Emekçi Sol ve Devrimci Yol Arayışı

COVID-19 salgını tüm insanlığın yekvücut olmuş biçimde verdiği bir yaşam mücadelesi olarak gündeme girdi. Salgının herkesi, her şeyi etkilediği ve eşitlediği görüş açısı virüsten daha büyük bir hızla yayıldı. Farklı sınıf ve kesimlerden bireyler ve toplulukların aynı “sağlık-güvenlik” görüş açısında eşitlendiği, çözümü bireysel 14 davranış kuralına indirgeyen çağrılarda ortaklaştığı günler yaşandı. Buna sınıf çelişkilerini bir anda aşan, devleti, patronları, zengini işçi sınıfı ve yoksullarla eşitleyen tehlikeli bir propaganda eşlik etti. Salgının halk sağlığı ve güvenliği sorunu olması gerçeği karşısına çözümü sosyal mesafelenme, karantina ve bireysel tedbirler olarak gören çağrılar yaygınlaştı.

“Evde kal”, “Hayat eve sığar”, “Evde hayat var” çağrıları genel yaklaşıma dönüştü. Bu çağrılar, insanlığın önleyici sağlık hizmeti ile virüsten korunduğu bir halk sağlığı anlayışı yerine, insanların adeta kendilerini bir diğerinden koruduğu bencillik ve yabancılaşma üreten bir davranışa büründü. Toplumsal psikoloji bireysel korunma ve “ortak düşman korona” etrafında şekillendi, gerçek bir bocalama ve belirsizlik oluştu.

Hiç deneyimlenmemiş, sonuçları öngörülemeyen ve şiddetli bir vaka olarak karşımıza çıkan küresel salgın, bu belirsizlik ve flulaşma içinde virüsten daha yıkıcı olacak toplumsal, sınıfsal sorunların da temelini atıyor. Sağlık tıbbi bir mesele olsa dahi halk sağlığından ve devlet politikalarından ayrıştırılarak, salgın biyolojik bir zeminde ele alınarak durumdaki belirsizlik giderilemez. Sorun; kapitalizmden ve onun varoluş krizinden yalıtılarak, kendi başına ele alınamaz. Salgın ve sağlık toplumsal yapıdan, sınıf çelişkilerinden tecrit edilerek ele alındığı sürece virüsten ya da açlıktan ölüm kıskacı altında yaşayan milyonlar gerçek bir çözüme sevk edilemez. Bu kaynağa yönelmeyen her söylem ya da davranış, devlet politikaları ve sermayenin çözümü arasında nesneleşmekten kurtulamaz. Bu tablo içerisinde sermaye ve faşist Saray rejiminin sorun ve çözüm söylemlerinden ayrışmak, “sosyal mesafelenme” ve “Evde kal” çağrılarını salgından korunmanın gerektirdiği bağlama oturtmak, devrimci politika ve örgütsel yaşamda sağlık, hijyen, mesafelenme kurallarının gerektirdiği özenle yol bulmak, salgına karşı toplumsal sağlık etrafında güncel politika geliştirmek devrimci sosyalistler ve emekçi sol bakımından dönemin girişindeki politik-ideolojik sınanma sahaları oldu.

Sosyalist, emekçi sol hareketin ve devrimci politikanın geride kalan deneyiminden bakarak diyebiliriz ki; salgın ve karantina günleri kendini dayatana değin, salgının yaratacağı yeni durum özel biçimde gündeme girmedi. COVID-19 pandemisinin politik, örgütsel yaşamda ortaya çıkaracağı sonuçlar ve bu koşullarda devrimci politikanın nasıl yapılacağı, örgütsel çalışmanın nasıl ve hangi biçimde geliştirileceği sorununun çözümü öncelik haline gelmedi. Pandemi bütün toplumsal, siyasal süreçlerin ve tüm güçlerin odağına gelip yerleştikçe yeni durumun somut olguları daha da netleşti. Politik güçlerin önceden belirlenmiş ve belli bir çalışma tarzına bağlanmış konumlanışları değişime tabi oldu. Dönemsel politik faaliyet planları, kampanya süreçleri, çalışma tarzı somutlukları, örgütsel gündem ve görevler geçerliliğini yitirdi. Sokağın gücü büyük bir hızla geri plana düştü. Kitlelerle ilişkilenme biçimi sosyal mesafelenme ve karantina koşulları altında anlam değiştirdi. Sokakta politika ve kitle çalışması çizgisinde yeni duruma özgü değişim kendini dayattı. Kitle ajitasyonunda biçim değişimi, basılı materyallerin kullanımında değişim, sosyal medya ve dijital ağların kullanımında gelişkinlik, birebir ilişkilenmede yeni yöntemler bulma zorunluluğu gündemleşti. Salgının mücadelenin koşullarını nasıl etkileyeceği, politik ve örgütsel sonuçlarının ne olacağı, bu koşullarda devrimci politikanın nasıl üretileceği, güncel politik mücadelede hangi sorun ve taleplerin öne çıkacağı, mesafe ve karantina durumunda hangi mücadele ve örgüt biçimlerinin işlevli olabileceği, örgütsel yaşamda ve çalışma tarzında neye öncelik verileceği gibi sorunlarda düşünsel hazırlıktan yoksun devrimci sosyalistler ve emekçi sol hareket yeni duruma kendini uyarlamakta gerçek bir zorlanma yaşadı. Başka bir duruma geçişte zorlanmanın koşulladığı seyircilik, politik ve örgütsel hatta kendiliğindencilik durumu oluştu.

Pandemi, dünya çapında yeni bir durum yarattı. Kapitalizmin varoluşsal krizinin yarattığı koşullarla pandemi krizinin birleşmesi nedeniyle de durum daha özgün, daha farklı. Bütün dünya, toplumsal sınıflar, kesimler yeni bir durumla yüzleşiyor. Daha önce hiç karşılaşılmadık bir durum; devrimci politikada denenmemiş, örgütsel sahada yürünmemiş bir yol bu. Haliyle hiç kimsenin, hiçbir politik öznenin hazırlıklı olmadığı açık ve anlaşılır. Böyle bir dönemin deneyimlerinden yoksunluk, yeni duruma geçiş ve adaptasyonda göz önünde bulundurulması gereken temel bir gerçek. Ama kim bu yeni duruma uyum sağlar, onun gerektirdiği biçime geçiş yaparsa yeni durumun yarattığı riskler, olanaklar ve gelişmeler karşısında inisiyatif üstünlüğünü kazanacağı da gerçeğin başka yanı. Zira devrimcilik ve devrimci hareketimizin geleneği, verili koşullar altında yürümeyi, duruma devrimci yanıt üretme iddiasında temellenen bir politik inisiyatif geliştirmeyi ve örgütsel çalışma tarzında durumun ihtiyaçlarına yanıt olacak biçimde yeniden yapılanmayı emrediyor.

Pandemi sürecinin girişinde karşılaştığımız bu olgular dönemin temel ayırt edici çizgilerini veriyor. Salgın sürecinin ne kadar süreceğinden bağımsız olarak, bundan sonrası için köklü değişiklikler yaratacak olan, üzerine geldiği sınıfsal, toplumsal çelişkiler ve yapısal krizle birleşerek büyük bir politik gerilim ve değişim potası biriktiren bu duruma göre konumlanmak, duruma göre kendi değişimini örgütlemek devrimci hareketin sık sık aktüel konusu olan “yeniyi yaratmak”, “yeni yaşamı yaratmak”ın ön koşulu. İmkânlar ancak adına uygun bir hazırlık varsa realize edilebilir, yeni durum ancak yeni bir yol açılarak gerçekleştirilebilir. Eğer emekçi sol hareket insanlığın yaşam mücadelesiyle karakterize olan bu özgün süreçten başarıyla çıkmak istiyorsa, kendinde köklü değişiklikler yaratmak, başka bir duruma geçişi hiçbir beklemeciliğe ve tutuculuğa yer bırakmadan hızla tamamlamak zorunda. Bütün bu tablo; politikada öncü inisiyatif, örgütlenme ve çalışma tarzında cesaret ve yaratıcılık, bilinmezliğe yürüme cüreti ve bütün bunları halk sevgisinde, adanmış bir yoldaşlıkta birleştiren ideolojik netlik istiyor.

Dönemin ihtiyaçları ve sürecin girişindeki zorluklar devrimci hareket bakımından tarihsel olduğu kadar, güncel durumdan, somut pozisyondan da kaynaklanıyordu. Politik sahada ölü taklidi yapanlar, yıkıcı siyasal ve toplumsal gelişmeler karşısında muhalefet tonundan konuşanlar, taleplerle rejime yapılanma marjı açanlar hızla karantinaya çekilirken, sürece yanıt olmaya çalışanlar güncel politik hat geliştirmeye yöneldi. Politik mücadelenin verileri sosyalist ve emekçi sol harekette pandemi ile birlikte derinleşecek politik, ideolojik, örgütsel sorunları da su yüzüne çıkarmış oldu.

Pek çok örgüt, siyasi parti ortaya koydukları çözüm önerileri ve çalışma tarzıyla sağlık örgütü, dayanışma kurumu veya bir sosyal medya grubu biçiminde hareket etmeye başladı. Politik mücadele yerini tıbbi söylemlere, çağrılara bıraktı. Kurumların kapanması, uzaktan çalışma ve online toplantı sistemine geçişler, örgütsel mekanizmayı tasfiye ve kitle ile bağların dağılması riskini beraberinde getirdi. Salgının kontrolsüz yayılmaması için etkili ve gerekli olan karantina uygulamasını güvencelemek adına faşist rejime sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ilanı çağrıları yapıldı. Milyonlarca işçi, emekçi sokakta ve sağlıksız koşullarda çalışmayı sürdürürken, öncülük iddiasında olan yapılar, siyasi oluşumlar gönüllü bir hareketsizlik içine çekildi. Bu karantina ve sessizlik hali koronavirüsün kapitalizme ve faşist şeflik rejimine sağladığı en büyük destek oldu, oluyor.

Devrimci politikada yön arayışı önce; halk sağlığını gözetecek bir toplumsal-siyasal sistem anlatımı, pandemi ile birlikte iflasını ilan eden emperyalist kapitalist sistem karşısında sosyalizm propagandasında somutlaştı. En basit bir sağlık hizmetini dahi güvenceleyemeyen kapitalizme ve hükümetlere karşı isyanın yarattığı bilinç dönüşümüne “başka bir düzen”, “yeni yaşam” söylemleri, sosyalizm deneyimleri ve kazanımları ile seslenilmeye başlandı. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” söylemini güçlü biçimde sosyalizm propagandası ile buluşturan, güncel politik hatta da bu imkânla hareket eden siyasi yapılar kadar; söylemi sanki her şey kendiliğinden daha elverişli bir dünyaya, yaşama evrilecek türünden bir iyimserliğe, evrimciliğe bırakanlar da oldu.

Salgın koşullarında çalışmak zorunda kalan, üretim sürdüğü müddetçe çalışması toplum için de riske dönüşen işçi sınıfı sürecin merkezine doğru geldikçe, politik söylem ve mücadelede dönemin öncelikli sorun ve taleplerinin belirlenmesine doğru gelişti, somutlaştı. Günlük, etkili politik mücadelenin, faşist şeflik rejiminin pandemi koşullarını da fırsata çevirerek geliştirdiği işçi sınıfı ve halk düşmanı politikalarının teşhiri ve bunlara karşı mücadeleyi gerektiren kapsamında ise farklı pratik ve ayrımlar yaşandı.

Dönem politikasına özgü çalışma tarzının geliştirilmesi ihtiyacı devrimci örgütleri kendi çalışmaları ve kitlelerle bağ kurma bakımından iletişim teknolojisini daha güçlü kullanıp, daha etkili, yaratıcı propaganda sahaları geliştirmeye sevk ederken; var olan örgütsel sistemlerinin dağılması riskini de yarattı. Teknoloji ve iletişim sistemleri ile ilişki güçlenirken, kitleyle sistematik tarzda ilişki biçimlerinin üretilmesi görevi de devrimci politikanın ana gelişim yönü haline geldi.

Sosyalist Ve Emekçi Sol Hareketin Tablosu Ne Diyor?

Pandemiyle birlikte derinleşen iktisadi ve siyasi kriz, kapitalizme ve faşist rejime karşı isyan ve kopuş imkânlarını biriktirdiği kadar, siyasi gericiliğin ve faşizmin yükselişi riskini de taşıyor. Bu tabloda devrimci sosyalistler ve emekçi sol hareketin kendini etkin bir politik özne haline getirebilmesi, imkânları devrimci temelde ya da değişim, yenilenme temelinde geliştirebilmesi için gitmesi gereken kulvarlar belli. Mücadele gündemleri ve imkânları düzleminde sol hareketin verili pratik tablosuna daha yakından bakalım.

I

Dönemin birincil konusunu; işçi sınıfı ve emekçilerin öncelikli sorun ve taleplerini, halkın sağlığı ve sağlık güvenliğinin güncel ihtiyaçlarını somutlayan devrimci politikayı geliştirmek, onun mücadele araç ve biçimlerini yaratmak oluşturuyor. Bu konuda emekçi sol hareketin bir kesimi dönemi analiz etme, öne çıkan sorun ve talepleri somutlama ve bunları devrimci politikanın konuları yapmaya yönelirken, diğer bir kesim ise durumu söylemle idare etmeye yönelmiştir. Bu politik atalet kimi siyasi parti ve çevrelerde adeta sorunla ‘siyasal mesafelenme’ye dönüşmüştür.

Pandemi koşullarıyla kapitalizmin krizinin geniş bir kitle tarafından fark ediliyor oluşu ve bu farkındalığın kapitalizme karşı mücadele bilincini de, kapitalizmin alternatifi bir sistemle yer değiştirmesi ihtiyacını da büyüttüğünü söylemeyen, analiz etmeyen siyasi çevre neredeyse yok. Bu nedenle politik ajitasyonun, günlük propagandanın ve yazınsal alanda tartışılan konuların sosyalizmi içerme, sosyalizm için mücadeleyi yükseltme vurguları da güçlü. Sosyalizm iddiasını güncel talepler için politika üretmenin önüne geçirip, sadece söz tüketmekte olanlar olduğu gibi; kitle hareketinin belli bir nicel-nitel birikim anının konularına hazırlığı öne çekip, güncel ihtiyaçlara yanıt üretemeyenler de var.

Bu çoklu kriz içindeki potansiyel gerçek ve imkân, tüm dünya halklarının bugünden sezgisel biçimde kavradığı üzere, en büyük salgının kapitalizm olduğu ve kapitalizm var oldukça virüs üretmeye devam edeceği gerçeğidir. Bu kitle bilinci, kapitalizmi alternatifi sosyalizmle değiştirme iddiasının potansiyel imkânıdır ve dünyasal ölçekte mayalanmaktadır. Yani durum devrimcidir. Fakat bu bilincin kitlelerde bir güce dönüşmesi ancak bugünün somut koşullarına ve ihtiyaçlarına karşılık gelen güncel politik mücadele ile mümkündür. Milyonlarca işçi açlık ve salgın arasında seçime zorlanıyor, ya ücretsiz izinle açlığın ya da zorunlu çalışmayla salgının pençesine itiliyor. Farklı sınıfsal kesimlerin yaşamını evde idame ettirebileceği koşulları varken, işçi sınıfı, işsizler, kent yoksulları ve esnaflar çalışmak zorunda kalıyor. Bu nedenle devrimci politikanın en temel halkası ücretli izin, temel taktiği ise grevde somutlaşmaktadır. İşçiler yaşamak için greve sevk edilmeli, değişik nedenlerle evlerinde kalanlar için ise yaşamlarını sürdürmek için gerekli temel ihtiyaçların ücretsiz karşılanması için mücadele yükseltilmelidir.

Sosyalist ve emekçi sol hareket, “ücretli izin, ücretsiz sağlık, gıda ve temel giderler”de somutlaşan bir politik dil yarattı. Sürecin başındaki “evde kal” ve “sosyal mesafelenme” çağrıları süreç ilerledikçe ve devletin salgın politikaları belirginleştikçe, “Evde kalmak için ücretli izin”, “Evde kalmak için ücretsiz gıda” vb.ne dönüştü. Salgından korunmayı bireysel tedbire indirgeyen 14 madde kuralı; halkın sağlık güvenliği için taleplerin başa çekildiği siyasal-toplumsal söylemlerle yer değiştirdi. Pandeminin kendisinden sonra yaratacağı gelecekle ya da komplo teorileriyle ilgili teorik analiz kısmından çıkılıp, güncel politikaya bağlanmak ve politik dilin kurulumu hareketin kendi durumuna müdahalesi bakımından önemlidir öncelikle. Zamanla talepler bazı siyasi çevreler bakımından sosyal medyada sürekli dönen görsellere dönüşürken, bazıları için eylemin, değişik türde birleşik platformların, bazı bakımlardan ağların konusu haline gelmeye başladı. Yine emekçi soldan değişik siyasi parti, örgüt ve akımlar taleplere ulaşım yolu söylerken, “olağanüstü bir durum/dönem” olarak tariflenen pandemi koşullarındaki siyasi çehrelerinin de resmini çizmiş oldu.

EMEP işçi sınıfının pandemi koşullarında yaşadığı sorunları işyeri, fabrika, sanayi bölgelerinden görüyor, açıklıyor ve teşhir ediyor. Partinin bu kapsamda sosyal medya ağını daha gelişkin biçimde kullanmaya başladığı da görülüyor. Fakat ücretli izin için taktiği yok ve konu her somut olayda bir talep biçiminde dillendiriliyor. EMEP bu koşullarda söylenebilecek bütün siyasi sözü ve tarafgirliği bileşeni olduğu Demokrasi İçin Birlik’e (DİB) bırakmış, onun genel açıklamaları ve çözümü CHP’li belediyelere havale eden yaklaşımı ile sınırlı kalıyor.

Yeşiller Sol Gelecek Partisi, “Online buluşmalar, balkondan muhabbetler devam ederken, vızır vızır işleyen servisleri görüp, emekçi sınıfın adil paylaşım vb. hak kayıplarının yanında ciddi olarak da pandemi riski ile baş başa bırakıldığını görmemiz ve bunun için de ayrıca mücadele etmemiz gerekir” dese de, mücadeleyi de, çözümü de “öncü güçten çok halk inisiyatifi”ne bırakmış durumda.

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) durumun içinde “Müthiş bir devrimci imkân” görüyor ve günün acil görevini, “Alternatif bir dünyanın yaratılabileceği gerçeğinin kitlelere taşınarak örgütlenmelerinin sağlanması temelinde uzun soluklu bir mücadeleye hazırlanmak” olarak tarif ediyor. Peki, nasıl bir hazırlık? Bir dizi online panel, konferans, canlı yayın vb. araçlarını kullanarak, “Geniş kitlelere ulaşmak, ortak düşüncelerde buluşan insanların ileriki günlerde mücadele alanlarında buluşmasını sağlamak.”

Durumdaki potansiyel imkânı gören bir diğer siyasi çevre de Türkiye Komünist Partisi (TKP). TKP “Bu düzen değişmeli” çağrısı ile propaganda faaliyeti yürütüyor. TKP’nin Sesi ile sosyalizm üzerine programlar, söyleşiler örgütlüyor. “Komünistler salgını nasıl yönetirdi?” diye soruyor, halk sağlığı sistemi açıklıyor. Yeni bir sistem için aday olduğunu iddia eden TKP kitlelere parti için “gönüllü ol”ma çağrısı yapıyor, hatta bu dönemde en tepki toplayan çağrıyı da partiyi amaçlaştıran tavrı ile TKP yaptı, partiyi geliştirmek için halka IBAN gönderdi. SMF ve TKP kitlelere sosyalizm propagandası yaparken, tamamen propaganda hattına çekilirken, politik mücadelenin güncel sorunları karşısında apolitik tutumlarını pandemi koşullarında da sürdürdü.

Maocu geleneğin Yeni Demokrasi kanadı, devrimciliği kimselere bırakmayacak biçimde eleştiri pozisyonunda konumlanıp, siyaseten bir varlık göstermiyor. Hiçbir siyasi pratik ve hat oluşturmayan Yeni Demokrasi, dönemin açığa çıkardığı önemli araçlardan biri olan Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu’nun deklarasyonunu ele aldığı bir yazıda; “Politik rolünü ‘yatay’ düzlemdeki ‘bir araya getirici’ role indirgeyen anlayış reformist bir anlayıştır. Ve ne yazık ki birçok ‘devrimci’ kurumda adı konmamış bir biçimde çizgileşen şey bu reformist politika ve önermelerdir” diyor. Bu siyasetin açığa çıkardığı başkaca bir pratik ise henüz yok.

Bu geleneğin Partizan çevresi ise yeniye açıklık ve duruma adaptasyon halini sürdürüyor. Dönemi bu açıdan analiz ediyor. Yayınlarında konu ediniyor ve hareketleri, ortaya çıkan biçimleri izliyor. Fakat henüz politik mücadele kulvarında bağımsız ya da birleşik eylemiyle varlık gösterebilmiş değil.

Bazı siyasi çevrelerin yaklaşımlarında ortaya çıkan olguculuk, kaydedicilik, kendiliğindencilik ve sağdan bir kitleci anlayışı ve durumu tersine çevirecek kendiliğinden bir kitle hareketi beklentisinin aksine, duruma çözüm üretmeye çalışan siyasi parti ve çevreler de var. Korona günlerinde siyasetin sokak, eylem tablosu; posta-duvar gazeteleri ile talepleri, siyasi teşhiri mahallelere doğru yaygınlaştırmak; ozalit, pankart asmak, duvar yazılamaları yapmak; otobüslerde, semt pazarlarında, akşam saatlerinde semtlerde ajitasyon yapmak, ses çıkarmak, PTT, kaymakamlık önü ya da bir merkezi yerde belli bir kitle ile açıklama yapmak biçiminde şekillendi. Devrimci Parti, Emekçi Hareket Partisi, SODAP, Halkevleri bu biçimleri kullanan siyasi çevreler oldu. Bu siyasi yapıların söylemlerinde ve eylemlerinde ücretli izin ve kimi ihtiyaçların salgın süresince ücretsiz sağlanması öne çıktı. Ücretli izin çalışmasını doğrudan kendi hedef kitlesi ile buluşturma yönünde pratik sergileyen siyasi çevreler, sendikal oluşumlarda bu mücadele gündeminde öncü bir duruş sergiledi.

Devrimci Parti emekçi sol hareketin “talep” odaklı siyasi söylemine eleştiri bayrağını yükselten ilk siyaset oldu. DP’nin, “Kapitalist sistemin normalleşmesi için öneriler sunan, iktidarın politikalarına sadece muhalefet eden bir platform için mi yoksa kaosa karşı devrimci müdahaleleri örgütleyecek ve bunu kitleselleştirecek, iktidar karşısında bir nevi ‘ikili bir merkez’ oluşturarak, kapitalizmi işlemez hale getirecek bir birleşik kurmaylık için mi? Bizim tüm seferberliğimiz ikincisi içindir” yaklaşımı bir süre parti çağrılarını ve pratik pozisyonunu yönetti. Bu yazıda ayrıca ele alacağımız birleşik hareket ihtiyacına dair tartışma ve çağrılar, sokakta varlık göstermek, bağımsız eylemle yol almak konularında daha girişken olan DP’yi bir süre boyunca güncel pratik-politik hattın dışında tuttu. DP zaman içerisinde güncel politik hattını belirledi, örgüt olarak duruma adaptasyonunu geliştirdi, taktiğini “Esnek ama belli ilkeler üzerinde yükselen dayanışma ağlarını, kriz koordinasyonlarını, yaşam komitelerini kurmak” biçiminde somutladı. DP kitle ajitasyonları, ozalitler, duvar gazetesi, yazılamalar yoluyla talepleri duyuruyor. Basın ve sosyal medya aracılığı ile birleşik hareketin yaratılması zeminine de katkı sunacak biçimde tartışmalar, forumlar örgütlüyor. Bu bakımdan emekçi solun diğer kesimleri ile etkileşimini de güçlü tutuyor.

Halkevleri’nin pratik pozisyonunu kendi anlatımları ile doğrudan şöyle aktarabiliriz; “Merkezi olarak tüm talepleri en somut haliyle ifade etmeye çalıştık. Yalnızca basın açıklaması ve sosyal medya çalışmaları olarak değil, salgın koşullarına uygun bir biçimde afiş, bildiri gibi araçlarla da yaptık. Bulunduğumuz her yerde yan yana gelebiliyorsak muhalefet güçleriyle, gelemiyorsak kendi olanaklarımızla dayanışma ağları kurduk. Oluşan yeni duruma göre bulunduğumuz her alandaki örgütlü mücadelenin aksamaması için düzenlemeler yaptık. Sınırlı insanın katıldığı toplantılar yaptık, yapmaya devam ediyoruz.” Halkevleri hızlı harekete geçen ve politik refleksi güçlü bir siyaset olarak, örgütsel mekanizmasını döneme uyarlama ile uğraştı. Esnek kitle örgütlenmeleri ile harmanlanmış, geniş örgütsel yapısını durumun zorladığı dar mekanizma ve dizilişe uyarlamak önemli bir zorlanma yarattığı gibi, esaslı bir gündem oldu. Bu giriş aşıldıktan sonra HE bir siyasi özne olarak, enerjisini ve kitle gücünü dayanışma ağlarına yönlendirdi. HE’nin ağlardaki pozisyonunu ağları merkezileştirmek, dayanışmanın yanı sıra çalışmayı siyasallaştırmak eksenli oluyor. Gezi döneminin Taksim Dayanışması ve forumlar örgütlenmesine benzer bir kent sistemi yaratmak amaçlı öneriler üretiyor. Ayrıca ayırt edici bir yan olarak, politik mücadelenin bir gündemi haline getirilemeyen sağlık çalışanların sorunları ve taleplerine dikkat çekmek için bazı hastane ve il sağlık müdürlükleri önlerinde açıklama ve kitle ajitasyonu yapıyor.

SODAP kitle ajitasyonu biçimlerini zaman zaman kullansa da esas olarak dayanışma ağlarına ve bu ağlar içinde üretim ve dağıtım sistemi kurulmasına yönelmiş durumda. Siyasi çalışmada anlamlı bir yeri olan bu hareket, değişik yan yana gelişlere ve sokak politikasına açık. Fakat üretim ve dağıtım merkezli çalışma hedefi güncel politikada siyasi öznelik pozisyonunu şimdilik geri plana itiyor.

TİP hattını, “Salgınla mücadelede halkın çıkarlarını ve faydasını başa koyan, bilimsel verilere yaslanan, özellikle de yoksulluk kaynaklı erişim sıkıntılarını dayanışma aracılığıyla çözmeyi önceleyen bir örgütlenmenin ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Dayanışma örgütlülüklerinin kurulmasını içinden geçtiğimiz dönemin en acil ihtiyacı…” olarak koyuyor. Dayanışma ağlarında Halkevleri gibi TİP’in de belirgin bir ağırlığı var. TİP meclis kürsüsünü etkin bir politik saha olarak değerlendiriyor. Parti merkezi ve milletvekili ilişkisi içinde kurdukları işçi ihbar hattı ile çalışma alanlarında yaşanan sorunlarla tek tek bireyler temelinde muhataplaşıyor, bunları ifşa ediyor, çözümü için ilgili kurumlarla muhataplaşıyorlar. Aynı zamanda milletvekillerinin kürsü konuşmaları işçilerin, yoksulların acil, yaşamsal gündemlerine odaklanan, sınıf eksenli konuşmalar olarak etkin bir siyasi teşhir ve çağrıya dönüşüyor. TİP’in sosyal medya kullanımı da oldukça güncel ve canlı.

Emekçi sol içinden çalışmanın merkezine dayanışma ağlarını koyan bir diğer hareket de SYKP. Birleşik demokratik cephede de bir süredir HDK’ye yoğunluk vererek toplumsal örgütlenme fikrinde, pratiğinde derinleşen SYKP bu dönemin dayanışma ağlarına da yöneliyor. SODAP, Halkevleri, TİP, SYKP dayanışma ağlarına ağırlık verirken, bu ağlarda zayıf da olsa bir siyasi hat oluşturmaya da çalışıyor.

Sol hareket içinde hepten dayanışma örgütüne dönüşen Sol Parti olarak görünüyor. Eski ÖDP şimdiki Sol Parti zaten çalışmalarının esaslı bir bölümünü Dayanışma Kooperatifi ile yapıyor. Bu dönemde de balkonlara beyaz bez asma çağrısı ile 65 yaş üstüne ve hasta olanlara yardım örgütleyeceğini açıkladı, partilileri de bölge bölge ‘dayanışma gönüllüleri’ biçiminde örgütleyerek, kendi ağlarını kurdu. Sol Parti güncel taktiğin dile gelen ve henüz yeterince somutlanmayan boykot kısmıyla ilgili de çağrılar yapıyor. Market ve kargo işçileri ile dayanışma içerikli bir çalışma bu. “İşçilerin hakları elinden alan marketlerde alışveriş yapmayalım, kargo ve eve servis hizmeti kullanmayalım” içerikli el ilanları dağıtıyor. Bu marketleri duyuruyor. Pratik bir teşhire, eyleme yönelmeyen bu çağrının gücü zayıf fakat öne çıkabilecek biçimler bakımından geliştirici ilişki kurmak önemli.

Toplumsal Özgürlük Platformu (TÖP) de dayanışma ağları olarak çalışan siyasi çevrelerden. TÖP’ün ağlara yaklaşımı, “Kendi kendimizi yönetmek en meşru taleptir. Şimdi her yereli dayanışma ağlarıyla örmenin zamanıdır. Halkın kendi inisiyatifleri-meclisleri bu ağların içinden çıkacaktır. Halk meclisleri halkın seçeneğini fiilen inşa edebilir” görüş açısına dayanıyor. TÖP bulunduğu yerlerde özellikle Güney hattında dayanışma ağlarını doğrudan kuruyor. Sticker çalışması ile halka sesleniyor. Kurduğu ‘bildirim hattı’ ile işyerlerinde ücretsiz izne zorlanan, sağlıksız ortamda çalıştırılan işçilere ulaşmaya çalışıyor. Bu bildirimlerin geri dönüşünün hangi biçimlerde olduğuna dair veri yok.

Ücretli izin talebini doğrudan işçiler içerisinde bir çalışmaya dönüştürme, bunun biçimlerini bulma konusunda daha belirgin bir yaklaşım içinde olanlar Kaldıraç, Alınteri ve Emekçi Hareket Partisi (EHP). Alınteri inşaat işkolundaki eylemleri ile öncü bir pratik sergiledi. Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş gibi öncü sendika ve işçiler ortak bir zeminde bir araya gelirken, işçilerin ücretli izin hakkı için bazı işyerlerinde somut eylemler, iş bırakmalar dönemin öne çıkan ileri pratikleri oldu. Sosyal medya kanalıyla da farklı fabrika ve şantiyelerdeki işçilerle ilişkiler kuruyor. Alınteri’nin inşaat işkolundaki sendikal pratiği önemli fakat sendikal çalışma dışında bir siyasi özne olarak ayrıca bir hat koymamış olması temel eksiklik olmayı sürdürüyor. Kaldıraç da benzer biçimde işyerlerinde, sanayi bölgelerinde işçilere seslenmeyi, buralardan bir siyasi hat geliştirmeyi esas alıyor. Her iki siyaset bu çalışma etrafında birleşik zeminde de duruyor.

EHP ücretli izin için işçiler arasında çalışma hedefiyle hareket ediyor. Bu konuda bazı hazırlıklar da yapıyor. Şu ana kadar gerçekleşen en temel pratik İstanbul’da Şişli Kaymakamlığı önünde yardım sırası bekleyenlere yaptıkları eylem oldu. Eylem işçilere sefalet ücreti dayatan yasal düzenleme Meclis’teyken yapılması bakımından iyi bir teşhir ve politik refleks eylemiydi. Seslendiği kitle bakımından da karşılık buldu. Ayrıca bu eylem görsel hazırlığı, disiplini, ajitasyon gücü bakımından da örnek bir eylemdir. EHP dayanışma hattını gençlerle örgütlüyor.

II

Güncel politik hattın önemli bir boyutunu da faşist şeflik rejiminin pandemi koşullarına uyarladığı işçi sınıfı ve halk düşmanı ekonomik ve siyasi politikalarının teşhiri, bunlara karşı mücadelenin geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bu konuda emekçi sol hareketin durumu daha parçalıdır. Bu mücadele kapsamındaki pratik duruş emekçi solun güncel siyasal talepler için mücadelesinin içeriğini de vermektedir. Bir dayanışma örgütü gibi, sosyal medya örgütü gibi düşünmek, muhalefet tonundan konuşmak ile politik özne olmak ayrışması net olarak bu sahada alınacak tutumda belirginleşmektedir.

Faşist şeflik rejimi oluşan yeni durumu her bakımdan kendi iktidarını tahkim etmenin, dayandığı işbirlikçi tekelci burjuvaziyi güçlendirmenin aracına dönüştürüyor. Karantina ve mesafelenme ortamından yararlanarak muhalifleri ezme, politik özneleri örgütsel tasfiyeye itmeye, devrimci mücadele sahasını etkisiz hale getirerek toplumsal meşruiyet sorununu çözmeye çalışıyor. Gözaltı, tutuklama saldırısı sürüyor. Sosyal medya kısıtlamaları, soruşturmaları bitmiyor. Yaşam için konuşan, düşünce açıklayan, ajitasyonu yükselten TIR şoförüne, sağlık emekçisine, sendikacıya, gence, yaşlıya, kadına saldırıyor. Koronavirüs karşısında acil yasal düzenleme gerektiren her sahada daha kalıcı ve hakları geriye dönük olarak gasp eden düzenlemelere yöneliyor. İşçi haklarında, İnfaz Kanunu’nda, 6284’ün uygulanmasında alan daraltmaktan geri durmuyor. Yaşam hakkı için verilecek mücadeleyi, önündeki bu faşist barikattan kurtarmak için antifaşist mücadele gerekiyor. Devrimci politika bu bahiste rejimin saldırganlığı kadar kırılganlığı görmeli ve buna vurmaya odaklanmalı. Lenin “Zincir en zayıf halkasından kopar” der. Türk burjuva devletinin en kırılgan hattı Saray-AKP-Erdoğan’dır. Süleyman Soylu istifasından da okuyabileceğimiz gibi mevcut rejim her şeye kadir, çelişkisiz bir yapı değildir. Aynı zamanda yönetememe krizi pandemi ile daha da derinleşerek sürmektedir. İstifa tüm bu tablo içinde politik bir sonuçtur ve süreç benzer tipte siyasi krizlere gebedir. Durumun içindeki bu devrimci imkânın bize söylediği şey, doğrudan faşist Saray rejimini ve AKP/MHP faşist iktidarını teşhir etmeyi esas alan antifaşist içerikli kitle çalışmalarını yükseltmektir. Sosyalist ve emekçi sol hareket bu noktaya sistematik olarak vurmalıdır.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa’nın uygulama sahasını daraltan HSK genelgesi zamanında Kadın Savunması’nın sokak eylemi, cinsel istismar suçlularına tahliyenin önünü açan yasal düzenlemeye karşı SKM’nin ses çıkarma eylemleri, HDP’nin İnfaz Yasası görüşmelerindeki Meclis direnişi ayırıcı eylemler oldu. ESP’nin büyük şirketlerin vergi borçlarının silinmesi üzerine Beşiktaş Vergi Dairesi önündeki eylemi, EHP’nin yardım kuyruğundaki emekçilere sefalet ücretini kabul etmeme çağrısı, Sol Parti Artvin temsilcisinin hükümetin IBAN açıklamasına karşı borç faturası yollaması, ESP Fındıklı Temsilcisinin “Bu koşullarda çay üreticileri ne yapacak?” diye soran açıklaması… Siyasi teşhir gücü yüksek, saflaştırıcı ve bu bakımdan ayırıcı eylemlerdir. Bu tarz eylemlerin çoğaltılması, bağımsız ve birleşik hattan yaygınlaştırılması gerekmektedir.

III

Sosyalist ve emekçi sol hareket bu döneme; solun dağınıklığı, parçalı tablosu, kitlesel eylem ve mücadele biçimlerinin daralmaya başlaması, kitlelerden uzaklık gibi bir dizi tartışma ile girdi. Her bir siyasi çevre kendi cephesinden hem yeni bir siyaset ve örgüt tarzı yaratmanın hem de birleşik mücadele imkânlarının tartışmasını yürüttü. Bu dönemde de birleşik bir cephenin yaratılması tartışmaları sürüyor. Devrimci politikada da birleşik mücadele kanallarının yaratılması, döneme özgü biçimlerinin bulunması temel yanlardan biridir. Fakat bu tartışma sosyalist, emekçi sol hareketi kitlelerin inisiyatifini geliştirecek biçimler bulmak adına pasifizme götürmemesi gerektiği gibi, döneme özgü birleşik cephenin yaratılması adına beklemeci, ertelemeci bir pozisyona da itmemelidir. Dönem kitle arasında faaliyetin üreteceği kendine özgü platformlar, ortak cepheler, ağlar yaratacağı gibi, daha temel ilkelerde ortaklaşan politik özneler bakımından da ayrıca birleşik mücadele kanalları açığa çıkaracaktır. Önemli olan politik mücadelenin ihtiyaçları düzleminde bu imkânları somutlamaktır. Durum şu anda sosyalistler ve emekçi soldan sayısız gündem etrafında “sokakta birlik” yapmayı; sokağı karantina ve mesafelenme koşullarında faşist rejime bırakmamayı bekliyor. Dönem; sistematik biçimde kitlelere gitme kanalları yaratarak, yaşam ile ölüm arasında ince çizgide duran milyonlarca işçinin, yoksulun talebini politikasız, sözsüz, eylemsiz bırakmamayı emrediyor. Geride kalan zamanın daha da geliştirilebilecek deneyimlerinden bahsedebiliyoruz artık. Politika-örgüt denklemine dair veriler de açığa çıkıyor. Şimdi acil olan eylemde ve sokakta birliğe, kitle çalışmasına yönelmek.

Dönem içerisinde temel cepheleşme deneyimi öncü işçilerin, mücadeleci sendikacıların kurdukları Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu oldu. Bu Platform ücretli izin hakkını ve grev taktiğini net biçimde siyasal mücadelenin eylemine dönüştürdü. Konfederasyonlar üzerinde de basınç yaratan bu hareket, sadece İstanbul değil, Anadolu’nun değişik yerlerinden sayısız sendikacıyla, işçiyle bağ kurdu. Platform Covid-19’a rağmen işçileri çalıştırmaya devam eden işyerleri, işçileri ücretsiz izne zorlayan işkolları, sanayi bölgeleri, hafta sonu çalışma izni alan işyerleri önünde eylemler, basın açıklamaları, kitle ajitasyonları yaparak işçiler arasında ücretli izin çalışmasına yöneldi. Bu pratiklerde Limter-İş, İnşaat-İş, Dev Yapı-İş gibi öncü işçiler ve sendikalar sürükleyici oldu. Bu eylem biçimi DİSK’e bağlı diğer sendikaların kendi işkollarındaki işyerleri önünde eylemler yapmalarına da öncülük etti. Aynı zamanda her gün saat 20.20’deki ışık söndürme eylemini haftanın bir gününde sokağa taşıyarak siyasi çevreler, topluluklarla yapılabilir bir eylem biçiminde buluşmayı pratik hale getirdi. İstanbul’da dayanışma ağlarının kararı olarak uygulanan 20.20 ses çıkarmaları “ücretli izin” talebi dışında evde kalmak için gereken “ücretsiz gıda” vb. için somut eyleme dönüştü. Dayanışma ağlarının ücretli izin ve diğer taleplerle eylemli buluşması hareketin siyasal içerik kazanması bakımından önemli. Zira Umut-Sen tarafından yapılan “Ödemiyoruz” kampanyası da önemli bir siyasal çalışma olarak, bu ağlarda kitle hareketine dönüştürülmeyi gerektiriyor.

Birleşik Demokratik Cephede Durum

Pandemi döneminde devrimci politikanın yönünü, temel taktiğini belirlemek ne kadar temel bir konu ise, dönemin ihtiyaçlarına uygun ilişki ve örgütlenme ağının kurulması, çalışma tarzının geliştirilmesi ve var olan örgütlenme biçimlerini boşa düşürmeyecek yolların bulunması da bir o kadar yaşamsal. Politik özneler bu duruma yanıt olacak ilişki ve çalışma tarzı somutluğu geliştirdikçe koşullara adapte olmaya ve hareket etmeye başladılar. Birleşik demokratik cephenin her iki kanadı bakımından tabloyu bu somut durumdan ele alarak değerlendirmekte fayda var. HDP ve HDK sürecin politik hattını kurmak ve buna göre konumlanmak yerine, yolladığı genelgelerle salgının sağlık bakımından risklerine işaret etti, alınması gereken tedbirlere odaklandı. Bir aşamadan itibaren ise sağlık yönlü tedbirler ve kurallar, HDK’yi merkezi yapının işleyişini tümden durdurmaya, HDP’yi de belli bir merkezi işleyiş haricinde tüm kurumsal yapı ve yerel örgütlerde uzaktan çalışma sistemine geçmeye götürdü. Kendi başına örgütsel varlığıyla birleşik bir odak olan bu yapıların yüz yüze temas ve var olan tarzın belli biçimlerde sürdürülmesine dönük bir iç sistem geliştirmemesinin birleşik cepheyi tasfiyeci bir durumla karşı karşıya bıraktığını söylemeliyiz.

Örgütsel durumda ağır bir sonuç yaratan bilinmezlik durumu politik mücadelede de birleşik demokratik cephe örgütlerini yönetti. HDK açısından yerel örgütlenmeler yaratmanın, taban inisiyatifini geliştirmenin, Sağlık Meclisi ile semtlerde, evlerde sağlık taramalarına, korona ile ilgili sağlık eğitimlerine yönelmenin yığınla imkânı varken tam bir hareketsizlik hali oluştu. HDP bakımından ise gerek meclisten, gerekse örgütlenme ağı ile yerelden iktidarın pandemi politikalarına karşı durmanın, işçi sınıfı ve halkın taleplerinin savunucusu olarak pozisyon almanın, emekçi sol için birleşik çağrı ile yönsüzlüğe, dağınıklığa müdahale etmenin imkânları varken, duruma seyircilik pozisyonu oluştu. İnfaz düzenlemesinde AKP’den beklemeci bir tavra girerek bir süre aktif tutum alamamak; “Evde kal” kampanyası ile politika da sık sık dirsek temasına girdiği CHP’nin “Evde tut” söyleminin bile gerisine düşmek HDP’nin iki politik hatası oldu. HDP durumuna; örgütsel mekanizmalarını yeniden sürece uygun düzeyde işleterek, “Kardeş Aile” kampanyası ile dayanışmanın kendine özgü biçimini geliştirerek, İnfaz Yasası görüşmelerinde olduğu gibi Meclis’te aktif bir tutum geliştirerek müdahalede bulunuyor. HDK ise örgütlü gücü ile yerel ağlara giriyor, ağların toplumsal örgütlenmelere dönüşmesi ve siyasi hat kazanması bakımından inisiyatif almaya çalışıyor. Birleşik demokratik cephe örgütleri içinde bulundukları yönsüzlüğü aşarak, kendilerinde verili olan güç ve imkân ile cephenin genişletilmesi ve saflaşmanın derinleştirilmesinin önünde yürümelidir.

Devrimci Sosyalistler Keşif Kolu Oluyor

Durum devrimci sosyalistler bakımından da benzer gelişti. Durumun nesnelliğini kavramak, politik-örgütsel düzlemde geçişe karar vermek ve yapmak, belirsizlik içinde yol arayışına yönelmek devrimci sosyalistlerin sürecin girişindeki gerilimleri oldu. Daha şimdiden dönemi anlama, döneme adapte olma, dönemin çalışma tarzını kurma deneyimlerinden bahsedebiliyoruz artık. Bu deneyimden hareketle diyebiliriz ki, gerek devrimci sosyalistler gerekse de sosyalist gençlik duruma kendini en hızlı adapte eden ve hareket imkânı kazanan kuvvet oldu. Belirsizlik perdelerini aralayacak azim, yeniyi deneyimleme cüreti, geçiş yapma cesareti sürecin girişinde edinildi.

Örgütlenme ve çalışma tarzının geliştirilmesi devrimci sosyalistler bakımından koronalı koşullara geçişin ilk aşaması olmuştur. Kolektif yönetim organlarının tümünde 3’erli dar komite işleyişine geçilmiş, illerdeki yerel komite işleyişinin bölgesel komiteler aracılığıyla merkezileşmelerine dayalı bir iç sistem kurulmuştur. Sosyalist gençler de herhangi bir örgütsel ve siyasal dağılmaya izin vermemek için, hızlı biçimde komün evleri kurup bu evleri birer komite biçiminde işletmeye, haftalık siyasi ve örgütsel rapor sistemi düzenine geçerek kendisini örgütledi. İç sistemini ve örgütlülüğünü korudu, komün evlerde kalamayanlarla da belirli bir ilişki sistemi belirledi. Devrimci sosyalistlerin ve sosyalist gençliğin oluşturduğu bu iç sistemleri düzenli toplanmak, yüz yüze görüşmek, kendine bağlı alt örgütlerden raporlar almak ve yerinde denetlemek biçiminde çalışması planlanmış ve dönem içinde de bu çalışma tarzı kazanılmıştır. Bu örgütsel düzenleme süreci örgütlülük bilincinin, paylaşımın, birlikte yaşamanın, yoldaşında tamamlanmanın, devrimci eğitimin, devrimci eylem ve öncü misyonun yaratılmasında fedakârlığın, risk ve sorumluluk almanın, kitlelerle, sokakla ilişkilenme ısrarının, planlı olmanın, denetim ve disiplinin, velhasıl devrimci olmanın yeni anlamlar kazandığı bir dönemdir. Ve öncünün verili koşullarda kendi yolunu açma tarihsel geleneğinde müstesna yerini almıştır.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) politik eylemin, propaganda, ajitasyonun, bildirinin, afişin yeni anlamlara büründüğü bu dönemde “Şimdi nerden ilerleyeceğiz?” sorusu ile kendi yolunu açmış, ilk devrimci eylemini böyle yapmıştır. İşçi sınıfı ve ezilenlerin korona koşullarında en yakıcı sorun ve talepleri belirlenip, devrimci politika bunun üzerine inşa edilmiş; ücretli izin hakkı için sistematik olarak işçilere giden dönemsel politik hat oluşturulmuştur. Sokağa çıkma yasağına rağmen işçileri çalıştıran tersane önünde açıklama yapmak, Ümraniye’de, Haramidere’de COVID-19 testi pozitif çıktığı halde işçileri çalıştırmaya devam eden fabrika ve sanayi bölgesi önünde basın açıklaması yapmak, işçi geçiş noktalarında kitle ajitasyonu örgütlemek biçiminde, kitlesi ve politik hedefi somut eylemlere yönelinmiştir. Bu politik çalışma doğrudan işçiler arasında çalışmayı esas aldığı gibi salgından aynı biçimde etkilenen kent yoksullarını, esnafları, işsizleri de kapsayacak biçimde geliştirilmiş, grev taktiği “yaşam grevi” olarak genel bir direniş çizgisine dönüştürülmüştür.

Bu dönem bakımından sosyalist gençliğin üniversite ve liselerin kapanması ile birlikte parti ile birlikte çalışmaya yönelmesi, ortak komiteler kurulması, dayanışma ağlarına dahiliyeti, bazı yerlerde ağların kuruluşunun öznesi olması da çalışmalara güç ve enerji katmıştır. Sosyalist gençler kitle çalışmasının değişik sahalarında partiye güç ve omuz vermenin yanı sıra değişik anlarda yaptıkları sokak pratikleriyle de gerek partiye gerekse de emekçi sola işaret fişeği ve sürükleyici özne oldular. Gençlik örgütleri içinde sıyrıldılar.

Devrimci sosyalistler yaşam grevini örgütlemek için sanayi siteleri, fabrika önleri, atölyeler, emekçi semtlerde “ücretli izin için, yaşam için grev” çağrısını yükseltiyor. Öte yandan bulundukları her yerde dayanışma ağları kurarak, kurulmuş olanlara katılarak apartman, sokak, mahalle meclisleri oluşturmaya, dayanışmayı geliştirmeye, herkesin evinden, balkonundan dahil olacağı toplumsal tepki eylemleri oluşturmaya çalışıyor. Emekçi semtlerde dayanışma ağları ile sağlık, gıda, elektrik, su, doğalgaz hakkının ücretsiz sağlanması talebini yükseltiyor, yaşam grevini genişletiyor. Yaşam grevini bir halk örgütlenmesine dönüştürmeye çalışıyor. İşçileri sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda çalıştıran Şok, Migros gibi marketler önünde teşhir çalışması yapıyor, halkı bu marketleri boykot etmeye, market çalışanları ile dayanışmaya çağırıyor. Merkezi geçiş noktalarına, emekçi semtlere, otoyollardaki üst geçitlere pankartlar asarak, ozalitler yaparak, yazılama, parti postası gibi araç ve yöntemleri kullanarak kitlelere sesleniyor; semt pazarlarında, caddelerde, işyeri ve devlet kuruluşları önlerinde kitle ajitasyonunu yükseltiyor. Kadın hareketi ile haftanın bir günü sokaklarda ses çıkarırken, Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu’nun ses çıkarma çağrısını emekçi semtlere taşıyor, oralarda öncü örgütleyicisi oluyor.

Her eylem devrimci sosyalistler bakımından politikada yol arayışının itilim kaynağı olurken, emekçi sol hareket için de keşif kolu rolü oynuyor. Yapıcılar eyledikçe ve kendi eyleminden öğrendikçe ayaklarını daha güçlü biçimde basarak ilerliyor. Zor zamanların devrimciliği politik öncülük misyonunun kazanılması gayesi ile birleşerek, kendi döneminin özgün birikimini yaratmaya başlıyor. Dönem şimdi devrimci sosyalistlerden daha fazla cesaret ve yaratıcı eylem bekliyor.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi