Örgütçüye Perspektifler

Partimizin gelişim yönüne dair yürüttüğümüz tartışmaların düğümlendiği temel noktayı şöyle tarif edebiliriz: Bugün partimizin gelişimi için kavranması gereken temel halkalardan biri, faşizme karşı direniş hattında tam bir kararlılıkla yürürken, politik-örgütsel sürekliliği güvencelemek için her alanda örgütsel önderlik ve örgütçülük düzeyimizi yükseltmektir.

Peki, örgütsel önderlik düzeyi nasıl yükseltilebilir?

Partiye doğru akan kuvvetlerin emilmesi, yani nicelik büyüme ile nitelik gelişmenin eşgüdümlü olarak gerçekleşebilmesinin sağlanması yolu ile. Bu yönelimde partinin siyasi etkisi altındaki kuvvetlerin emilmesi birinci adımı oluşturur. Ve şimdi, tekrar tekrar vurgulamalıyız ki, aslolan kuvvetlerin nitelikli hale getirilmesidir.

Örgütçü ve örgütçünün özellikleri, düzgün organ işleyişi, örgütsel gelişim stratejisi, kadrolaşma, örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi, taze güçleri kazanma gibi başlıkları örgütsel önderliğin hangi yoldan geliştirilebileceğinin alt başlıkları olarak defalarca tartıştık. Tartışmaları canlı ve dinamik kılacak olan, bunların soyut, kitabi belirlemeler olmayıp, doğrudan yaşamın içinden çıkan canlı deney ve örnekler üzerinden ilerlemesidir.

Peki ama bütün bu belirlemelerin kendiliğinden bir şekilde partiyi yönetmesi beklenebilir mi?

Bunların parti iradesi haline gelebilmesi, eylemde ve düşüncede partiyi yönetebilmesi ancak ve ancak partinin tüm kadro ve örgütlerinin kendi somut durumlarını devrimci bir analize tabi kılmaları, somut hedefler belirleyerek çalışmalarını bu planlara bağlı bir şekilde yürütmeleriyle olanaklıdır.

Örgütsel kendiliğindenciliğin alt edilmesinin, örgütlenme alışkanlığının ayağa kaldırılmasının yolu, saptanan tüm başlıklara dair somut hedefler oluşturmaktan ve planlar yapmaktan geçiyor. Organlar ve örgütçüler somut, açık, çerçevesi belirlenmiş planlar oluşturmadıkları sürece örgütsel kendiliğindencilik alt edilemez.

Örgütsel Gelişim Stratejisi

Her türlü örgütsel kendiliğindenciliğin panzehri olan örgütsel gelişim stratejileri üzerine tartışmayı güncellemek, gelişimimizi yönetmede temel bir araç olarak işlevlendirmek örgütsel önderlik düzeyimizin yükseltilmesinde belirleyicidir.

Örgütsel gelişim stratejilerinin oluşturulması ve dolayısıyla somut hedeflere bağlı bir çalışma gerçekleştirilebilmesi, ilkin ve esas olarak, her alanda güçlere, olanaklara çok yönlü hakimiyetten geçer. Örgütçünün somut düşünmesi, buna bağlı olarak organın somut çalışması, il ve ilçe örgütlerinin partinin alandaki tüm güç ve olanaklarının bilgisine sahip olmaları, gelişme dinamiklerine vakıf olmaları örgütsel gelişim stratejisinin oluşturulmasının temel zeminidir.

İl ve ilçe yönetimlerimiz başta olmak üzere değişik tipteki tüm örgütlerimizin örgütsel gelişim stratejileri konusunda adım atmaları, bir kafa açıklığına ulaşmaları ile doğru orantılıdır. Bunu şu şekilde de tarif edebiliriz: İl ve ilçe örgütlerimiz ile temel kadrolarımızın "neden örgütsel gelişim stratejisine ihtiyaç duyarız" sorusuna net, berrak bir yanıtları olmalı. Zira yanıtları net olanlar, örgütsel kendiliğindenciliği alt etme, verili durumu değiştirme, planlı-hedefli çalışma konusunda bir kafa kararlılığına ulaşmaya adaydırlar. Söz konusu kafa açıklığı gerçek bir masa başı çalışmayla birleştiğinde verimli ve sonuç alıcı bir çalışmanın kapısı aralanır.

Dönemin örgütsel verilerini baz alıp ulaşmak istediğimiz hedefleri saptayarak, belirlenmiş bir zaman dilimi içinde örgütsel çalışmaları bu hedeflerden kopmadan ve atılacak her adımı bu hedefleri güçlendirecek tarzda yürüttüğümüzde, faaliyetimizi örgütsel gelişim stratejisine bağlı olarak yönetme yoluna girmiş oluruz. Söylemeye dahi gerek yok ki, bu yönelim iddiamızın, iktidar perspektifimizin yansımasıdır.

Tekrar pahasına vurgulamalıyız ki, parti deneyimlerimizin açığa çıkardığı temel gerçek, örgütlenme ve örgütlülük düzeyimizin yükselmesinin somut-denetlenebilir planlara bağlı olduğudur. Örgütlenme konusunda atağa geçmemizde, örgütlülük düzeyimizi yükseltmede, kadrolaşma faaliyetimizi güçlendirmede, olanakları büyütmede hız kazanmanın yolu, örgütsel gelişim stratejileri oluşturmak ve uygulamakla açılır. Bunu başaran örgütler alandaki örgütsel gelişimi düzgün parti işleyişine uygun tarzda yönetebilirler.

İl ve ilçe örgütlerimiz, alana ve güçlere çok yönlü hakimiyetin de ötesinde, potansiyel kuvvet ve olanaklara dair öngörülerde bulunduklarında verili durumu nasıl değiştirebileceklerine ilişkin bir fikre ulaşmış olurlar.

Çalışma yürüttüğümüz il ya da ilçede partimizin siyasi etki düzeyi nedir? Kaç parti üyesi var? Üyelerimizin kaçı, hangi tip bir organda örgütlü? Alanda kaç parti kadrosu var? Kadrolaşma potansiyelimiz ne? İl ya da ilçe yönetimimizin yedeği olabilecek kaç yoldaş var? Kaç eğitim grubumuz var? Farklı işlevlere sahip kaç örgütümüz, komisyonumuz, grubumuz var? Örneğin, kaç teknik komisyonumuz, kültür-sanat komisyonumuz, tutsaklarla dayanışma komisyonumuz vb. var? Kaç gazete dağıtım grubumuz var? Alanda değişik yayınlarımıza ilgi ve satış düzeyi nedir?

Siyasi etkimiz altındaki kitlenin genel görünümü ortaya nasıl bir fotoğraf çıkarıyor? Ulusal özellikleri, mezhepsel bileşimleri nelerdir? Üretimde yer alma oranları nedir? Cinsiyet bileşimi nasıldır? Yaş ortalaması nedir?

Partimizin değişik tipteki eylem ve etkinliklerinde kaç kişiyi harekete geçirebiliyoruz? Alanımızdaki demokratik kitle örgütlerinde etkin miyiz? Parti aidatlarını düzenli olarak alabiliyor muyuz? Kaç kişiden ne kadar bağış alabiliyoruz?

İl veya ilçe örgütümüz fiziki olarak nasıl bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor? Yeterli teknik altyapımız var mı? Örneğin, film gösterimi, sinevizyon vb. için gerekli olan araçlara sahip miyiz? Kaç megafonumuz, ses cihazımız var? Bayrak, pankart, önlük vb. malzemeleri hızla edinebilecek bir sistemimiz var mı? En başta kira olmak üzere kurumumuzun mali giderlerini karşılamak için nasıl bir planımız var?

Soruları alanların özgünlüklerine bağlı olarak çoğaltmak mümkün. Bu sorulara vereceğimiz yanıtlar gerçekçi ve somut bir örgütsel gelişim stratejisi oluşturabilmemize zemin sunar. Elbette ki soruların yanıtları, alana, güçlere ve olanaklara çok yönlü hakimiyeti test eder ve yalnızca başlangıçtır. Örgütsel tablomuzu ifade eden bu verileri değiştirme iddiası, bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizin saptanması ve ulaşmak istediğimiz nokta ise dönemsel stratejimizi oluşturur. Dolayısıyla örgütsel gelişim stratejisi, adı geçen tüm başlıklara dair somut belirlemelerde bulunmak zorundadır.

Örneğin, altı ay içinde kaç yeni insanı saflarımıza kazanmayı hedefliyoruz? Kaç mahallede yeni temsilcilik açmayı hedefliyoruz? Bir kadın dayanışma evi açma hedefimiz var mı? Kaç eğitim grubu kuracağız? Kaç dağıtım grubu kuracağız? Kaç kadın kadro yetiştirmeyi hedefliyoruz? SKM çalışmasını nasıl bir hattan ilerleterek geliştirmeyi öngörüyoruz? Belirlediğimiz dönem içinde kaç yeni kadına ulaşmayı hedefliyoruz? Emekçi halk gençliğini kazanmak için hangi yol, yöntem ve araçları kullanacağız? Kaç yeni genci parti aktivisti haline getirmeyi hedefliyoruz? Alanımızdaki HDP-HDK çalışmasını nasıl güçlendirmeyi düşünüyoruz?

Örgütsel gelişim stratejileri oluştururken sübjektivizme de, iddiasızlığa da gereken mesafeyi koyabilmeliyiz. Bunların iki zıt kutuptaki ikiz kardeşler olduğu gerçeğini unutmamak, iddialı ama gerçekçi planlar oluşturmamıza yardımcı olur. Açık ki, kılavuzumuz devrimci iyimserliktir. Yeterli iddiaya sahip olmayan bir örgütsel gelişim stratejisi bir nevi strateji yoksunluğu anlamına gelir. Öte yandan, örgüt gerçeğinden kopuk, potansiyel olanakları objektif tarzda ele almayan bir örgütsel gelişim stratejisi de gereksiz yere başarısızlık duygusu örgütler. Verili durumu değiştirme iddiasına sahip, çalışmaya ivme katan, devrimci gerilimi artıran ve nihayetinde sergilenen iradeyle bir durumdan bir başka duruma geçmeyi başardığımız bir planlamaya, somutluğa, çalışma tarzına ihtiyacımız var.

Planlama, Özdenetim Ve İrade

İl ve ilçe örgütlerimizin örgütsel tablolarına müdahaleleri, bunu bilinçli ve iradi tarzda yönetmelerinin ilk adımı örgütsel planlamaysa, ikincisi ve bundan daha önemlisi de bu planların hayata geçmesi yönünde kendi faaliyetlerini denetlemeleridir. Bir başka deyişle, belirlenmiş örgütsel gelişim stratejilerinin parti çalışmasının bütününe, her adımına sirayet etmesidir.

Örgütsel gelişim stratejisinin mantığına ve ruhuna uygun davranmak, her bir başlığa ilişkin hedefler belirlemek ve bunları öngörülmüş bir zaman dilimi içinde hayata geçirmek yoluyla mümkün olur. Aksi her tutum, örgütsel gelişim stratejisini biçimselleştirir, kağıt üzerinde kalmasına yol açar.

İl ve ilçe örgütlerimizde örgütlenme alışkanlığını yerleştirecek ve bunu süreklileştirecek olan dizilim planlama, devrimci denetim ve iradedir. Bu dizilim, kararların iradeleşmesini, takibini ve örgütsel gelişimi yönetme alışkanlığını koşullar.

Diyelim ki, altı ay içinde ESP’ye yeni on insan kazanma kararı aldınız. Somut bir hedefiniz olduğuna göre buna denk düşen bir planlamanız da olmak zorundadır. Belirlediğiniz bu yeni kuvvetlerle kim, nasıl görüşecek? Partiye yakınlaşmalarını, parti programına ikna edilmelerini hangi yol, yöntem ve araçla sağlayacaksınız? Partiyle aidiyet bilincini, duygusunu nasıl geliştireceksiniz?

Ya da örneğin, on kadın üyeyi kadrolaştırma görevi çektiniz önünüze. Planlamanız somut olduğuna göre önünüze yeni görevler çekmelisiniz. Belirlediğiniz yoldaşlarla kim, hangi biçimde ilişkilenecek? Ne tür kolektif ve bireysel eğitim programları oluşturacaksınız? Ve bu eğitim gruplarıyla kim ilgilenecek?

Bu sorulara somut yanıtlarınız varsa ve süreci adım adım denetliyorsanız, bir takvime bağlı olarak oluşturduğunuz hedefler kağıt üzerinde kalan biçimsel formaliteler değil, alandaki parti çalışmasını yönetecek, buna rehberlik edecek somut planlamalardır.

Belirlenmiş bir örgütsel gelişim stratejisinin bir süre sonra unutulması, planlamaların kağıt üzerinde kalması örgütsel kendiliğindenciliğin kanıksanması ve çalışmanın dejenerasyonu anlamına gelir.

Özdenetimden yoksun bu yaklaşım, örgütlerin kendi gelişimlerini yönetme iradelerinin aşınmasından da öte, düzgün parti işleyişine göre hareket etmeye inançsızlığı da birlikte getirir. Tam da bu nedenledir ki, örgütsel planlamalar yapma iradesinin mutlaka ama mutlaka özdenetimle birleştirilmesi ve karar takibinin gerçekleştirilmesi gerekir. Zira belirleyici olan, planlarımızın mükemmelliği, göz alıcılığı değil, uygulanabilirliği ve bu konuda ortaya koyduğumuz irade ve disiplindir. Örgütsel gelişim stratejisi dahilinde yapılmış tüm planlar elbette belirlenen sürenin sonunda kolektif olarak denetlenecektir. Fakat bu, ara denetimi dıştalamayı bir yana bırakalım, onu zorunlu kılar. Devrimci denetimin gereği olarak işleyen, yürüyen sürecin kolektif ve bireysel denetimi örgütsel gelişim stratejisinin başarısına katkı sunar. Aksi her tutum ise örgütsel kendiliğindenciliğin bir başka formda üretilmesi sonucunu doğurur. Ara denetimler aynı zamanda, örgütsel gelişim stratejisinin ana omurgasını bozmadan, esasını değiştirmeden değişen koşullara uyarlanması olanağı yaratır. Nihayetinde strateji de dinamik bir unsurdur. Örgütsel gelişim stratejilerini dinamik, hareketli bir plan olarak ele almamak konuyu kitabileştirmeye yol açar ki, fersah fersah uzak durmamız gereken tutumlardır bunlar. Stratejinin esasına bağlı kalmak ile onu değişen koşullara, yeni duruma adapte etmek arasındaki dengeyi öyle kurmalıyız ki, planlarımıza sadık kaldığımız gibi koşulları da hesaba katan bir yoldan ilerleyebilelim.

Yazık ki, il ve ilçe örgütlerimizin önemli bölümü bir örgütsel gelişim stratejisinden yoksun çalışıyor. Bu tip planlamaların yapıldığı alanlarda ise, süreç mantığına uygun bir tarzda sonuna değin götürülmüyor.

Ne demektir bu? Faaliyetlerimiz stratejik bir bakış açısı ile değil, günü kurtarmaya endeksli olarak ilerliyor. Gelecek görüş açısında yoksun, anı, günü kurtarmaya dönük bir çalışmanın kitleselleşme, örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi, kadrolaşma ve kurumlaşma gibi bir dizi konuda yol alamayacağı açıktır. Böyle bir çalışma tarzıyla pozitif sonuçlar elde etmek tamamen tesadüflerin ürünüdür.

Sonuç olarak, örgütsel gelişim stratejileri oluşturmak ve hayata geçirme iradesi göstermek konusunda kararlı ve iradi davranmak, çalışma yürüttüğümüz alana belirli bir zamanı kapsayan plan ve hedeflerin kılavuzluk etmesini sağlamak örgütsel tablomuza müdahale etmenin, niteliksel gelişmeyi de öngören sıçramalı gelişmeler sağlamanın garantisidir.

Kadrolaştırma Faaliyetimizin Güncel Sorunları

ESP'yi ESP yapan temel özelliklerin, ileri ve güçlü yanların, oluşturucu mayanın tüm il ve ilçe yönetimlerimize, üyelerimize sirayet etmesi, kadrolarımızın kendilerini bu özellikler ve kolektif deneyimlerimizle donatması, bunların çoğaltılması ve derinleştirilmesi için yürüteceğimiz tüm çalışmalar niteliğin yükseltilmesine katkıda bulunur. Bu bölümde nitelik yükseltme veya nitelik biriktirme kapsamında, ama daha spesifik olarak, kadrolaşma faaliyetini tartışacağız.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, yeni kadrolar kazanmak, mücadelenin kritik aşamalarından eğilip bükülmeden çıkan ve adeta partinin emektarı konumunda olan kadrolarımızın niteliğini yükseltmek süreğen biçimde gündemimizde olmak zorundadır. Bu konuda planlar oluşturup uyguladığımızda ve sistematik olarak ulaştığımız düzeyi denetleyerek yürümeyi başardığımızda gerçek bir ilerleme sağlayabiliriz. Fakat sadece bu değil! Partimizin yeterince değerlendirilemeyen aklını, yeteneğini ayağa kaldırmanın ve sıçramalar yapmaya kilitlenebilmenin yolu da yeni kadrolar kazanmaktan geçiyor.

Yeni kadro adaylarının belirlenmesi, yetiştirilmesi konularının stratejik bir sorun olduğunu görmek zorundayız.

Güçlü bir siyasi etkimiz olabilir, belirli bir düzeyde kitleselliğe de ulaşabiliriz, ama partimizin siyasi çizgisini uygulayacak, sürekliliğini sağlayacak bir kadro birikimine sahip değilsek, iktidar hedefli bir çalışma yürütme şansı elde edemeyiz. Çünkü stratejinizle uyumlu bir tarzda ortaya koyacağınız taktikleri, mücadele araç ve biçimlerini ete kemiğe büründürecek olan kadrolarınızdır. Partinin siyasi çizgisine hakim, bu çizginin sürekliliğini sağlayacak kadrolarınız yoksa, geleceğiniz güvencede değildir.

Örgütçülüğün birinci adımı bireyi kazanmak, devrimci etkinlik ve eylemlere katmak ise, ikinci adımı bireyin gelişimini yöneterek sıçrama yaşamasının zemin ve olanaklarını yaratmaktır.

Genel olarak devrimci gelişimde, ama özellikle kadrolaşmada, zeminin organlar, bireysel ve kolektif eğitim çalışmaları olduğu biliniyor. Burada özel olarak dikkat çekeceğimiz konu, devrimci görevler üzerinden gelişimin bireysel ve değişik içerikteki kolektif eğitim çalışmalarıyla birleştirilmesidir.

Doğru-İsabetli Görevlendirme

Bireyin gelişiminde bazı eşikleri aşmasında, kadrolaşmasında özellik ve yeteneklerini tanımak çoğu kez belirleyici olabilir. İyi bir propagandist olamayan, örgütçü özellikler taşımayan biri pekala özsavunmada cesur bir militan veya teknik yetenekleri öne çıkan bir kadro olarak yetişebilir. Ajitatör özellikleri zayıf olan biri, iyi bir kitle örgütçüsü olabilir. Örgütçü yetenekleri alabildiğine sınırlı olan biri etkili bir propagandist olarak yetişebilir. Örgüt çalışmasının değişik görevlerinde sınırlılıklar taşıyan biri, pekala basın alanında verimli bir çalışma yürütebilir veya farklı yetenekleriyle sanat alanında öne çıkabilir vb.

İşte örgütçünün maharetini sergileyeceği alanlardan birisi burasıdır. Bireyi çok yönlü tanımak, potansiyelini görebilmek, yeteneklerini saptamak, hangi alanda verimli olabileceğine dair fikir oluşturmak, ileri-gelişkin yanlarını olduğu kadar geri ve zayıf yanlarını da saptamak ve gerçekliğine uygun bir görevlendirmeye gidebilmek...

"Tanıma" kavramının kadrolaştırma faaliyetinde anahtar bir kavram olduğunu söylemek abartı olmaz. O halde örgütçülerimizin ve parti örgütlerimizin kadro adaylarını nasıl tanıyacaklarına dair de bir fikirlerinin olması gerekir. Pek çok yoldaş tanıma eylemini yakın bir ilişkiyle, bireyin dünyasına girmekle, sosyal yaşamının değişik anlarını paylaşmakla ilişkilendirecektir. Elbette ki, bunların her biri insan tanımada bir rol oynar. Fakat açık ki, aslolan bireyin devrimci görevleri üzerinden tanınması ve değerlendirilmesidir. Kadro adaylarının devrimci görevleri üzerinden tanınması ve değerlendirilmesi örgütçüyü gerçek, objektif, ölçülebilir sonuçlara götürür. Doğrudan devrimci görevlerle bağı üzerinden değerlendirmeler yapmaya çalışmak, onun mücadeleyle ilişkisini, kendini ortaya koyuşunu, partizanlığını resmedeceği gibi, yeteneklerini veya geri ve eksik yanlarını görmemizi de kolaylaştıracaktır.

Bu "kolaylaştırıcılığın" örgütsel önderlik sahasında etkin tarzda kullanımı bir diğer adımı oluşturur. Örgütsel önderlik böyle bir aşamadan sonra kadro adayını görevlendirirken, yetenek, birikim ve deneyim kadar, bireyin kişisel özellikleri ve eğilimleriyle partinin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde dengeleme yoluna gidecektir. Ama elbette ki sadece bu değil! Örgütçümüz, "tanıma" eylemiyle değişik yönleriyle tanıdığı kadro adayına hangi aşamada nasıl yardımcı olacağını, ne tip durumlarda devreye gireceğini de bilmek zorundadır.

Mükemmeliyetçilik

Siyasi-örgütsel çalışmalarımızın açığa çıkardığı bir gerçek var: Görev vermede herhangi bir tutukluk yaşamadığımız alanlardaki yoldaşlar daha hızlı öne çıkıyor, gelişiyor ve kadrolaşıyor. Geciktiğimiz, yeterli girişkenliği gösteremediğimiz her örnekte ise verimsizlik ve başarısızlık kaçınılmaz oluyor.

Tutukluğumuz, edilgenliğimiz nereden kökleniyor?

Bunun, pek çok örnekte açığa çıktığı üzere, mükemmeliyetçilikten, "sağlamcılıktan" kaynaklandığı biliniyor. Söz konusu devrimci görevi aşırı abartmak, kadro adayını ve taşıdığı potansiyeli yeterince hesaba katmamak çoğu kez elimizi kolumuzu bağlar. Sanki kadro adaylarının siyasi-örgütsel faaliyet dışında yetişebilecekleri başka bir zemin varmış gibi! Hayır yoldaşlar, kadro adaylarının tanınacağı, yetenek ve özelliklerinin keşfedileceği, gelişme dinamiklerinin ölçüleceği, bunların nasıl çiçekleneceğinin gözleneceği toprak, tastamam siyasi ve örgütsel çalışmanın kendisidir. Bireysel ve değişik tipteki kolektif eğitimler bu zemini güçlendirir, destekler, hız kazandırır.

Genç kadro adaylarına görev vermede tutuk davranan, mükemmeliyetçi yaklaşan yoldaşlar, kendi mücadele deneylerini, bireysel gelişim çizgilerini hatırlasalar, emin olun ki, böylesi bir edilgenliğin öznesi olmazlar. Yenilik ve deneyimsizlik!.. Kadro adayları için bu son derece normal değil mi? Başka türlü nasıl olabilir ki? Devrimci çalışmanın dışında yetişme, olgunlaşma olanağı mı var? Deneyim, birikim zamanla ve devrimci faaliyet içinde görevler üstlenilerek edinilebilir ancak. Kıstasımız, bireyin mücadeleyle ilişkilenişi, devrimci güvenilirliği, kendini ortaya koyuşu, taşıdığı potansiyel, ideolojik yönü, partizanlık düzeyi olabilir ancak. Gençliği ve deneyimsizliği nedeniyle görev vermemenin zaman kaybettirmekten ve bazı örneklerde "an"ı kaçırmaktan başka bir sonucu olmaz. Cesaretle görev verecek ve bireyin sorumluluklar üstlenerek gelişmesine, partiyle bütünleşmesine alan açacağız. Buradaki kritik halka, görevlendirmedeki cesaret ve ataklığımızı yardımcı olmada, yol göstermede, tökezlediğinde yanı başında olmada da göstermektir. Örgütçünün bu konudaki hassasiyeti, kadro adayının yeni görevin ağırlığı altında ezilme, sorunlar karşısında çıkışsız kalarak boğulma, perspektif yoksunluğundan yön kaybına uğrama, deneyimsizlikten kaynaklı hatalar yapma vb. risklerini en aza indirgeyerek "başarısızlık" görüntüsünün önüne geçmede açığa çıkmalıdır.

Bireysel Gelişim Stratejileri

Kadrolaştırmaya çalıştığımız tek tek yoldaşlara dair bireysel gelişim stratejileri oluşturmak gelişimlerini bilinçli, iradi ve planlı yönetmenin önemli araçlarındandır. A yoldaşın parti faaliyetinin hangi cephesinde gelişebileceğini, yeteneklerinin ne yönde filizlenebileceğini varsayıyoruz? Nasıl bir potansiyel taşıyor? Örgütçü özellikleriyle mi öne çıkıyor? Bir kitle örgütçüsü olarak mı, yoksa sistem kuran-işleten örgütçü olarak mı daha başarılı görünüyor? Güçlü bir teorik kavrayışa ve bakışa mı sahip? Propagandist özellikleri mi ışıldıyor? Sanat alanında yetişebileceğinin, öne çıkacağının sinyallerini mi veriyor, yoksa teknik alanda mı hünerli görünüyor? Basın alanında yararlı ve verimli olma potansiyeli mi taşıyor? Bu ve benzeri bir dizi soruyu sorup bir çözümlemeye gidebilmek ve bir strateji oluşturmak her türden kendiliğindenciliğin kapısını kapatır.

Kadro adayımızın özellikleri nedir ve gelecekte partinin hangi alanında nasıl bir görev üstlenebilir? Bu temel sorunun yanıtlanması, doğru görevlendirme kadar doğru yönlendirmeyi de koşullar. Bireyin kendi kişisel gelişimini yönetmesi ve partinin bir irade olarak devreye girmesi bu koşullarda olanaklıdır. Bireye özgü bir örgütsel gelişim stratejisi oluşturmak, partinin olduğu kadar bireyin de taktik hamlelerini bu stratejiyle uyumlu hale getirmesine olanak tanır. Aksi her tutumun devrimci kendiliğindencilik üreteceği ve bireyin kişisel gelişimini yönetmeye seyirci kalınacağı açıktır. Elbette ki, sorulara verilecek yanıtlar bireyin ve partinin önüne devrimci görevler çıkaracaktır. Oluşturulan bireysel gelişim stratejisinin akamete uğramaması için ne tip bir görevlendirme isabetli olur? Bu aşamada nasıl bir eğitim çalışması öngörülüyor? İçeriği, kapsamı, süresi ne kadar olacak? Bireysel okumalarda hangi konulara öncelik verilecek? Vb. vb.

Örnek Yoluyla Eğitim

Yetiştirmeye çalıştığınız kadro adayı bir nevi sizin aynanızdır. Onda kendinizi, özelliklerinizi görebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız yoldaşlar size, devrimci eyleminize bakarak şekillenirler.

Alanınızda düzgün parti işleyişini sağlıyor musunuz? İl, ilçe meclis toplantılarının düzenli olarak yapılması konusundaki performansınız nedir? Mümkün olan her aşamada kolektivizmin hayata geçmesini sağlayabiliyor musunuz?

Politik refleksiniz sürecin ihtiyaçlarını yanıtlayacak bir hız ve esnekliğe sahip mi? Genel başkanın, genel merkezin, MYK'nın, SKM'nin açıklamalarıyla ilişkilenişiniz nasıl? Bunların her birinin aynı zamanda alanınızdaki politik çalışmaya yön verecek direktifler olduğunun farkında mısınız?

Nasıl bir parti disiplinine sahipsiniz? Parti meclisinde yürütülen tartışmalar ve oluşturulan perspektiflerle, MYK kararlarıyla nasıl ilişkileniyorsunuz? Parti genelgelerinin, Parti Postalarının önünüze koyduğu görevleri toplantılarda tartışıp hızla pratikleştirme yolundan yürüyebiliyor musunuz? Parti kararlarını uygulama, partiyi alanda iradeleştirme konusundaki pratiğiniz nedir?

Yeterli inisiyatifi sergiliyor musunuz? Önünüze çıkan engelleri aşmak için gerekli çabayı gösteriyor musunuz? Yaratıcılığınızı geliştirmek için ne yapıyorsunuz?

Partizanlığınızın düzeyi nedir? Partinin değişik alanlarıyla ilişkilenişinizi nasıl görüyorsunuz? Farklı alanların ihtiyaçlarını görmeyi, bu konuda olanaklar yaratma ve partiye sunmayı özel olarak sorunsallaştırıp önünüze görevler çekiyor musunuz?

Bireysel gelişiminizi yönetme konusunda nasıl bir irade sergiliyorsunuz? Parti çizgisini kavramayı, bu alanda derinleşmeyi özel bir dert haline getiriyor musunuz?

Kuşkusuz sorulabileceklerin yalnızca bir bölümünü sorduk. Her yoldaşın çalıştığı alanın özgünlüklerine göre soruları çoğaltması mümkün. Sorulara vereceğimiz yanıtlar genel profilimize dair bir fikir sunabilir. Konumuzla bağı ise şudur: Kadro adayımız -özellikle başlangıçta- bu profile bakarak öğrenecek, bu yolla şekillenecektir. Ne söylediğimiz, ne anlattığımız değil, eylemimiz olacaktır iz bırakan, yol gösteren. "Örnek yoluyla eğitim" esprisinin tılsımı tam da buradadır. Siyasal ve örgütsel çalışmadaki somut pratiğimiz, emekçi kitlelerle ilişki tarzımız, günlük çalışmadaki performansımız, bir eylem anındaki tutumumuz vb. kadro adayı için en hızlı öğrenme ve şekillenme sahasıdır. Yeni, genç kadrolar yetiştirme faaliyetinde bu gerçek, eylemimizi yönetmede, bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmemizi sağlamada kaldıraç olur, "yetiştirme" ve "eğitim" faaliyetinin daima diyalektik bir süreç olduğunu, karşılıklı olarak devrimci değişim olanakları barındırdığını anımsatır bize. Sadece bu mu? Her dakika, her saniye kendimizden menkul olmadığımızı, bulunduğumuz alanda partiyi, parti kadrosunu temsil ettiğimizi hatırlatır. Bunun sorumluluğu ve ağırlığıyla davranmakla yükümlü kılar. Parti resmiyeti ve ciddiyetine uygun hareket etmeyi koşullar.

Özcesi, yetiştirmeye çalıştığımız yoldaşın gelişim seyri, aynı zamanda örgütçülüğümüzün test edildiği alanlardandır. Aynaya baktığınızda kendi suretinize kızamayacağınız gibi, yetiştirmeye çalıştığınız genç, deneyimsiz kadrolara da kızamazsınız, kızmamalısınız.

Kadın Kadrolar Yetiştirmeye Öncelik

Şu bariz çelişkiyi çözmeliyiz: Partide her düzeyde sorumluluk ve görev alan sayısız kadın yoldaş var. Kadın özgürlük mücadelesine yaklaşımımız ve bu alandaki pratiğimiz pek çok siyasi partinin gıptayla bakmasına ve haklı övgülerine konu oluyor, ama kadın kadrolar yetiştirme konusunda alarm zilleri çalmaya devam ediyor! Kadın kadrolar yetiştirme konusundaki tartışmalarımız da, pratiğimiz de patinajdan kurtulamıyor! Neyi bekliyoruz? Bir eşikte olduğumuz gerçeğini görebilmemiz için, deyim uygunsa, kayışın kopmasını ve patinajın tepetaklak oluşa evrilmesini mi?

Kadın kadro rezervinin giderek daralmasını, partimizdeki bu yönlü zayıflamayı doğrudan ideolojik bir sorun olarak ele almak zorundayız. Kadın kadro rezervinin daralması, kabaca parti tüzüğümüzü işletememeyi ve kota sorununu ortaya çıkarmaz yalnızca. Bunların kapımızı çalması da gerçek sorunlardır. Ne var ki bundan daha önemlisi, bu alandaki zayıflamamız, partiye bir kadın aklı ve iradesinin yön vermemesine, parti içindeki erkek egemenliğinin değişik biçimlerde öne çıkmasına da alan açar.

Açık ki bu görev, salt SKM'nin işi olarak görülüp, ona havale edilemez. Sürece kadın aklı, iradesi ve inisiyatifinin yön verecek olması, kadın yoldaşların birer kadro olarak yetiştirilmesinin tüm parti örgütlerimizin ve tek tek her yoldaşın görevi olduğu gerçeğini değiştirmez. Her il ve ilçe yönetimimiz, parti saflarına akan kadın potansiyelini dikkate alan özel bir kadrolaştırma planı yapmalı ve ivedilikle uygulamaya geçmelidir. Tek tek isimler belirleyerek, özel ve özgün eğitimler yoluyla kadın kadrolaşmasını iradi bir şekilde yürütme göreviyle karşı karşıyayız.

Özellikle gençlik alanında saflarımıza akan önemli bir genç kadın potansiyeli var. Açık ki, bu yoldaşların kadrolaştırılma faaliyetlerini salt gençlik alanında çalışma yürüten yoldaşlardan bekleyemeyiz. Parti yönetimlerimiz, SKM-MYK ve değişik parti kurullarımız gençlik çalışmasındaki yoldaşların inisiyatifinde, onların önerileri doğrultusunda her türlü destek, dayanışma ve işbirliğini göstermelidirler. Gençlik tarafından oluşturulmuş bir eğitim grubunun eğitmenliğini üstlenmek, değişik başlıklar altında örgütlenen panel, söyleşi gibi etkinliklere katılmak veya bir atölye çalışmasına dahil olmak yoluyla kadrolaşma faaliyetinde rol üstlenilebilir.

İl ve ilçe yönetimlerimiz yedeklerini belirlerken, görevlendirmelerde ve keza kadrolaştırma faaliyetlerinde kadın yoldaşlara özel olarak öncelik vermeli, pozitif ayırımcılık ilkemizi içeriğine uygun bir şekilde hayata geçirme yolundan yürümelidirler. Pozitif ayırımcılık ilkemizi kağıt üzerinde kalan manzumeler dizisi olmaktan çıkarmadan yol almamız mümkün değildir. Peki, ne demektir bu?

Görevlendirmede, yedekler belirlemede, kadro adayı olarak öncelik vermede, öne çıkarmada bire bir liyakat ölçüleri aramamaktır. Pozitif ayırımcılık, milimetrik olarak liyakat ölçüleri aramamak, göreve uygun olanlar arasında daha geri, deneyimsiz, donanımsız olsa dahi kadını tercih etmektir. Kıstasımız, kadro adayının devrimci güvenilirliği, parti ve devrimle ilişkisinde kendini ortaya koyuşu ve en önemlisi taşıdığı potansiyel ve yürüyüşünün yönüdür.

Bu hareket tarzı kimi riskler taşır mı? Evet, elbette. Fakat başka türlü nasıl ilerleyebilir, kadından yana pozitif ayırımcılık ilkemizi nasıl uygulayabiliriz ki? İleri sıçramak için gerilecek ve bazı riskler üstleneceğiz. Aksi yöndeki her tutum, kadro politikasında, kadrolaştırma faaliyetlerinde cinsiyet körü yaklaşımlara, erkek egemen önyargı ve güvensizliklere kapı aralamak ve patinajı son aşamasına değin zorlamaktan başka bir işe yaramaz. Hayır yoldaşlar, bu riskleri üstlenecek ve sonuçlarını da üstlenme sorumluluğunu, dirayetini göstereceğiz.

Kadrolaşma Faaliyetinde Bireyin Rolü

Mücadele yaşından, deneyiminden bağımsız olarak her devrimci, kadrolaştırma faaliyetinin bir parçası olduğu gerçeğinden bir an dahi kopmamalı. Bunun iki boyutu var. Birincisi, daha ileride olanların "geride" olanları bulundukları noktaya çekme ve karşılıklı öğrenme yoluyla gelişme görevleridir. Tüm parti yönetimlerimizin ve tek tek her kadromuzun, düzeyleri ne olursa olsun, kadrolaşma faaliyetinden sorumlu olduklarını ve bunun süreğen bir görev olduğunu daima hatırda tutmaları gerekir. Keza ne tip bir parti görevinde olursa olsun, her parti kadrosunun kadro yetiştirme görevi vardır. Nasıl ki tüm parti üyeleri partiye yeni üyeler kazanmak göreviyle yüklülerse, tüm parti kadroları da kadro yetiştirmekle, bu konuda emek harcamakla yükümlüdürler. Birikimlerinden, donanımlarından bağımsız olarak il yönetimlerimizde yer alan yoldaşlar, eğitmen olarak göreve talip olmalıdırlar. Bu göreve işaret ederken "eğiticilerin eğitilmesi" gerçeğini unutuyor değiliz. Bu gerçek saklı kalmak kaydıyla belirtelim ki, donanım ve birikimini engel haline getirmeden değişik propaganda görevleri üstlenmek, eğitim gruplarında görevler almak vb. bireyin gelişimini hızlandıran, değişik biçimlerde sınayan ve disipline eden üretimli bir döngüdür.

İkincisi, bireyin kendi gelişimini yöneterek, bizzat bireysel eğitimine yoğunlaşarak, kadrolaştırma faaliyetinin aktif bir öznesi haline gelmesi gerekir. Aksi bir durum edilgenlik, sorumsuzluk ve beklemecilikten başka bir sonuç üretmez. Mücadeleye henüz atılmış olabilirsiniz, ciddi herhangi bir deneyimden yoksun olabilirsiniz, birikiminizi çok yetersiz buluyor olabilirsiniz vb. Ne var ki, bunların hiçbiri partinin kadrolaştırma faaliyetinin bir parçası olduğunuz, olmanız gerektiği gerçeğini değiştirmez. Böyle bir sorumlulukla hareket etmemek, özneleşmemek bir devrimci olarak iddiasızlaşmak ve hatta varlık nedenine yabancılaşmaktır. Elbette ki bu, parti örgütlerinin işlevlerini yok saymak veya onların sorumluluklarını berhava etmek anlamına gelmez. Hayır, parti örgütleri kadrolaştırma çalışmalarını planlamak, somut hedefler belirleyerek partinin kolektif hazinesindeki tüm yöntem ve biçimlerle kadrolaştırma faaliyetini bizzat yönetmek zorundadırlar. Fakat parti örgütlerinin bu görevlerle yüklü olmaları gerçeği ancak bireysel çaba ve emekle buluştuğunda anlamlı bir ilerleme sağlanabilir.

Kolektif çalışmalar bireye genel perspektifler sunmak, yöntem kazandırmak, bir bakış açısı oluşturmak bakımından önemlidir ve mutlaka uygulanmalıdır. Ne var ki, kendini salt partinin gerçekleştireceği kolektif çalışmalarla sınırlayan, bireysel gelişimini dert edinmeyen, teorik-siyasi gelişimine emek harcamayan bir devrimcinin ilerleyişi, kadrolaşması alabildiğine yavaş olacaktır. Açıkçası bu, dörtnala ilerlememiz gereken bir anda atımızı rahvan bir yürüyüşe ayarlamaya benzer. Hayır yoldaşlar, hız kazanmalıyız hız!

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi