Partiyi Anlamak, Partiyi Anlatmak

Yirminci yüzyıl adeta bir devrimci partiler mezarlığıdır. Devrimci amaçlarını kendi varlığının önünde tutamayan, kendisini amaçlaştıran partiler ölüme yazgılıdır. Hatta sınıf mücadeleleri tarihinde muazzam deneyimler yaratmış partiler için de geçerlidir bu yasa. Türkiye ve Kürdistan’da da, geride kalan yarım yüzyıllık dönemde, emekçi sol hareket içinde ölen veya bitkisel hayata giren parti ve örgüt sayısı hiç az değildir. Devrim ve sosyalizm amaçlarını, devrimci ölümsüzlerin ideallerini daima kendisinden yüksekte tutmayı bilmiş, sömürgeci faşizmin en ağır saldırıları altında bile devrimci amaçlarına ve ideallerine sımsıkı bağlı kalmış olan komünist öncü, bugün 26. yılını geride bırakmıştır.

 Yirmi Birinci Yüzyılın Devrimci Önderliğinin Yaratımı

Komünist öncü birlik devrimiyle dünyaya gelmiştir. Birlik devrimi, komünist öncünün geçmişi ile geleceğinin etkileşime girdiği, geleceğinin yeni varoluşsal temellerinin atıldığı, süreklilik içinde bir kopuş ve sıçrama anıdır. Komünist öncüyü var eden devrimci sentez ve organik birlik o “an”da yaratılmış, bunlar partinin çeyrek yüzyılı aşan mücadele tarihinde defalarca test edilmiştir. Günümüzden tam bir asır önce TKP’nin komünist grupların birliğiyle kurulduğu olgusu başlangıç noktası alınırsa, birlik devriminin Türkiye devrimci hareketinin yüz yıllık tarihindeki ilk ve tek başarılı birlik hamlesi olduğu söylenebilir. Yalnızca bu gerçeklik bile, birlik devriminin önemi ve değerini anlamlandırmaya yeter. Emekçi sol hareket saflarında bulunup, komünistlerin birliği mücadelesini ve birlik devrimini yıllarca değersizleştirmeye çalışanlardan, hatta karalayıp aşağılayanlardan birçoğunun, nihayetinde buradaki başarıyı teslim etmek zorunda kalması bir diğer çarpıcı gerçekliktir. Komünist öncü, ‘70’lerin ikinci yarısında devrimci hareket saflarında gelişip yerleşikleşmiş olan grupçuluk ve ilkesiz ayrılıkçılık illetini yenilgiye uğratarak, dünya komünist hareketinin eşsiz devrimci geleneklerini güncelleyerek, Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketinin bütün tarihsel kazanımlarını sahiplenerek, yeni tarihsel koşulların teori, program ve strateji sorunlarını çözmeye soyunarak doğmuştur.

Birlik devrimi, devrimci hareketin rönesansının başlangıcı, 21. yüzyılın devrimci önderliğinin yeniden yapılandırılması görevine giriş kapısıdır.

26 yıllık tarihinde komünist öncü, kendisini işçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci savaşımında var etmiş, çizgi ve tarz sürekliliğini, hem teorik ve politik gelişimde hem de örgütsel yapılanmada sürekliliği başarmış, kendini yenileme ve yeniden üretme yeteneğini diri tutmuş, içinde hareket ettiği tarihsel koşulların teorik, programatik, stratejik, politik ve örgütsel sorunlarını çözerek yürüme hattında mevzilenmiş, birleşik devrimin önderliğini üstlenme yönlü hazırlığını devamlı güçlendirmiş, ufkunu bölge ve dünya devrimine bağlamıştır.

O, ‘71 devrimci hareketinden günümüze uzanan süreçte hiçbir devrimci örgütün sınanmadığı kadar ağır katliamcı bir dizi saldırıdan dizleri titremeden, devrimci yönünü ve yolunu kaybetmeden, hesap sorma bilinç ve tutkusunu bileyerek, çeliğine su vererek çıkmıştır.

O, ‘71 devrimci atılımından günümüze değişik kadro kuşaklarının birikim ve deneyim zenginliğine sahip olduğu gibi, yeni kadro kuşakları yetiştirmeyi, genç devrimci kuşaklarla yenilenmeyi, daima genç kalmayı da başarmıştır.

O, Erdoğan’ın politik İslamcı faşist şeflik rejimini yıkma savaşımında, ideolojik-politik tasfiye kuşatmasını yarıp geçen, politik özgürlüğe susamış işçilere ve ezilenlere durmaksızın mücadele azmi ve kararlılığı aşılayan öncü siperlerde konumlanmıştır.

Türkiye ve Kürdistan’da, diğer ülkelerden devrimcilerin de esinlenebileceği düzeyde, 21. yüzyılın devrimci önderliğinin bir prototipi yaratılmıştır. Sınıf savaşımları tarihinden devrimci eylemiyle varlık hakkını koparıp almış olan parti, 21. yüzyılın gelişen devrimci önderliğidir. Tabii ki olmuş bitmiş değildir, halen daha olmakta olandır. Fakat temel kesinlikle atılmış, filiz yeşermiştir. Günümüzde komünist öncüyü, onun işçi sınıfıyla ve ezilen kitlelerle bağları henüz Bolşeviklerle kıyaslanamaz derecede zayıf olmasına rağmen, yeni bir tarihsel dönemin devrimci önderliğinin açığa çıkarılması bakımından, 1914-16 yıllarının Bolşevik Partisi’ne benzetmek pekala mümkündür.

Bugün, antifaşist kitlelerin hareketlendiği, devrimci-demokratik mücadelelerin kabarma eğilimi gösterdiği hemen her durumda emekçi sol hareket içinden yükselen, komünist öncünün saflarına da yer yer sirayet etmiş olan “devrimci önderlikten yoksunluk” söyleminin gerçek dışı olduğunu tekrar tekrar ilan etmenin zamanıdır. Zira devrimci önderlik vardır. Komünist öncünün varoluş tarzına içkin bir nitel eğilim olarak devrimci önderlik, onun çeyrek yüzyılı aşan tarihi boyunca mayalanmış, nitelik biriktirmiş, deneyim kazanmış, cüretlenmiş, umut vermiş, olgunlaşmıştır. Bugün devrimci önderlik, partinin sürekli oluş halindeki gerçekliğinin ifadesidir. Partiyi anlamak, bir bakıma, onun tarihine ve bugününe, 21. yüzyılın gelişen ve hazırlanan devrimci önderliği olarak bakmaktır.

Ateş Altında Yürüyen Öncü Parti

Sermaye oligarşisine ve sömürgeci faşizme karşı antifaşist, antiemperyalist, antisömürgeci, cins özgürlükçü demokratik devrim yangınını durmaksızın büyütmek, bu amaçla sınıflar savaşımının odağında, devrimci gelişmenin tam kalbinde partiyi, devrimin karargahını örgütlemek, komünist öncünün varlık nedenidir. Zira Marksizm-Leninizm, devrim, sosyalizm, işçi sınıfı ve ezilenlerin kurtuluşu söylemi ve iddiasıyla yola çıkanlar, eğer “öncü” olamazlarsa, devrimci bakımdan anlamlı hiçbir şey olamazlar.

Bilinç ve iradesi birlik devrimiyle aşılanan “öncü parti”nin politik ve pratik bakımdan silueti Gazi ayaklanmasının barikatlarından yükselmiştir. Öncü parti olarak varlık hakkı, işçi sınıfı ve ezilenlerin bütün sorunları, talepleri ve özlemleriyle bağlı şekilde politik mücadelenin en ön saflarında mevzilenilerek kazanılmıştır. Bir kez edinilen ve ardından dokunulmaz kalan bir paye olmayan öncülük, devrimci politik mücadeleyle daima yeniden ve yeniden üretilmelidir. Partinin bütün tarihi, bu öncülük niteliğinin devamlı süzüldüğü sayısız mücadele kesitlerinden meydana gelmiştir. Bunun en güncel örnekleri, koronavirüs sürecindeki kısıtlama ve karantina şartlarının zorluğuna meydan okuyan öncü tarzdaki politik ajitasyon ve eylem serisi ya da Suruç Katliam’nın 5. yılında adalet mücadelesini sokaklarda kitleselleştiren öncü politik kampanyadır.

Öncü tarzdaki konumlanışın bedeli her zaman ateş altında yürümektir. Ve devrimin zaferi uğruna ateş altında yürümeye yazgılı olduğu içindir ki, feda ruhu komünist öncünün varoluş tarzının karakteristik bir özelliğidir. Onun pratiğinde, tutsaklığı ve ölümü hiçe sayan, işkencede ve zindanda baş eğmeyen bir devrimcilik ışıldamıştır. Her yaştan ve her düzeyden kadın, erkek ve LGBTİ+ ölümsüz komünistler, komünist öncüye, devrimin feda bölüğü niteliğini kazandırmıştır.

Partinin öncü konumlanış niteliği, işçi sınıfı ve ezilenlerin devrimci savaşımının önderliğini üstlenmenin girişi ve temelidir. Devrimci iktidar iddiası ve perspektifi, hele de politik mücadelenin sertleştiği ve faşist tasfiyeci saldırganlığın tırmandığı koşullarda söz konusu öncü niteliğin sürekli korunmasını ve tahkim edilmesini gerekli kılmakla beraber, komünist öncüyü, işçi sınıfının, kadınların, halk gençliğinin ve tüm ezilenlerin geniş kitlelerine politik bakımdan önderlik eden, onları özgürlük ve sosyalizm bayrağı altında bir siyasal ordu olarak birleştiren bir düzeye sıçramaya yöneltir. Bu, öncünün önderleşme çizgisi, öncü partiden önder partiye geçiş hedefidir.

Öncünün önderleşmesi hedefi, "kitlelere hücum" ruhunu kuşanma, işçi ve ezilen milyonlar arasındaki devrimci çalışmanın geriliklerine, sınırlılıklarına ve yetmezliklerine tutkuyla saldırma görev ve sorumluluğunu komünist militanların omuzlarına yüklemektedir.

Devrimci Özeleştiri Hareketi

Komünistlerin birliği için mücadeleden ve onun birlik devrimiyle zafere erişmesinden, yani öncellerinin devrimci kazanımlarını içerip aştığı ve geriliklerindense kopuştuğu o tarihsel sıçrama anından başlayıp günümüze uzanan bütün bir ömrü, komünist öncünün, bir devrimci özeleştiri hareketi olarak, durmaksızın yenilenme ve kendini aşarak ilerlerleme çizgisinde yürümesiyle karakterize olmuştur.

Yeni tarihsel koşullar altında yeniden yapılanma bilinç ve iradesi, devrimci önderlik iddiası ve kapasitesini niteliksel açıdan sürekli büyütme dinamizmi, partinin devrimci özeleştirelliğiyle yakından ilişkilidir. Zira özeleştirinin devrimci şiddetinden aldığı güç, onun kendi devrimci gelişimini yönetme yeteneğinin başlıca bir dayanağıdır.

Sınıflar savaşımının diyalektiğinde doğrusal bir ilerleme yoktur. Ve parti de, politik bakımdan iddialı her devrimci önderlik girişimi gibi, "biricik"tir. Yani onun varoluşu, kendine özgü bir devrimci yol açma eylemiyle özdeşleşir. Aranan, keşfedilen ve açılan bu özgün yolda, zafer ve atılımların yanı sıra, yenilgi ve geriye düşüş uğrakları da bulunur. Krizler de, tıpkı devrimci kopuşlar ve sıçramalar gibi, parti tarihinin hakikatleri arasındadır. Parti, hatalarından öğrenebilme ve onları düzeltebilme, eksiklik ve yetersizliklerini kavrayıp aşma yeteneği ve iradesi sayesindedir ki, yeni devrimci niteliklerle donanmıştır. Dahası, iki ciddi iç örgütsel krizden, hem sorunlarını kolektivizm temelinde çözerek hem de devrime önderlik iddiasını büyüterek çıkması, onun kendi devrimci yolunu açabilme kudretine, kendi gelişimini yönetebilme yeteneğine sahip olduğunun şaşmaz kanıtıdır.

Çeyrek yüzyılı aşkın tarihinin genel bilançosu, partinin, kategorik açıdan gitgide daha ileri bir devrimci önderlik düzeyine geldiğine, Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin önderliğini üstlenmeye hazır bir komünist öncü olarak serpilip geliştiğine işaret eder. Mevcut sınırlılıklarına saldırmak, kendi sınırlarını yıkarak ilerlemek, henüz yoksun olduğu nitelikleri edinmeye kilitlenmek, bir devrimci özeleştiri hareketi olarak komünist öncünün varoluş tarzından damıtılan bir özellik, adeta onun devrimci gelişimini koşullayan yasallıktır.

Mücadele ve Örgüt Biçimlerinde Devrimci Senkronizasyon

Kuruluşundan itibaren parti, Türkiye, Kürdistan ve dünyada sınıf mücadeleleri tarihinin deneyim cephaneliğine kaydolmuş bütün mücadele ve örgüt biçimlerini tanıdığını ilan etmiştir. Onun devrimci eylemini, politik savaşımın güncel ihtiyacı olan, partinin mevcut güçlerine uygun düşen ve devrimci değerlerle çelişmeyen her mücadele yöntemini hazırlama ve kullanma ilkesi yönetmiştir. Bir mücadele veya örgüt biçimini ne önsel olarak reddetmiş, ne de nihai olarak mutlaklaştırmıştır. Komünist öncünün pratiğine, yasal veya yasadışı, barışçıl veya şiddete dayalı, silahsız veya silahlı, kendi örgütlü güçleriyle sınırlı veya kitleleri kapsayan tüm mücadele ve örgüt biçimlerini, birbirini tamamlayacak tarzda devreye sokma bilinci ve iradesi damga vurmuştur. Öyle ki, bütün mücadele ve örgüt biçimlerini ahenkle kullanarak politika yapma yönelimi, parti tarzının ayırt edici özelliklerinden biri olarak da formüle edilmiştir.

Komünist öncü, bilhassa, politik askeri mücadele biçimlerine başvuran devrimci parti ve örgütleri devrim ve Marksizm-Leninizm lafazanlığıyla “küçük burjuva maceracı” olarak yargılamak ama mücadelenin şiddete dayalı biçimlerini kullanmayı adeta ahirete ertelemek ya da yasadışı ve gizli örgütlenmeyi temel aldığını iddia etmek ama özgür araç ve biçimlerle politika yapmaktan uzak durmak tipinden oportünist politik duruşlarla arasına kalın bir sınır çekmiştir.

Bütün mücadele ve örgüt biçimlerini kabul etme prensibi, kuşkusuz ki, sözle değil pratikle anlam kazanabilir, somut hazırlık ve uygulamayla sınıf savaşımında karşılık bulabilir. Devrimci taktik kapasite, sınıf savaşımının her bir muharebesinde işlevsel olabilecek mücadele ve örgüt biçimlerini bulma ve bunların senkronizasyonunu sağlama pratiğinde sınanır. Partinin bugün çeyrek yüzyılı aşmış olan tarihi, hem parlamento seçimlerine katılımı hem de partizan savaşı yürütmeyi, hem yasal miting düzenlemeyi hem de yasadışı özgür ajitasyon sürdürmeyi, hem dernek kurmayı hem de tabur örgütlemeyi içermesiyle, bu sınavın başarıyla verildiğini kanıtlar. Hasan Ocak şahsında gözaltında kaybetme saldırısına karşı yürütülen politik kampanya ve NATO İstanbul toplantısını engelleme hedefiyle yürütülen politik kampanya, çeşitli tipte mücadele ve örgüt biçimlerinin etkin senkronizasyonunun çarpıcı örnekleri arasında yer alır. Komünist öncü, özellikle fiili meşru mücadele cephesinde, koronavirüs sürecinin kısıtlama ve karantina şartlarına denk düşen mücadele ve örgüt biçimlerini hızla devreye sokmasıyla, değişen koşullara politik ve örgütsel bakımdan devrimci adaptasyon yeteneğine sahip olduğunu göstermiştir. Basın açıklamasından imza toplamaya, özgür gösteriden müfreze saldırısına, lokal işçi direnişinden birleşik havza grevine, açlık grevinden ölüm orucuna, birkaç kişilik propaganda eyleminden Gazi ayaklanmasını yayma çabasına, Gezi-Haziran barikatlarından Serêkaniyê kent savunmasına kadar çok çeşitli mücadele biçimlerinin, dernekten sendikaya, mahalle milisinden kent müfrezesine, parti hücresinden yayın dağıtım grubuna, ortak mücadele platformundan cephesel örgütlenmenin birleşik organına kadar çok çeşitli örgüt biçimlerinin içerisinde yer aldığı tarihsel pratik bütünlüğü, komünist öncünün devrimci savaşımı her türlü mücadele ve örgüt biçimiyle büyütmekte gelişmesinin ve yetkinleşmesinin ifadesidir.

Dahası, mücadele ve örgüt biçimlerinde çeşitlilik yelpazesi, partinin son yıllarında en geniş açıya ulaşmıştır. Özerk kadın örgütlenmesi, burjuva parlamento kürsüsünden devrimci amaçlarla yararlanma, kır gerilla birlikleri, bir ordunun yapısal unsurları olan tabur ve tugay örgütlenmeleri, mücadelenin yasadışı ve şiddete dayalı biçimlerini temel alan birleşik yeraltı cephesi bu genişlemenin belli başlı köşetaşlarını meydana getirir.

Bugün parti, hele de faşist şeflik rejiminin ve inkarcı sömürgeciliğin tırmanan saldırganlığı sonucu mücadelenin yasadışı ve şiddete dayalı biçimlerinin gitgide öne geçmekte olduğu güncel siyasal koşullarda, bütün mücadele ve örgüt biçimlerini ahenkle kullanma kapasitesinde, emekçi ve ezilen milyonları siyasi bir ordu olarak birleştirmeye ve devrimci savaşıma seferber etmeye yetecek bir yoğunluk, genişlik ve süreklilik düzeyi yakalama görevine sıkıca sarılmış durumdadır.

Leninist Parti Anlayışında Atılım

Komünist öncünün hem uluslararası komünist ve devrimci hareketlerin tarihsel ve güncel deneyimlerinden öğrenme gücünün, ama hem de kendine özgü devrimci gelişim yolunu bulma özelliğinin, yani partinin “biricik” olduğunu kavrayışının capcanlı bir örneği, onun örgütsel modelinin şekillenişinde görülebilir.

Profesyonel devrimciler iskeletine ve yasadışı temele dayanan, yerel üyeler ağına yayılan, çeşitli örgütler toplamı olarak yapılanan parti, kuruluş aşamasının teorik ve pratik gerçekliğidir. Komünist öncü, kendi siyasal ve örgütsel seyri bu örgütsel modelin devrimci gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini gösterdikçe, mevcut deneyim ve kavrayışı içerip aşacak, devrimci önderliğin daha yüksek bir düzeyde yapılanmasını getirecek olan bir örgütsel modele doğru yol alır. Zira, nasıl ki parti kendi başına amaç değilse ve varoluşu devrimin zaferi amacına bağlıysa, partinin örgütsel modeli de statik değildir. Leninist parti anlayışının somut tarihsel ve politik koşullar altında ete kemiğe bürüneceği en elverişli modeli bulmak komünist öncünün görevidir. Teorik, stratejik ve taktik boyutları olan bu sorun, kuşkusuz ki, parti tarihinde iç mücadelelere konu olmuş, partinin kolektif aklı ve iradesiyle çözüme kavuşmuştur.

Sonuçta, parti yapılanmasının profesyonel devrimciler iskeletine ve illegal temele dayanmak, yerel üyelerle kitleler arasında kök salmak biçimindeki karakteristik çizgileri korunurken, özerk cephelerin organik birliği formunda bir örgütsel model anlayışı ve pratiğine geçilmiştir. Bu, bir başka ifadeyle, farklı tiplerde ve işlevlerde örgütler ve cepheler toplamı olarak parti modelidir. Buna göre, özerk cephelerin her biri, kendi önderliğine ve profesyonel devrimciler omurgasına sahip bir örgütler sistemi olarak şekillenir.

Komünist öncü, programının ve stratejisinin öngördüğü farklı kapsam ve niteliklere sahip görevleri yerine getirecek olan, hukukunda tanımlanmış çeşitli özerklik dereceleri bulunan, kendi alanlarında siyasi ve örgütsel karar alma inisiyatifi taşıyan, çalışma tarzları kendi alanlarının özgün gerekleri tarafından belirlenen, nihayetinde merkezi olarak bütünleşmiş özerk sistemler formunda yapılanmaktadır. Örneğin, kadın devrimi programı ve stratejisi, özerk kadın örgütlenmesinin temelidir. İki ulus ve iki ülke gerçeğinden köklenen birleşik devrim stratejisi, özerkliği ulusal seksiyon derecesinde olan Kürdistan örgütlenmesinin temelidir. Ya da örneğin, silahlı mücadele biçimlerinin uygulanışındaki stratejik özgünlükler, politik askeri cephenin özerkliğinin temelidir.

Bütünleşik özerk cepheler formundaki parti modeli, komünist öncünün yapılanmasında gelişen niteliktir. “Parti hukuku bütün cepheleri bağlar” türde kararları verecek kurumları elbette tanımlamıştır, fakat devrimci önderliğin işlevselliği, bütünde partiyi yöneten düşünce ve perspektiflerin, plan ve direktiflerin cephe önderlikleriyle etkileşimi temelinde sağlanır. Bu örgütsel model, sınıflar savaşımının kesin ihtiyaç duyduğu sıkı merkeziyetçiliği bürokratik yozlaşmadan koruyan etkin bir sigortadır da.

Bütünleşik özerk cepheler modelinin gelişimindeki içsel eşitsizlik, komünist öncünün değiştirmesi gereken bir gerçeğidir. Özellikle faşist şeflik rejiminin kesintisiz saldırıları altında belirli cephelerin inşası ya da pekiştirilmesi adeta bir irade savaşına dönüşmektedir. Yine de, geride kalan on yıllık dönemin deneyimleri, hatta tek başına kimi cephelerin koronavirüs sürecinin kısıtlama ve karantina şartlarına hızla adapte olmadaki başarıları bile, irade ve esnekliğin buluştuğu bu örgütsel modelin doğruluğunu teyit etmiştir.

 

Kadın Devriminin Kurucu Program ve Stratejisi

Parti, uluslararası komünist hareketinin ve 20. yüzyıldaki sosyalizm deneyimlerinin kadın özgürlük mücadelesinde ortaya çıkardıkları en ileri kazanımları kavrama, özümseme ve pratikleştirme kararlılığıyla yola çıkmıştır. Marksizm-Leninizm kavrayışı derinleştikçe ve kadın özgürleşmesinde teorik ve pratik birikimi yoğunlaştıkça, yeni eleştirel sorular sormaya, kendi düşünsel ve eylemsel sınırlarını sorgulayıp aşmaya yönelmiştir. Öyle ki, çeyrek yüzyılı geçkin tarihinde komünist öncü, sosyalist kadın aydınlanması sonucu kapsamlı bir devrimci yenilenme, kapısı kadın devrimi programı ve stratejisinin, komünist kadınların özerk örgütlenmesinin oluşumuna açılan devrimci bir altüst oluş yaşamıştır. Onun bir kadın partisi olarak gelişiminin temelleri böyle atılmıştır.

Kadının cinsel kimliğinin toplumsal düzeyde erkekliğin nesnesi haline getirildiği ve bütün bir kadınlığın metalaştırılarak sermayenin yağmasına sunulduğu bugünün ataerkil kapitalist dünyasında, erkek egemenliğine karşı kadın özgürlük mücadelesi ile sermaye egemenliğine karşı proleter kurtuluş mücadelesinin tamamen iç içe geçtiği, proletarya devrimi ile kadın devriminin birliği olarak gerçekleşecek toplumsal devrimin böylece ikili karakter taşıması gerektiği anlayışı programatik ve stratejik sonuçlara vardırılmıştır. Kadın kurtuluşunun devrimci programı olan kadın devrimi, son kongresinde partinin programında tanımlanmıştır. Böylece, Türkiye ve Kürdistan Halk Cumhuriyetleri Birliği’nde kadınların iktidarın eşit ve bağımsız ortağı olacakları ilan edilmiştir. Keza komünist kadınların öncülüğünde parti, ev içi emek, seks endüstrisi ve seks işçiliği, heteroseksizm ve LGBTİ+ mücadelesi gibi, cinsiyetçi sömürünün analizinde ve kadın devrimi programı ile stratejisinde önemli yer tutan çeşitli konularda da yeni teorik ve programatik sonuçlara ulaşmıştır.

Komünist kadınların kadın özgürlük mücadelesi alanında ideolojik, teorik, siyasal ve örgütsel olarak özerk örgütlenmesi, kadınları devrimci kolektif özne haline getirmek amacıyla sahneye çıkmıştır. Kadın devriminin programatik ve stratejik temellerinin gelişmesi ve komünist kadınların özerk örgütlenmesinin oluşması, nihayetinde partinin eş temsiliyet uygulamasına geçmesiyle, eş genel başkanlık kurumunu oluşturmasıyla buluşmuştur.

Komünist öncü, bugün, kadın özgürlük mücadelesinde ulaşmış olduğu düzeyle, enternasyonal alanda ideolojik-teorik bakımdan, Türkiye ve Kürdistan’da ise aynı zamanda politik bakımdan bir odaktır. Söz konusu düzey, devrimci önderliğin 21. yüzyılın devrimci ihtiyaçlarına göre yapılandırılmasında aşılmış bir eşik anlamına gelir. Bu, Marksizm-Leninizme ve uluslararası komünist hareketinin devrimci geleneklerine bağlı her devrimcinin dikkatini ve yönünü çevireceği devrim nehrinin büyüyen yatağıdır.

Kürdistan’ın Sosyalist Geleceğinin İradesi

Komünist öncü, Kürt ulusal sorununu, Türkiye’de ezen ulus proletaryasının devrimci görüş açısından, Kürdistan’da ezilen ulus proletaryasının devrimci görüş açısından ele alır. Sayısız ulusal ve inançsal topluluğun varlığıyla beraber iki ülke ve iki ulus gerçekliği, devrimci stratejinin ve taktiklerin ikili karakterde olmasının nesnel zeminidir.

Ezen ulus proletaryasının devrimci öncüleri olarak Türkiyeli komünistler, Türk burjuva devletinin sömürgeci inkâr ve imha politikasına, Kürdistan'ın diğer parçalarına yönelik işgalci saldırganlığa, şovenizme ve sosyal-şovenizme karşı mücadele ederler. Kürt ulusal özgürlüğü kazanılmadan Türkiye'de politik özgürlüğün kazanılamayacağını açıklar, Kürt ulusunun özgürlük mücadelesinin Türkiye işçi sınıfı ve ezilenleri için başlıca devrimci müttefik olduğunu gösterir, Türkiye’de birleşik devrimin ikinci cephesini geliştirmek için savaşırlar. Ezilen ulus proletaryasının devrimci öncüleri olarak Kürdistanlı komünistler ise, ırkçı sömürgeci boyunduruk karşısında Kürt ulusal kurtuluş devriminin zaferi için mücadele ederler, bu mücadeleyi Kürt işçileri ve yoksullarının toplumsal kurtuluşunu getirecek olan sosyalist devrime bağlarlar. Parti, Kürt ulusal sorununda en ileri devrimci çözüm olarak, Halk Cumhuriyetleri Birliği adı altında, Kürt ve Türk halklarının demokratik temelde, tam hak eşitliğine ve ayrılma hakkını içeren gönüllü birliğine dayalı federasyonunu inşa etmeyi hedefler.

Komünist öncü, tüm tarihi boyunca, hem teorik, programatik ve stratejik boyutlarıyla, hem de politik, örgütsel ve pratik boyutlarıyla bu çizgisini geliştirip derinleştirmiştir. “Sosyalist yurtseverlik” ve “emekçi çözüm” kavramlarında da cisimleşen bu derinleşme, en çarpıcı ifadesini, partinin Kürdistani niteliğinin güçlenmesinde bulmuştur.

Parti, Kürdistan’ın sosyalist geleceğinin öncü iradesidir. Onun, Kürt ulusunun birleşme hakkını formüle etmekten Kuzey Kürdistan’la belirlenmiş varoluş alanını Kürdistan bütünüyle belirlemeye ve bu temelde Kürdistan örgütünü kurmaya, nihayetinde dört parça Kürdistan’ın devrimci amaç ve perspektiflerini programına doğrudan içermeye uzanan nitel gelişim seyri, Kürdistan devrimine önderlik iddiasındaki büyümenin açık göstergesidir. Bakur kentlerinde ve kırlarında devrime silahlı biçimlerde katılmaktan Başûr’da Medya Savunma Alanları’nda üslenmesine, Rojava’nın tüm cephelerinde savaşmaktan DAİŞ çetelerinin Şengal'den püskürtülmesinde rol oynamaya ve Bakur'un özyönetim direnişlerinde mevzilenmeye değin birçok devrimci adımla, partinin Kürdistanlı işçi ve ezilenlere dönük bu devrimci önderlik iddiası ete kemiğe bürünmüştür.

Zaferler Kuşağının Mimarı

Komünist öncü, çeyrek asrı aşan tarihinin daha başında, devrimci hareketin büyük direnişlerle ama aynı zamanda yenilgilerle dolu tarihine atfen, başarı ve zafere kilitlenmiş bir mücadele tarzı ve kadro kuşağı yaratma hedefini açıklamıştır. Bir tarihsel kadro şekillenişinin eleştirel çözümlemesi ve aşılması anlamına gelen bu hedefe, ancak gerçek başarılara basarak, teorik ve pratik hatta gelişerek ilerleyen bir devrimci varoluşla ulaşılabilir. Dolayısıyla “zaferler kuşağı” sloganı, partinin başarma, kazanma ve zafer tutkusunu vurgular.

Önder temsilcilerinden biri Baran Serhat olan zaferler kuşağı parolası, her şeyden önce, partinin gençliğe yönelimi ve çağrısıdır. Nitekim genç komünistler bu devrimci çağrıyı en önce ve en iyi anlayıp yanıtlayanlardır.

Komünist gençliği ideolojik ve politik bakımdan partiye bağlı ama örgütsel bakımdan bağımsız yapılandırması, komünist öncünün, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin buzkıran cephesi olarak gençliğe güveninin göstergesidir. Komünist gençlik de, partinin yıldızı olarak, coşkulu, atak, yaratıcı ve cesur mücadeleleriyle, başlı başına bir parti okulu niteliğiyle ve adanmış devrimciliğin en gür fışkırdığı kaynak oluşuyla, bu güvene layık olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Öyle ki, partinin en dinamik bölüğünü, onun genç keşif kolunu yok etmeyi amaçlayan Suruç katliamı, yine komünist gençliğin sarsılmaz devrimci kararlılığıyla göğüslenmiştir.

Kadroların yaş ortalaması artmasına karşın komünist öncünün daima genç kalmayı başarması büyük bir devrimci kazanımdır. Gençliğe devrimci güven duymak ve gençliği devrim saflarına kazanmaya önem vermek kadar, örgütsel yapıyı sürekli genç kadrolarla beslemek ve onlara büyüyen sorumluluklar vermek de partinin sınanmış bir gelişim çizgisidir. Yani genç kalmak öncünün devrimci bir niteliğidir. İşçi sınıfı ve ezilenlerin genç bölüklerinden yeni katılımlarla yenilenemeyen, yeni kadro kuşakları yaratamayan partilerin geleceği yoktur, hatta devrimci iddialarının dejenerasyona uğraması da kuvvetle muhtemeldir. Komünist öncü ise, tıpkı kadın partisi olmayı başardığı gibi, gençlik partisi olmayı, evet geleceğin partisi olmayı da başarmıştır.

Cepheleşmede Devrimci İnisiyatif

Komünist öncü, devrimci ve antifaşist güçlerin cepheleşmesine yönelik süren çabasıyla, sınıf savaşımını devrimci temelde geliştirmenin bu temel ihtiyacını karşılamayı politika yapış tarzının tipik bir özelliği kılmıştır. Bizzat birliğin ürünü olan parti, kendi dışındaki devrimci imkanları görmezden gelen anlayıştan, diğer devrimci ve antifaşist güçlerle buyurgan ve kibirli ilişkileniş tarzından, grupçuluk ve rekabetçilik hastalığından kesinkes kopmuştur. Birleştiricilik onun mayasında bulunur.

Birlik devriminin hazırlığı, devrimci hareketin geçmişindeki stratejik, taktiksel ve örgütsel deneyimlerin eleştirel analizinden de beslenir. ‘75-80 dönemindeki ilkesiz ayrılıkçılık, sekter ve dayatmacı hegemonyacılık, örgütler arası yüksek tansiyonlu rekabetçilik ortamına, bunun cepheleşme yeteneğini dumura ve düşman algısını zaafa uğratışına, böylece iktidar perspektifinin silikleşmesine yöneltilen devrimci eleştiri, cepheleşme görevini omuzlamakta devrimci kendiliğindencilikten sıyrılmayı sağlamıştır. Dolayısıyla, partinin başlangıçtaki varoluşu emekçi sol hareketin cepheleşme yeteneksizliğinin teorik ve pratik özeleştirisi, ilkesellik ile esnekliği buluşturan politik duruşu ise emekçi sol hareketin cepheleşme yeteneği kazanmasına yol arayışıdır.

Komünist öncü, emekçi sol hareketin birleşik mücadeledeki geleneksel geriliğine meydan okurcasına, “birleşik devrimci önderlik” perspektifini geliştirmiş, diğer devrimci örgütlerle ilişkilerine "siper yoldaşlığı" ve "devrimci yoldaşlık" kavramlarıyla şekil vermiştir. Devrimci eylem ve güç birlikleri kurmaktan "devrimci parti ve örgütler cephesi" fikrini işlemeye, tüm ilerici ve devrimci güçlerle “özgürlük cephesi” oluşturma gayretinden belirli politik konular etrafında ortak platformlar inşa etmeye, demokratik seçim ittifakları gerçekleştirmekten kadın özgürlük mücadelesinde ve devrimci gençlik mücadelesinde ortak kanallar açmaya değin bütün adımlarında, partinin emekçi sol hareket içerisinde cepheleşme konusunda yürüttüğü ideolojik mücadelenin, aldığı politik inisiyatifin, geliştirdiği stratejik ve taktik ittifaklar perspektifinin güçlü izleri vardır.

Nihayetinde, komünist öncünün belirleyici katkılarıyla, Türkiye ve Kürdistan emekçi sol hareketinin önemli bölümü, cepheleşmenin özgün formlarına ulaşmış durumdadır: Bir yanda yasal ve fiili meşru mücadele zemininde geniş kitleleri çevresinde toplayan halkçı demokratik cephe, diğer yanda mücadelenin esasen yasadışı ve şiddete dayalı biçimleri zemininde yükselen birleşik devrimci cephe. Devrimci gelişme güzergahı, cepheleşmenin bu yerüstü ve yeraltı formlarının siyaseten daha da etkinleştikleri ve fiilen birbirlerini tamamladıkları bir düzey kazanılması olacaktır.

Hem faşist şeflik rejimine karşı direnişi büyütmenin güncel bir ihtiyacı olarak antifaşist cephenin genişletilmesi için çaba sarf etmesiyle, hem de bu ihtiyacı yanıtlama yöneliminin düzen solu CHP'yle ittifak arayışına tabi kılınarak zaafa uğratılmasına karşı mücadele etmesiyle, komünist öncü, emekçi sol hareketin cepheleşmesinde devrimci inisiyatif odağı olduğu gerçeğini bugün bir kez daha ortaya koymaktadır.

Enternasyonalist Devrimci Varoluş

Partinin enternasyonalist devrimci karakteri, belki ilk bakışta en yalın dışavurumunu, Türkiyeli komünistlerin Kürt ulusal devrimine yaklaşımlarında veya Rojava'da Enternasyonal Özgürlük Taburu pratiğinde bulur. Fakat bunun ötesinde o, proleter sınıf mücadelesinin özünde enternasyonal bir mücadele olmasından hareketle, Türkiye ve Kürdistan birleşik devriminin zaferi için savaşımını, bölge ve dünya devriminin dolaysız bir bileşeni olarak kavrar.

Bizzat partinin doğumu, uluslararası komünist hareketin 20. yüzyılın ikinci yarısına damga vurmuş olan bölünme ve parçalanma eğilimini, elbette kendi konumundan başlayarak, tersine çevirme girişimidir. Zira partinin kazanılmasını sağlayan birlik devrimi, komünist öncünün varoluşuna, dünya komünist hareketinin devrimci kazanımlarının özümsenmesi niteliği kadar, onun devrimci olmayan bölünme ve parçalanma eğiliminin eleştirisi ve aşılması niteliğini de aşılamıştır.

İçten çürüyen SSCB'nin ve Varşova Paktı'nın çöküşüyle sosyalizm için mücadelede bir tarihsel dönemin kapanmış, uluslararası komünist hareketin de ideolojik ve örgütsel bir krize tutulmuş olduğu koşullarda, parti, devrimci proletaryanın dünya çapında örgütlü gücüyle, yeni bir enternasyonal örgütlenmeyle emperyalist kapitalizmin karşısına dikilme görevine sarsılmaz bir inançla bağlı kalmıştır. Devrim ve sosyalizm için mücadelenin bütün tarihsel kazanımlarının, bütün temel amaç ve ilkelerinin dayanak alınacağı, ama aynı zamanda, teorik kavrayışta, politik mücadele tarzında ve örgütsel modelde önemli değişimlerin, sıçrama ve kopuşların, yeni uluslararası saflaşma ve kümelenmelerin ortaya çıkacağı bir yoldan ilerlenerek bu görevin başarılabileceğinin ayırdındadır.

Bu yolu adımlayan komünist öncü, uluslararası alanda çok çeşitli parti ve örgütlerle ilişki kurmuş, birbirinden farklı çizgilere sahip parti ve örgütlerin bulunduğu çeşitli platformlara katılmış, çeşitli formlardaki enternasyonal kitle hareketinde ve kadın özgürlük buluşmalarında yer almış, bölgesel antiemperyalist mücadele konferansları toplanmasına ve koordinasyonları kurulmasına öncülük etmiştir. Geçen yıl ICOR bünyesinde örgütleme sorumluluğunu üstlendiği Ortadoğu Konferansı’yla bu çalışmalara bir halka daha eklemiştir. Tüm bu çalışmalar, ilişkiler ve platformlar dahilinde parti, tam bir özgüvenle, Marksizm ile revizyonizmin, devrimcilik ile reformculuğun ayrıştırılması, Marksizm-Leninizm’in ideolojik ve politik hegemonya kazanması uğruna mücadele etmiştir. O, enternasyonal ilişkilerin soyut ve lafzi bir sınırlılığın ötesine geçmesi, somut ve pratik bir nitelik edinmesi, devrimci işbirliğini geliştirmeye yönelmesi ve ortak politik eyleme kopmazcasına bağlanması gerektiğini savunmuştur. Milliyetçilik, şovenizm ve sosyal-şovenizme karşı ikircimsiz mücadele vermek de, 20. yüzyılın sosyalizm deneyimlerinde açığa çıkan ve enternasyonalist amaçların sosyalist devlet sınırlarında daralmasını getiren zaaftan sakınmak da partinin enternasyonalist devrimci doğrultusunun kurucu öğeleri arasındadır.

Çeyrek yüzyılı geride bırakmış varoluşunda parti, gerek programı ve stratejisiyle, gerekse düşüncesi ve eylemiyle, sosyalizm için mücadelenin yeni tarihsel döneminde devrimci enternasyonalizm bakımından da bir rönesans hareketi olduğunu göstermiştir.

Kapsamlılaşan Devrim Anlayışı

Komünist öncünün kesintisiz birleşik devrim anlayışı, varoluş tarihi boyunca birkaç eşikten geçerek ve yeni nitel özellikler kazanarak kapsamlılaşmıştır.

Adeta teorik korkulukları yakarak geçilen bu eşiklerden ilki, devrimin emperyalist zincirin en zayıf halkasının kırılmasıyla gerçekleşeceği görüşünün, bölge ve dünya devrimi amacının vurgulanmasıyla güncellenmesi olmuştur. Tekelci kapitalizmin emperyalist küreselleşme evresinde bölge ve dünya devrimi imkanlarının muazzam artışı, devrim anlayışının kapsamlılaşmasının da temelidir. Nitekim parti, ilerleyen yıllarda, emperyalist küreselleşme evresinde devrimin teorik, programatik ve stratejik sorunlarını çözümleyerek, devrimci önderliğin bu yeni tarihsel koşullar altındaki teorik temellerini güçlendirme yolundan yürümüştür.

İkinci bir eşik, Kürt ulusunun birleşme hakkının parti programına girmesiyle belirmiştir. Sonrasında birleşik devrimin Kürdistan cephesinin dört parçada kavranması ve Kürdistan’ın bir bütün olarak parti çalışmasının kapsamına alınması ise, devlet sınırlarını temel alan geleneksel görüşten kesin bir devrimci kopuş olmuştur. Keza bölgesel demokratik veya sosyalist federasyonlar kurma perspektifinin gelişimi de devrim anlayışının bu boyutundaki derinleşmenin bir başka bileşenidir.

Üçüncü eşik, kadın devrimi anlayışının gelişmesidir. Kadın devrimi programı ve stratejisinin inşasında on yılı bulan olgunlaşma süreci, partinin toplumsal devrim anlayışına muazzam bir ufuk kazandırmıştır.

Bu arada komünist öncü, kapitalizmin doğa üzerindeki yıkıcı etkilerinin korkunç bir ekolojik kriz düzeyine vardığı günümüz dünyasında, ekolojinin savunulmasındaki geride kalmışlığını aşmaya, ekolojik yıkıma karşı mücadelenin hem teorik ve programatik hem de politik ve pratik ihtiyaçlarına cevap olmaya da yönelmiştir.

Son olarak parti, sosyalizmin 20. yüzyıl deneyimleri ve sorunlarına, uzun yıllardır ele alınmak üzere komünistlerin önünde bekleyen bu kapsamlı konuya eğilmiş, bunu merkezi bir konferansın gündemi kılmıştır. Bu konuda ilerleme, yani muzaffer devrimin gelecek perspektifleri boyutuyla da devrim anlayışını derinleştirme görevi halen komünist öncünün omuzlarındadır.

Bütün bunların devamı ve tamamlayıcısı olarak, “antiemperyalist demokratik devrim” tanımı terk edilmiş, “antifaşist, antiemperyalist, antisömürgeci, cins özgürlükçü demokratik devrim” görüş açısına ulaşılmıştır. Devrim anlayışındaki bu kapsamlılaşma süreci, komünist öncünün canlı ve dinamik yapısının, nitel sıçramalar içeren devrimci gelişim çizgisinin berraklaşmasıdır.

Devrimci Adanmışlık Ve Sarsılmaz Partizanlık

Kuruluşunun 26. yılında komünist öncü, politik İslamcı faşist şeflik rejimine karşı en ön saflarda dövüşüyor olmasıyla, devrimci adanmışlığı ve sarsılmaz partizanlığıyla dikkat çekiyor. Kuşkusuz ki bunlar, komünist öncünün en temel nitelikleri ve devrimci önderlik iddialı gelecek yürüyüşünün en sağlam dayanakları arasındadır. Ama bu nitelikler kendiliğinden oluşmuş da değildir. Onun işçi grev ve direnişlerinde, üniversiteli ve liseli gençlik hareketlerinde, kadın özgürlük mücadelelerinde, Kürt ulusal özgürlük savaşımında, Alevilerin demokratik hareketlerinde, ekoloji eylemlerinde, zindan direnişlerinde, Gazi ayaklanmasında, Gezi-Haziran başkaldırısında, Kobanê serhildanında, Bakur özyönetim direnişlerinde, antikapitalist, antiemperyalist, antifaşist ve antisömürgeci bütün mücadelelerde sergilediği devrimci pratiğin, sömürgeci faşist düşmanın sayısız saldırısını göğüsleyen devrimci duruşunun, şehitleri, gazileri ve tutsaklarıyla büyük bedeller vermekte tereddüt etmeyişinin ve kuşkusuz öncellerinin biriktirdikleri dahil yarım yüzyıllık zengin devrimci mücadele deneyimleriyle donanmış oluşunun eseridir.

Öncülük, elbette her şeyden önce, açıkça belirlenmiş büyük amaçlara bağlılığı gerektirir. Ve büyük amaçlara kopmazcasına bağlılık, adanmış devrimciliğin yeşerdiği topraktır. Faşist yaylım ateşi her zaman en önde yürüyenler üzerinde yoğunlaştığı, devrimci öncüler her zaman sınıf düşmanının hedef tahtasının merkezinde olduğu içindir ki, öncülük aynı zamanda feda ruhuyla bezeli adanmış devrimciliktir. Gazi ayaklanması da, Gezi-Haziran ayaklanması da, faşist karşıdevrim ateşinin komünist öncü üzerinde yoğunlaşmasını getirmiş, komünist öncü ise yüz yüze kaldığı faşist devlet terörünü devrimci adanmışlık çıtasını yükselterek göğüslemiştir. Adanmış devrimciliğin zayıfladığı yerde devrimci fedakarlık da eksilir.

Büyük amaçlara kopmazcasına bağlılık, diğer yandan, sarsılmaz partizanlığın kaynağıdır. Devrimci amaçların gerçekleşmesi, devrimci program ve stratejiye, bunların pratikleşmesi olarak devrimci taktiklere, politik mücadele koşullarına uyarlanmış bir örgütsel yapılanma ve çalışma tarzına ihtiyaç duyar. Partizanlık, bu ihtiyacı yanıtlamanın katalizörüdür. Ve yalnızca faşist şeflik rejimi karşısında parti saflarında bulunmak değildir, bundan daha önemlisi, faşist şeflik rejiminin sertleşen saldırıları ve antifaşist kitle hareketinin uzayan durgunluğu koşullarında, parti saflarında da zuhur etmesi kaçınılmaz olan tasfiyeci ideolojik, politik ve örgütsel etkilenmeler karşısında taraf olmak, partinin devrimci kazanım ve değerlerini savunarak, çizgi ve tarz sürekliliğini her günkü devrimci ilişkiler ve çalışmalar içerisinde sağlayarak, devrimci iç ideolojik mücadele yürütme sorumluluğu göstererek taraf olmaktır.

Faşist şeflik rejimine karşı direniş ve mücadeleyi zafere taşımak için, bugün komünist öncünün belki en öncelikli ihtiyacı, devrimci amaçlara bağlılığın, devrimci adanmışlığın ve sarsılmaz partizanlığın birleşip sentezlenmesi ve daha yüksek bir devrimci nitelik meydana getirmesidir. Yeni tarihsel koşullarda devrimci önderliğin gelişimi ve sürekliliğinin yolu buradan geçmektedir. Partinin devrimci gerçekliği, partili bütün militanlara bunu emretmektedir.

Partinin, sonsuzluğa uğurladığı militanlarıyla, polis kuşatmasına direnişte Ozan ve Fırat, Serêkaniyê savunmasında Kerem, Karadeniz dağlarına kanatlanışta Sinan ve Koray yoldaşlarla son bir yılda yürüdüğü güzergah, onun devrimci gerçekliğini resmeder.

Partinin, Suruç katliamının 5. yılında gerçekleştirdiği politik kitle kampanyasıyla, işçilerin ve ezilenlerin ileri bölüklerini sokağa çeken, demokrat aydın ve sanatçıları cesaretlendiren, emekçi sol hareketten partileri ve devrimci gençlik örgütlerini ileri iten öncü pratiği, onun devrimci gerçekliğine örnek teşkil eder.

İşte bu büyük gerçekliği, parti gerçekliğini anlamak, aynı zamanda, onu işçi sınıfı ve ezilenlere, kadınlara ve gençlere, bütün devrimcilere anlatma görevini beraberinde getirir. Komünist militanlar, yani onur duyulacak bu gerçekliğin bütün yapıcıları, komünist öncünün çeyrek asrı aşkın mücadele tarihinin kazanımlarına yaslanmalı, onun başarılarıyla buluşmalı ve özdeşleşmeli, bedel kapılarından geçe geçe ve yeni nitelikler edine edine bugüne gelen partiyi, işçilerin, kadınların, gençlerin, tüm ezilenlerin mücadele bilinci ve arzusu uyanan kesimlerine, faşist şeflik rejimine direnişte ileri atılmak isteyen antifaşistlere ve devrimcilere, tam bir özgüvenle, devrimci önderliğin adresi olarak göstermelidir.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi