Koronavirüs Salgını Sonrası İktisadi, Siyasi ve Sosyal Felaket

Koronavirüs salgını sonrasında nasıl bir dünyaya uyanacağımız üzerine ortaya atılan pek çok fikir en az salgın kadar insanları meşgul ediyor. Kimileri, “Robotlar, yapay zekâ insanların yerini almaya başladı, temassız endüstriler gelişiyor, insanların internette geçirdikleri zaman iki katına çıktı, koronavirüs salgını ile gelecek yakınlaştı.” diyor. Kimileri, “Eyvah faşizm gelecek, bir felaket bu, 1984 romanında anlatılanlardan daha beter bir dünya bizi bekliyor.” diyor. Kimileri, “Küreselleşmenin sonuna geldik, ne olacak şimdi?” diye soruyor kendi kendine, acaba yeni bir Keynes çıkacak mı? Kimileri, “Yok canım ne bu kötümserlik, koronavirüs her şeyi yeniden düşünmemizi sağlayacak, insanlar daha iyi bir toplum için kolları sıvayacak, mesela uluslararasında işbirliği olmadan bir salgının üstesinden gelinemediğini her kes gördü, bundan sonra daha sıkı işbirliğinin yolları aranacak.” diye düşünüyor.

Sermaye Bir İlişkidir

Kapitalist üretim ilişkileri söz konusu olduğunda belki de anlaşılmasında en büyük zorluk çekilen konu sermayenin bir özne değil, bir soyutlama, bir ilişki olduğudur. Emekçinin mülksüzleştirilerek sermayeye tabi kılınması, işçinin fazla emek zamanına kapitalist tarafından el konulması, el konulan bu fazlanın yeniden sermaye olarak onun kumandası altında üretim araçları ve emek gücünü bir araya getirmesi bir ilişki olarak sermaye birikim sürecini tanımlar1. Meta üretimi aşamasında işçinin fazla emek zamanı metada yeni değer olarak cisimleşir. Bu henüz kar değil artı değerdir, onun paraya dönüşmesi için satılması, piyasaya çıkarılması gerekir. Bütün artı değerler piyasa havuzunda toplanır. Birim başına maliyeti en alta çekmeyi başaran ortalama fiyattan satacağı için piyasaya sunduğu artı değerden daha çoğunu kendisine çekmeyi başarır. Bu da ancak birim metaya aktarılan ortalama emek gücünün başkalarına kıyasla düşürülmesi ile mümkün olur. Bunu başaramayan daha aza razı olmak zorundadır ve zamanla iflas etmekten kendini kurtaramaz. Daha büyük sermayeler daha küçüklerini yutar. Patron işçiyi meta üretimi aşamasında soyar ama artı değerin kara dönüştürüldüğü yer olan piyasada da patronlar birbirini soyar. Patronların fabrikada işçiyi sömürmesi, piyasada patronların birbirini soyması gibi sermaye merkezileşip yoğunlaşmadan varlığını sürdüremez.

Sermaye birikimi en sonunda öyle bir noktaya gelir ki bütün üretim araçları ve bütün emek biçimlerini kendine tabi kılar2. Üretim araçları da emek gücü de burjuva toplumda sermaye üretimi için bir araya gelmedikçe kendi başlarına herhangi bir değerden yoksundur artık. Sermaye ile buluşmayan bir üretim aracı, mesela petrol, mesela toprak, mesela makine bir hiçtir, emek gücü de öyle, sermaye onu kiralamazsa emek gücü sahibi yalnızca emek gücünün değişim değerinden değil her türlü insani değerden yoksunlaştırılmış olur.

İşçinin fazla emek zamanına el koymayan, piyasada birbirini soymayan ve giderek dünya piyasasına hâkim olmayan bir sermayeden bahsedilemez. Sermaye üretimine dayalı bir toplumda hiçbir irade bunun dışında hareket edemez. Para sahibi bir kişi de bu ilişkinin bu gerçekliğin dışında bir hiçtir, anlamsızdır. Kapitalist üretim ilişkilerine tekabül eden burjuva devlet de ancak bu ilişkilerle bağı içinde bir varlık kazanabilir3. Devleti hangi burjuva fraksiyon yönetirse yönetsin, isterse halkçı bir yönetim idareyi ele alsın, sermaye üretimine bağlı kaldıkça buna uygun hareket etmek zorundadır.

Kapitalist üretim tarzı sürdüğü müddetçe bir ilişki olarak sermaye, üretim ilişkilerini, buna tekabül eden bütün politik üstyapıyı ve bunların bütünün ifadesi olan toplum biçimini belirler. Sermaye üst belirlenimdir, bütün burjuva toplum, bütün ekonomik ilişkiler, devletler ona tabidir.

Bütün bunları neden değindik?

Çünkü bunlar bizden bağımsız, burjuva toplumda yaşayan herhangi birinin iradesinden bağımsız olan nesnel gerçekliktir. Bu nesnel gerçeklik hesaba katılmadan yapılacak her türlü yorum boşa sallanmış yumruk gibidir.

İşçilerin Yerini Robotlar Mı Alacak?

“Robotlar, yapay zekâ insanların yerini almaya başladı, temassız endüstriler gelişiyor, insanların internette geçirdikleri zaman iki katına çıktı, koronavirüs salgını ile gelecek yakınlaştı.” diyor bir Çinli profesör4.

Koronavirüsle birlikte insanlığın ulaştığı bilimsel teknik düzey çok daha görünür hale geldi. Yapay zekâ ve robotlar sayesinde temassız üretim pekâlâ mümkün. İnsanlar uzun saatler boyunca ve ömürlerinin son yıllarına kadar çalışmak zorunda değil, işlerin büyük bölümü yapay zekâ ve robotlara devredilebilir5.

Ne var ki kapitalistlerin biricik amacı karlarını artırmak, karlarını çoğaltmaktır6. Karlarının kaynağı da işçiden gasp ettikleri fazla emek zamanıdır. Kapitalistler, bu fazla emek zamanını arttırmaya hizmet ettiği sürece bilimi teknolojiye uygulama yarışına girerler7. Emekçi makineden ucuza mal oluyorsa kapitalistin tercihi elbette makine değil işgücü olacaktır.

Sermayenin tekelleşme düzeyi yani merkezileşme ve yoğunlaşma derecesi öyle bir noktaya erişir ki bu yarış kar getirmez olur, bu nedenle teknolojiyi geliştirmek yerine ucuz işgücü cehennemleri yaratmak sermayenin başlıca eğilimi haline gelir. Varoluşsal kriz içindeki sermayenin durumu budur. Bu şu ya da bu kapitalistin tercihi değildir, sermaye başka türlü artı değer üretme yeteneğini yitirdiği için böyledir.

Kuşkusuz bilimin teknolojiye uygulanması devam eder ama bu bir avuç dünya tekelinin denetiminde ve mülkiyetinde gerçekleşir. Teknoloji onların elinde aşırı yoğunlaşacak ki geride kalan işgücü cehennemlerinden elde edilen kar onların kasalarına aksın. Küçük sermayeler istese de sermaye güçlerindeki yetersizlik nedeniyle bu teknolojilere ulaşamaz, onları kullanamazlar, onlara düşen büyük tekeller adına işçileri en berbat koşullarda çalıştırmaktır, onların karı da işçileri mahkûm ettikleri bu berbat koşullardan gelir. Bu nedenledir ki bir yanda muazzam bir teknolojik birikim varken diğer yandan 18. yüzyılın ilksel birikimi ya da vahşi birikim koşulları egemen hale gelmiştir. Bütün işler yapay zekâya, robotlara devredilirse kapitalistin kar kaynağı da kurumuş olur. Dolayısıyla kapitalizm altında yapay zekânın, robotların insanların hizmetine gireceğini beklemek boş bir hayaldir aksine sermayenin merkezileşmesi daha da arttıkça ezilenler ve emekçiler için cehennemi çalışma ve yaşam koşulları daha da ağırlaşacaktır.

Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan manzara kapitalizmin “teknik temelin devrimci niteliği”nden ne derece koptuğunu gözler önüne serdi.

Sermayenin “Tarihsel görevi, insan emeğinin üretkenliğinin, sınırsızca, geometrik olarak artmasını sağlamaktır. Burada olduğu gibi, üretkenliğin gelişiminin önündeki bir engele dönüşür dönüşmez, bu göreve ihanet etmiş olur. Böylece, yaşlılık belirtileri göstermekte ve giderek daha da köhneleşmekte olduğunu yeniden kanıtlar.” 8

Küreselleşmenin Sonuna Mı Geldik?

“Bildiğimiz küreselleşmenin sonuna geldik, koronavirüsten sonra yeni bir dünyaya uyanacağız, belki yeni bir Keynes çıkacak” diyenleri ele alalım.

Küreselleşme dediğimizde onu ancak emperyalist küreselleşme olarak kavrayabiliriz. Emperyalist küreselleşmeyi ortaya çıkaran ya da gerekli kılan sermayenin merkezileşme ve yoğunlaşmasının dünya çapında yeni bir düzeye ulaşması, dünya tekellerinin ortaya çıkmasıdır. Dünya tekellerinin ortaya çıkması ya da emperyalist küreselleşme sermaye üretim sürecinin de dünyasallaşması anlamına gelir. Yani artık bir metanın üretilmesi için gerekli ortalama toplumsal emek zamanı ulusal, bölgesel değil dünya çapında hesaplanmakta, artı değerin kara ya da sermayeye dönüşmesi de dünya piyasasını gerektirmektedir. Bu sermaye üretiminin evrimsel gelişmesinde yeni bir aşamadır. Bir kez bu aşamaya gelindi mi buradan geriye gidiş söz konusu edilemez.

“Küreselleşmenin sonu gelecek” diye kehanette bulunanların sermaye üretim sürecinin dünyasal ölçekte olmaktan çıkacağını, sermayenin yeniden ulusal düzeyde gerçekleşeceğini söylemiş olmaları gerekir. Bunun gerçekleşmesi, hâlihazırda bugünkü dünya piyasasının yüzde yetmişini denetleyen birkaç yüz dünya tekelinin parçalanması, hâkimiyetlerine son verilmesiyle ve bu tekellerin dünya ölçeğinde gerçekleştirdiği sömürü sayesinde dünyaya hâkim olan emperyalist devletlerin bundan vazgeçmesi ile mümkün olabilir. Bunun imkânsızlığı bir yana bir an için gerçekleştiğini hayal etsek bile, parçalanan bu sermaye zorunlu olarak ve kısa sürede tekrar dünya ölçeğinde merkezileşecektir. Çünkü merkezileşmek ve yoğunlaşarak dünya piyasasına hâkim olmak onun içsel hareketinin zorunlu sonucudur. Hindistan’daki, Mısır’daki, Nijerya’daki, Bangladeş’teki, Türkiye’deki ucuz emek gücü cehennemleri olmadan tekelci sermaye ayakta kalamaz ve bu ülkeler ucuz emek gücünü satamazlarsa yok olup giderler. Bu böyledir çünkü toplumsal emek zamanı bir kez dünya ölçeğinde belirlenir hale geldikten sonra küçük sermayelerin dünya ölçeğinde yoğunlaşmış sermayelerle rekabet etmesi olanaksız hale gelir. Küçük sermayeler en büyüklere tabi olur, onların bir çeşit bağımlı işçisi ya da taşeronu haline gelir. 1850’lerin terletici atölyeleri gibi günümüzde de “terletici” ülkeler vardır. Emperyalist küreselleşme dönemindeki uluslararası işbölümünün kaçınılmaz ve zorunlu bir gereğidir bu. “Terletici” ülkeler ortadan kalkmaz ama gelişmiş kapitalist ülkeler de “terletici” hale gelebilir, ABD ve Fransa ve diğer gelişmiş kapitalist ülkeler birer ucuz işgücü cehennemine dönüştürülebilir. Tekelci sermayenin ve onların devleti derinleşmekte olan krizi bu dönüştürme için bir fırsat haline getirmek isteyeceklerdir. Böyle bir gelişme emperyalist küreselleşmenin sonu değil derinleşmesi anlamına gelir. Kaldı ki gidişat zaten bu yöndeydi, kriz bu sürece hız katacaktır, hepsi bu.

Sermaye üretimi ile birikimi arasında da bir ayrım yapmakta fayda var. Sermaye ancak işçinin fazla emek zamanı gasp edilerek üretilebilir. Buna karşı sermaye birikimi iki biçimde gerçekleşir, ilki işçiden elde edilen artı değerin piyasada paylaşılması ile, ikincisi paylaşılan bu artı değerin mali araçlarla, spekülatif sermaye yoluyla bir kez daha paylaşılmasıyla. Bu ikincisinde artı değer üretimi söz konusu değildir, zaten üretilmiş artı değer yeniden paylaşılmakta mali soygun araçlarıyla bir elden diğerine geçmektedir. Emperyalist küreselleşme evresinde mali araçlarla soygun, spekülatif sermaye ile talan etmek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Dünya tekellerinin karlarının önemli bölümü buradan gelmektedir. Emperyalist ülkelerin bağımlı ülkeleri soymasının en önemli biçimi mali araçlarla gerçekleşmektedir. Bağımlı ülkeler de bu sermayeyi kendilerine çekemezlerse daha da yoksullaşmaktadırlar. Bu “sıcak sermaye” akımları olmaksızın bu ülkeler ayakta kalmaz ve iflasa sürüklenirler. Bu “sıcak sermaye” bir çeşit emme basma tulumbası gibidir, yüksek faizle sıcak para girişi dövizin ucuzlamasına neden olur, ucuz ithalat imkânı doğar, ucuz ithalatı ucuz emek gücü ile birleştiren ülkeler tekellerin tedarikçisi olma yarışında öne geçer. Bu nedenle tedarikçi ülkeler “sıcak para”yı kendi ülkelerin çekmek için birbiriyle yarışır bu arada “sıcak para” sahipleri faizler ve borsa spekülasyonları üzerinden olağanüstü karlar elde ederler.

Küreselleşmenin sonu demek, bu ilişkinin de bu mali soygunun da sonu demektir. Nasıl ki sermaye emeği sömürmeden var olamazsa ve emekçi emek gücünü kapitaliste satmadan yaşayamazsa emperyalist tekeller de mali-sömürge ülkeleri soymadan ve bu bağımlı ülkeler de kendilerini emperyalistlere soydurmadan ayakta kalamazlar. Nasıl ki emekçiler kendilerini en iyi koşullarda sermayeye pazarlamaya çalışıyorsa mali sömürge ülkeler de kendilerini en iyi şartlarda dünya tekellerine emperyalist devletlere pazarlama yarışına girmektedirler.

Koronavirüs salgını ile birlikte “sıcak para” mali sömürge ülkelerden geri çekilmeye başladı.

IMF, “Küresel Finansal İstikrar Görünümü: COVID-19 Zamanında Piyasalar” başlığıyla yayınladığı raporda, “Gelişmekte olan ve öncü piyasalarda, rekor düzeyde keskin bir tersine portföy akışı yaşandı”9 dedi.

Bütün kriz zamanlarında böyle oluyor zaten. Geri çekilen bu sermaye işler az çok normalleştiğinde tekrar geri döner, üstelik bu kez eskisinden daha güçlü olarak. “Sıcak para” gidince mali-ekonomik sömürge ülke ekonomileri tam anlamıyla bir bataklığa saplanır. Döviz fiyatları aniden yükselir, kronik işsizlik oranı yeni bir düzeye çıkar. Genç işsizler ordusuna yeni milyonlar eklenir. Yalnızca şirketler değil, büyük bölümü bankalara borçlu olan emekçiler de eldekini kaybetmeye başlar ya da iflas eder. Bağımlı ülkeler sermaye geri gelsin diye eskisinden çok daha elverişli koşullar sunar mali oligarşiye. Ve bu sermaye geri geldiğinde ülke ekonomileri üzerindeki hegemonyası çok daha fazla güçlenir.

Gökten Yeni Bir Keynes İnecek Mi?

Sözü edilen raporda IMF, bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüleceği tahmininde bulundu. Bu yıl ABD’nin yüzde 5,9 ve Euro Bölgesi’nin yüzde 7,5, Türkiye’nin ise yüzde 5 daralacağını öngörüyor IMF.

Malum, koronavirüs salgını başladığından bu yana devlet bütçelerinden kapitalist şirketlere muazzam miktarlarda sermaye aktarıldı. Derinleşen ekonomik krizle birlikte bu yönlü aktarımın artacağı açık. Yapılan bu sermaye transferinden yola çıkılarak “liberal ekonomi”nin sonunu ilan edenler ve yeni Keynes olmaya soyunanlar ortalığa dökülmeye başladı.

1929-30 ekonomik bunalımı sonrasında ekonominin yeniden canlanması için kapitalist devlet devreye girmeli, kolektif bir sermaye işlevi görmeli, bu yolla talep canlandırılmalı, daha sonra devlet eski rolüne geri dönmeliydi. Devletler bilhassa devasa alt yapı inşalarına girişerek talebe yeni bir canlılık kazandırabilirdi bunu ancak devletler yapabilirdi çünkü çoğu iflas etmiş ya da varlıkları erimiş şirketlerin böyle büyük yatırımları gerçekleştirme olanakları yoktu. Keynes’in aşağı yukarı belirttikleri bunlardı.

Devletler şirketleri kurtarmak için milyarlarca dolar ayırıyor ve görünüşe bakılırsa daha da ayıracak. Bütün kriz dönemlerinin tipik kapitalist devlet politikasıdır bu, karlar özeldir ama zarar toplumsaldır, yük emekçilerin sırtına bindirilmelidir. Şirketler ayakta kalmalıdır çünkü onlar çökerse sistem yıkılır oysa halkın bir bölümünün çökmesi ile kıyamet kopmaz. Sermaye üretimine dayalı toplumsal ilişkilerin gereğidir bu: her şey sermaye için, her şey sermayeye tabi.

1930’ların üzerinden neredeyse yüzyıl geçti. Tekelleşme düzeyi kıyaslanamayacak kadar yükseldi. Bugün sermaye kıtlığı değil aşırı sermaye fazlalığı var. Dünya tekellerinin sermayeleri dünyadaki pek çok devletin bütçesinden fazla. Demek oluyor ki tekellere bütçeden pay ayrılarak ekonomik kriz aşılamaz, talep istendiği ölçüde canlandırılamaz. Devletler bir zamanlar olduğu gibi bir sermaye şirketi gibi hareket edemez, devasa alt yapı inşaatları ile talebi canlandıramaz. Böyle yapamaz çünkü sermaye üretim sürecinin küreselleştiği, ulusal değil dünya pazarının belirleyici olduğu, tedarik zincirinin dünyasallaştığı, sermayenin önemli bölümünün mali araçlar ve spekülasyon yoluyla biriktiği bir devirde devletler tekelci sermayenin yerine geçmez olsa olsa bu tekellere koltuk değneği olabilirler.

Bütün bunlar bir yana 1930 dünya krizinde pek çok şirket iflas etti, 2008 dünya krizinde ise büyük tekeller devletler tarafından kurtarıldı. Böyle yapmak zorundaydılar çünkü dünya pazarına hâkim olan bu şirketlerin ifasını göze almak bütün bir kapitalist sistemin çökmesini göze almak anlamına gelirdi.

Oysa krizden çıkmak için iflasları göze almak, böylece sermayenin bir kısmının değersizleşmesi ile yeni sermayelerin ortaya çıkması ve kar oranlarının yeni bir yükselişine olanak sağlamak dışında bir yol yoktu. Toplam talep ancak bu yeniden yükselişle ortaya çıkacak canlanma ile artırılabilirdi.

Kapitalizm 2008’de girdiği krizden çıkamadı. Koronavirüs salgını ile birlikte uygulanan “tecrit” krizi yeni bir dip dalgasına sürükledi. Devletler 2008’de ne yaptıysa aynısını yapıyor, tekellere milyarlar akıtıyor ve merkez bankaları durmadan para basıyor. Yani büyük tekellerin iflasları yine göze alınamıyor. Yine bir kısım tekellerin değersizleşmiş kâğıtları satın alınarak bu tekelerin piyasa değeri bir ölçüde korunmaya çalışılıyor. Bu politikanın test edilmiş bir tek sonucu olur, ekonomik kriz aşılamaz, en iyi ihtimalle daralma yerini durgunluğa bırakır, yani kapitalist ekonomi sürünmeye devam eder; tekelleşme düzeyi daha da yükselir, kronik sermaye fazlası ve kronik işsizlik daha da büyür, sınıflar arası eşitsizlik daha da derinleşir, bir başka deyişle emekle sermaye, devletle halk arasındaki çelişmeler çok daha keskinleşir.

Servet Vergisi Çözüm Mü?

Burjuva solcu iktisatçılardan biri “Önce tarlalar çalışmalı yani çiftçiler. Yoksa bir süre sonra hepimiz aç kalırız. Sonra işçilerin sağlığı gözetilerek fabrikalar çalışmalı. Yoksa yine aç kalırız. İşçilerin sağlığı ne olacak? Buna hükümet çare bulmalı. Eğer zorunluluk olursa işçilere tam ödeme yapılmalı.” dedi. Bir başkası, “Mart-haziran döneminde yoğunlaşan tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürmezsek, ülkeyi yıkıma götürürüz” diyor. “Çiftçiler ve işçiler çalışmazsa aç kalırız” diyor iktisatçılar10. Haksız değiller, onlar üretmezse toplum çöker. Peki, kimin için ve hangi koşullarda üretecekler? Bir avuç zengin ve faşist iktidar için ve en sağlıksız koşullarda, her an işsiz kalma korkusu ile.

Bir an için bunu unutalım, derinleşen ekonomik kriz koşullarında bu çiftçiler ve işçiler nasıl çalışacak? Onları kim çalıştıracak? Çiftçiler emperyalist tekellerin bağımlı üreticileri haline getirilmedi mi? Dışarıdan sıcak para gelmezse nefesi kesilen bir ekonomide, ucuz ithalat ve ucuz işgücüne dayalı ihracat tökezlerse üretim çarkı nasıl dönecek? Ancak dışarıdan tedarik ettiği borçla üretim yapabilen, devlet ihaleleri ile kasalarını dolduran şirketlerin hâkim olduğu bir ekonomide çiftçiler ve işçileri kim çalıştıracak? Bu iktisatçılarımız “bağımsız bir kapitalist ekonomi” de önermiyor. Öneremez de, bağımlı ülkeler bağımlı üreticiler gibidir, kendi başlarına bağımsız bir pazarları yoktur, kendilerine iş verildiği müddetçe varlıklarını sürdürebilirler. Özetle emperyalizme emperyalist tekellere bağımlılığa son verilmedikçe sorunlar çözülemez. Emperyalizmle bağları koparmak demek kapitalizmi yıkmak demek, çünkü kapitalizme karşı çıkılmadan emperyalizme karşı çıkılamaz bugün, aksi her tutum aldatmacadır. Yine de burjuvalar aç kalmayacaktır, bunu biliyoruz. IMF bu yıl Türkiye ekonomisinde yüzde 5 küçülme bekliyor. Bu demektir ki işçiler ve bütün yoksullar için bugünkünden çok daha rezil koşullar kapıdadır. Açlık ve sefalet daha da artacak, resmi işsizlik dahi yüzde 20’lere dayanacaktır.

Emekçi sol aydınlardan Korkut Boratav’ın önerileri çok daha halkçı. “Üretken emek hem üretim tabanını ayakta tutar hem de en büyük tüketici sınıf olarak talebi ayakta tutar” diyor ve ekliyor: “Bunu yaratacak kaynaklar modern kapitalizmde dahi vardır. Nedir? Vergileme. Servet vergisi ama onun dışında gerekirse merkez bankası kaynaklarını da kullanarak sözünü ettiğim sağlık ve kaybolan gelirlerin önemli bir bölümünün telafi edilmesine harcanmalıdır.” K.Boratav’ın çözümü özetle: “Servet vergisi alalım, para basalım.”

Tam da burada en başta söylediklerimize geri dönelim, dedik ki sermaye bir ilişkidir, sermaye üretiminden vazgeçmediğiniz müddetçe son tahlilde siz sermayeyi değil sermaye sizi yönetir. Servet vergisi almak halkçı bir önlemdir, ama ancak geçici bir çözüm olabilir. Para basmak da öyle. Nihayetinde pek çok kapitalist ülkede servet vergisi şu ya da bu düzeyde uygulanıyor ve kimi ülkelerde harıl harıl para basılıyor. Sonuçta sermaye üretim yasalarına bağlı hareket etmek zorundasınız. Türkiye gibi mali sömürge bir ülke servet vergisi uyguladığında sermaye çıkışı hızlanacaktır, onu engellemek için yasalar çıkardığınızda döviz fiyatları uçacaktır. Boğazına kadar borçlu şirketleriniz bırakın vergi vermeyi borçları ile üstünüze kalacaktır, çünkü bu borçların büyük çoğunluğu hazine garantisi ile alınmıştır. Varsayalım yine de bu önlemlere başvurmayı başardınız peki sermayenin bekçiliğini yapan orduyu, bürokrasiyi nasıl kontrol edeceksiniz?

Nereye varmak istiyoruz? K. Boratav’ın belirttiği servet vergisi gibi önlemler için dahi sermayenin politik iktidarını devirmek gerekir, bunun bir seçim değil devrimle olabileceğini söylemeye gerek var mı? Sermayeyi ortadan kaldırmayı göze almayan hiçbir çaba başarılı olamaz11. Bunu Venezuela’dan Bolivya’dan aldığımız derslerle güncellemiş olmalıyız.

Servet vergisi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda para basmak çözüm değil derken bu tip reform taleplerine mutlak biçimde karşı çıktığımızı söylemiyoruz. Belli koşullar altına servet vergisi gibi halkçı talepler dillendirilebilir, krizin yükünün halka değil sermayedarlara yıkılmasını isteyebiliriz. Burada kastettiğimiz bunun ancak geçici bir çözüm olabileceği, emperyalist küreselleşme aşamasındaki kapitalizmi yıkamazsak onu sınırlandırmak için atacağımız her adımın en sonunda bizi yine sermaye ilişkisine bağlayacağıdır.

Kapitalizmi Bekleyen Son

“COVID-19 salgını sona erdiğinde, birçok ülkede kurumların başarısız olduğu düşünülecektir. Bu yargının nesnel olarak adil olup olmadığı önemsizdir. Gerçek şu ki, korona virüsten sonra dünya asla aynı olmayacak.”12 Bunlar kapitalist emperyalizmin başlıca yöneticilerinden ve sözcülerinden biri olan H. Kissenger’ın sözleri, Belli ki burjuvazi korku içinde.

Kissenger’ın başlıca üç önerisi var: Uluslararası işbirliği. İkincisi; meydana gelecek olan ekonomik krize en fazla maruz kalacak ülkelerin kendi başına bırakılmaması. Üçüncüsü; “liberal dünya düzeni ilkelerini korumak.”

Kissinger emperyalist küreselleşmeden vazgeçilemeyeceğini söylemiş oluyor. Sermayenin başka yolu da yok zaten. Peki, bunlar çözüm olabilir mi? Kissinger 40-50 yıl önce ezberlediklerini tekrar ediyor.

Bazı bakımlardan doğru söylüyor, hiçbir ülke ABD bile koronavirüs salgınına karşı olduğu gibi hiçbir soruna tek başına çözüm bulamaz, uluslararası etkin işbölümü gerekir.

Sermaye üretimine dayalı bir dünyada işbirliği ya da işbölümü işler iyi gittiği müddetçe vardır, işlerin iyi gitmediği kriz yıllarında ise paranın yerini silahlar alır, silahların ille de patlaması gerekmez ama parayla yapılamayan silahla yapılmak istenir. Kapitalizm için işler iyi gitmiyordu. Koronavirüsle birlikte her şey daha da berbat hale geliyor. IMF, bu yıl ABD’nin yüzde 5,9 ve Euro Bölgesi’nin yüzde 7,5 daralacağını öngörüyor. Çin’in büyümesinin yüzde 1,2’ye düşeceğini tahmin ediyor. Bu büyük bir yıkım demek. Bu koşullar altında dünya tekelleri ve emperyalist devletler arasındaki rekabet kızışacak ve belki de silahlar patlayacak. Bu emperyalist küreselleşmenin sonu demek değil aksine onun bir gereği.

En büyük daralma ABD ve AB gibi mali oligarşinin merkez ülkelerinde görülecek, 2008’de olduğu gibi Çin’in büyümesi de onları kurtarmaya yetmeyecek. Bu koşullar altında Kissinger’in önerdiği gibi ekonomik daralmaya maruz kalan yoksul ülkelere kim yardım edecek? Kendi ekonomisi bu kadar daralan bir emperyalist ülke kime el uzatacak, kimi ayakta tutacak? Dolayısıyla ikinci paylaşım savaşından sonra olduğu gibi Almanya’dan Japonya’ya, Türkiye’den Yunanistan’a aktarılacak bir ABD sermayesinden de söz edilemez. Aksine her ülke kendi derdine düşecektir. Yardım bir kenara “altta kalanın canı çıksın” burjuva felsefesine uygun olarak kriz içindeki her ülke yükü kendisinden daha güçsüz olana yıkmaya gayret edecektir.

“Liberal dünya düzeni”nin ilkeleri nasıl korunacak? Eğer söz konusu olan ekonomiye dairse kriz sırasında her sermayenin ve devletin diğerinin altını oymaya girişeceği açık. Mesela “sıcak sermaye” kriz koşullarında mali-ekonomik sömürgelerde kalmak yerine daha az karlı da olsa güvenli limanlara dönecektir. Emperyalist devletler başka ülkeler üzerindeki boyunduruğu sıkılaştıracak, kendi ülkesindeki sermayeyi denetim altında tutmak isteyecektir. Kuşkusuz bunlar geçici önlemlerdir. İşler görece yeniden iyiye gitmeye başladığında “liberal dünya düzeni” yani serbest sömürü ve yağma düzeni yeniden yürürlüğe girecektir.

Eğer söz konusu edilen siyasi düzense orada biraz duralım.

Ekonomik kriz bu denli derinleşecekse bununla beraber burjuva siyasi gericiliğin gemi azıya alacağı açık. Sermayenin politik temsilcileri krizin yükünü halka yıkmak için daha sert önlemlere başvuracaklardır. OHAL’ler, sokağa çıkma yasakları, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanması ya da ortadan kaldırılması, grev hakkının gasp edilmesi ve daha başkaları en “liberal” ülkede dahi sıradan olaylar haline gelecektir.

Koronavirüs salgınından önce dünya ezilenlerin ayaklanmaları ile sarsılıyordu. İşsizlik, yoksulluk ve sefalete, cinsel şiddet ve sömürüye, sermayenin doğayı talan etmesine karşı yüz milyonlarca insan baş kaldırmıştı. Dünya emekçiler için, kadınlar için, doğa için kötüydü, koronavirüs salgını ile şiddetlenen ekonomik krizle birlikte daha da kötü hale gelecektir. Dünyanın dört bir yanında ezilenler buna eskisinden de sert ve yığınsal ayaklanmalarla karşılık verecektir.

Kopuş Nereye Doğru?

“Sermaye bir ilişkidir” dedik, işçinin emek gücünü sömürerek kendini üretebilir ancak. Ne var ki 2008 dünya ekonomik kriziyle açığa çıktı ki bir yanda kronik aşırı sermaye diğer yanda kronik aşırı işsizlik dağları birikmektedir. Bu sermaye ile emeğin birbirini var eden bir ilişki olarak birbirinden koptuğu ve birbirlerinin varlık nedeni olmaktan çıktıklarının belirli bir düzeyde göstergesiydi. Yalnızca sermaye değil emek gücü de varoluşsal bir kriz yaşamaktaydı. Dünyayı saran isyan, kaos ve anarşi bu varoluşsal krizin politik tezahürüydü.

Şimdi yeni bir durum var. Derinleşmesi beklenen büyük krizle birlikte bu kopuş hali yeni bir düzeye yükselecektir, yukarıda da belirtildiği gibi bunun kaçınılmaz sonucu isyan, kaos ve anarşi halinin de yeni bir düzeye yükselmesi, bir yandan artan siyasi gericilik, faşizm diğer yandan artarda patlayan isyanlar kapitalist dünyanın sıradan panoraması haline gelecektir.

Olayların gidişatı bu kadar açıkken koronavirüs salgını ile ilgili ilerici devrimci partilerin ezilenleri düzene yapıştırıcı değil kopuşu hızlandırıcı politikalar izlemesi gerekir.

“Evde kal” çağrılarının yerini “isyan et” almalıdır. İşçilerin yoksulların virüsten korunmasının biricik yolu kapitalizme savaş açmaktır, aksi takdirde derinleşen kriz şartlarında koronavirüsten çok daha rezil ve aşağılık koşullar yoksulları felakete sürükleyecektir.

Bütün devrimcilerin aklındaki tek fikir burjuva iktidarların yıkılması olmalıdır. Bütün yollar, her türlü güncel taktik buna bağlanmalıdır. Bu iktidarın bir kerelik bir hamleyle alınacağı anlamına gelmez. Örneğin Meksika’da, Brezilya’da, İtalya’da mafya, bu kriz günlerinde yerel hegemonya alanları yaratmaktadır. Devrimciler bundan çok daha iyisini yapabilir. Burjuva devletler ne kadar önlem alırlarsa alsınlar ekonomik kriz derinleştikçe öncelikle burjuvazinin ideolojik hegemonyası ve onunla birlikte politik hegemonyası hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntı yaşayacaktır, fabrikalarda sermayedarlarla işçiler, yoksul mahallerde devletle halk güçleri, okullarda ilerici öğrencilerle faşistler arasında hegemonya mücadelesi için koşullar hiç olmadığı kadar olgunlaşacaktır. “İçerik aynı olmasına rağmen her ülkede süreç farklıdır. İçerik, yönetici sınıfın geniş kitlelerin rızasını talep ettiği veya zorla çıkardığı bazı büyük siyasi teşebbüslerde başarısız olmasından dolayı ortaya çıkan hegemonya krizidir.” sözü edilen bu “otorite krizi tam olarak hegemonya krizi veya devletin genel krizdir.”13 Birleşik devrimci demokratik önderliklerle ezilenlerin burjuvaziden ve onun devletinden kopuşuna bir yön kazandırmak her zamankinden çok daha fazla mümkün hale gelecektir.

Geleceği Devrim Yakınlaştırır

“Orta çağdaki veba salgını kapitalizmin yolunu açtı, korona da sosyalizmin yolunu açacak” diyenler oluyor. Böyle düşünenlerin unuttukları bir gerçekliği hatırlatmakta fayda var. Kapitalizmden önceki üretim ilişkilerinde yeni toplumun üretim ilişkileri eskisinin bağrında yeşerir ve giderek ekonomik ilişkilere egemen olurdu. Önce yeni üretim ilişkileri yeşerir ve gelişir ardından eski toplumun siyasal üst yapısı devrimlerle yıkılır ya da Gramsci’nin ifade ettiği gibi “pasif” devrimlerle dönüşüme uğrar. Feodal toplumdan burjuva topluma geçiş böyle gerçekleşti.

Kapitalizmin özelliği ise kendisi dışındaki geçmiş bütün üretim ilişkilerini önce kendisine yani pazara tabi kılmak ardından da yıkıma uğratarak kendisi içinde eritmektir. Böyle olduğu içindir ki sermaye kendisi dışında hiçbir özel mülkiyet biçimi bırakmaz. Sermaye bütünüyle egemen hale geldiğinde onun içinde yeşererek yavaş yavaş ona egemen olabilecek bir üretim ilişkisinin koşulları bütünüyle ortadan kalkar. Sermaye birikim düzeninde yeni bir üretim ilişkisi boy verip serpilemeyeceği için, burjuva toplum varoluşsal krize saplandığında, bütün siyasal, kültürel, hukuki üstyapısı ile birlikte yalnızca çürüme üretir.

Bu kokuşmuş, insanlığın sırtında atılması zorunlu bir yük haline gelmiş toplum biçiminden bir yenisine ancak ve ancak bir devrimle geçilebilir. Burjuva devleti alaşağı ederek, sermayeyi toplumsal mülkiyet altına alarak ortadan kaldırdıktan sonra insanlık rahat bir nefes alabilir aksi takdirde sermaye düzeni altında bir avuç büyük patron dışındakiler iklim krizi ile, virüslerle, iş cinayetleri ile, işsizlik ve yoksullukla hayatı sürekli zehirlenecektir ve giderek daha aşağılık şartlarda yaşamaya zorlanacaktır.

Kapitalizm içinde yeni bir üretim ilişkisi ortaya çıkarak yavaş yavaş ona egemen olamaz ama bu yeni üretim ilişkisi potansiyel olarak oluşur. Örneğin dünya tekelleri içinde komünizm potansiyel olarak vardır; dünya insanı, dünyadaki insanlar arasında iş birliği, dünya çapındaki örgütlenme, kısacası üretici güçlerin dünyasal ölçekte muazzam bir toplumsallaşması gerçekleşmiştir. Bilimsel teknolojik birikim “herkesin yeteneğine göre herkesin ihtiyacına göre” bir hayat tarzı için yeterli olgunluğa erişmiştir. Buradan bakınca evet, gelecek yani komünizm yüzyıldan öncekine göre çok daha yakınlaşmıştır. Buna karşın kapitalist kabuk ne kadar çürürse çürüsün kendiliğinden yok olup gitmez. Potansiyel olanı açığa çıkarmak ancak ve ancak politik bir devrimle gerçekleşebilir. Ancak politik bir devrim toplumsal devrimin yolunu açabilir.

Koronavirüs yeni bir toplumun, komünizmin maddi teknik temelinin bugünkü toplum içinde hazır hale geldiğini çok daha çıplak biçimde gösterdi.14 Ne ki onu görmek yetmez, o yeni topluma ulaşmak, onu elde etmek için örgütlenmek ve devrim için savaşmak gerekir, çünkü “hem komünist bilincin kitlesel ölçekte oluşturulması için hem de davanın kendisinin başarısı için insanların kitlesel biçimde değişime uğraması zorunludur. Bu değişim, ancak pratik hareket içinde bir devrim ile gerçekleşebilir.”15

Kaynaklar

1“Sermaye ilişkisini yaratan süreç, işçiyi kendi çalışma koşullarının mülkiyetinden ayıran süreçten başka bir şey olamaz; bu, bir yandan, toplumsal geçim ve üretim araçlarını sermayeye, öte yandan, dolaysız üreticileri ücretli işçilere dönüştüren süreçtir.” Marx, Kapital Cilt 1 sf. 687, Yordam Kitap

2 “Nasıl basit yeniden üretim, bir yanda kapitalistleri öte yanda ücretli işçileri toplayan sermaye ilişkisini sürekli olarak yeniden üretirse, boyutları gittikçe büyüyen yeniden üretim ya da birikim de, daha çok sayıda ya da daha büyük kapitalistlerin bir kutupta, daha fazla ücretli işçinin öteki kutupta toplanmasını sağlayacak şekilde, sermaye ilişkisini daha büyük ölçekte yeniden üretir. Sermayenin değerlenme aracı olarak durmadan sermayenin parçası haline gelmek zorunda bulunan, sermayeden kendisini kurtaramayan ve sermayeye kölece bağlılığı, yalnızca, kendisini sattığı bireysel kapitalistlerin değişmesiyle gözlerden saklanan emek gücünün yeniden üretimi, gerçekte, bizzat sermayenin yeniden üretiminin bir unsurudur. Yani, sermaye birikimi proletaryanın çoğalması demektir.” Marx, Kapital Cilt 1 sf. 593-94, Yordam Kitap

3 “Dolaysız olarak üretimin kendisinden kaynaklanan ve kendisi de üretimin üzerinde belirleyici etkide bulunan efendilik-kölelik ilişkisini belirleyen şey, karşılığı ödenmemiş artık emeğin dolaysız üreticilerden çekilip alınmasının özgül iktisadi biçimidir. Ama üretim ilişkilerinin kendilerinden kaynaklanan iktisadi topluluğun tüm biçimlenmesi ve dolayısıyla aynı zamanda onun özgül siyasal biçimi bunun üzerine kuruludur. Tüm toplumsal yapının en iç sırrını, örtülü temelini ve dolayısıyla aynı zamanda egemenlik-bağımlılık ilişkisinin siyasal biçimini, kısacası, her bir durumdaki özgül devlet biçimini bulduğumuz yer, her zaman, üretimin koşullarının sahipleri ile dolaysız üreticiler arasındaki dolaysız ilişkidir (bu da, her bir biçimi, her zaman, doğası gereği, emeğin kullanılma tarzının belirli bir gelişmişlik düzeyine ve dolayısıyla onun toplumsal üretici gücüne karşılık gelen bir ilişkidir). Bu, aynı iktisadi temelin (temel koşullar açısından aynı olan iktisadi temelin), sayısız farklı ampirik durum, doğa koşulları, ırk ilişkileri, dışsal tarihsel etkiler vb. nedeniyle, görüntüde, sadece söz konusu verili ampirik durumların çözümlenmesi yoluyla kavranabilecek olan sayısız farklılaşma ve derecelenme sergilemeyeceği anlamına gelmez.” Marx, Kapital cilt 3 sf.777 Yordam Kitap

4 https://tr.sputniknews.com/dunya/202004041041753491-cinli-profesor-koronavirus-gelecegi-yakinlastirdi/

5 “Bir yandan yeni maddi üretici güçler yaratan, öte yandan bunlar temelinde yeni yeni gelişen, böylece fiilen yeni gerçek koşullar peyda eden, özgül olarak değişmiş bir üretim tarzı gelişir. Böylece bir yandan sermayenin emek üzerindeki hâkimiyetinin gerçek koşullarını ilk kez yaratan, tamamlayan, bunlara uygun biçim veren, öte yandan işçiye karşıt olarak emeğin üretici güçlerini, üretim koşullarını ve iletişim ilişkilerini geliştirirken, yeni, kapitalist üretim tarzının karşıtlı biçimini aşan bir üretim tarzının, böylece yeni biçimlenmiş bir toplumsal yaşam sürecinin ve dolayısıyla yeni bir toplumsal oluşumun gerçek koşullarını yaratan tam bir iktisadi devrim meydana gelir.” Marx, Kapital, Cilt 1, Altıncı Bölüm, Dolaysız Üretimin Sonuçları, “Kapitalist üretimin ürünü yalnız artık değer değil sermayedir” başlığı içinde, Yordam Kitap

6 “Ücretlerin emek gücünün değeri altına düşmesi buralarda makine kullanımını önler ve kârı kullanılan emeğin azalmasından değil, karşılığı ödenen emeğin azalmasından doğan kapitalist için bu kullanımı gereksiz, pek çok durumda da olanaksız kılar.” Marx, Kapital Cilt 1, sf. 377, Yordam Kitap

7 “sermaye için, söz konusu üretici güç, genel olarak canlı emekte bir tasarruf sağlandığında değil, sadece, eklenen geçmiş emekle karşılaştırıldığında canlı emeğin karşılığı ödenen kısmında daha büyük bir tasarruf sağlandığında artar.” Marx, Kapital Cilt 3, sf. 266, Yordam Kitap

 

8 Marx, Kapital Cilt 3, sf. 266, Yordam Kitap

 

9 https://www.gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2020/04/15/imfe-gore-turkiye-slumpflasyona-girecek/

10 https://www.gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2020/04/15/marksist-iktisatcilar-uretim-durdurulamaz/

11 “Bu, kapitalist tasarımların kendilerine saplanıp kalmış burjuva iktisatçılarınınkinden özünde farklı bir kavrayıştır. Bunlar gerçi sermaye ilişkisi içerisinde nasıl üretim yapıldığını görürler. Ama bu ilişkinin kendisinin nasıl üretildiğini ve aynı zamanda onun içinde bu ilişkinin çözülmesinin maddi koşullarının üretildiğini, dolayısıyla iktisadi gelişmenin, toplumsal zenginliğin üretilmesinin zorunlu biçimi olarak tarihî haklılığının yok edildiğini görmezler.” Marx, Kapital, Cilt 1, Altıncı Bölüm, Dolaysız Üretimin Sonuçları, “Kapitalist üretimin ürünü yalnız artık değer değil sermayedir” başlığı içinde, Yordam Kitap

12 https://www.nerinaazad.org/tr/news/life/politics/henry-kissenger-koronavirus-pandemisi-dunya-duzenini-ebediyen-degistirecek

 

13 Gramsci, Selections From Teh Prison Notebooks, Certain Aspects of the Structure of Political Parties in Periods of Organic Crises, London 1971

14 “Belli bir noktadan sonra, üretici güçlerin gelişmesi sermaye için ayak bağı haline gelmeye, dolayısıyla sermaye ilişkisi de emeğin üretici güçlerinin gelişmesi için bir ayak bağı haline gelmeye başlar. Bu noktaya vardığında sermaye, yani ücretli emek, toplumsal zenginliğin ve üretici güçlerin gelişimi karşısında tıpkı lonca düzenine, köleliğe, serfliğe benzer bir konum kazanır ve bir boyunduruk gibi kırılıp atılması kaçınılmaz olur. Bir yanda sermaye öbür yanda ücretli emek arasındaki insani faaliyetin aldığı bu en son uşaklık biçimi, eskimiş deri gibi soyulup atılır ve bu deri değişimini, sermayeye tekabül eden üretim tarzının bizzat kendisi zorunlu kılar... Toplumun üretken gelişimi ile var olan üretim ilişkileri arasındaki giderek artan uyumsuzluk, kendini keskin çelişkiler, bunalımlar, kramplar biçiminde ortaya koyar… Düzenli olarak tekrarlanan felaketler, her seferinde daha büyük çapta tekrarlanarak, sonuçta sermayenin devrilip gittiği bir şiddet noktasına varacaktır.” Marx, Grundrisse, sayfa 585-586, Birikim Yayınları

15 Marx, Grundrisse, sayfa 71-72, Birikim Yayınları

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi