananı olmak zorundadır ve bu durum ona hiçbir hukuki ekstra ayrıcalığa gereği olmayan egemen bir konum kazandırır. O, ailede burjuvadır; kadın proletaryayı temsil eder. ”

Açıktır ki, Engels para kazanmanın geçimin sadece erkek tarafından sağlandığı bütün durumlarda, “en azından varlıklı sınıflarda” erkeğe burjuva, kadına proletarya payesi verir. Bugün burjuva ailede kadının da gelir elde ediyor oluşu, mülk sahibi olması vb. bu durumu değiştirmiştir.

İşçi Ailesinde Cins Çelişkisi Yok Mu?

Engels’e göre “Proletarya içinde ... monogaminin tüm temelleri ortadan kalkmıştır.” Peki, niye böyledir? “Çünkü” der Engels, “burada monogaminin ve erkek egemenliğinin tam da onu korumak için yaratılmış olduğu hiçbir mülkiyet yoktur. Büyük sanayi, kadını evden çıkarıp emek pazarına ve fabrikaya soktuğu ve onu çoğunlukla ailenin ekmeğini kazanan durumuna getirdiğinden beri proleterin evinde, erkek egemenliğinin son kalıntıları da tüm temelini yitirmiştir.”

“Erkek egemenliğinin son kalıntıları da tüm temelini yitirmiştir” derken proleter ailede erkek egemenliğin ortadan kalktığını mı söylemektedir Engels? Hayır. Yalnızca o egemenliğin temelini yitirdiğinden söz eder. Erkek egemenliğini yaratan erkeğin para kazanan ve serveti özel mülkiyetine geçiren olmasıysa, kadın da para kazanmaya başlıyor ve ortada mülk edinilebilecek bir servet yoksa bu egemenliğini önceki temeli, bu ailelerde ortadan kalkmış demektir. Ne ki, bir şeyin varlık temelini yitirmesi o şeyin hemen yok olacağı sonucunu getirmez. Aile, “toplumun içinde hareket ettiği karşıtlık ve çelişkilerin minyatür haldeki resmi”ni veriyorsa bize, çelişkinin ortadan kalkması minyatürdeki yansımada çelişkinin temelinin ortadan kalkmasıyla değil “toplumun içinde hareket ettiği karşıtlık ve çelişkilerin” temellerini yitirmesi ile olanaklıdır.

Bu da yetmez. Engels, Morgan’dan şunları aktarır: “Aile aktif unsurdur. O hiçbir zaman durağan değildir, bilakis toplum alt bir basamaktan üst basamağa ilerledikçe, o da alt bir biçimden üst bir biçime ilerler. Buna karşın akrabalık sistemleri pasiftir, ailenin zamanın akışı içinde kat etmiş olduğu ilerlemeleri ancak uzun aralıklarla kaydeder. Ve ancak aile radikal bir şekilde değişince radikal bir değişikliğe uğrarlar.” Burada Morgan’dan Marks’a geçer: “ve, diye ekler Marks, genelde siyasi, hukuki, dini ve felsefi sistemler için de aynı şey geçerlidir.” Engels sözü şöyle bağlar. “Aile yaşamaya devam ederken akrabalık sistemi kemikleşir ve bu ikincisi bir alışkanlık olarak varlığını sürdürürken aile onu aşar.”

Burjuva toplumda proleter ailenin konumu tam da böyledir. Üretim araçları üzerinde özel mülkiyet ve bu mülkiyetin doğan servetin babası belli çocuklara aktarılması temeli üzerinde kurulu monogami, proleter ailede varlık temelini yitirdi. Ne var ki, egemen üretim biçimi ve onun temeli üzerinde yükselen hukuki, ideolojik, dinsel, kültürel vb. üst yapı, toplumu biçimlendirmeye devam ettiği müddetçe aile de egemen biçimin bütün özelliklerini sürdürmeye devam eder. Ama aynı zamanda geçmişten devralınan ve günün koşullarına göre üretilmeye devam eden erkek egemenliğine dayalı gelenekler, kemikleşmiş alışkanlıklar olarak varlığını sürdürür.

Proleter ailede erkek egemenliğinin temelini yitirmesi ile kadının aile içindeki pozisyonu arasındaki çelişkiyi Engels şöyle aktarır: “büyük sanayi ona -ve yalnızca proleter kadına- toplumsal üretim yolunu yeniden açtı. Fakat o şekilde ki, ailenin özel hizmetiyle ilgili görevlerini yerine getirirse, toplumsal üretimin dışında kalır ve bir şey kazanamaz ve toplumsal üretime katılmak ve bağımsız para kazanmak isterse, aile görevlerini yerine getiremez. Ve fabrikada nasıl ise kadın için tıp ve hukuk kadar tüm işkollarında durum öyledir. ” Bir adım daha atalım. Kadın fabrikada çalışsa da tıp ya da hukuk alanında meslek edinse de “aile görevleri” kamulaşmadığı ve onun sırtında kaldığı müddetçe o bir de ev işlerinde mesai tüketmek zorundadır. “Modern bireysel aile, kadının açık ya da gizli ev köleliği üzerine kurulmuştur ve modern toplum, molekülleri olarak salt bireysel aileden oluşan bir kütledir.”

Bu nedenle, “bireysel aile” onu yaşatan bütün toplumsal temelleriyle varlığını sürdürdükçe, proleter kadın, evin para kazananı olsa dahi, evin kölesi olmaya devam eder.

Kadın Sorunu Salt İşçi-Emekçi Kadını Mı İlgilendirir?

Yukarıda değinildiği gibi Engels’in bu konuya yaklaşımı açıktır, o meseleyi “emekçi kadına” daraltmaz, konuyu “cins çelişkisi” kapsamında alır. Kaldı ki, “emekçi kadın” kavramı bütün işçi köylü, küçük mülk sahibi, serbest meslek sahibi ve ücret kazanmasa da “ev kadını” olarak ev içi hizmet işi gören kadınları kapsadığına göre toplumdaki kadınların ezici çoğunluğunu tanımlar. Yine de Engels, kadın sorununu salt emekçilik yapıp yapmamaya göre ayırmaz. Atina örneğinde olduğu gibi köle sahibi bir ailede, kadın dış dünyadan soyutlanarak eve kapatılarak bir cinsel köle olarak görülür. O kadının başka kölelere hükmediyor olması onun bir kadın olarak erkek karşısında cinsel köle olduğu gerçeğini değiştirmez.

Denebilir ki, bugün artık kadının konumu değişmiştir. Varlıklı ailelerde kadın mülk sahibi olabilmekte, miras bırakabilmektedir. Bugün artık özellikle ileri kapitalist ülkelerde boşanma ve kürtaj hakkı da tanınmıştır. Bu ailelerde kadınlar ev işlerini de ücretli hizmetçilere yaptırmaktadırlar. Kısacası Engels’in varlıklı ailelerde kadının konumuna dair yaptığı tasvir, bugün artık geçerli değildir. Kısacası varlıklı ailelerde de, pek çok durumda kadın da evin para kazananıdır. Kadının mülkiyet hakkını elde etmesi nedeniyle burjuva ailede de monogami temelini yitirmiştir.

Doğrudur. Ama Engels’ten bu yana başka şeyler de oldu. Görüldü ki, sermaye düzeninde erkek egemenliği salt bir aile içi egemenlik, kadın salt bir aile içi köle değildir. Kadının konumu yalnızca aile içindeki pozisyonuna bakarak değerlendirilemez. Bugün şu ya da bu sınıftan aileye mensup kadın değil, bütün bir kadın cinsi şu ya da bu aileden erkekler tarafından değil bütün bir erkek cinsi tarafından ezilmektedir. Fuhuş sektöründe çalışan şu ya bu kadın değil, pornografi malzemesi yapılan şu ya da bu kadın değil, şu ya da bu kadın bedeni değil, genel olarak kadınlık, erkeğe sunum malzemesi olarak reklam nesnesi olarak sermaye yatırımı konusu haline getirildi. Şu ya da bu erkeğin kontrolündeki kadın değil genel olarak kadınlık erkeklik algısına bir cinsel meta, bir cinsel nesne olarak işlendi. Bundan dolayıdır ki, cinsel şiddet-eziyet salt erkeğin “sahip olduğu” kadına yönelik bir fiil olmaktan çıktı, her erkeğin her kadına yöneltebileceği bir saldırı haline geldi. Böylece kadın, önceki dönemlerde şu ya da bu erkeğin ya da erkek grubunun nesnesi iken sermayenin egemenliği altında kadınlık, erkekliğin nesnesi haline getirildi. Kadının nesneleştirilmesi toplumsallaştı. Bu nesneleş-menin bugün artık pek çok durumda inceltilmesi, bu gerçeği değiştirmiyor.

Diğer yandan, ekonomik sömürü, kadın haklarının en ileri olduğu ülkelerde dahi aynı işe eşit ücret vermeme biçiminde devam ediyor. Sosyal dışlanmışlık kadınların yönetim kademelerinden uzak tutulmasıyla sürdürülüyor. Ev içi cinsel ve fiziksel şiddet de bir genel sorun olarak devam ediyor.

Yalnızca işçi kadınların değil, genel olarak emekçi kadınların ezilenin ezileni olduğu, çalışma hayatına katılmanın kadınları ev köleliğinden kurtarmadığı, aksine ücretli emekçi kadınlarda olduğu gibi bunun yalnızca çifte kölelik olduğu açıktır.

Hukuki eşitlik kazanmış bir burjuva kadın, sermaye egemenliği altında kadının toplumsal nesneleşmesinden, ezilmişliğinden payını alır. Ama o aynı zamanda sınıfsal olarak bu düzenin sahibidir. O evde artık bir “proleter” değildir. Bu nedenle hukuki eşitliğin sağlandığı burjuva ailede, cins çelişkisi antagonist niteliğini yitirir. Ama o cins çelişkisi sermaye düzeni altında toplumsallaştırıldığı için, o yeni düzeyde antagonist bir nitelik kazanır. Çelişki de ancak toplumsal düzeyde çözülebilir.

Kadınların Kurtuluşu

“Evlilikte erkeğin üstünlüğü onun iktisadi üstünlüğünün basit sonucudur ve onunla birlikte kaybolur”, der Engels. Bu iktisadi üstünlük üretim araçlarının özel mülkiyetinden kaynaklanır. “Yaklaşan toplumsal devrim, kalıcı, miras bırakılabilecek en önemli servetlerin -üretim araçlarının en azından çok büyük bölümünün- toplumsal mülkiyete dönüştürülerek tüm bu miras kaygılarını en aza indirecektir.” Monogaminin iktisadi temelleri böyle yok edilecektir.

Peki, bu, kadınların kurtuluş mücadelesini o güne kadar dondurmaları gerektiği anlamına mı gelir?

Engels karşı görüştedir. “Proletaryayı ezen iktisadi baskının özgül niteliği kendini tüm sertliğiyle ancak kapitalist sınıfın tüm öz ayrıcalıkları kaldırıldıktan ve iki sınıf arasında tam bir hukuki eşitlik kurulduktan sonra gösterir.” Proletarya, her konuda ayrıcalıklara karşı hukuki eşitlik, demokrasi mücadelesi vermeden “iktisadi baskının özgül niteliği”, proletarya ile burjuvazi arasındaki çıplak çelişki kendini tüm açıklığıyla ortaya sermez. O “ayrıcalıklar”, sömürü ve baskının bütün sebebiymiş gibi görünür. Proletaryanın bu “hukuki eşitlik” mücadelesi Engels’in o günkü koşullardaki tarifiyle “demokratik cumhuriyet” mücadelesini başarıya ulaştırması “iki sınıf arasında uzlaşmaz karşıtlığı yok etmez, tersine üzerinde sonuç alınıncaya kadar mücadele edileceği alanı hazırlar.”

Kadın hakları mücadelesine de Engels tam da bu bakış açısıyla yaklaşır: “aynı şekilde, modern ailede erkeğin kadın üzerindeki egemenliğinin özgül karakteri ve ikisi arasında gerçek bir eşitlik kurmanın zorunluluğu ve yolu da ancak her ikisi tamamen eşit hukuki haklara sahip olduğu zaman gün ışığına çıkacaktır.” Görüleceği gibi erkek egemenliğinin özgül karakteri onun özel mülkiyete dayalı toplumsal düzen olduğunun açığa çıkması için hukuki eşitlik mücadelesinin önemine vurgu yapar Engels. Ki bu kadının kurtuluş mücadelesinin, burjuva toplumun sınırları içinde kadın cinsinin erkek cinsiyle aynı hukuki haklara sahip olma mücadelesinden geçtiğini, yalnızca sermaye egemenliğine değil doğrudan erkek egemenliğine karşı savaşımın kadınların kurtuluş mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterir.

Sosyalizmde Sorun Çözülecek Mi?

Engels, “kadın kurtuluşunun ilk önkoşulu”nu “tüm kadın cinsinin yeniden kamusal sanayiye dönmesi” olarak koyar. Ama bu, “toplumun iktisadi birimi olarak bireysel ailenin ortadan kaldırılmasını gerektirir.”

Bu nasıl mümkün olacaktır? “Üretim araçlarının toplumsal mülkiyete geçmesiyle bireysel aile toplumun iktisadi birimi olmaktan çıkar, özel ev idaresi toplumsal bir sanayiye dönüşür. Ancak bu yolla çocukların bakım ve eğitimi ev içi işler bir kamu meselesi haline gelir, toplum ister evlilik içi ister evlilik dışı olsun tüm çocuklara eşit şekilde bakar.”

Ne var ki, toplumsal hayatın bu düzeye yükselmesi için emeğin üretkenliğinin aileyi bir iktisadi birim olarak bütünüyle gereksizleştirecek, çocuk bakım ve eğitimini bütünüyle kamu işi haline getirecek denli gelişmesi gerekir. Sosyalizmin inşa sürecine girişmekle bunun hemen gerçekleşmeyeceği, komünizme doğru alınması gereken bir yol olduğu açık. Engels’in tarif ettiği toplum düzeni komünizmde tam karşılığını bulabilir. Zira ailenin ortadan kalkması anlamına gelen onun bütünüyle iktisadi birim olmaktan çıkarılışı toplumun gelişkin bir üretkenlik düzeyine ulaşmasıyla mümkündür. Aile de tıpkı devlet gibi süreç içinde sönecektir. Nasıl ki sosyalizmden komünizme geçiş sürecinde sınıf çatışması yeni biçimler altında sürmeye devam edecekse, aile içinde de cins çatışması eski geleneklerle harmanlanmış olarak yeni biçimlerde boy verecektir. Deneyimler göstermiştir ki erkekler geçmişten devraldıkları ayrıcalıkları bırakmakta pek istekli davranmamışlardır. Çocuk bakımının ve ev işlerinin henüz bütünüyle kamu işi haline gelmediği koşullarda bu işlerin ağırlıklı olarak kadın tarafından sürdürülmesi, kadının “yükü” paylaşmak için bir erkek partnere, kocaya ihtiyaç duyması, erkeğin aksine kadını eve ve “aile”ye zımbalayan bağları belli bir düzeyde korumaya zorlar. Böyle olduğu için hem çalıştığı hem de eve ve aileye karşı sorumlulukları bir ölçüde sürdükçe, kadın yönetim işlerinden dışlanmaya ya da kendini yönetim işlerinin dışında tutmaya devam eder.

Üretim araçlarının toplumsal mülkiyete geçmesi, kadın-erkek arasındaki antagonist çelişkinin temellerini yıkar. Ne ki, bu, çelişkinin ortadan kalkması anlamına gelmez. Bunun için ‘aile’nin bir gereklilik olmaktan çıkması zorunludur. Bu da sosyalizmde kadın kurtuluş mücadelesinin hem geçmişten devralınan erkek egemenliği ve kadın köleliğine dair geleneklere, hem kadının aileyi geçindirme sorumluğunun ev bakımı sorumluğuyla birleşmesinden ortaya çıkan yeni ayrımcılık biçimlerine karşı özel biçimde, cins mücadelesi olarak örgütlenmesinin zorunluluğunu gösterir. Ama hem de, ailenin bütünüyle iktisadi birim olmaktan çıkmasına hizmet edecek düzeyde emeğin üretkenliğinin geliştirilmesinin toplumun “herkesin ihtiyacına göre” seviyesine ulaştırılmasının kadın kurtuluşunun olmazsa olmazı olduğunu ortaya koyar.

En başta bugüne kadar insanların içinde yaşadığı toplumsal kurumları belirleyen iki tür üretimden bahsedilmişti; biri türün üretimi, diğeri geçim araçlarının üretimi. İnsanlığın kurtuluşu ile birlikte kadının nihai kurtuluşu, hangi biçim altında olursa olsun, geçim araçları üretimini belirleyici olmaktan çıkarmak ve onun yerine yararlanılabilir zaman üretimini koymaktır.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi