Yeni Komünist Hareket Bu Yeni Çağın İçinde Şekilleniyor

Veysi Sarısözen, Türkiye İşçi Partisi’ne üye olduğu 1962 yılından bu yana devrimci siyasetin içinde. 1967-1968 yıllarında Fikir Kulüpleri Federasyonu İstanbul Sekreteri oldu. 1971 12 Mart’ında gizliliğe geçti. 1974 yılında Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğine, 1979 yılında Politik Büro üyeliğine getirildi. Daha sonra sosyalistlerin birlik süreçlerinde yer aldı. Uzun bir süreden beri Kürt basınında köşe yazıları yazıyor ve Medya Haber Tv’de Sözün Özü programına katılıyor. Veysi Sarısözen, Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yıl dönümü nedeniyle, Marksist Teori’ye, TKP’nin olumlu ve olumsuz mirasını anlattı.

Öncelikle bu 100 yıllık tarih içinde bu partiye emek veren, bedelini ödeyen, katledilen, hapsedilen bütün bu insanların anısı önünde eğiliyorum.

Lenin, Marksizm’in üç kaynağından biri olarak Fransız sosyalizmini işaret eder. Bunun anlamı bana kalırsa şudur: İşçi sınıfının devrimci teorisi ve partisi bir deha sahibinin masa başında icat ettiği bir “model” değildir. Önce devrimler olmuş, -Komün ve diğerleri- bunlara katılan kitleler, örgütleri yaratmış, devrimci teori de bu devrimci sürecin sonucunda ortaya çıkmıştır.

TKP’nin kuruluşu da bu genel kuralın dışında değildir. TKP Ekim Devrimi’nin doğrudan etkileri altında kurulmuştur. Bu parti, Türkiye devriminin değilse de hemen kuzeyimizdeki Sovyet Devrimi’nin bir ürünüdür. Kuruluş Kongresi devrimin anavatanında Bakü’de yapılmıştır.

Bu tezin aktüel önemi büyüktür. Geleneksel KP’lerin birçoğu nasıl kendi ülke sınırları dışındaki bir ülkenin devriminin bağrından doğdu ise, yeni KP’ler de Rojava bölgesel devriminin bağrından doğacak, bu devrime katılan geleneksel partilerin devamcıları devrimin kutsal sularıyla yıkanıp, yenilenecek.

Sovyet Devrimi’yle başlayan 20. yüzyıla özgü “sosyalist devrimler ve ulusal kurtuluş savaşları çağı” gerçekte “dünya devrimci süreci” demektir. Bu süreç “soğuk savaşta” Sovyetlerin yenilgisiyle kesintiye uğradı ve birçok bakımdan mahiyet değiştirdi. Böylece devrimci sürecin örgütlenmesi anlamındaki “proletarya partileri” de hem klasik nesnel temellerini hem de öznel temellerini kaybetti.

Yeni bir çağ başladı ve “yeni komünist hareket” bu yeni çağın içinde şekilleniyor.

Ekim Devrimi’nin etkileri altında oluşan partilerin dönemi kapandı. Yeni dönemin partileri hangi devrimci süreçlerin içinde ortaya çıkacak? Hiç kuşkusuz insanlığın komünizm dediğimiz ideale olan ihtiyacı sona ermeyecek, ama bu idealin hakikate dönüşme mekanları, yolları, strateji ve teorileri yeniden, tüm tarihsel birikim temelinde yenilenecek.

Çağdaş devrimci partiler de bu yeni çağın koşullarında oluşmakta olan devrimci süreçlerin içinde örgütlenecek.

Asıl soru budur.

Marks-Engels “dünya devrimi”nin teorisini yaptılar. Bu dünya çapında buhranların yarattığı devrimci sürecin teorisiydi. Hedefi “dünya devrimiydi.”

Lenin emperyalizm çağının teori ve pratiğinin önderiydi. O, devrimin “emperyalist zincirin zayıf halkasında kırılacağını” düşündü. Uzun bir dönem boyunca devrimci süreçler “zayıflayan halkalarda” yani tek tek devlet sınırları içinde ortaya çıktı.

Büyük devrimler emperyalist savaşların yıkıntıları üstünde yükseldi. Birinci Dünya Savaşı Ekim Devrimi’ne, İkinci Dünya Savaşı Çin Devrimi’ne yol açtı. Şimdi, PKK Önderi Öcalan’ın ifadesiyle Üçüncü Dünya Savaşı’nı yaşıyoruz.

Üçüncü Dünya Savaşı bölgesel devrimlere gebedir.

Bir “dünya devrimi” bugünkü stratejik dönem boyunca yakın hedef olmaktan çıktı.

Buna karşılık dünya kapitalizminin küreselleşme süreci olağanüstü boyutlara yükseldi. “Emperyalizmin zayıf halkaları” artık tek tek ülkeler değil “bölgeler”dir. Şimdi biz küreselleşmenin yanı sıra, devrimci süreçlerin mayalandığı bölgeselleşme süreçlerini yaşıyoruz.

İşte şimdi “20. Yüzyıl” boyunca birikmiş olumlu ve olumsuz deneyimleri taşıyan partiler eğer yeni çağda hayat bulacaksa, bu partiler “bölgesel” karakter kazanan devrimci süreçlerin içinde yer alarak kendilerini yenileyecek ve yeni çağda rol oynayabilecek.

Artık sanırım ne demek istediğim anlaşıldı: 100. yılında TKP’nin kaderi ne ise, tüm yirminci yüzyıl partilerinin, bunlar ister klasik söylemle Sovyetik olsun ister Çinci olsun hepsinin kaderi aynı çizgiden geçiyordu.

Bugün emperyalist zincirin zayıf halkası Ortadoğu-Kafkasya ve Balkanlar dediğimiz bölgedir ve fiili devrimci süreç şu anda Ortadoğu ülkelerinde mayalanıyor. Bu devrimci süreç ihtilalcidir. Tarih Kürt halkına bu devrimci sürecin öncülüğü misyonunu yükledi. PKK bu öncülük misyonunun partisidir. Bu sürece kim silah elde katılıyorsa, o, yeni çağın partisi olmaya adaydır.

Yüzüncü yılında TKP bu açıdan nasıl yorumlanabilir? Geçmişte TKP saflarında yer almış olanların kimisi “milliyetçi önyargıları” yüzünden başını PKK’nin çektiği bölgesel devrimden uzak kaldılar. Ama bugün TKP’nin kimi üyeleri, özellikle Kürdistan’da çalışmış olanlar PKK etrafında örgütlendi, kimi genç TKP’liler yeniden örgütlenirken diğer yandan PKK ile ittifak çizgisini geliştirdiler. Umuyorum ki, TKP tarihinin bütün olumlu yanlarını kendi kişiliklerinde yaşatacak olan bu genç insanlar da Rojava devriminin saflarında ister silahlı militan ister doktor ister mühendis, kimyager olarak er ya da geç yerlerini alacak. Mustafa Suphi, Şefik Hüsnü, Dr. Kıvılcımlı, İ. Bilen, Nazım Hikmet geleneği, devrime katılım geleneğidir.

Derginizin 1970 sonrası TKP’sine ait sorunlara haklı olarak daha fazla ilgi duyduğunu biliyorum. Özetle söyleyecek olursam, bu dönemin olumlu yanı işçi sınıfının Türkiye çapında örgütlenmesi, mücadeleye yönlendirilmesi 1 Mayıslarda ve DGM direnişlerinde emperyalizme ve Türk kapitalizmine darbeler indirilmesidir. Olumsuz yan ise bu işçi sınıfını Kürdistan’da gelişen devrimci sürecin organik bir parçası haline getiremeyişidir. Tam tersine devrimci sürecin asıl öncü gücünün PKK olduğunu kavramadaki yetersizlik, bugün devrimci sürecin Türkiye’de “eşitsiz” gelişmesinde -Batıda durgunluk Doğuda yükseliş- önemli bir rol oynamıştır.

Eğer TKP, cunta sonrasında aşırı “legalist” bir hevese kapılmasaydı, gizli parti örgütlerini, fabrikalarda zayıflasa da var olan hücrelerini koruyabilseydi, sosyalizmin çöküşünün yepyeni bir “emperyalist paylaşıma” neden olarak, savaşları gündeme getireceğini öngörebilseydi ve kendini yeni devrimci süreçlere her türlü mücadele yöntemleriyle hazırlasaydı, şimdi Türkiye ile Kürdistan arasındaki “uçurum” böylesine derin olmayacak, Türkiye işçi sınıfının öncü güçleri “bölgesel devrimci sürecin organik bir parçası” olacaktı.

Günümüzde tarihe bu yeni perspektiften bakmanın ilerletici olacağını düşünmekteyim.

Tekrar vurgularsak: Partiler masa başında kurulmaz, yalnızca iradeyle yaratılmaz. Devrimci süreçleri partiler yaratmaz. Devrimci süreçler devrimci partileri yaratır. Teori dediğimizde devrimci süreçlerin bilimsel temelde analiz edilmesi ve genellenmesi, o devrimci sürecin sosyolojik kanunlarının keşfedilmesidir. “Anamız amele sınıfıdır” derken, kastımız partileri ve teorileri doğuran devrimdir.

TKP yirminci yüzyıl devrimci süreçlerinin bir ürünüydü. O çağ kapandı. Yeni çağın devrimci partileri Ortadoğu bölgesel devrimci sürecinin ateşleri içinde oluşuyor. Bu devrimci sürece TKP’nin de THKP-C’nin de THKO’nun da TİKKO’nun da devamcısı olanlar şu ya da bu düzeyde katılıyor. Gelecek de devrimci sürece katılanların olacak.

Yeniden TKP’ye dönersek…

TKP dediğimiz gibi Ekim Devrimi’nin doğrudan etkileri altında doğdu. Yani bu parti devrimin evladıdır. Mustafa Suphi Osmanlı esir askerlerinden kurduğu silahlı kuvvetle Çarlık subaylarının Beyaz Ordularıyla savaştı ve sonra da Anadolu’yu işgalcilerden kurtarmak için harekete geçti. Bu uğurda şehit düştü.

Sonra ne oldu?

Sonra sosyalist ülkelere ne olduysa TKP’ye de o oldu.

Ekim Devrimi’nin Avrupa devrimine yol açacağı öngörüsü doğrulanmadı. Ve böylece Sovyetler Birliği’nde “geçici devlet” kalıcılaştı. Bu devleti savunmak esas politika halini aldı. “Geçiş süreci” uzadıkça birçok meselede düşmana benzeme süreci de “reel sosyalizm” dediğimiz sistemde yozlaşmalara yol açtı. “Endüstrileşme”, “silahlanma”, “anti ekolojizm”, “militarizm” vs., devletin kalıcılaşması, özellikle “sosyalist demokrasinin” iç savaş şartlarında, ardından İkinci Dünya Savaşı eşiğinde ölümü, bürokratizmin egemenliğine yol açtı.

Moskova’dan Pekin’e uzanan sosyalist sistem hem parçalandı hem de artık “devrimci sürecin” merkezi olmaktan çıktı.

Bundan hemen hemen bütün Sovyetik partiler nasibini aldı. Bu partiler kendi ülkelerinde devrimci süreci örgütlemekten çok “reel sosyalist” merkezleri savunan aygıtlara dönüştü.

Lenin “proletarya diktatörlüğünü” devlet olmayan devlet olarak tanımladı ve bunu “geçiş sürecinin” geçici bir dönemi olarak formüle etti. Tarih bize kapitalist kuşatma altında “merkezi devlete dayalı bir sosyalizmin” mümkün olmadığını gösterdi. Bizim kuşağımızda bu gerçekliği en kesin şekilde kavrama şerefi Öcalan’a aittir.

Herhangi bir bölgede, örneğin Ortadoğu’da konfederal bir devrim gerçekleştiğinde, bu devrimin kazanımlarını “merkezi bir devlet, merkezi bir ordu, merkezi bir istihbarat ve merkezi bir ekonomi” olmadan nasıl koruyacağız?”

Bu soru ciddidir. Şu anda Rojava’da yaşanan büyük problem budur. Devrimin kaderi küresel güçler arasındaki çelişkilere bağlı olmaktan nasıl kurtulacak?

Şu ana kadar yaşadığımız pratik bana şu formülün çözücü formül olduğunu gösteriyor:

Devrimin “bir toprak parçasındaki zorba iktidarı yıkması” devrimin zaferini garanti etmez; günümüzde devrimi dünya halklarının vicdan hareketiyle birleştirmek zaferi bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa daha sonra garanti etmeye yol açar.

Devrim bölgesel çapta zafere ulaşacak, ancak tüm insanlığın vicdanına, ruhuna ve beynine hitap eden evrensel karakter kazanacak. Devrim sınıfsal olacak, ancak sınıfları aşan bir kurtuluş perspektifini dile getirecek: Kadın özgürlükçülük ve ekolojik komünal toplumculuk. Böylece devrim tüm kadınlara ve tüm canlılara hitap edecek.

Böyle de olmuyor mu? Türk devleti DAİŞ’le birlikte Kobanê’yi neden yok edemedi? Çünkü Kobanê devrimi dünya kadınlarını kazandı, ekolojik krizden dehşete düşen insanlık için heyecan verici bir ufuk yarattı. “Reel sosyalizmde” olmayan en büyük faktör “özgür kadının” devrimde öncülüğüdür ki, bu faktör “her evde erkek egemenliğiyle boğuşan tüm kadınları” devrim saflarına çekmeye yeteneklidir. Bir kadın devrimi haline gelmekte olan Rojava Devrimi, o nedenle tarihteki bütün devrimlerden çok daha açık bir perspektife sahip olacaktır. Devrimci süreç aynı zamanda erkek egemen ulus devletlere karşı geliştikçe, erkeklerin azınlıkta kalan kısmı dışında devrim dünya çoğunluğunun devrimi olacaktır.

Buna rağmen emperyalizm devrimi boğazlayabilir. Ama şöyle bir fark olacağı çok kesin: Sovyet sosyalizmi yıkıldı, Çin sosyalizmi yıkıldı. Onların arkasından çok az insan ağladı. Ama komünün anısı hala yaşıyor ve Rojava devrimi eğer boğazlanırsa, boğazlayanlar lanetlenecek ve yeni bir Rojava devrimi, çok daha büyük bir güçle doğacak. Yenilmekten korkan, yenilmemek için düşmana benzeyen, düşmanın kadın düşmanı, doğa düşmanı, militarist, endüstrialist yöntemleriyle ayakta kalmaya çalışan devrim, bunu yaptığı için zaten en başından itibaren yenik düşmüş olacaktır.

Uluslararası komünist hareketin dramı, devrimin zaferini “savunmak” zorunda kalmasıdır. Bunun hem devrimin zaferiyle kurulan devletlere ve hem de bu devrimin etkileri altında kurulan partilere çok ağır zararları oldu.

Örneğin Sovyet devrimini savunan orduda “rütbe” yoktu. “Milli marş” yoktu, “Enternasyonal” ortak marştı. İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte “devrimi savunmak” adım adım düşmana “benzemeye” yol açtı. “Rütbeler” yeniden hortladı. “Milli Marş” da. Sonra Komünist Enternasyonal lağvedildi. (Bu KP’lerin “bağımsız” olmasına elbette yol açmadı. Hareket parçalandı, birbirine düşman “enternasyonaller” ortaya çıktı. Ve artık bu enternasyonallerde SSCB, ÇHC, Arnavutluk gibi merkezler belirleyici oldu.)

Ama daha önemlisi “kendini savunmak” için kapitalist devletler ne yapıyorsa hepsini yapmak gerekli oldu.  Merkezi ordu, istihbarat, polis… Emperyalist askeri endüstri hangi yıkıcı silahı ürettiyse, sosyalizm de aynısını üretti. Fabrikalardaki üretim yöntemleri aynıydı. Sosyalist demokrasinin tahribi “devrimi savunma” adına gerçekleşti.

Devrimci süreç hızla yaşlandı. “Geçiş dönemi” uzadı. Ve “geçici dönemi” kapsayacak olan “proletarya diktatörlüğü” kalıcılaştı. Bürokratik diktatörlüğe dönüştü. Ve bu rejimin “Politbürolarında” kadının adı yoktu. Bu, TKP de içinde tüm reel sosyalizm yanlısı partilerde de böyleydi.

Böylece KP’ler, “devrimi savunma” noktasından “bürokratikleşen” merkezi bir devleti savunma noktasına adım adım sürüklendi. Elbette bu “savunma” konumu, emperyalizme karşı bir konumdu. Ama artık devrimci perspektifi bulanıklaşmıştı.

Burada TKP açısından özel bir durum da var.

Türkiye Cumhuriyeti Sovyetler Birliği açısından önemli bir jeopolitik konumdaydı. Askeri açıdan Boğazlar stratejikti. Osmanlı ordusunun Çanakkale’deki başarısı, Ekim Devrimi’nin savunulmasında büyük rol oynamıştı. Devrimin hemen sonrasında Lenin iktidarı Kemalist hareketle çok yakın ilişkiler kurdu. Bu ilişkilerin mantığı Sovyetler dağılana kadar sürdü ve bugün de bir başka temelde benzer gelişmeler söz konusudur.

Bu durum TKP’nin tarihine damgasını vurmuştur. Komintern bir dünya partisiydi ve TKP de bu partinin “Türkiye seksiyonuydu.” Onun 21 kuralına kayıtsız şartsız uymakla yükümlüydü. Ayrıca TKP 1970 ortalarına gelinceye kadar, Komintern, daha sonra “Komünist ve işçi partileri” içinde nisbi bir özerklik elde edebilecek güce hiçbir zaman sahip olamamıştı. SBKP’nin etkisi mutlaktı.

Şimdi düşünüyorum da Lenin’le Atatürk arasında imzalanan 1925 tarihli dostluk ve iş birliği anlaşmasının, “iki devlet birbirlerine karşı kendi topraklarında yıkıcı faaliyete izin vermeyecekler” şeklindeki maddesi, TKP’nin faaliyetinde bana kalırsa çok ciddi sınırlayıcı rol oynadı.

Kısaca “sosyalist ana vatanı savunma” çizgisi, bütün KP’lerde etkili oldu, ama TKP üzerinde çok daha fazla etkili oldu.

Bunun önemli sonuçlarından biri TKP’nin “silahlı bir devrime hazırlık” yönünde etkili çalışmalarının olmamasıydı. Parti en küçük fırsatta legale çıkmaya çalıştı. Buna izin verilmeyen dönemlerde de bir ara Komintern’in kararıyla “desantralizasyon”a itildi, çoğu zaman tutuklamalarla çalışamaz hale getirildi. Kemalist rejimle SB arasındaki ilişkiler zaman zaman partiyi Kemalist rejimin etkisi altına soktu. O dönemde parti Genel Sekreteri Vedat Nedim Tör ve pek çok yönetici partiyi dağıtıp, CHP saflarına “Kadrocular” adı altında geçtiler.

Hiç kuşkusuz TKP-Komintern ilişkisi TKP’nin Kürt halkının mücadelesiyle ilişkisini de olumsuz yönde etkiledi. Kürt sorunu SB’nin T.C. ile ilişkilerinin kurbanı olmuştur. Devlet çıkarları söz konusu olunca Sovyet Rusya Kemalistleri tercih etmiştir. TKP’nin Komintern’le olan bağı, o esnada parti yöneticileri Kürt sorununun bilincinde olsalardı bile (ki bu da söz konusu değildi) Kürt isyanları konusunda doğru tutum almaya izin vermezdi.

Özetle TKP tarihini inceleyecek olanlar, bunu Ekim Devrimi ve sonrasındaki tüm gelişmelerin prizmasından geçirerek yapmak zorundadırlar.

TKP’ye özgü olan bir zayıflıktan söz edilecekse, ben bunun “düşünsel” alandaki akıl almaz durgunluk olduğunu söyleyebilirim.

TKP tarihine düşünsel alanda damga vuran bir isim aradığımızda Dr. Hikmet Kıvılcımlı dışında bir isim bulmakta zorlanırız. Bu büyük zayıflık, Marksist-Leninist teoriyi Türkiye koşullarına uyarlamayı büyük ölçüde imkânsız kıldı. Bunun ülke koşullarında zorluğundan söz edilse bile, Türkiyeli komünistlerin sürgünde böyle bir düşünsel aktiviteye giremeyişi, ancak “yanlış yapmaktan korku” dışında izah edilemez. Bu zayıflığın ağır sonuçları oldu. En önemlisi ülkenin sosyo-ekonomik kültürel yapısı hakkında bilimsel eserlerin yaratılamayışı, örneğin Kürdistan’ın devrimci potansiyelini önceden keşfetmeyi önledi.  

TKP’ye özgü zayıflığın bir başka örneği 12 Eylül darbesiyle ilgilidir. Buna geçmeden önce TKP’nin “reel sosyalizmin” yıkılmasından sonra neden birçok ülkedeki KP’lerden daha büyük bir çöküntü yaşadığının tarihsel arka planına bakmak yararlı olur.

TKP Türkiye’nin siyasi ve sosyal hayatında neden “yerli” bir güç olarak kalıcı izler bırakamadı? Bu sorunun yanıtı açıktır: Çünkü TKP Türkiye’nin tarihsel dönemeçlerinin hiçbirinde belirleyici bir güç olma fırsatını kullanamadı. Örneğin eğer Kemalist rejim Mustafa Suphi ve arkadaşlarını kanlı bir komployla yok edemeseydi, TKP, Kafkasya’daki silahlı birlikleriyle Kurtuluş Savaşı’nda tahminlerin çok ötesinde bir rol oynayacaktı. Yeni devletin kurucu ögelerinden biri olacaktı.

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte TKP, elindeki bütün olanaklarla yeniden ve ihtilalci bir tarzda örgütlenmeye başladı. Eğer Türkiye Nazilere karşı savaşa girseydi, başlangıçta Alman orduları Türkiye’nin Batısını işgal etseydi bile, Sovyetler Doğu’da Kürdistan’a, özellikle Dersim bölgesine girecekti. Böyle bir durumda Batıda Nazilere karşı TKP başka ülkelerde olduğu gibi partizan ya da gerilla savaşını örgütleyecekti. Nazilerin yenilgisinden sonra TKP tıpkı Fransa’da ve diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin yeniden kurucu öğesi olacaktı.

Ve nihayet 12 Eylül darbesi. Darbenin geleceği herkesçe biliniyordu. TKP o dönemde Türkiye işçi sınıfının saflarında çok büyük bir güce sahipti. “Fabrikalar kalemizdir” şiarı gerçeği yansıtıyordu. Eğer o dönemde biz darbeye karşı silahlı direniş yönünde bir hazırlık yapmış olsaydık ve bunu fabrika işgalleriyle hayata geçirseydik, ordu o sırada bizi belki yine yenilgiye uğratabilirdi. Ama direniş kesinlikle devam ederdi. Ve bu direnişi sürdüren bütün partiler, TKP başta olmak üzere, tıpkı PKK gibi yeni bir yönelim alabilirdi.

İlk iki stratejik dönemde TKP üstüne düşenleri yapmaya çalışmış, ama 12 Eylül dönemindeki tarihsel fırsat, yalnız TKP tarafından değil, PKK dışında tüm partiler tarafından kaçırılmıştır.

Tarihte iz bırakmak için “zafer” esas etken değildir. Bugün hala Mahir Çayan’ın, Deniz Gezmiş’in, İbrahim Kaypakkaya’nın ismi yeni kuşaklarda büyük bir coşkuya yol açıyor ve onların devamcıları Rojava devriminin saflarında kahramanca savaşıyorsa bunun sebebi, en umutsuz anlarda silah elde zorbalığa başkaldırmak ve bu uğurda can vermiş olmaktır.

TKP’nin de bu saydığımız yoldaşların döneminde yaşamış kahramanları vardır. Ama o kahramanlar partinin saydığım üç stratejik dönemde tarihsel bir rol oynama fırsatı bulamayışının sisleri arasında ne yazık ki görünmez olmuşlardır. TKP’nin unutulmaz üyesi Sarkis Çerkezyan’ın “Dünya Hepimize Yeter” adlı kitabından şu satırlarla bitirelim:

“Ben marangoz muydum? Ne marangozu. Marangozhane üniversite oldu, matbaa oldu. Senelerce Atılım’ı bastım. Dükkânın bodrumunda bir sarnıç vardı, ağzında bir kapak. Kapak kaldırıldığı zaman sarnıç ortaya çıkardı. İçinde de bir kuyu vardı. O sarnıca bir gün girdim, kazarak makine sığacak kadar bir yer açtım. Bir mekanizma kurarak, makinayı indirdik sarnıcın içine. Bir ofset makinaydı…O kadar zaman gazeteyi bastık, kokusu çıkmadı. Mustafa Hayrullahoğlu biliyordu burayı. O gözaltına alındı, işkencede öldü, bir konuşsaydı, hepimiz yanmıştık zaten.” 

 

 

 

 

 

 

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Yay. San ve Tic. Ltd. Şti. İmtiyaz Sahibi: Şengül Güneş Bali
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Şengül Güneş Bali

Bize Ulaşın

Çakırağa Mah. Çakırağa Cami Sokak Birlik Apt.
No: 8/10 Aksaray/İstanbul (0212) 529 15 94
E-posta: info@marksistteori.org Twitter: @mt_dergi