“Küreselleşen Kent”: İSTANBUL

Üretimin ve sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi yasası temelinde yükselen kapitalist küreselleşme dalgalarıyla, kapitalist üretim biçimi daha fazla uluslararasılaşmıştır.

Yeryüzünü ÇUŞ’lar (Çok Uluslu Şirketler) için açık bir sömürgeye dönüştürme eylemine dayanan temposu hızlanmış emperyalist küreselleşme, kendi kültürel değerlerini de daha hızlı, daha fazla uluslararasılaştırarak dünyamız halklarını, işçi sınıfını zehirlemede bir hayli yol katetti. “Küresel kent”ler, bu olgunun da başlıca mekanları olarak öne çıktı.

“Kentsel Dönüşüm Projesi” ile İstanbul’u “küresel kent” haline getirme üzerine koparılan fırtınanın esin kaynağı, işte yukarıdaki olgulardır; 2000 yıllık bir büyük tarihsel geçmişe sahip İstanbul’u ÇUŞ’lann ekonomik ve kültürel cenneti haline getirme, emekçiler için ise İstanbul’u bir cehenneme çevirme eylemidir. “Kentsel Dönüşüm Projesi” İstanbul’dan başlayarak diğer metropol kentleri kapsayacak ve öteki kentlere doğru geliştirilecektir. Yani proje, salt İstanbul kentine özgü değil, daha genel bir projedir. Milliyet Gazetesi’nin 29 Ekim 2005 tarihli “Milliyet Emlak” ekinde, “İstanbul’dan başlayacak kentsel dönüşüm çalışmalarının daha sonra diğer büyük kentlere, ilerleyen süreçte Anadolu şehirlerine sıçraması kaçınılmaz görünüyor. Önümüzdeki dönemde tüm ‘Türkiye yıkılıp, inşa edilecek’ dersek herhalde abartmış olmayız” açıklaması, bu gerçeği yansıtmaktadır.

Kapitalist emperyalizmin ve burjuvazinin bu gerçeklerini, kapitalist kent gerçeğinde de görmekteyiz. Kapitalist kentleşme ve kentin küreselleşmesi süreci de bilinçli toplumsal bir varlık olan insanı, işçi ve emekçi insanı derin bir yıkımın; dizginsiz bir insani yabancılaşmanın, ağır ahlaki ve moral çöküntünün, depresif nevrotik bir kişilik yapısının girdabına atmıştır. Çünkü kapitalizmde “insan” yoktur, tek değer artı değer sömürüsü, kar ve daha fazla kardır. İnsanlar arası ilişkiler metalar arası ilişkilere, ilişkilerin nesneleşmesine (meta fetişizmi) dönüşmüştür. Kapitalizmde her şey, metadır; alınır, satılır, tüketilir, atılır. Gemisini yürüten kaptandır... Bireycilik, bencillik tüm toplumsal yaşama damgasını basar ve şekillendirir.

Genel olarak kapitalizmin, özel olarak da onun emperyalizm aşamasının kentsel gerçeğinin temel tarihsel ve güncel görünümleridir tüm bunlar. Sermaye düzeni ve burjuva egemenlik ilişkiler sisteminde bu değerlerden kopararak insanı insanlaştıran tek şey, sınıf mücadelesidir; sömürüye, zulme ve toplumsal adaletsizliğe dayanan toplumsal koşulların bilincine varma ve karşı bir direnme, mücadele, başkaldırı ve sosyalizm için savaştır... Bugün ÇUŞ’lar ve işbirlikçi sermaye daha derin ve geniş bir temelde İstanbul’u emperyalist küreselleşmenin gereksinimlerine yanıt verecek tarzda yeniden yapılandırarak bu kenti metalaştırıyorlar, İstanbul’u tümüyle meta fetişizmine teslim etmek istiyorlar, kültür emperyalizminin de bölgesel etki merkezlerinden birisi haline getirmek istiyorlar.

Bilinir ki, emperyalizm, dünyanın dört bir tarafına salt sermayesi ve askeri gücüyle girmez. Emperyalist dünya düzeni girdiği, gittiği her yere, kendi gerici burjuva değer yargılarını da taşır. Yani emperyalizm, aynı zamanda bir kültürel yayılmacılıktır. Kültür emperyalizmi, beyinleri sömürgeleştirme eylemidir. Ve ÇUŞ’lar, emperyalist kapitalizmin ideolojik ve kültürel değerlerini de taşıyan, yayan ileri karakollardır. Söz konusu “inceleme” metni de emperyalist devletlerin ve uluslararası tekellerin bu misyonuna ve pratik politikalarına da ışık tutmaktadır. Amerikan emperyalizmi, dünyamızı Amerikalılaştırmaya çalışıyor. Devasa Hollywood sektörü, devasa medya sektörü, devasa zevk ve eğlence sektörü, devasa ABD işbirlikçileri ve devşirilmişler çetesi vb. hepsi bu uğurda çalışmaktadır. ABD arabasına binmeyen, Coca-Cola’sini içmeyen, Mc Danolds hamburgerini yemeyen, blucinini giymeyen, filmlerini seyretmeyen, cikletini çiğnemeyen, Amerikan zorbalığına ve kültür emperyalizmine maruz kalmayan tek bir ülke dahi kalmamıştır dünyamızda. Amerikalı uluslararası tekeller de söz konusu kokuşmuş ve aşın çürümüş değerlerin yayılmasının en önemli araçları haline gelmiş bulunuyorlar. “Küresel kent”, işte aynı zamanda bu değerlerle biçimlenen, biçimlendirilen kent demektir.

1950’lerde “Türkiye’yi küçük Amerika yapacağız” diyen DP (Demokrat Parti) ve ardılları, Türkiye’yi elbirliğiyle bir tür küçük Amerika; Amerikan emperyalizminin ileri karakolu yaptılar. Türkiye’nin bütün subaşlarını tutan zat-ı muhteremler ve belli başlı devlet kurumlan, Amerikan uşaklığında sınır tanımamakla da bunu kanıtlıyorlar; hem de Beyaz Saray’ın merdivenlerini kutsal sayacak kadar tiksinti verecek bir dalkavuklukla.

Bugün de “İstanbul’u küresel kent haline getirmek” sloganıyla İstanbul’u başta Amerikan ÇUŞ’ları olmak üzere uluslararası emperyalist tekellere daha fütursuzca peşkeş çekme politikasını izleyenlerin de künyelerinde tanrılarını kar, Kabe’lerinin Beyaz Saray, efendilerinin ABD olduğu yazılmaktadır. İstanbul’u New York, Las Vegas, Hong-Kong gibi bir “dünya kenti” haline getireceklerini ilan edenlerin, ‘50’lerin DP’sine rahmet okuttuklarından ise kuşku duyulamaz.

Bilindiği gibi, kent, kapitalizmin ve burjuvazinin beşiğidir. Kapitalist kentin temel karakteristik özelliği, insanın herhangi bir değer taşımamasıdır. Kapitalizmde tek kutsal varlık, sermaye, tek kutsal amaç ise kar ve daha fazla kardır. Kapitalizmin bu yasası, kapitalist kent gerçeğini de belirler ve yönlendirir. Daha da küreselleşmiş olan kapitalist emperyalizmin yeni kapitalist birikim stratejisi (esnek sermaye birikimi) ile birlikte, kentler de daha derinlemesine tekellerin sömürü ve yağmasına açılarak yeniden yapılandırıldı ve yapılandırılıyor. Kamusal işlevler “piyasalaştırıldı.” Kamusal araziler, işletmeler, hizmetler özelleştirme yoluyla ÇUŞ’lara ve yerli işbirlikçi tekellere devredildi. Kapitalist üretim ve tüketim mekanları olan kentler, kapitalizmin yasalarına ve mantığına uygun bir şekilde sınırsızca yağmalanan mekanlar haline getirildi. Kar ve daha fazla kar üretmenin aracı olan kapitalist kent gerçeğinde, insanın maddi ve tinsel gereksinimleri için üretim, insanın ve emeğin sosyal, kültürel, bilimsel gelişmesi ve yeteneklerini çok yönlü geliştirmesi ve ekolojik sistemin korunması olgusuna asla yer yoktur ve olmamıştır. Kapitalist kent gerçeğinde temel şey, kar ve rant üretiminin azamileştirilmesidir.

Bu karakteristik özelliğiyle “küreselleşen kent” sermaye için bir sömürü cennetidir; ücretli köleliğin yeniden ve yeniden üretildiği mekanlardır. Bir tarafta biriken servet ve sermaye, diğer tarafta biriken yoksulluk ve işsizlik, kapitalist kent gerçeğinin tipik görünümüdür. “Kapitalist nüfus yasası’nın da başlıca mekanıdır, kapitalist kent. Toplumsal zenginlik arttıkça daha geniş kesimler mutlak ve nispi yoksulluğun pençesine atılır. Sermayenin organik bileşimi yükseldikçe, işsizlik daha fazla yoğunlaşır ve sırf kapitalist kar üretmediği ve karın üretimi için aracı olamadığı için milyonlarca işsiz ve yoksul “gereksiz nüfus” sayılır ve bu milyonlar, kapitalizm ve burjuvazi tarafından gözden çıkarılır.

ÇUŞ’lu tekelci kapitalizm döneminde bu olgular, daha çarpıcı biçimler alarak göz çıkarır hale gelmiştir. Kapitalist kentlerin çevresinde, özellikle de metropol kentlerin çevresinde ortaçağı aratmayan, kapitalizmin ilkel birikim dönemini aratmayan koşullar ve sefalet tipiktir. Bu sefalet denizinin ortasında, tanrısal bir yazgıyla şanslı, zengin doğduğu söylenen lüks ve sefahat içerisinde yüzen bir avuç azınlığın plazaları, cennetvari konutları, yalıları ve villaları, yat limanları, lüks eğlence mekanları, lüks fuhuş evleri, bankaları vs. iktidar ve görkemli güç merkezleri olarak yükselir. Bu tablo, kapitalizmin kapitalist kent gerçeğine içselleşmiş olan sınıflı toplum gerçeğini, sınıflar arası uçurumu pek çarpıcı bir tarzda yansıtır.

‘80 sonrası çıkarılmış merkezi ve yerel yönetim yasaları; ve gündemde olan yeni değişiklikleriyle kamu yönetimi ve yerel yönetimler yasa tasarıları ile öteki şeylerin yanı sıra; kentler, özellikle de metropol kentler, derinlemesine iç ve dış sermayenin yağmasına açılmıştır ve bugün daha geniş çaplı açılmak istenmektedir. Burada da yapılmak istenen yasal değişikliklere damgasını basan temel şey, emperyalist küreselleşmenin gereksinimlerine bağlı olarak kentleri yeniden yapılandırmak; böylece “küresel kent”ler yaratmaktır. İstanbul da zaten bu sürecin bir parçası olarak yeniden yapılanma sürecine girmişti. Ama bugün “Kentsel Dönüşüm Projesi” ile yapılmak istenen şey, dünle kıyaslanmayacak kadar derin ve kapsamlı bir yeniden yapılandırmadır. “Kentsel Dönüşüm Projesi”nin merkezinde duran olgu, ÇUŞ’lardır; emperyalist sermayeye ve yerli holdinglere İstanbul’un sınır tanımaz bir küstahlıkla peşkeş çekilmesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkam Kadir Topbaş’ın şu sözleri bu olguyu iyi dile getirmektedir:

“Bizim şimdiye kadar yaptığımız kentsel dönüşüm projeleri 3-5 binlik. Halbuki İstanbul’da 1,3 milyon binanın yarısından fazlasının yıkılarak yeniden inşa edilmesi kaçınılmaz. Biz, İstanbul’a yatırım yapmak isteyen yabancı sermayeyi kentsel dönüşüm projelerine yönlendireceğiz. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Ciddi anlamda bir kentsel dönüşüm gerçekleştirilebilmesi için çok büyük paralara ihtiyaç var. Yerli sermayenin bunu yapabilmesi zor.” (Milliyet Emlak Haftalık Gayrimenkul ve Dekorasyon Gazetesi).

“Günümüzde çağdaş ve kentsel çevre kalitesi yüksek ortamlar ve fırsatlar yaratan; kentsel kaynak ve fırsatları iyi kullanabilen kent, sağlıklı kent anlamına gelmektedir.” tanımında geçen “yüksek kalite”, tümüyle burjuva kent için, ÇUŞ’lar ve zengin tabaka için kalite arayışını ve çözümünü ifade etmektedir. “Fırsatları iyi değerlendirme” ile anlatılan şey; kent rantına el koymanın, rant gaspının önünde engel oluşturan her şeyin, örneğin gecekonduların tasfiyesi eylemini dile getirmektedir. “Sağlığa zarar vermeyen güvenli ve sağlam binaların bulunduğu kent”, “otopark ve yeşil alan sorunlarının çözüldüğü çağdaş kent” tasarım ve vurgusu tümüyle burjuva sınıfın, zengin kesimin rahatlığını, güvence ve kalite arayışına verilmek istenen yanıtı, çözümü dillendiriyor. Yani burada işçiler ve emekçilerin kentsel yaşamını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek, depreme karşı emekçi insanı korumak vb. gibi kaygılara vs. yer yoktur. Çünkü, kapitalizmde “insan”, sadece ve sadece “kapitalist insandır”; mal, mülk, servet vb. içerisinde yüzen “insan’dır.

Dolayısıyla “Kentsel Dönüşüm” projesi, emekçi İstanbul'a karşı bir savaş projesidir.

İstanbul’un “küresel” bir kent haline getirilmesi politikası, 2000 yıllık bir tarihe yaslanan İstanbul’un tarihi dokusunun iyice yıkılması, çirkin gökdelenlerle kaplanması, gemi ve yat limanlarının işgaline uğraması; devasa hiper-marketler, lüks çarşılar, süper kumarhaneler, lüks fuhuş evleri zinciriyle iyice işgal edilmesi; doğal güzelliğinin daha fazla öldürülmesi demektir. İstanbul’un ÇUŞ’larını, para sermayenin, küresel mafyanın, uyuşturucu tacirlerinin, fuhuş sektörünün vs. cennet mekanı haline getirilmesi demektir. İstanbul’un konutlaşmaya elverişli tüm seçme ve güzel yerlerinin lüks konutlaşmaya açılması, satın alma gücü yüksek gelir gruplarının hizmetine sunulması demektir. Emekçi semtlerin yıkılması, kent yoksullarının kentin dışına sürülmesi demektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkam Kadir Topbaş’ın, “İstanbul yıkılarak güzelleşecek” açıklaması, işte bu gerçekleri içermekte ve çarpıcı bir tarzda yansıtmaktadır. ÇUŞ’lar ve yerli işbirlikçileri holdingler, İstanbul’u yaşanılır bir yer haline getirmek için değil, aksine, her bakımdan kapitalist kar ve rant vurgunu arenasına çevirmek için istemektedirler. Kar ve rant üretiminde bir yeri olmayan yoksulların gözü yaşına bakmadan gecekondularının başlarına yıkılması, karlılığı yüksek arazi parçalarının ellerinden alınması ve kentten sürülmesi, onlar için tanrısal bir buyruktur. Topbaş’ın İstanbul’da 1,3 milyon yapı var, bunların yarısından fazlası yıkılacak, açıklaması varoşları bekleyen tehlikeyi, başlamış ve her fırsatta yıkılmaya çalışılan gecekondu yıkımları saldırısının derin ve kapsamlı olacağını açıkça sergiliyor. Kapitalist küresel kent gerçeğini de belirleyen işte budur. Bundan dolayıdır ki, emekçinin, yoksulların, yani insanın bir değeri yoktur. Hükümran olan, ferman yazan, emekçilere dünyayı dar eden sermayedir.

İşte böyle bir kenttir “küresel kent”; toplumsal ve kültürel yozlaşmanın bin çeşidinin üreyeceği, üretileceği bir kent haline getirilmek isteniyor, “kavgamızın şehri” İstanbul. Böyle bir yaşam tarzı ve değerler sistemiyle İstanbul yozlaştırılmak, toplumsal ve siyasal muhalefet ve kavganın başkenti olmaktan çıkarılmak isteniyor. İstanbul, yalnızca sefahat içerisinde tepinenlerin, zenginlerin şaşalı kenti haline getirilmek isteniyor.

İstanbul’da sayıları giderek daha artan gökdelenler, egemenlerin giderek daha sık yapılan uluslararası konferansları, keza daha sık gerçekleştirilen uluslararası festivaller ve uluslararası fuarlar; finans ve eğlence sektörlerünün ve uluslararası mafyanın bu kentte daha güçlü yerleşmesi; F-1 yarışlarının İstanbul’da düzenlenmeye başlanması, “Haydarpaşa Projesi”, “Galataport Projesi” türünden projelerin giderek yaygınlaşması; 116 yeni gökdelen yapma projesi, bunların arasında, burjuvazinin konut anlayışını yansıtan Dubai Kuleleri projesi, bu gerçeklerin açık kanıtlarını oluşturmaktadır.

Coca Cola, “Rock'n Coke” festivallerini rastlantı eseri İstanbul’da düzenlemiyor. Ya da salt Coca-Cola şirketinin pazar payını artırma çabasıyla ilgili değildir bu. Bununla birlikte, Amerikan yaşam tarzını, değer yargılarını, yozlaşmış kültürünü Türkiye’ye taşımanın; kozmopolit kapitalist kültürü yaymanın, İstanbul’u ÇUŞ’ların istediği tarzda kozmopolit bir kent haline getirmenin de aracıdır.

Giderek daha sertleşen ve daha saldırganlaşan, kent yoksullarını kent dışına sürme politikası, gecekonduların “yabancıların göz zevkini”, “Türkiye’nin de imajını bozduğu” vb. gibi tiksinti veren gerekçelerle emekçilerin başına yıkılması, bu tip yerleşim alanlarının kent rantına konacak tekellere açılması çabası vb. de küçük Amerikalılaşmanın, emperyalist küreselleşmenin, İstanbul’u “dünya kenti” haline getirmenin göstergeleri içerisinde yer almaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkam Haluk Sur, 2005 baharında yapılan bir toplantıya katılmak için Türkiye’ye gelen yabancı gayrimenkul yatırım şirketlerinin toplam aktiflerinin 1 trilyon doları bulduğunu açıklamıştı. Aynı açıklamada yer alan, İstanbul’da 2,5 milyon yapının mevcut olduğu, bunların % 60’ının gecekondu vb. sağlıksız yapılardan oluştuğu göz önünde tutulursa, bunun “yaklaşık 200 milyon metre karelik bir alanda” yeniden yapılanma demek olduğu saptaması, kent rantları savaşının çapını yansıtmaktadır. Böylece, emperyalist tekellerin, yerli holdinglerin, AKP Hükümetinin neden İstanbul’u “bir dünya kenti” haline getirmek için bu denli kararlı davrandıkları ve İslamcı Tayip Erdoğan’ın gecekondu halkına duyduğu amansız burjuva sınıf kin ve saldırganlığının nedeni de açığa çıkmış oluyor. Keza,

Doğuş Holding’in patronu Ferit Şahenk, 2005 Nisan'ında İstanbul’da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, alçakça bir memnuniyetle, yabancıların Türkiye’nin gayrimenkul piyasasına büyük ilgi gösterdiğini ve “İstanbul’un ULI tarafından yabancı sermaye gayrimenkul yatırımı için bir numaralı kent seçilmesi”nin de bunu gösterdiği açıklaması da; takkeyi düşürüp keli açığa çıkaran gerçek nedeni ele vermektedir..

Son dönemlerde üzerinde çokça durulan ve propagandası yapılan “Mortgage sistemi”, “Kentsel Dönüşüm Projesi”ne bağlı bir yeni yöntemi oluşturmaktadır. Yaratılmak istenen sahte umut ve beklentilerin aksine, Mortgage sistemi İstanbul’da yaşayan emekçilerin konut sorununu çözmeye dönük bir proje değildir. İpoteğe dayalı finansman yöntemiyle, satın alma gücü olan kesimlere hitap edilmektedir ve başta da lüks konut üretimi hedeflenmektedir. Mortgage'm hedef kitlesi varlıklı orta sınıf katmanlarıdır. 15-20 yıllık vadelerle borç altına girebilecek güvenceye sahip olanlardır. Bu yöntem ve sistemle, 1997’den bu yana birikmiş olan konut talebi, yeni karlar elde etmenin aracı haline getirilmek isteniyor. Keza, duraklama ve gerileme sinyalleri veren ekonominin bu yolla da canlandırılması hedefleniyor. Böylece, gayrimenkul sektörü, finans sektörü, inşaat sektörü, demir çelik sektörü, müteahhitlik ve bir dizi yan sanayi de canlandırılmış olacaktır. Çok doğal olarak, bu durum, kent rantı savaşlarını da keskinleştirecektir. Daha bugünden gayrimenkul piyasasında fiyatlar tavan yapmaya başladı. Güç odakları kılıçlarını çekmiş ve hücuma geçmiş bulunuyorlar. Bankaların, holdinglerin, müteahhitlerin ağzının suyu akmaya çoktan başladı. Ortalıkta milyar dolarlar uçuşuyor. Emperyalist Hıristiyan batıdan çeşitli nedenlerle oluşan güven kırılmasının etkisiyle, Arap şeyhlerinin petro-dolarları giderek artan oranda Türkiye’ye, İstanbul’a, gayrimenkul piyasasına yöneliyor. Bu olgunun son örneğini, 5 milyar dolarlık yatırım yapacağı ilan edilen, işe İstanbul’da iki süper gökdelen inşa etmekle başlanacağı söylenen Dubaili şeyhlerin T. Erdoğan ve İstanbul Anakent Belediyesi ile anlaşma imzalamaları ve burjuva basına verilen tam sayfa ilanlar oluşturmaktadır. Emperyalist politikalara sadık bir köpek gibi bağlı kalan, işçilere, emekçilere düşmanlıkta sınır tanımayan AKP Hükümeti ve onun başı Erdoğan, zaten, “devleti ve memleketi bir tüccar gibi” yöneteceğini, misyonlarının Türkiye’yi sermayeye ve “yabancı sermayeye pazarlamak” olduğunu açık açık ilan etmişti. Hükümetin başı olan zat-ı muhterem, paranın dini, imanı olmadığını, yabancı sermayenin başının üstünde yeri olduğunu fütursuzca bir dalkavuklukla ilan etmişti. Aynı küstahlığını İstanbul’u yabancı sermayeye sudan ucuza satarak peşkeş çekmede de sergilemektedir.

İstanbul’u “dünya kenti” haline getirme uğraşı, kent rantı savaşlarını da keskinleştiriyor. Uluslararası tekellerin İstanbul’a artan ilgisi, gayrimenkul piyasasında hızla fırlayan fiyatlar bunu gösteriyor. Uluslararası emperyalist tekeller, yerli holdingler, körfez sermayesi, İslamcı sermaye, mafya, polis şefleri, istihbarat örgütleri, askeri faşist klik, politikacılar, yerel yöneticiler vs. hepsi işin içinde. Bu sırtlanlar sürüsü hep birlikte İstanbul’un üstüne çullanmış, parçalamaya, yağlı bir parçasını koparmaya çalışıyorlar. Çünkü İstanbul, uluslararası sermayeye daha fütursuzca açıldığı için daha karlı, kentin rantları alabildiğine yağlı-ballı hale gelmiş bulunuyor. Devlet ve belediyeler, mülkiyetini elde tuttukları arazileri yerli ve yabancı sermayeye özelleştirme yoluyla peşkeş çekiyorlar. Demagojik bir biçimde de olsa, kentin gerçek ve tek sahibi İstanbul halkına, Türkiye emekçilerine bir şey soran bile yok. “Yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi” üzerine demagoji yapan iki yüzlü sahtekarlar çetesinin gerçek yüzünün anlaşılması bakımından da bu tablo, son derece çarpıcıdır. “Kentsel dönüşüm projesinde uzlaşma çok önemli. Hiçbir kentsel dönüşüm projesi halka rağmen başarılı olamaz. Projelerin süresi uzar. Proje verimsizleşir.” açıklaması, demokrasi demagojisi ile sıradan vatandaşı aldatmaya dönük açıklamalardan birisidir. “Uzlaşma’yla kastedilen olgu, halkla uzlaşma değildir;

İstanbul halkı gecekondu yıkımları deneylerinden bunun kendileri için polisin, jandarmanın bombalarla, otomatik silahlarla, panzerlerle, kepçelerle, dozerlerle, gözaltı ve tutuklamalarla, işkencelerle vs. devlet saldırganlığı olduğunu çoktan öğrenmiştir. “Böl ve yönet”, yetmedi mi, devlet terörüyle, sivil faşist terörle, mafya terörüyle vs. ez; işte halka reva gördükleri tek şey budur. Uzlaşmayla kastedilen şey, İstanbul halkının şartsız boyun eğmesidir ve kentsel rantın güç odakları; sermaye, bankalar, holdingler, müteahhitler, mafya, yerel yönetimler, askeri ve sivil bürokrasi vb. arasında bölüşüm ve dağıtımındaki “uzlaşma”dır. Doğal olarak, “Sivil toplum kuruluşlarının demokrasi oyunu için desteğinin alınmasına önem verilmektedir. Peki kimdir bu “STK”lar? Elbette ki TÜSİAD’dır, MÜSİAD’dır, TOBB’dur, İSO’dur, ITO’dur vb. Yani doğrudan sermayenin ya da değişik değişik kesimlerinin örgütleridir. Bu projede ve sergilenen demokrasi komedisinde işçi ve emekçilerin; ve onların gözü, kulağı, sesi olan ilerici, devrimci demokratik kitle örgütlerinin herhangi bir yeri bulunmamaktadır. Aksine emekçiler, yoksullar, gecekondu halkı, demokratik kitle örgütleri tehlikeli bir düşman olarak görülmekte ve değerlendirilmektedir. “Diyelim ki kentsel dönüşüm projesinde belediye ile gayrimenkul sahipleri anlaşamadı. O zaman ne olur? Bu alanda ciddi deprem riski varsa veya yaşam koşullan kötü ise zorunlu olarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek. Yani bu durumda yapı ve insan güvenliği ön plana çıkacak. Belediyeler yaptırım gücünü kullanacak.”

Bu sözlerden de bir kez daha ortaya çıktığı gibi, emekçilerle “uzlaşma”dan, “demokratik danışmadan”, “demokratik yönetimden” vs. kastedilen şey, açıkça zorbalıktır. Emekçilerin arazilerine zorla el konulmasıdır. Gecekonduların başlarına yıkılmasıdır. Çünkü açık ki, devlet, hükümet ve belediyeler holdinglere, bankalara, büyük arazi tekeline sahip olanlara vs. zor uygulamayacaktır; aksine kent rantı, kentsel dönüşüm projeleri vb. aracılığıyla düzenin bu efendilerine akıtılıyor ve akıtılacak. Hükümetin, polisin, jandarmanın ve belediyelerin varoşlara saldırısına elverişli bir perdeleme yaratmak amacıyla tümüyle politik bakımdan özenle seçilmiş “deprem riski”, “yaşam koşulları”nın “kötülüğü” gibi elastiki ifadelerin arkasına saklanarak geliştirilen ve geliştirilecek saldırılar, şimdiden haklı çıkarılmaya çalışılıyor.

Faşist diktatörlük ve AKP Hükümeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı özellikle de AKP’li belediyeler, kent yoksullarının ağırlıklı olarak yerleştiği gecekondu semtlerini işgal ederek emekçileri evlerinden ve topraklarından sürerek gasp edecekleri arazileri de peşkeş çekmek için köklü bir saldın içerisine girmişlerdir. Özellikle de boğaz manzaralı, kent merkezine yakın, kent merkezlerine ulaşım kolaylığı olan, yeni iş merkezleri kurmaya, zenginlere lüks konut inşaatına uygun araziler, yeni yapılaşmaya uygun semtler vb. öncelikle gasp ve yağmanın; dolayısıyla devlet terörünün, sivil faşist terörün, mafyanın (ki, bunlar organik bir biçimde iç içedirler) hedefi durumundadır.

Konuyla ilgili Lenin’in şu açıklamaları oldukça aydınlatıcıdır:

“Büyük gelişme halindeki kentlerin çevresinde bulunan topraklar üzerine yapılan spekülasyonlar da, mali sermaye için son derece kazançlı bir işlem olmaktadır. Bankalar tekeli, burada, toprak rantı ve ulaştırma yolları üzerinde tekeli ile kaynaşır; çünkü fiyatların yüksekliği ve toprağın büyük karlarla satılması olanağı vb. özellikle kentin merkeziyle rahat ve kolay bir ulaştırma düzenine bağlıdır; bu ulaştırma bağlantısı da, holding sistemi ve müdürler arasındaki mevki paylaşımı yoluyla söz konusu bankalara bağlı şirketlerin elindedir...” (Emperyalizm, s.63)

Bu değerlendirme ve yukarıda sunduğumuz veriler birbirini iyi tamamlamakta ve sorunu net bir şekilde aydınlatmaktadır. Ama kapitalist kent ve özellikle de metropol kentler sadece kent rantı bakımından yapılandırılmaz. Bir de büyük kentlerin kapitalist toplumda sınıflar mücadelesi bakımından taşıdığı stratejik ve taktik öneminden dolayı da burjuvazi, burjuva devlet ve ÇUŞ’lar bakımından önem taşırlar. Bu önem, kentin siyasal ve toplumsal denetimini yaşamsal kılar ve egemen sınıflar, bir de bu açıdan kenti şekillendirmeye önem verirler. Kapitalist kent, özelde de İstanbul gibi metropol kentler, burjuvazi tarafından siyasal gericilik, toplumsal ve kültürel yabancılaşma çizgisinde iğdiş edilmeye ve sıkı bir gözetim altına alınmaya çalışılır. Örneğin; bir Londra’nın, bir New York’un, bir İstanbul’un tüm gözeneklerine kadar kameralı denetim altına alınması gerçeklerinden de bunu kolayca görmekteyiz.

Yeni dönemde emperyalist küreselleşmenin, ÇUŞ’ların gereksinimleri temelinde yapılanan burjuva devlet, yoğunlaşan siyasal gericilik eğilimine bağlı olarak, burjuva kenti de buna göre yeniden yapılandırıyor ya da düzenliyor. Emperyalist devletlerin, ÇUŞ’ların, yerli holdinglerin bekçi köpeği Türk burjuva devleti, İstanbul’da geçmişle kıyaslanmayacak kadar büyük ve yaygın bir yığınak yapıyor. İdari yapıyı buna göre şekillendiriyor. Asker, polis, istihbarat, özel güvenlik ve mafya örgütlerini daha organize bir tarzda güçlendirerek yetkinleştiriyor. Kuşku yok ki, bu çaba; ÇUŞ’ların, yerli sermayenin güvenliği içindir. Tersinden bu çaba, daha güçlü patlak verecek kavgalara, ayaklanmalara karşı işçileri ve emekçileri ezmek içindir. Kapitalist kent gerçeği, çelişkili bir gerçektir; bu, gerçeğin kendi çelişkisidir. Çelişkinin bir yanında burjuvazi, öte yanında proletarya (ve emekçi kitleler) bulunur. İstanbul’un temel gerçeği de bu çelişkide billurlaşmaktadır. Ve işbirlikçi burjuva devlet, Türk halkına da ihanet etmiş ve bu toprakları ve zenginliklerini iç ve dış sermayeye fütursuzca pazarlamakta ve emperyalizmin ve burjuvazinin vurucu gücü olarak daima düşman barikatının saflarında savaşmaya da devam etmektedir.

Kapitalist kentin yapılandırılması savaşımı da, gerçekte, sınıflar mücadelesinin bir alanını oluşturur. Özelleştirme yoluyla, kent yoksullarının evlerinin başlarına yıkılması yoluyla, yükselen gökdelenleriyle, özel güvenlik ordusu ve teknik güvenlik önlemleriyle korunan ve kentin en güzel yerlerinde inşa edilmiş ve edilen lüks konut alanlarıyla, büyük iş merkezleri ve lüks eğlence mekanlarıyla temsil olan kent gerçeği, burjuva kenti simgeler. İş ve çalışma olanaklarından mahrum, hiçbir sosyal güvencesi olmayan, yoksulluğun, işsizliğin, konutsuzluğun, kültürsüzlüğün pençesinde kıvranan, sağlıksız konutlarda ve kentin merkezinin çevresini sarmış olan kent gerçeği ise proleter kenti, emekçi kenti simgeler. Bir yanda zenginlik ve lüks, diğer yanda yoksulluk ve sefalet; kapitalist toplumun sınıf eşitsizliğiyle belirlenen gerçeğini çarpıcı bir şekilde yansıtır. Büyüyen toplumsal zenginlik bir yanda, büyüyen yoksulluk ve işsizlik diğer yanda; zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu, birincilerin küçücük bir azınlığı, ikincilerin kentin ezici bir çoğunluğunu oluşturduğu tablo, sermaye düzeninin ve burjuva sınıf egemenliğinin yarattığı kent gerçeğini oluşturur. İstanbul, bu olgunun çarpıcı bir örneğini oluşturmaktadır.

Emperyalist küreselleşmenin artan temposu, İstanbul gibi metropol kentlerin dengesini çok daha keskin bir şekilde bozarak, sınıf çelişkilerini alabildiğince yoğunlaştırmıştır. “Dünya kenti” haline getirilmek istenen İstanbul gerçeğiyle bu çelişkilerin daha derin ve kapsamlı bir temelde keskinleşeceği açıktır. Emperyalist küreselleşme sürecinde dünya yoksulları gözden çıkarılmıştır. Hem dünyanın patronu ve hem de dünyanın en zengin ekonomisine sahip ABD’nin çok bilinçli bir şekilde New Orleans kentinde yaşayan, siyahi ağırlıklı yoksulların “Katrina Kasırgası’nın dev dalgaları tarafından yutularak, binler, on binler halinde ölümüne göz yumması örneğinde de bu çarpıcı gerçek, tarihe kaydını düşmüştür. Marmara Depremi’nde de bunu bizler hep birlikte yaşamıştık. Kürdistan’da yaşanan deprem (Bingöl, Hakkari) örneklerinde de bunu görmüştük. Sömürgeci boyunduruk altında yaşayan Kürdistan’da Türk egemen sınıflarının burjuva sınıf karakterinin yanı sıra, sömürgeci karakteri ve ırkçı düşmanlığı ile birleşen bir duruşa tanık olmuştuk daima.

Sınıf eşitsizliğiyle belirlenen, sınıflar arası uçurumun gitgide daha keskin düzey ve biçimler aldığı kapitalist kent, “küresel kent” yapılanmasında fırsat eşitliğine dayalı bir uygulama iddiası, gerçekte sınıf eşitsizliği nesnel olgusu temelinde tümüyle boş ve ikiyüzlü bir psikolojik gerici savaşı dile getirmektedir. Fırsat eşitliğinin olabilmesi için tüm toplum bireylerinin aynı elverişli koşullara sahip olması gerekir. Oysa bu, kapitalizmde, kapitalist kent, “küresel kent” gerçeğinde asla mümkün değildir. Kapitalist, emperyalist toplumda, kapitalist kent gerçeğinde fırsat eşitliği ve fırsatları değerlendirme olanağı yalnızca ve yalnızca kapitalistler için geçerlidir. Gerisi boş ve iğrenç demagojilerden ibarettir.

Gerek dünya çapında, gerekse de Türkiye çapında yoksulların ve işsizlerin açıkça gözden çıkarıldığı bir dönemde yaşıyoruz. İstanbul söz konusu olunca da burada yaşayan yoksullar gözden çıkarıldığı içindir ki, evleri başlarına yıkılmakta ve kentin dışına sürgün edilmek istenmektedirler. Unutulmamalı ki, İstanbul, Türkiye’nin en büyük nüfusunu barındırmaktadır ve her yıl, 200-300 bin yeni göç almaktadır. Türkiye’nin her bölgesinden, her ilinden, her ulusundan ve ulusal topluluklarından, inanç ve mezheplerinden insan kitlesinin yerleştiği, yoğunlaştığı bir kenttir İstanbul. İşsizlik, yoksulluk, sefalet, mafya, fuhuş, uyuşturucu kullanımı vs. bu kentte özellikle son 10 -15 yıl içerisinde daha keskin biçimde yayıldı. Önümüzdeki yıllarda İstanbul, yeni ve daha sert “sosyal patlama”lara gebe. Ve yine bilinir ki, İstanbul, geçmişten beri ilerici, devrimci, komünist, toplumsal muhalefetin ve mücadelenin de baş kentidir. ÇUŞ’ların, yerli holdinglerin, Amerikancı yarı askeri faşist diktatörlüğün, AKP Hükümetinin İstanbul korkusu boşuna değildir. “İstanbul’un küresel kent” haline getirilmesi projesi, kent yoksullarım dışlama projesidir. İstanbul’da diktatörlüğün resmi faşist örgütlenmesini sürekli geliştirmesi, sivil faşist hareketle, özel güvenlik örgütlenmesiyle, mafyayla organize bir tarzda çalışmanın daha etkin yürütülmesi, işçi ve emekçilerin İstanbul’unu “küresel kent” haline getirme politikasının temel sac ayaklarından birini ve başta gelenini oluşturmaktadır. Çünkü iç ve dış sermayenin istediği şey, dikensiz gül bahçesidir. “Dünya kenti İstanbul” politikası ve şiarı, sermayenin istediği dikensiz gül bahçesini yaratma pratiğini de ifade etmektedir. Bu politika, işçi sınıfı ve emekçi kitleler için daha fazla sömürü ve yoksulluk, daha fazla işsizlik ve geleceksizlik, daha yoğun burjuva devlet terörü, daha fazla kültürel yozlaşma, emekçi kadınların daha acımasız fuhuş bataklığına çekilmesi, emekçi gençlerin daha örgütlü lümpenleştirilmesi; kapitalist suç örgütlerinin, mafyanın, uyuşturucu şebekelerinin yörüngesine çekilmesi vb. demektir.

Proletaryanın ve kavgamızın başkenti İstanbul; bu proleter kent, burjuva kentin, küresel emperyalist kentin sunduğu metalaşmayı, hiçleşmeyi, geleceksizliği, barbarlık içinde yok oluşu kabullenecek mi?

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi