Sosyalizme Açılan Demokratik Cumhuriyet İçin

Oportünistler Marksizm, sosyalizm ve devrimcilik adına inatçı bir coşkuyla günümüzün devrimci program ve stratejisi ile yüz yıl önce ilan edilen burjuva cumhuriyetin kuruluşu arasında tarihsel süreklilik bağı kurmaya çalışıyorlar. Burjuvazi ile ilişkilenme ve ondan miras devşirme tutkusunun İkinci Enternasyonal’in üretici güçler teorisine kadar uzanan derin tarihsel ve teorik kökleri var. Menşevikler Rus burjuvazisinin karşı devrimci niteliğini kavrayamamışlardı ve demokratik devrimin önderliğini burjuvaziye bırakmak gerektiği, ondan da öte devrimci proletaryanın burjuvaziyi ürkütmemesi gerektiği görüşündeydiler.

Çarlığı yıkma ve demokratik devrim mücadelesinde burjuvazinin hegemonyasını gönüllü kabullenmekten başka bir şey değildi bu. Şefik Hüsnülerden günümüze bizim Menşevikler de Türk burjuvazisinin karşı devrimci niteliğini kavramadıkları gibi, Kemalistlerin burjuva devrimi tamamlaması, toplumsal devrim için toprağı hazırlaması vb. beklentisi içerisinde oldular hep ve öyle ya da böyle Kemalizmi destekleme çizgisi izlediler.

Şimdi Cumhuriyetin kuruluşunda kendilerine tarihsel dayanak arayan ve sınıfsal görme kaybıyla malul reformist çevreler cumhuriyetin tarihsel kazanımlarını savunmayı bugünkü program ve stratejilerinin temeli yaparken Türk burjuvazisinin belli kesimleriyle işbirliğinin yolunu döşüyorlar. Yani durum güncel! 

Bütün uluslardan oportünistler kendi uluslarının burjuvazisinin sömürgeciliğini açık açık  desteklemişler ya da mazeretlendirerek kabul edilebilir hale getirmeye çalışmışlardır. Bizimkiler de benzer bir pozisyondadır, “Cumhuriyet de cumhuriyet! Cumhuriyetin kazanımları da kazanımları!” tiratlarını atarken Türk burjuvazisinin Kürdistan’ı sömürgeleştirme politikasını en iyi halükarda ihmal edilebilir görmektedirler. Türk burjuvazisinin Kemalist öncülerini tarihsel müttefik görenlerin, onların güdük burjuva reformlarını güncel varoluş temeli yapanların günümüzde devrimci hareket ve Kürt ulusal özgürlük mücadelesiyle mesafelenmeleri, sosyal şovenizme yelken açmaları, düzen soluyla işbirliği yolları aramaları hakikaten tutarlıdır.

“Laiklik” önde gelmek üzere Kemalistlerin güdük burjuva reformlarına “Cumhuriyetin tarihsel kazanımları” diye dört elle sahip çıkanları “Cumhuriyet kendi başına da önemli gerisi teferruat” yaklaşımı ve mantığı yönlendiriyor. Oportünistler, sosyal şovenler çok üzülecekler ama gerçek şu ki, Türk burjuvazisi hiçbir zaman devrimci olmamış, güdük burjuva reformların bir milim ötesine geçme güç ve yeteneği gösterememiştir.  Alman burjuvazisinin Fransız proletaryasından korkması gibi, Türk burjuvazisi de Bolşevizm'in, Sovyet devriminin Anadolu’yu, işçileri ve köylüleri sarsıp yeni bir hayata uyandıran dalgalarından korkuya kapılmıştır. 

Tarihin cilvesi de denebilir ama gerçekte eşitsiz gelişme yasasının az tezahür edebilen bir görüngüsüdür bu. Türk burjuvazisi daha sermaye sahibi sosyal sınıf olarak kapitalist pazarda kendini göstermeden evvel siyasal bir sınıf olarak tarih sahnesine çıktı! Cumhuriyet ne kadar I. ve II. Meşrutiyetin devamıydı ise Kemalistler de bir o kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin (İTC) ardıllarıydı. İTC ve Kemalistler, sosyal bir sınıf olarak teşekkül etmiş Türk (ya da Müslüman-Türk) burjuvaziye dayanmıyorlardı, ama henüz kanlı oluşumunun ilk evrelerindeki Türk burjuvazisinin siyasi sınıf bilinci gelişkin temsilcileriydi. Önderlerinin Avrupa eğitimi ve görgüleri nedeniyle tekelci kapitalizm, uluslar ve ulus devletlerin yükselişinin sürdüğü bir tarihsel zamanın içinde olduklarının ayırdındaydılar; fakat diğer yandan proleter devrimler çağı da hemen kapıdaydı. İTC, yarı sömürgeleşmekte olan İmparatorluğun parçalanması ve paylaşımını getirecek yaklaşan ilk emperyalist dünya savaşının baskısı altındayken; Kemalistler, emperyalist işgal koşullarının yanı sıra Bolşevik devrim salgınının yakın tehdidini derinden hissediyorlardı. TKP’nin kuruluşunu ve önderlerini Anadolu’ya geçip işgale karşı direnişe katılma kararlılığını büyük bir tehdit ve meydan okuma şeklinde algıladılar. Cumhuriyetin temellerinin daha baştan komünist önderlerin kanları üzerine atılması Türk burjuvazisinin siyasal sınıf bilincinin yansımasıdır.  

İşgale karşı mücadele döneminde toplanan Komintern kongrelerinde Lenin hazırladığı tezlerde: “Sömürge ülkelerin burjuva kurtuluş hareketlerini, ancak bu hareketler gerçekten devrimci oldukları takdirde, bu hareketlerin temsilcilerinin o ülkelerdeki köylülüğü ve sömürülen geniş kitleleri, devrimci bir ruhla örgütlendirmemize engel olmadıkları takdirde desteklemeliyiz ve destekleyeceğiz. Eğer bu koşullar yerine getirilmezse, bu ülkelerde reformcu burjuvaziye karşı (ki bunlara II. Enternasyonal kahramanları da dahildir) savaşım veririz”1 görüşünü kararlılıkla vurguladı.

Kaldı ki Kemalistler, komünistleri katletmekle başlattıkları karşı devrimci saldırıyı kısa sürede bütün demokratik güçleri tasfiye etmekle tamamladıktan, kendi kliğinin ve burjuvazinin iktidar tekelini kurduktan sonra cumhuriyeti ilan etti.

Oportünistlerin yere göğe sığdıramadıkları “Kemalist cumhuriyet” bırakın köylülüğün toprak ve özgürlük talebini, işçi sınıfının demokratik sınıf taleplerini karşılamayı tam tersine işçi sınıfı ve köylülüğe düşmandı! En güvenilir dost ve müttefikleri ise imparatorluk bakiyesi bürokrasi, toprak ağaları, eşraf ve büyük toprak sahipleriydi. Emperyalistler ile uzlaşmaya da hazırlardı ve uzlaştılar.

Cumhuriyet kendi başına da önemli gerisi teferruat denebilir mi?

Soyut ve ışıltılar saçan bir kavram olarak Cumhuriyet... İstibdattan Cumhuriyete! Yani “halk egemenliğine”!.. Tabii siyasi bağımsızlık ya da devlet bağımsızlığı da demektir cumhuriyet!..

Ayrıcalıkların ortadan kaldırılması ve yurttaşların eşitliği, eğitim reformudur Cumhuriyet!

Dinsel kurumlar ve inançlar ile devlet işlerinin ayrışması devletin inananlar ve inanmayanlar karşısında herkesin haklarını güvenceleyen “tarafsızlığı”dır!

“Cumhuriyet”in bu soyut hakikatleri somut siyasal bir gerçeklik olarak “cumhuriyet” ilanına gözleri kapatan bir heyecan perdesi olabilmektedir. Buna küçük burjuvazinin siyasal sınıfsal görme kaybı da orta burjuvazinin sınıfsal sahiplenme tarzı da diyebilirsiniz. Cumhuriyet okullarında yetişen yurttaşların, “öğretilmiş yurttaşlık” gerçekliğidir bu! Eğer cumhuriyet kendi başına da önemli ise bunun nedeni soyut cumhuriyet hakikatinin halk için demokrasi ima etmesidir.

Ama eğer toplumsal ve siyasi gerçekler cumhuriyet soyutluğunun ima ettiğinden daha önemliyse cumhuriyet ilanı muhakkak gerçekleştiği koşullar altında Marksist diyalektik materyalist yöntemle analiz edilmelidir. Cumhuriyetten cumhuriyete siyasal ve sınıfsal karakteri itibarıyla dağlar kadar fark olabildiğine tarih tanıktır.Cumhuriyet vardır, cumhuriyet vardır! Söz konusu olan hangi sınıfın egemen olduğu cumhuriyettir ve topluma, toplumdaki değişik sınıf ve tabakalara ne vaat etmektedir?

“Cumhuriyet”, yurttaşların eşitliğini ve çoğunluğun yönetimini prensip olarak kabul eden bir devlet biçimidir. Yurttaşların eşitliği prensip olarak kabul edildiğinde yurttaşlar eşit olmuyorlar! Yurttaşın işçisi var patronu var, kadını var erkeği var, LGBTİ+’sı var! Yurttaşın Kürdü var Türkü var, Ermenisi, Lazı, Arabı, Çingenesi, Arnavutu, Gürcüsü var, Hristiyanı, Müslümanı, Yahudisi, Alevisi var!.. Yani farklı toplumsal sınıflardan olduğu gibi değişik ulusal ya da inançsal topluluklardan yurttaşlar var ve eşit değiller. Demek ki, prensip olarak kabul edilen yurttaşların eşitliği, “eşit olmayanların eşitliği”nden başka bir şey değil!

Kuşkusuz “cumhuriyet” tarihsel bakımdan ele alındığında, krallık, padişahlık, otokrasi, istibdat gibi devlet biçimlerinden “daha ileri”, kapitalizmin gelişmesine uygun devlet biçimidir, burjuva cumhuriyetler dünyanın her yerinde kapitalist iktisadi ve toplumsal gelişmeyi hızlandırmışlardır. Cumhuriyetler halk için demokrasinin olanaklı olduğunu ima ederler. Ama tarih tanıklığından da öte günümüz dünyasına çıplak gözle bakan ortalama her insan,  kapitalizm zemini üzerinde en demokratik cumhuriyetlerde bile “halk egemenliğini” değil de burjuvazinin iktidarının güvence altında olduğu gerçeğini görebilir.

Günümüzde Türk burjuvazisinin bütün kesimleri, politik İslamcı AKP’nin temsil ettiği klikler dahil, “Cumhuriyeti” savundukları gibi, nüans farkları olmakla birlikte Kemalist cumhuriyeti de sahipleniyorlar. Kuşkusuz ülkücü faşistler, ulusal solcular,  politik İslamcılar, günümüz Kemalistleri Türk burjuvazisinin bütün değişik kesimlerinin, kliklerinin her biri cumhuriyeti kendince anlamlandırma, içeriklendirme yaklaşımı içerisindedir. Diğer yandan burjuva cumhuriyeti ebedileştirmekte birleştikleri de bir o kadar gerçektir.

Cumhuriyet vardır cumhuriyet vardır! O halde Türk burjuvazisinin Kemalist öncülerinin nasıl bir cumhuriyet kurduklarına bakmak gerekir. 

İmparatorluk bakiyesi asker-sivil bürokrasinin kuruluş sürecinin en önünde yürümesinin ve damgasını vurmasının yol açtığı en açık sonuç cumhuriyetin halka yabancı, halka tepeden bakan, aşağılayan militarist ve bürokratik, yani halktan kopuk niteliğidir.

Cumhuriyetin diğer karakteristik bir özelliği ise demokratik değil despotik olmasıdır. İşçilere ve ezilenlere daha baştan demokrasi tanımamış, temsilcilerine örgütlenmeyi yasaklamış ve ezmiştir. İnançsal ayrımcılık, ulusalcı boyunduruk ve katliamcılık cumhuriyetçi Kemalistler tarafından da Türk uluslaşması çizgisinin egemen yapı taşları haline getirilmiştir.

Emperyalist kapitalist dünya ile bütünleşme, muasır medeniyetler seviyesine çıkma Cumhuriyetin ufkudur. Gelişmiş siyasal sınıf olarak Türk burjuvazisi Cumhuriyeti, halka, işçiler ve köylülere karşı toprak ağaları ve büyük toprak sahipleriyle, eşrafla, imparatorluk bakiyesi asker sivil bürokrasi ile birleşerek, emperyalistler ile uzlaşarak kurmuştur. Cumhuriyet 100 yıl boyunca işçiler ve emekçi köylülerle, Kürt halkı ve Hristiyan halklarımızla, Alevilerle ve bütün bu sınıfsal ve toplumsal kesimlerin siyasi öncüleri ve örgütlenmelerini ezme çizgisinde var olmuştur.

Komünist program Cumhuriyetin yüzyılda geldiği noktayı şöyle özetliyor:

“46- Emperyalizmin mali-ekonomik sömürgesi olan, Kuzey Kürdistan'ı sömürgeci boyunduruk altında tutan çok uluslu Türkiye, sermaye oligarşisinin egemen olduğu, emek-sermaye çelişmesinin belirleyici hale geldiği, küçük meta ekonomisinin halen yaygın bulunsa bile hızla çözülmekte olduğu, kırın iktisadi yaşamda öneminin azaldığı, cinsiyet eşitliğinin asgari siyasi, hukuki, ekonomik ve toplumsal koşullarının oluşmadığı, orta düzeyde gelişmiş kapitalist bir ülkedir.

“47- Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da, işçi sınıfını, emekçileri, Kürt ulusunu, kadın cinsini, ulusal ve inançsal toplulukları aynı siyasi cendere içinde tutan faşist bir rejimin hüküm sürmesi, Kürdistan’ın sömürgeci boyunduruk altında tutulması, mali-ekonomik sömürge gerçekliğinin yarattığı değişik iktisadi ve toplumsal çelişki ve sonuçları....” 

Cumhuriyetin geldiği, cumhuriyetin kazanımlarının Türkiye’yi getirdiği düzey bu işte!

Proletarya devrimcilerinin burjuva cumhuriyetin kuruluşundan da bugünkü gerçekliğinden de feyiz alacakları bir şey yoktur. Devrimcilerin görevi ikircimsiz biçimde bugünkü cumhuriyetin işbirlikçi tekelci burjuvazinin faşist sınıf egemenlik aracı olduğunu ve devrimin onu yıkmayı hedeflediğini bütün açıklığı ile işçi sınıfı ve emekçilere tüm ezilenlere, göstermek, sosyalizme açılan demokratik bir cumhuriyet için, işçi-emekçi meclislerine dayalı Türkiye ve Kuzey Kürdistan Halk Cumhuriyetler Birliği için mücadele etmektir.

Bu mücadele reformistlerin ve bilumum sosyal şovenlerin “cumhuriyetin kazanımları” adı altında burjuvazi ile uzlaşma ve işbirliğinin yolunu döşeyen yaklaşımlarıyla mücadele etmeyi, onların kuruluşundan başlayarak burjuva cumhuriyet hakkında işçiler ve emekçiler arasında yaydıkları hayallerin deşifre edilmesini de kapsar. Oportünizme ve sosyal şovenizme karşı mücadele faşizme ve burjuva egemenliğine karşı birleşik devrim ve devrimci demokratik cumhuriyet için mücadelenin ayrılmaz parçasıdır. 

Notlar

1 Bknz:Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu,  26 Temmuz 1920, UKTH içinde sf. 223

 

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi